Đề thi THPT QG 2018 - Đề 204

Nội dung chi tiết đề thi THPTQG 2018

Advertisement
Tài liệu ôn thi THPT
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Đề thi THPT QG 2018 - Đề 204 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Trang 1/4 - Mã đề thi 204 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 204 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137
Câu 41: Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường
Công thức phân tử của saccarozơ là A
C H O
6 12 6 B
(C H O )
6 10 5 n C
C H O
12 22 11 D
C H O
2 4 2 Câu 42: Nung nóng Fe(OH) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là 3 A
Fe O
3 4 B
Fe
C
FeO
D
Fe O
2 3 Câu 43: Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là A
poli(vinyl clorua)

B polipropilen

C polietilen

D polistiren
Câu 44: Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố A
photpho
B
kali
C
cacbon
D
nitơ
Câu 45: Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO trong NH thu được kết tủa màu 3 3 A
vàng nhạt
B
trắng
C
đen
D
xanh
Câu 46: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A
Cr
B
Ag
C
W
D
Fe
Câu 47: Chất nào sau đây là muối axit? A
KCl
B
CaCO
3 C
NaHS
D
NaNO
3 Câu 48: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl? A
MgCl
2 B
BaCl
2 C
Al(NO )
3 3 D
Al(OH)
3 Câu 49: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch KHCO ?3 A
K SO
2 4 B
KNO
3 C
HCl
D
KCl
Câu 50: Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây? A
Na Cr O
2 2 7 B
Cr O
2 3 C
CrO
D
Na CrO
2 4 Câu 51: Tên gọi của hợp chất CH -CHO là 3 A
anđehit fomic
B
axit axetic
C
anđehit axetic
D
etanol
Câu 52: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, có thể dẫn tới tử vong
Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây? A
H
2 B
O
3 C
N
2 D
CO
Câu 53: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C H O là 3 6 2 A
2

B 3

5
C D
4
Câu 54: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam bột Fe O nung nóng, thu được hỗn hợp khí X
Cho 2 3 toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
Giá trị của m là A
10
B
30
C
15
D
16
Câu 55: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? A
Ba(OH) và H PO
2 3 4 B
Al(NO ) và NH
3 3 3 C
(NH ) HPO và KOH
4 2 4 D
Cu(NO ) và HNO
3 2 3 Câu 56: Cho 9,85 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 18,975 gam hỗn hợp muối
Giá trị của V là A
300
B
450
C
400
D
250
Câu 57: Cho m gam glucozơ (C H O ) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO trong NH , thu 6 12 6 3 3 được 3,24 gam Ag
Giá trị của m là A
1,35

B 1,80

C 5,40

D 2,70
Câu 58: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên
Kết thúc thí nghiệm, dung dịch Br bị mất màu
Chất X là 2 A
CaC
2 B
Na
C
Al C
4 3 D
CaO
Câu 59: Cho các chất: anilin, phenylamoni clorua, alanin, Gly-Ala
Số chất phản ứng được với NaOH trong dung dịch là A
2
B
1
C
4
D
3
Câu 60: Cho 0,425 gam hỗn hợp X gồm Na và K vào nước dư, thu được 0,168 lít khí H (đktc)
Khối 2 lượng kim loại Na trong X là A
0,115 gam
B
0,230 gam
C
0,276 gam
D
0,345 gam
Câu 61: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối
Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO và 1,275 mol H O
Mặt 2 2 khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br trong dung dịch
Giá trị của m là 2 A
20,15

B 20,60

C 23,35

D 22,15
Câu 62: Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, HNO , AgNO , Mg
Số chất phản ứng được với dung dịch 3 3 Fe(NO ) là 3 2 A
3
B
4
C
5
D
6
Câu 63: Hòa tan 27,32 gam hỗn hợp E gồm hai muối M CO và MHCO vào nước, thu được dung 2 3 3 dịch X
Chia X thành hai phần bằng nhau
Cho phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 31,52 gam kết tủa
Cho phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl dư, thu được 2 11,82 gam kết tủa
Phát biểu nào dưới đây đúng? A
Hai muối trong E có số mol bằng nhau
B
Muối M CO không bị nhiệt phân
2 3 C
X tác dụng với NaOH dư, tạo ra chất khí
D
X tác dụng được tối đa với 0,2 mol NaOH
Câu 64: Cho các phát biểu sau: (a) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen
(b) Có hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức C H O
2 4 2 (c) Trong phân tử, các amino axit đều chỉ có một nhóm NH và một nhóm COOH
2 (d) Hợp chất H N-CH -COO-CH tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl
2 2 3 (e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ
(g) Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo
Số phát biểu đúng là A
6
B
3
C
4
D
5
Câu 65: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH) vào dung 2 dịch chứa m gam hỗn hợp Al (SO ) và Al(NO )
Sự 2 4 3 3 3 phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH) (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên
Giá trị 2 của m là A
5,97
B
7,26
C
7,68
D
7,91
Trang 2/4 - Mã đề thi 204 Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm CH , C H , C H và C H , thu được 4,032 lít 4 2 2 2 4 3 6 CO (đktc) và 3,78 gam H O
Mặt khác 3,87 gam X phản ứng được tối đa với a mol Br trong dung 2 2 2 dịch
Giá trị của a là A
0,070

B 0,105

C 0,030

D 0,045
Câu 67: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe(NO )
3 3 (b) Sục khí CO dư vào dung dịch NaOH
2 (c) Cho Na CO vào dung dịch Ca(HCO ) (tỉ lệ mol 1 : 1)
2 3 3 2 (d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl
3 (e) Cho hỗn hợp BaO và Al O (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư
2 3 (g) Cho hỗn hợp Fe O và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư
2 3 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 68: Cho kim loại M và các hợp chất X, Y, Z thỏa mãn các phương trình hóa học sau: Các chất X, Y, Z lần lượt là: A
KOH, KAlO , Al(OH)
2 3 B
NaOH, NaAlO , Al(OH)
2 3 C
NaOH, NaCrO , Cr(OH)
2 3 D
KOH, KCrO , Cr(OH)
2 3 Câu 69: Cho các phát biểu sau: (a) Cho khí H dư qua hỗn hợp bột Fe O và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu
2 2 3 (b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO , thu được kim loại Cu
4 (c) Cho AgNO tác dụng với dung dịch FeCl , thu được kim loại Ag
3 3 (d) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày có xảy ra ăn mòn điện hóa học
(e) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ
Số phát biểu đúng là A
4
B
2
C
3
D
5
Câu 70: Hợp chất hữu cơ X (C H O N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản 8 15 4 phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol
Số công thức cấu tạo của X là A
3
B
6
C
4
D
5
Câu 71: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau: Chất Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu hồng Y Dung dịch AgNO trong NH 3 3 Tạo kết tủa Ag Z Nước brom Tạo kết tủa trắng Các chất X, Y, Z lần lượt là: A
Etyl fomat, axit glutamic, anilin

B Axit glutamic, etyl fomat, anilin
C
Anilin, etyl fomat, axit glutamic

D Axit glutamic, anilin, etyl fomat
Câu 72: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C H O ; X , X , X , X , X là các hợp chất 10 10 4 1 2 3 4 5 hữu cơ khác nhau
Phân tử khối của X là 5 A
118
B
194
C
222
D
202
Trang 3/4 - Mã đề thi 204 Câu 73: Hòa tan hết 18,32 gam hỗn hợp X gồm Al, MgCO , Fe, FeCO trong dung dịch chứa 1,22 mol 3 3 NaHSO và 0,25 mol HNO , thu được dung dịch Z (chỉ chứa muối trung hòa) và 7,97 gam hỗn hợp khí 4 3 Y gồm CO , N , NO, H (trong Y có 0,025 mol H và tỉ lệ mol NO : N = 2 : 1)
Dung dịch Z phản 2 2 2 2 2 ứng được tối đa với 1,54 mol NaOH, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,8 gam chất rắn
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
Phần trăm khối lượng Fe đơn chất trong X là A
30,57%
B
24,45%
C
18,34%
D
20,48%
Câu 74: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe O và FeCO (tỉ lệ mol tương ứng là 6 : 1 : 2) phản ứng 3 4 3 hoàn toàn với dung dịch H SO (đặc, nóng) thu được dung dịch Y chứa hai muối và 2,128 lít (đktc) 2 4 hỗn hợp khí Z gồm CO và SO
Biết Y phản ứng tối đa với 0,2m gam Cu
Hấp thụ toàn bộ Z vào dung 2 2 dịch Ca(OH) dư, thu được a gam kết tủa
Giá trị của a là 2 A
11,0
B
11,2
C
10,0
D
9,6
Câu 75: Hỗn hợp E gồm chất X (C H O N , là muối của axit cacboxylic hai chức) và chất Y m 2m+4 4 2 (C H O N, là muối của axit cacboxylic đơn chức)
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 0,58 mol n 2n+3 2 O , thu được N , CO và 0,84 mol H O
Mặt khác, cho 0,2 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô 2 2 2 2 cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và a gam hỗn hợp hai muối khan
Giá trị của a là A

18,56

B 23,76

C 24,88

D 22,64 Câu 76: Hỗn hợp X gồm Al, K, K O và BaO (trong đó oxi chiếm 10% khối lượng của X)
Hòa tan 2 hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,056 mol khí H
Cho từ từ đến hết dung 2 dịch chứa 0,04 mol H SO và 0,02 mol HCl vào Y, thu được 4,98 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z 2 4 chỉ chứa 6,182 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa
Giá trị của m là A
9,592
B
5,760
C
5,004
D
9,596
Câu 77: Điện phân dung dịch X gồm CuSO và KCl (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 5) với điện cực trơ, 4 màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2A
Sau 1930 giây, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí gồm H và Cl (có tỉ khối so với H là 24)
Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian t giây 2 2 2 thì khối lượng dung dịch giảm 2,715 gam
Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân
Giá trị của t là A
3860
B
5790
C
4825
D
2895
Câu 78: Cho 0,08 mol hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở phản ứng vừa đủ với 0,17 mol H (xúc tác 2 Ni, t ), thu được hỗn hợp Y
Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 110 ml dung dịch NaOH 1M, thu o được hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic no có mạch cacbon không phân nhánh và 6,88 gam hỗn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức
Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X cần vừa đủ 0,09 mol O
Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Z là 2 A
54,18%

B 50,31%

C 58,84%

D 32,88%
Câu 79: Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (có số nguyên tử cacbon trong phân tử tương ứng là 5, 7, 11); T là este no, đơn chức, mạch hở
Chia 234,72 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau
Đốt cháy hoàn toàn phần một cần vừa đủ 5,37 mol O
Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch 2 NaOH vừa đủ, thu được ancol metylic và hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic)
Đốt cháy hoàn toàn G, thu được Na CO , N , 2,58 mol CO và 2,8 mol H O
Phần trăm 2 3 2 2 2 khối lượng của Y trong E là A
2,22%

B 1,48%

C 2,97%

D 20,18%
Câu 80: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z
Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 4,48 lít khí CO (đktc) và 6,3 gam H O
Giá trị của m là 2 2 A
21,9

B 30,4

C 20,1

D 22,8
------------------------ HẾT ------------------------ Trang 4/4 - Mã đề thi 204

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu ôn thi THPT

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:28:41am