Phương pháp qui đổi trong Hóa hoc vô cơ 12

Phương pháp qui đổi Hóa học vô cơ 12 gồm lí thuyết và phương pháp ...

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Phương pháp qui đổi trong Hóa hoc vô cơ 12 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

1 Biên soạn Đình Thọ PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ Chuyên đề: Sắt và một số kim loại quan trọng Phương pháp quy đổi trong hóa học vô cơ Phương pháp & Ví dụ Lý thuyết và Phương pháp giải - h quy đổ h n h p nh u ch h n h p ch n h nh h n h p h ch h y ch c n ch ph n nguy n v n h ư ng h n h p - h quy đổ h n h p v ì c p ch n h ch quy đổ v ch Tuy nh n n n chọn c p ch n đơn g n c ph n ng h h nh đ đơn g n v c nh án - T ng quá ình nh án h phương pháp quy đổ đô h g p đ h ư ng c các ch ng h n h p T ng ư ng h p n y v n nh án ình phương v qu cu c ng v n h n h quy đổ h n h p v ch xOy hì xOy ì đư c ch g đ nh hông c h c Ví dụ minh họa Bài 1: h g h n h p g 2O3, Fe3O4 ác ng v ung ch ư u h các ph n ng y h n n hu đư c ung ch ô cạn ung ch hu đư c g 2v g 3 á c A
9,75 B
8,75 C
7,80 D
6,50 Hướng dẫn: Xem Fe3O4 2O3 T c 2 Biên soạn Đình Thọ mFeCl3 = 0,06
162,5 = 9,75 (g) Bài 2: ung g ng hông h u ph n ng hu đư c g ch n g 2O3, Fe3O4 n g h n h p v ung ch 3 ư hu đư c h 2 đ c n ph h uy nh á c A
11,2 gam B
10,2 gam C
7,2 gam D
6,9 gam Hướng dẫn: Cách 1: uy h n h p v ch v 2O3: n h n h p v ung ch 3 ư c ⇒ S mol nguyên t Fe trong oxit Fe2O3 y X = mFe + mFe2O3 Cách 2: uy h n h p v h ch v 2O3: 3 Biên soạn Đình Thọ T c mhh X = 0,1
72 + 0,025
160 = 11,2 gam n c h quy h n h p v h ch v 3O4 h c v h c v 3O4 nhưng v c g n n ph c ạp hơn c h ph đ n ch p h phương ình g h phương ình h n Cách 3: uy h n h p v ch xOy y công h c quy đổ 6O7 v nFe6O7 = 0,1/(3
6 - 2
7 ) = 0,025 mol mX = 0,025
448 = 11,2 gam Nh n quy đổ h n h p g 2O3, Fe3O4 v h n h p h ch v 2O3 đơn g n nh

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 10:32:58am