Đề thi tốt nghiệp THPT 2012 - Đề 859

Nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Advertisement
Câu hỏi trắc nghiệm Cơ Bản Câu hỏi trắc nghiệm Nâng cao Tài liệu ôn thi THPT

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Đề thi tốt nghiệp THPT 2012 - Đề 859 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề thi 859 Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:
Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137
I
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2? A
C2H5OH
B
CH3COOH
C
CH3NH2
D
C6H5NH2
Câu 2: Este X có công thức phân tử C2H4O2
Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối
Giá trị của m là A
15,0
B
10,2
C
12,3
D
8,2
Câu 3: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là: A
axit fomic, anđehit fomic, glucozơ
B
anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ
C
fructozơ, tinh bột, anđehit fomic
D
saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
Câu 4: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội? A
Cu
B
Zn
C
Al
D
Mg
Câu 5: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là A
Fe2O3
B
Fe3O4
C
FeO
D
Fe
Câu 6: Chất X tác dụng với dung dịch HCl
Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa
Chất X là A
Ca(HCO3)2
B
AlCl3
C
BaCl2
D
CaCO3
Câu 7: Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là: A
Cu, Mg
B
Zn, Na
C
Zn, Cu
D
Mg, Na
Câu 8: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag
Giá trị của m là A
21,6
B
10,8
C
16,2
D
32,4
Câu 9: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3
Số chất lưỡng tính trong dãy là A
3
B
4
C
2
D
1
Câu 10: Chất X có công thức cấu tạo CH2 = CH – COOCH3
Tên gọi của X là A
etyl axetat
B
propyl fomat
C
metyl axetat
D
metyl acrylat
Câu 11: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện A
kết tủa màu xanh
B
kết tủa màu nâu đỏ
C
kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần
D
kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan
Câu 12: Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc)
Khối lượng của Cu trong 10,0 gam hỗn hợp X là A
2,8 gam
B
8,4 gam
C
1,6 gam
D
5,6 gam
Câu 13: Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng A
este hóa
B
trùng hợp
C
trùng ngưng
D
xà phòng hóa
Câu 14: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol? A
Metyl axetat
B
Triolein
C
Saccarozơ
D
Glucozơ
Trang 1/3 - Mã đề thi 859 Câu 15: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là A
poliacrilonitrin
B
poli(etylen-terephtalat)
C
polietilen
D
poli(vinyl clorua)
Câu 16: Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu A
đỏ
B
vàng
C
tím
D
xanh
Câu 17: Kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là A
Mg
B
Au
C
Cu
D
Ag
Câu 18: Thành phần chính của quặng boxit là A
Fe3O4
B
FeCO3
C
FeS2
D
Al2O3
2H2O
Câu 19: Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc)
Giá trị của V là A
22,4
B
33,6
C
11,2
D
5,6
Câu 20: Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là: A
metyl axetat, glucozơ, etanol
B
metyl axetat, alanin, axit axetic
C
etanol, fructozơ, metylamin
D
glixerol, glyxin, anilin
Câu 21: Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là: A
Mg, Cu, Zn
B
Zn, Mg, Cu
C
Cu, Zn, Mg
D
Cu, Mg, Zn
Câu 22: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A
Fe
B
Al
C
Cr
D
K
Câu 23: Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl2 tác dụng được với kim loại A
Au
B
Ag
C
Cu
D
Zn
Câu 24: Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch CaCl2? A
HCl
B
NaCl
C
NaNO3
D
Na2CO3
Câu 25: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? A
Etyl axetat
B
Glucozơ
C
Metylamin
D
Saccarozơ
Câu 26: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối
Giá trị của m là A
25,0
B
26,7
C
12,5
D
19,6
Câu 27: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen? A
Etylamin
B
Propylamin
C
Phenylamin
D
Metylamin
Câu 28: Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối
Công thức của X là A
H2N – CH2 – CH2 – COOH
B
H2N – CH2 – COOH
C
H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH
D
H2N – CH(CH3) – COOH
Câu 29: Cho dãy các chất: FeO, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3
Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là A
3
B
1
C
2
D
4
Câu 30: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa
Công thức cấu tạo của X là A
CH3COOC2H5
B
CH3COOCH3
C
C2H5COOH
D
HCOOC2H5
Câu 31: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe
Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là A
4
B
3
C
2
D
1
Câu 32: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm A
IIA
B
VIB
C
IA
D
VIIIB
II
PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN [8 câu] Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A
Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành A
xanh
B
nâu đỏ
C
đỏ
D
vàng
Trang 2/3 - Mã đề thi 859 Câu 34: Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là A
HCOOH và C2H5NH2
B
HCOOH và NaOH
C
HCOOH và CH3OH
D
CH3COONa và CH3OH
Câu 35: Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là A
K
B
Al
C
Cr
D
Fe
Câu 36: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)? A
Fe tác dụng với dung dịch HCl
B
FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư)
C
Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl
D
Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4
Câu 37: Trong các hợp chất, nguyên tố nhôm có số oxi hóa là A
+3
B
+2
C
+4
D
+1
Câu 38: Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử A
nitơ
B
hiđro
C
cacbon
D
oxi
Câu 39: Cho dãy các chất: Al2O3, KOH, Al(OH)3, CaO
Số chất trong dãy tác dụng với H2O là A
1
B
3
C
2
D
4
Câu 40: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? A
CH3 – CH3
B
CH2 = CH – Cl
C
CH2 = CH2
D
CH2 = CH – CH = CH2
B
Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) Câu 41: Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K2SO4? A
HCl
B
BaCl2
C
NaCl
D
NaOH
Câu 42: Phát biểu nào sau đây đúng? A
Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đơn chức
B
Chất béo là trieste của glixerol với axit béo
C
Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic
D
Glucozơ là đồng phân của saccarozơ
Câu 43: Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử nào sau đây có giá trị dương? A
Na+ /Na
B
Al3+/Al
C
Mg2+/Mg
D
Cu2+/Cu
Câu 44: Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp? A
Na
B
Ca
C
Al
D
Cr
Câu 45: Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp? A
Tinh bột
B
Tơ visco
C
Polietilen
D
Tơ tằm
Câu 46: Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là A
anilin
B
metylamin
C
đimetylamin
D
etylamin
Câu 47: Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là A
CH3COONa và C6H5ONa
B
CH3COOH và C6H5ONa
C
CH3COOH và C6H5OH
D
CH3OH và C6H5ONa
Câu 48: Hòa tan hoàn toàn 14,40 gam kim loại M (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 13,44 lít khí H2 (đktc)
Kim loại M là A
Ca
B
Mg
C
Be
D
Ba
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 859

Các tài liệu cùng phân loại

Câu hỏi trắc nghiệm Cơ Bản

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 03:00:29am