CHUYÊN ĐỀ POLIME

Tài liệu gôm các câu hỏi trắc nghiệm có lời giải chi tiết.

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

CHUYÊN ĐỀ POLIME | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ 1 Câu 1: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ? A
Amilozơ
B
Nilon-6,6
C
Nilon-7 D
PVC
Giải Polime thiên nhiên là polime có sẵn trong thiên nhiên
→ Đáp án A Câu 2: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ? A
tơ tằm
B
tơ capron
C
tơ nilon-6,6
D
tơ visco
Giải A tơ thiên nhiên (poliamit) B từ ε-aminocaproic C từ axit adipic và hexametylendiamin D
Từ xenlulozo → Đáp án D Câu 3: Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco ? A
Saccarozơ B
Tinh bột C
Glucozơ D
Xenlulozơ Giải - Tơ visco được tạo thành từ phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH tạo thành một dung dịch nhớt gọi là visco
Bơm dung dịch này qua những lỗ rất nhỏ rồi ngâm trong dung dịch H2SO4 tạo thành tơ visco
→ Đáp án D Câu 4: Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? A
Tơ visco
B
Tơ nilon-6,6
C
Tơ nitron
D
Tơ tằm
Giải Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học (VD: tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat)
⇒ chọn A
(B và C là tơ tổng hợp, D là tơ thiên nhiên)
→ Đáp án A Câu 5: Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp? Biên soạn: Đình Thọ 2 A
tơ nilon-6,6 và bông
B
tơ nilon-6,6 và tơ nitron
C
tơ tằm và bông
D
tơ visco và tơ axetat
Giải + Bông là tơ thiên nhiên → A sai
+ Tơ tằm và bông đều là tơ thiên nhiên → C sai
+ tơ visco và tơ axetat đều là tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) → D sai
→ Đáp án B Câu 6: Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau A
CH2=CHCH2Cl B
CH3CH=CH2 C
CH2=CHCl D
CH2=CH2 Giải PVC là –(-CH2-CH(Cl)-)-n → monome tạo thành là CH2=CHCl → Đáp án C Câu 7: Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất bền, trong suốt, có khả năng cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính ô tô, máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ có tên gọi là A
poli(metyl metacrylat) B
poliacrilonitrin
C
poli(vinyl metacrylat) D
poli(hexametylen ađipamit)
Giải Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ là: CH2=C(CH3)-COOCH3 → Đáp án A Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai? A
Polime không bay hơi được
B
Polime không có nhiệt độ nóng chảy nhất định
C
Thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn và kém bền
D
Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường
Giải A, B, D đúng, do polime có khối lượng phân tử lớn, được cấu tạo bởi nhiều mắt xích tạo thành
Biên soạn: Đình Thọ 3 C sai vì thủy tinh hữu cơ là loại chất dẻo, rất bền, cứng, trong suốt
→ Đáp án C Câu 9: Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6)
Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là : A
3 → 6 → 2 → 4 → 5 → 1
B
6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1
C
2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1
D
4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1
Giải 2CH4 - 1500o , làm lạnh nhanh→ CH≡CH + 3H2 CH ≡ CH + H2 - (Pd/PbCO 3)→ CH2 = CH2 CH2 = CH2 + H2O - H+ , to→ C2H5OH 2C2H5OH - ZnO, MgO, 400o→ CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 nCH2=CH-CH=CH2 - Na, to , p→ (CH2-CH=CH-CH2)n → Đáp án A Câu 10: Khi đun phenol với fomanđehit (có axit làm xúc tác) tạo thành nhựa phenolfomanđehit có ứng dụng rộng rãi
Polime tạo thành có cấu trúc mạch: A
Phân nhánh
B
Không phân nhánh
C
Không gian ba chiều
D
Hỗn hợp vừa phân nhánh vừa có cấu tạo không gian ba chiều
Giải Khi đun phenol với fomandehit có axit làm xúc tác thì thu được nhựa novolac, là polime không phân nhánh
→ Đáp án B Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng sau: X → Y → Z → T → poli(vinyl axetat) X là chất nào dưới đây ? A
C2H5OH B
CH≡CH C
CH3COOH D
CH3CHO Biên soạn: Đình Thọ 4 Giải C2H2(X) ⇒ CH3CHO(Y) ⇒ CH3COOH (Z) ⇒ CH3COOC2H3(T) → Đáp án B Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai? A
Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên
B
Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin
C
Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol
D
Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ
Giải A sai vì cao su buna-N thuộc loại cao su tổng hợp
→ Đáp án A Câu 13: Câu nào sau đây là đúng? A
Chất dẻo là những polime có tính đàn hồi
B
Những vật liệu có tính dẻo đều là chất dẻo
C
Chất dẻo là những polime có tính dẻo
D
Chất dẻo là những polime có khối lượng phân tử rất lớn
Giải Chất dẻo là những polime có tính dẻo
Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng
- Có một số chất dẻo chỉ chứa polime song đa số chất dẻo có chứa thành phần khác ngoài polime bao gồm chất độn (như muội than, cao lanh, mùn cưa, bột amiăng, sợi thủy tinh…làm tăng một số tính năng cần thiết của chất dẻo và hạ giá thành sản phẩm) và chất dẻo hóa (làm tăng tính dẻo và dễ gia công hơn)
→ Đáp án đúng là đáp án C
→ Đáp án C Câu 14: Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng ? A
Tơ visco B
Tơ lapsan C
Tơ clorin D
Tơ enang Giải Biên soạn: Đình Thọ 5 Polime có thể tham gia phản ứng cộng nếu trong phân tử có liên kết bội
Trong các tơ: tơ visco là sản phẩm của phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH, tơ clorin là -(-CHCl-CHCl-)n-, tơ lapsan là -(-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)n-, tơ enang là -(-NH-[CH2]6- CO-)n-
→ Tơ lapsan -(-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)n- có thể tham gia phản ứng cộng → Đáp án đúng là đáp án C
→ Đáp án C Câu 15: Polistiren không tham gia được phản ứng nào sau đây? A
Tác dụng với Cl2/to
B
Tác dụng với axit HCl
C
Đepolime hóa
C
Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe
Giải Polistiren là -(-CH2-CH(C6H5)-)n-
- Trong polistiren có liên kết bội nên nó có phản ứng cộng: tác dụng với Cl2/to , tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe
- Polistiren còn tham gia phản ứng đepolime hóa
→ Polistiren không tác dụng với HCl → Đáp án đúng là đáp án B
Chú ý: Khi đun nóng ở nhiệt độ cao, một số polime bị phân hủy tạo thành monome ban đầu, đó là phản ứng đepolime hóa
→ Đáp án B Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A
Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit)
B
Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N
C
Poli(etylen-terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng
D
Tơ visco là tơ tổng hợp
Giải A sai, trùng hợp stiren được polistiren
Biên soạn: Đình Thọ 6 B sai, đồng trùng hợp buta-1,3-dien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N
D sai, tơ visco là tơ nhân tạo
→ Đáp án C Câu 17: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime ? A
Cao su + lưu huỳnh - to→ cao su lưu hóa
B
Poliamit + H2O - H+ , to→ amino axit
C
Polisaccarit + H2O - H+ , to→ monosaccarit
D
Poli(vinyl axetat) + H2O - OH- , to→ poli(vinyl ancol) + axit axetic
Giải A: khâu mạch B: phân cắt mạch C: phân cắt mạch D: giữ nguyên mạch, chỉ thay thành -OH → Đáp án D Câu 18: Chỉ ra phát biểu nào sau đây là không đúng? A
Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao
B
Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt
C
Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protein
D
Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit
Giải Quần áo làm từ len, nilon hoặc tơ tằm là các tơ poliamit kém bền với nhiệt, với axit và kiềm
→ Phát biểu không đúng là đáp án B
→ Đáp án B Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng? A
Polime dùng để sản xuất tơ, phải có mạch không nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng nhuộm màu
B
Tơ nhân tạo được điều chế từ những polime tổng hợp như tơ capron, tơ terilen, tơ clorin,… C
Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ thiên nhiên
Biên soạn: Đình Thọ 7 D
Tơ poliamit, tơ tằm đều là loại tơ tổng hợp
Giải A đúng
B sai, tơ nhân tạo được điều chế từ những polime tự nhiên
C sai, tơ visco, tơ axetat đều là tơ nhân tạo
D sai, tơ tằm là tơ tự nhiên
→ Đáp án A Câu 20: Phát biểu nào dưới đây không hoàn toàn đúng? A
Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch
B
Phản ứng trùng ngưng khác với phản ứng trùng hợp
C
Trùng hợp buta-1,3-đien ta được cao su buna là sản phẩm duy nhất
D
Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa) là phản ứng một chiều
Giải Do buta-1,3-dien có 2 liên kết đôi nên khi trùng hợp ngoài cao su buna, còn có nhiều sản phẩm phụ khác
→ Đáp án C Câu 21: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6
Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: A
(2), (3), (6) B
(2), (5), (6) C
(1), (4), (5) D
(1), (2), (5) Giải → Các polime có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: (2) poli(metyl metacrylat), (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6
→ Đáp án B Câu 22: Cho các chất : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5)
Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là A
(1), (2) và (3) B
(1), (2) và (5) C
(1), (3) và (5) D
(3), (4) và (5) Biên soạn: Đình Thọ 8 Giải Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime)
Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội hoặc là vòng kém bền
• Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5)
Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là caprolactam (1), acrilonitrin (3), vinyl axetat (5) → Đáp án đúng là đáp án C
→ Đáp án C Câu 23: Cho các phân tử polime: tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa bakelit
Số polime có mạch không phân nhánh là A
1 B
2 C
3 D
4 Giải Các polime có mạch không phân nhánh:aminlozo, xenlulozo, poli(vinyl clorua) amilopectin: mạch phân nhánh nhựa bakelit: không gian → Đáp án C Câu 24: Cho các polime : PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá
Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là A
PE, PVC, cao su lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ
B
PE, PVC, cao su buna, amilopectin, xenlulozơ
C
PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin
D
PE, PVC, cao su buna, amilozơ, xenlulozơ
Giải Polime có cấu trúc không phân nhánh là: PE,PVC, cao su buna, amilozo, xenlulozo
Polime có cấu trúc phân nhánh: amilopectin
Polime có mạng không gian: cao su lưu hóa
→ Đáp án D Câu 25: Cho các chất: O2N[CH2]6NO2 và Br[CH2]6Br
Để tạo thành tơ nilon–6,6 từ các chất trên (các chất vô cơ và điều kiện cần có đủ) thì số phản ứng tối thiểu cần thực hiện là A
3 B
4 C
5 D
6 Biên soạn: Đình Thọ 9 Giải O2N[CH2]6NO2 + [H] ⇒ H2N[CH2]6NH2 Br[CH2]6Br ⇒ OH[CH2]6OH ⇒ HOOC[CH2]4COOH H2N[CH2]6NH2 + HOOC[CH2]4COOH ⇒ nilon 6,6 Cần thực hiện tố thiểu 4 phản ứng
→ Đáp án B

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 08:28:03am