Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải chi tiết

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Nội dung trích xuất

1 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid ĐỀ ÔN TẬP ESTE – LIPIT (Có lời giải chi tiết) Bài 1
Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài
Công thức của benzyl axetat là A
C6H5-COO-CH3 B
CH3-COO-CH2-C6H5 C
CH3-COO-C6H5 D
C6H5-CH2-COO-CH3 Bài 2
Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ ? A
C6H5COOCH2CH=CH2
B
CH2=CHCH2COOC6H5
C
CH3COOCH=CHC6H5
D
C6H5CH2COOCH=CH2
Bài 3
Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc ? A
CH3COOC2H5
B
CH3COOCH=CH2
C
HCOOCH2CH=CH2
D
HCOOCH=CH-CH3
Bài 4
Mệnh đề nào sau đây không đúng ? A
Metyl fomat có CTPT là C2H4O2
B
Metyl fomat là este của axit etanoic
C
Metyl fomat có thể tham gia phản ứng tráng bạc
D
Thuỷ phân metyl fomat tạo thành ancol metylic và axit fomic
Bài 5
Hợp chất X có CTPT C4H6O2
Khi thủy phân X thu được 1 axit Y và 1 anđehit Z
Oxi hóa Z thu được Y
Trùng hợp X cho ra 1 polime
CTCT của X là A
HCOOC3H5
B
C2H3COOCH3
C
CH3COOC2H3
D
C3H5COOH
Bài 6
Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là A
C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH
B
C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH
C
CH3OH < CH3CH2OH < NH3< HCl
2 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid H  xt Cao,t o D
HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F
Bài 7
Lần lượt cho các chất: phenol, axit acrylic, axit fomic, metyl axetat phản ứng với Na, dung dịch NaOH đun nóng
Số trường hợp có phản ứng xảy ra là A
5
B
6
C
7
D
8
Bài 8
Este mạch hở X có CTPT là C4H6O2
Số đồng phân tối đa có thể có của X là: A
3
B
4
C
5 D
6
Bài 9
Este X có CTPT C4H8O2
Biết: X X là: A
isopropyl fomat
B
etyl axetat
C
metyl propionat
D
n-propyl fomat
H2O Y1 + Y2 ; Y1  O2 Y2
Tên gọi của Bài 10
Chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C4H6O2, biết rằng: X ddNaOHmuối Y NaOHetilen A
CH2=CH-CH2-COOH
B
CH2=CHCOOCH3
C
HCOOCH2–CH=CH2
D
CH3 COOCH=CH2

CTCT của X là : Bài 11
Chất hữu cơ X có CTPT là C4H6O2Cl2
Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu được HO-CH2-COONa, etylenglicol và NaCl
CTCT của X là A
CH2Cl-COO-CHCl-CH3
B
CH3-COO-CHCl-CH2Cl
C
CHCl2-COO-CH2CH3
D
CH2Cl-COO-CH2-CH2Cl
Bài 12
Hai este X, Y là dẫn xuất của benzen, đều có CTPT là C9H8O2; X và Y đều cộng hợp với Brom theo tỉ lệ mol 1:1
X tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit
Y tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa
CTCT của X và Y lần lượt là A
HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5
B
C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH
C
HCOO-C6H4-CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5
D
C6H5COO-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5
Bài 13
Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là A
4 B
5
C
8
D
9
3 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid 2 3 3 2 2 3 6 5 3 2 Bài 14
Cho các chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol
Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là A
4
B
6
C
5
D
3
Bài 15
Cho các phản ứng: X  3NaOH t oC H ONa Y CH CHO  H O Y  2NaOH CaO,t oT  2Na CO CH CHO  2Cu(OH)  NaOH t oZ 


Z  NaOH CaO,t oT  Na CO Công thức phân tử của X là A
C12H20O6
B
C12H14O4 C
C11H10O4
D
C11H12O4
Bài 16
Cho sơ đồ chuyển hóa: C3H6 ddBr2 X NaOHY CuO,t oZ O2 ,xtT CH3OH (H2SO4dac,t o)E (este đa chức) Tên gọi của Y là: A
propan-1,3-điol
B
propan-1,2-điol
C
propan-2-ol
D
glixerol
Bài 17
Cho công thức chất X là C3H5Br3
Khi X tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra một hợp chất tạp chức của ancol bậc I và anđehit
Công thức cấu tạo của X là A
CH3-CHBr-CHBr2
B
CH2Br-CH2-CHBr2
C
CH2Br-CHBr-CH2Br
D
CH3-CBr2-CH2Br
Bài 18
Ba hợp chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O2 và có các tính chất sau: X, Y đều tham gia phản ứng tráng bạc; X, Z đều tác dụng được với dung dịch NaOH
Các chất X, Y, Z lần lượt là A
CH2(OH)-CH2-CHO, C2H5-COOH, CH3-COO-CH3
B
HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, OHC-CH2-CHO
C
CH3-COO-CH3, CH3-CH(OH)-CHO, HCOO-C2H5
D
HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, C2H5-COOH
Bài 19
Cho sơ đồ phản ứng sau: Este X + NaOH  CH3COONa + Chất hữu cơ Y 4 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid Y + O2 xt Y1 Y1 + NaOH  CH3COONa + H2O Có tất cả bao nhiêu chất X thỏa mãn sơ đồ trên ? A
1
B
4
C
2
D
3
Bài 20
Dãy nào sau đây sắp xếp các chất theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi? A
HCOOCH3< CH3COOCH3< C3H7OH < CH3COOH < C2H5COOH B
CH3COOCH3< HCOOCH3 < C3H7OH < CH3COOH < C2H5COOH C
HCOOCH3< CH3COOCH3< C3H5OH < C2H5COOH < CH3COOH D
C2H5COOH < CH3COOH < C3H7OH < CH3COOCH3< HCOOCH3 Bài 21
Cho 10 gam chất X (chỉ chứa nhóm chức este có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M
Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 11,6 gam chất rắn khan và một chất hữu cơ Y
Công thức của Y là A
CH3OH
B
C2H5OH
C
CH3CHO
D
CH3COCH3
Bài 22
Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z
Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam bạc
Công thức cấu tạo của X là A
CH3COOCH=CH2
B
HCOOCH=CH-CH3
C
HCOOCH2CH=CH2
D
HCOOC(CH3)=CH2
Bài 23
Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng với 250ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X
Cô cạn X được m gam chất rắn
Giá trị của m là A
21,8
B
8,2
C
19,8
D
14,2
Bài 24
Cho 10,2 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 15%
Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là A
3
B
4
C
5
D
6
Bài 25
Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ X và Y
Cho M tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được 14,1 gam một muối và 2,3 gam một ancol no, mạch hở
Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng M trên thì thu được 0,55 mol CO2
Công thức của X và Y lần lượt là A
CH2=CHCOOH và CH2=CH-COO-CH3
B
CH≡C-COOH và CH≡C-COO-CH3
C
CH≡C-COOH và CH≡C-COO-C2H5
D
CH2=CHCOOH và CH2=CH-COO-C2H5
5 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid Bài 26
Chất X có công thức phân tử C4H6O2
Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 2 gam NaOH, tạo ra 4,1 gam muối
Kết luận nào sau đây là đúng cho chất X ? A
X có phản ứng tráng bạc và có làm mất màu nước brom B
X có khả năng làm đổi màu quỳ tím thành đỏ C
X không tham gia phản ứng tráng bạc nhưng có làm mất màu nước brom D
X có phản ứng tráng bạc nhưng không làm mất màu nước brom Bài 27
Cho a gam chất hữu cơ X chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có 1,8 gam nước, phần chất rắn khan còn lại chứa hai muối của natri có khối lượng 11,8 gam
Nung hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, ta thu được 7,95 gam Na2CO3; 7,28 lít khí CO2 (đktc) và 3,15 gam nước
Công thức đơn giản nhất của X là: A
C8H8O3
B
C8H8O2
C
C6H6O2
D
C7H8O3
Bài 28
Khi thuỷ phân 0,1 mol este X được tạo bởi một ancol đa chức với một axit cacboxylic đơn chức cần dùng vừa đủ 12 gam NaOH
Mặt khác để thuỷ phân 6,35 gam X cần dùng 3 gam NaOH và thu được 7,05 gam muối
Công thức của X là: A
(CH3COO)3C3H5 B
(HCOO)3C3H5 C
(C2H3COO)3C3H5 D
(CH3COO)2C2H4 Bài 29
Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ
X phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M
Sản phẩm phản ứng gồm muối của một axit cacboxylic đơn chức và hai ancol đơn chức
Cho toàn bộ lượng ancol tác dụng hết với Na thu được 8,96 lít H2 (đktc)
X gồm: A
1 axit và 1 ancol B
1 este và 1 axit C
2 este D
1 este và 1 ancol Bài 30
X là một este đơn chức không tham gia phản ứng tráng bạc, khi thủy phân hoàn toàn 4,3 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi chưng cất sản phẩm được muối Y và phần bay hơi Z
Cho Z phản ứng với Cu(OH)2 dư trong điều kiện thích hợp thu được 7,2 gam kết tủa đỏ gạch
Khối lượng của muối thu được là: A
3,4 gam B
6,8 gam C
3,7 gam D
4,1 gam 6 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid Bài 31
Este X (chứa C, H, O và không có nhóm chức khác) có tỉ khối hơi đối với metan bằng 6,25
Cho 25 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH thu được dung dịch Y
Cô cạn dung dịch Y thu được 39 gam chất rắn khan Z
Phần trăm khối lượng của oxi trong Z là A
20,51%
B
30,77%
C
32%
D
20,15%
Bài 32
Thủy phân hoàn toàn 9,46 gam một este X (đơn chức) trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 10,34 gam muối
Mặt khác 9,46 gam chất X có thể làm mất màu vừa hết 88 gam dung dịch Br2 20%
Biết rằng trong phân tử của X có chứa 2 liên kết π
Tên gọi của X là A
metyl acrylat
B
vinyl propionat
C
metyl metacrylat
D
vinyl axetat
Bài 33
Xà phòng hóa 2,76 gam một este X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,44 gam hỗn hợp hai muối của natri
Nung nóng hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 3,18 gam Na2CO3, 2,464 lít khí CO2 (ở đktc) và 0,9 gam nước
Công thức đơn giản cũng là công thức phân tử của X
Vậy CTCT thu gọn của X là: A
HCOOC6H5
B
CH3COOC6H5
C
HCOOC6H4OH
D
C6H5COOCH3
Bài 34
X là một este 3 chức mạch hở
Đun nóng 7,9 gam X với NaOH dư
Đến khi phản ứng hoàn toàn thu được ancol Y và 8,6 gam hỗn hợp muối Z
Tách nước từ Y có thể thu được anđehit acrylic (propenal)
Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 3 axit no, mạch hở, đơn chức, trong đó 2 axit có khối lượng phân tử nhỏ là đồng phân của nhau
Công thức phân tử của axit có khối lượng phân tử lớn là A
C5H10O2
B
C7H16O2
C
C4H8O2
D
C6H12O2
Bài 35
Hỗn hợp Y gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau
Cho m gam hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối của 1 axit cacbonxylic và hỗn hợp 2 ancol
Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y cần dùng 5,6 lít O2 và thu được 4,48 lít CO2 (các thể tích đo ở đkc)
Công thức cấu tạo của 2 este trong hỗn hợp Y là: A
CH3COOCH3 và HCOOC2H5
B
C2H5COOCH3 và HCOOC3H7
7 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid C
CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
D
HCOOCH2-CH2-CH3 và HCOO-CH(CH3)-CH3
Bài 36
Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp M gồm anđehit X và este Y, cần dùng vừa đủ 0,155 mol O2, thu được 0,13 mol CO2 và 2,34 gam H2O
Mặt khác, cho 0,1 mol M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được 21,6 gam Ag
Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là A
CH3CHO và HCOOCH3
B
CH3CHO và HCOOC2H5
C
HCHO và CH3COOCH3 D
CH3CHO và CH3COOCH3
Bài 37
Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức
Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam Ag
Cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở
Công thức của 2 ancol là: A
C3H7OH và C4H9OH B
CH3OH và C2H5OH C
C2H5OH và C3H7OH D
C4H9OH và C5H11OH Bài 38
Cho axit oxalic tác dụng với hỗn hợp 2 ancol đơn chức no đồng đẳng liên tiếp thu được 5,28 gam hỗn hợp 3 este đa chức
Thuỷ phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH dư thu được 5,36 gam muối
2 ancol có công thức là A
CH3OH và C2H5OH B
C2H5OH và C3H7OH C
C3H7OH và C4H9OH D
C4H9OH và C5H11OH Bài 39
Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít oxi (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số mol
Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng
X không có chức ete, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và không khử được AgNO3, trong amoniac ngay cả khi đun nóng
Biết MX < 140 đvC
Công thức cấu tạo của X là: A
HCOOC6H5
B
CH3COOC6H5
C
C2H5COOC6H5
D
C2H3COOC6H5
Bài 40
Đun nóng 21,8 gam chất X với 0,25 lít dung dịch NaOH 1,2M thì thu được 24,6 gam muối của axit đơn chức và một lượng ancol Y
Nếu cho lượng ancol đó bay hơi thì chiếm thể tích là 2,24 lít (đktc)
CTPT của X là 8 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid A
C2H4(CH3COO)2
B
C3H5(CH3COO)3
C
C3H6(CH3COO)2
D
C3H8(CH3COO)2
Bài 41
Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin
Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là A
5
B
2
C
4
D
3
Bài 42
Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức là đồng phân của nhau
Đun nóng m gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và (m-8,4) gam hỗn hợp hơi gồm hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 bằng 26,2
Cô cạn dung dịch Y thu được (m -1,1) gam chất rắn khan
Công thức của 2 este là A
CH3COOCH=CH2 và C2H5COOCH=CH2 B
CH3COOCH=CH-CH3 và C2H5COOCH=CH2
C
CH3COOCH2CH=CH2 và C2H5COOCH=CH2 D
HCOOCH=CH-CH3 và CH3COOCH=CH2
Bài 43
Xà phòng hòa hoàn toàn 2,22 gam hỗn X gồm 2 este đồng phân của nhau cần dùng vừa hết 30 ml dung dịch NaOH 1M
Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (ở cùng điều kiện)
Công thức cấu tạo của 2 este trên là A
HCOOCH2CH2CH3 và HCOOCH(CH3)CH3 B
HCOOC2H5 và CH3COOCH3
C
CH3COOCH=CH2 và CH2=CHCOOCH3
D
CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 Bài 44
Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức là đồng phân của nhau
Cho 5,7 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Y có 2 ancol bền, cùng số nguyên tử cacbon
Cho Y tác dụng với dung dịch Br2 dư thấy có 6,4 gam Brom tham gia phản ứng
Công thức của 2 este là A
C3H7COOC3H5 và C3H5COOC3H7
B
C2H3COOC3H3 và C3H5COOC3H7
C
C2H5COOC3H5 và C2H3COOC3H7
D
C2H5COOC2H3 và C2H5COOC3H3
Bài 45
Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O3
Cho 10,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 9,8 gam muối
công thức cấu tạo đúng của X là A
CH3COOCH2CH2OH 9 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid B
HOCH2COOC2H5
C
HCOOCH2CH2CHO D
CH3CH(OH)-COOCH3
Bài 46
Một hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức
Cho X phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch KOH 1M
Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối của hai axit cacboxylic và một ancol
Cho toàn bộ lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na dư, sinh ra 3,36 lit H2 (đktc)
Hỗn hợp X gồm A
một este và một ancol
B
một axit và một este
C
một axit và một ancol D
hai este Bài 47
Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C7H6O3, X chứa nhân thơm
X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2, X tham gia phản ứng tráng gương
Số đồng phân của X là: A
6
B
3
C
9
D
12
Bài 48
Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C6H10O4
X tác dụng với NaOH với tỉ lệ 1:2
Khi cho X tác dụng với NaOH sinh ra 3 sản phẩm hữu cơ, trong đó không có sản phẩm nào là tạp chức và có ít nhất 1 ancol
Số đồng phân của X là: A
7
B
5
C
6
D
11
Bài 49
Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl (thơm), HCOOC6H5 (thơm), C6H5COOCH3 (thơm), HO-C6H4-CH2OH (thơm), CH3CCl3, CH3COOC(Cl2)-CH3
Có bao nhiêu chất khi tác dụng với NaOH đặc dư, ở nhiệt độ và áp suất cao cho sản phẩm có 2 muối ? A
7
B
4
C
5
D
6
Bài 50
X là este được tạo bởi axit 2 chức, mạch hở và ancol no, 2 chức, mạch hở có công thức đơn giản nhất là C3H2O2
Để hiđro hóa hoàn toàn 1 mol X (Ni, to) cần bao nhiêu mol H2 ? A
2 mol B
3 mol C
1 mol D
4 mol LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B benzyl axetat lại là mùi hoa nhài
theo tên ta cũng có thế viết được CTCT của nó là CH3COOCH2C6H5 10 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid 3 3 3 3 4 3 3 Vậy ta chọn đáp án D
► Thêm: một số mùi este thông dụng khác isoamyl axetat: đây là mùi chuối chín: CTPT: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
etyl butirat và etyl propionat: là mùi dứa
geranyl axetat: mùi hoa hồng
Câu 2: Đáp án B C6H5COOCH2CH=CH2 + NaOH → C6H5COONa + CH2=CH-CH2OH CH2=CHCH2COOC6H5 + 2NaOH → CH2=CHCOONa + C6H5ONa + H2O CH3COOCH=CHC6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2CHO C6H5CH2COOCH=CH2 + NaOH → C6H5CH2COONa + CH3CHO Câu 3: Đáp án D CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C3H5OH CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO HCOOCH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CHCH2OH HCOOCH=CH-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3-CH2CHO Este thủy phân cho hỗn hợp hai chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc là HCOOCH=CH-CH3 Câu 4: Đáp án B Đáp án A đúng
Metyl fomat là HCOOCH3 có CTPT là C2H4O2
Đáp án B sai vì metyl fomat là este của axit fomic
Đáp án C đúng
HCOOCH + 2AgNO + 3NH t o CH COONH + 2Ag↓ + 3NH + H2O Đáp án D đúng
HCOOCH3 + H2O Câu 5: Đáp án C  t oHCOOH + CH OH
11 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid 3 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 n 3 2 2 3 2 2 2 o HCOOC3H5 + H2O t HCOOH + C H OH Oxi hóa C3H5OH không thu được HCOOH → không thỏa mãn
o • C2H3COOCH3 + H2O tC H COOH + CH OH Oxi hóa CH3OH không thu được C2H3COOH → không thỏa mãn
o • CH3COOC2H3 + H2O tCH COOH + CH CHO CH CHO + 0,5O xt,t oCH COOH nCH COOCH=CH xt,t o-(-CH(OCOCH )-CH -) - → thỏa mãn
• C3H5COOH không bị thủy phân → không thỏa mãn
Câu 6: Đáp án B Ta có thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi : ankan < este < anđehit < amin < ancol < axit
Đáp án A sai vì C2H5Cl < C2H5OH < CH3COOH
Đáp án B thỏa mãn
Đáp án C sai vì CH3OH < CH3CH2OH < HCl < NH3
Đáp án D sai vì CH3OH < C2H5F < HCOOH < CH3COOH Câu 7: Đáp án C Có 3 chất phản ứng với Na là phenol, axit acrylic, axit fomic
Có 4 chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là phenol, axit acrylic, axit fomic, metyl axetat
→ Có 7 trường hợp có phản ứng xảy ra Câu 8: Đáp án D Este mạch hở X có CTPT là C4H6O2 trong phân tử có một liên kết π Các đồng phân thỏa mãn gồm HCOOCH=CH-CH3(1), HCOO-CH2-CH=CH2 (2), HCOOC(CH3)=CH2(3), CH3COOCH=CH2 (4), CH2=CH-COOCH3 (5) Chú ý (1) có đồng phân hình học
Vậy có 6 đồng phân thỏa mãn
Câu 9: Đáp án B X là etyl axetat
CH3COOC2H5 + H2O  CH3COOH + C2H5OH CH CH OH + O xt,t oCH COOH + H O Câu 10: Đáp án B o Muối Y + NaOH CaO,t CH =CH Mà Y có CTPT là C4H6O2 → X là CH2=CHCOONa
→ Y là CH2=CHCOOCH3 → Chọn B
12 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid 2 2 2 3 CH2=CHCOOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa (Y) + CH3OH CH2=CHCOONa + NaOH Câu 11: Đáp án D  CaO,t oCH =CH + Na CO
CH2Cl-COO-CHCl-CH3 + 3NaOH → HO-CH2-COONa + CH3CHO + 2NaCl + H2O CH3-COO-CHCl-CHCl + 3NaOH → CH3COONa + CH2OH-CHO + 2NaCl + H2O CHCl2-COO-CH2-CH3 + 3NaOH → CHO-COONa + 2NaCl + CH3CH2OH CH2Cl-COO-CH2-CH2Cl + 3NaOH → HO-CH2-COONa + CH2OH-CH2OH + 2NaCl → X là CH2Cl-COO-CH2-CH2Cl → Chọn D
Câu 12: Đáp án D Đáp án A loại vì HOOC-C6H4-CH=CH2 (X) tác dụng với NaOH cho hai muối và một nước
• Đáp án B loại vì C6H5-CH=CH-COOH (Y) tác dụng với NaOH dư cho 1 muối và nước
• Đáp án C loại vì HCOO-C6H4-CH=CH2 (X) tác dụng với NaOH cho hai muối và một nước; HCOOCH=CH-C6H4 (Y) tác dụng với NaOH dư cho một muối và 1 anđehit
• Đáp án D thỏa mãn
C6H5COOCH=CH2 (X) + NaOH → C6H5COONa + CH3CHO CH2=CH-COOC6H5 + 2NaOH → CH2=CH-COONa + C6H5ONa + H2O
Câu 13: Đáp án D Có 9 hợp chất hữu cơ thỏa mãn là 1, CH2=CH-CH2-CH2-COOH
2, 3, CH3-CH=CH-CH2-COOH (cis - trans)
4, CH2=C(CH3)-COOH
5, CH3COOCH2CH2CH3 6, CH3COOCH(CH3)2 7, CH3CH2COOCH2CH3 8, CH3CH2CH2COOCH3 9, (CH3)2CHCOOCH3 → Chọn D
Câu 14: Đáp án C Có 5 chất thỏa mãn là etyl axetat, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol → Chọn C
13 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid 2 3 4 2 3 6 5 2 3 2 H SO Câu 15: Đáp án C o Y + 2NaOH CaO,t T + Na CO → Y là muối natri của axit hai chức
CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH Z là CH3COONa t oZ +


o Z + NaOH CaO,t CH + Na CO Vậy Y là NaOCO-CH2-COONa
o X + 3NaOH tC H ONa + NaOCO-CH -COONa + CH CHO + H O X có CTCT là C6H5OCO-CH2-COOCH=CH2 → X có CTPT là C11H10O4 Câu 16: Đáp án A Vì E là este đa chức nên T là axit đa chức → C3H6 phải là xiclopropan ( nếu là anken thì không thể tạo hợp chất đa chức) C H (xiclopropan)  Br 2 CH Br-CH -CH Br NaOHCH OH-CH -CH OH t o  3 6 2 2 2 2 2 2 CuO HOC-CH2-CHO  O2 ,xtHOOC-CH2- COOH  CH3OHCH3OOC-CH2-COOCH3 2 4 Câu 17: Đáp án B Muốn tạo ra andehit cần có 2 nhóm Br đính vào C bậc 1 → loại C, D Vì X khi X tạo ancol bậc 1 nên 1 nhóm Br còn lại đính với C bậc 1 → loại A CH2Br-CH2-CHBr2 + 3NaOH → CH2(OH)-CH2-CHO + H2O + 3NaBr
Đáp án B
Câu 18: Đáp án D Đáp án A loại vì C2H5-COOH (Y) không tham gia phản ứng tráng bạc
Đáp án B loại vì OHC-CH2-CHO (Z) không tác dụng được với dung dịch NaOH
Đáp án C loại vì CH3COOCH3 (X) không tham gia phản ứng tráng bạc
Đáp án D thỏa mãn
Câu 19: Đáp án C Y1 là CH3COOH; X có dạng là CH3COOR Y + O2 → Y1 nên Y có thể là CH3CHO
Có 2 chất X thỏa mãn là CH3COOCH=CH2 và CH3COOCH(OH)CH3 → Chọn C
Câu 20: Đáp án A Nhận thấy C3H7OH, CH3COOH, C2H5COOH là hợp chất có liên kết hidro, HCOOCH3 và CH3COOCH3 là hợp chất không có liên kết hidro → nhiệt độ sôi của C3H7OH, CH3COOH, C2H5COOH) > nhiệt độ sôi ( HCOOCH3 và CH3COOCH3) Trong COOH có nhóm C=O làm liên kết hidro của các hợp chất có nhóm COOH bền 14 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid hơn → ts(CH3COOH, C2H5COOH) > ts (C3H7OH) 15 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid C2H5COOH có phân tử khối lớn hơn CH3COOH → ts (C2H5COOH) > ts (CH3COOH) CH3COOCH3 có phân tử khối lớn hơn HCOOCH3→ ts CH3COOCH3> t HCOOCH3 Vậy nhiệt độ sôi sắp xếp theo thứ tự HCOOCH3< CH3COOCH3< C3H7OH < CH3COOH < C2H5COOH
Câu 21: Đáp án C Ta có MX = 100 → X có công thức phân tử C5H8O2 Ta có nX = 10 : 100 = 0,1 mol < nNaOH = 0,15 mol→ chất rắn khan chứa muối RCOONa : 0,1 mol và NaOH dư: 0,05 mol → 0,1
(R + 67) + 0,05
40 = 11,6 → R= 29 (C2H5) Vậy X có công thức C2H5COOCH=CH2
Khi thủy phân X thu được C2H5COONa và CH3CHO Câu 22: Đáp án B • nAg  0, 2 Nếu chỉ có 1 chất (Y hoặc Z) tác dụng với AgNO3:  neste  nAg 2  0,1 Meste  43  loai Nếu cả Y và Z đều tác dụng  neste  nAg 4  0,05  Meste  86  C4 H6O2 Do cả 2 chất đều tác dụng nên CTCT của X là: Câu 23: Đáp án A nCH3COOC6H5 = 0,1 mol; nNaOH = 0,25 mol HCOOCH  CHCH3 CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O nNaOH dư = 0,25 - 0,1 x 2 = 0,05 mol Sau phản ứng thu được chất rắn gồm 0,1 mol CH3COONa; 0,1 mol C6H5ONa và 0,05 mol NaOH dư
Vậy m = 0,1 x 82 + 0,1 x 116 + 0,05 x 40 = 21,8 gam Câu 24: Đáp án B nX = nNaOH = 0,15 mol → MX = 13,2 : 0,15 = 88 → X là C4H8O2
Có 4 CTCT thỏa mãn là HCOOCH2CH2CH3, HCOOCH(CH3)2, CH3COOCH2CH3, CH3CH2COOCH3
Câu 25: Đáp án D Từ 4 đáp án, ta xác định được ngay X là axit và Y là este
Este Y được tạo thành từ axit X và 1 ancol no đơn chức (CnH2n+1OH) 16 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid  Mmuoi  14,1  94  CH 0,15 2  CHCOONa Gọi x và n lần lượt là số mol và số nguyên tử C của ancol
nx  0,15
3  0,55 x  0, 05 Ta có:  2, 3   C HOH   x 14n
18  n  2 2 5 Vậy công thức của X là CH2=CHCOOH, công thức của Y: CH2=CHCOOC2H5 Câu 26: Đáp án C nNaOH = 0,05 mol
Giả sử muối là RCOONa nRCOONa = 0,05 mol → MRCOONa = 4,1 : 0,05 = 82 → MR = 15 → Muối là CH3COONa Vậy X là CH3COOCH=CH2
Đáp án A sai vì X không có phản ứng tráng bạc
Đáp án B sai vì X không làm quỳ tím đổi màu
Đáp án C thỏa mãn
Đáp án D sai vì X không có phản ứng tráng bạc nhưng làm mất màu nước brom Câu 27: Đáp án A nH2O = 0,1 mol nNa2CO3 = 0,075 mol; nCO2 = 0,325 mol; nH2O = 0,175 mol
nNaOH = 2 x nNa2CO3 = 2 x 0,075 = 0,15 mol
nC trongX = nNa2CO3 + nCO2 = 0,075 + 0,325 = 0,4 mol
Bảo toàn H trong X: nH trongX = 0,1 x 2 + 0,175 x 2 - 0,15 = 0,4
Theo BTKL: a = 11,8 + 1,8 - 0,15 x 40 = 7,6 gam → n X Giả sử X là CxHyOz Vậy x : y : z = 0,4 : 0,4 : 0,15 = 8 : 8 : 3 Vậy CTĐGN của X là C8H8O3 → Chọn A
Câu 28: Đáp án C 0,1 mol este X + 0,3 mol NaOH → X là este 3 chức
• 6,35 gam X + 0,075 mol NaOH → 7,05 gam muối nX = 0,075 : 3 = 0,025 mol, nancol = 0,025 mol  7, 6  0, 4
12  0, 4
1  0,15 16 Theo BTKL: mancol = 6,35 + 3 - 7,05 = 2,3 gam → Mancol = 2,3 : 0,025 = 92 → glyxerol → X có dạng (RCOO)3C3H5 MX = 6,35 : 0,025 = 254 → MR = 27 → R là C2H3- Vậy X là (C2H3COO)3C3H5 O 17 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid 2 3 Câu 29: Đáp án D hhX gồm hai chất hữu cơ đơn chức
X + 0,5 mol KOH → muối của hai axit cacboxylic và một ancol ancol + Na dư → 0,15 mol H2
• nKOH = 0,5 mol nancol = 2 x nH2 = 2 x 0,15 = 0,3 mol < nKOH Chỉ có 1 chất phản ứng sinh ra rượu
Mà thu được 2 muối → Có một chất là este và 1 chất là axit → Chọn A
Câu 30: Đáp án D Z + Cu(OH)2 → 0,05 mol ↓Cu2O Vậy Z là anđehit (Z có số C ≥ 2 vì Z là sản phẩm của phản ứng thủy phân X) → nZ = 0,05 mol
nX = nZ = 0,05 mol → MX = 4,3 : 0,05 = 86 → X là C4H6O2
Mà X không tham gia phản ứng tráng bạc → X là CH3COOCH=CH2 → mCH3COONa = 0,05 x 82 = 4,1 gam Câu 31: Đáp án B M X  6,25
16 100  X :C5H8O2 ;nX  0, 25mol mX  mKOH  25  0, 25
56  39  mZ  X  la  este  vong  Z : OH  (CH2 )4 COOK %O  48
100  30, 77% 156 Câu 32: Đáp án A nX  nBr  88
0, 2  0,11mol 160  M X  86  C4 H6O2 M muoi  94  C2 H3COONa  X : C2 H3COOCH3 Câu 33: Đáp án C nNa2CO3 = 0,03 mol; nCO2 = 0,11 mol; nH2O = 0,05 mol
X là este, khi thủy phân tạo 2 muối (do phần bay hơi chỉ có nước) nên nhóm axit liên kết trực tiếp với vòng benzen
Do vậy, loại đáp án D ( chỉ tạo 1 muối) nNaOH  2nNa CO  0, 06 2 18 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid • Xét đáp án A: n  2, 76  0, 0226 X 122 Chất HCOOC6H5 phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 nên loại đáp án này • Xét đáp án B: n  2, 76  0, 02029 X 136 Chất CH3COOC6H5 phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 nên loại đáp án này • Xét đáp án C: n  2, 76  0, 02 X 138 Chất HCOOC6H4OH phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3 nên đáp án này đúng
Câu 34: Đáp án A Ta có este là 3 chức mà khi B tách nước ra được propenal và D tác dụng với H2SO4 tạo ra 3 axit đồng đẳng với HCOOH → Este là (CnH2n +1COO)3C3H5 Tăng giảm khối lượng:  Meste  316 n  3,33 neste  8, 6  7, 9  0, 025mol 23
3  41 Vậy, axit lớn nhất phải là C4H9COOH Câu 35: Đáp án D Do hỗn hợp Y gồm hai este đơn chức mạch hở: nY = nNaOH = 0,1 x 0,5 = 0,05 mol
Theo ĐLBT nguyên tố O: 2nY + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → nH2O = 2 x 0,05 + 2 x 0,25 - 2 x 0,2 = 0,2 mol
→ nCO2 : nH2O = 0,2 : 0,2 = 1 : 1 → Y là hỗn hợp este no đơn chức với số C = nCO2: nY = 4 → C4H8O2 Mà 2 este là đồng phân của nhau + NaOH → 1 muối của axit cacboxylic và hỗn hợp 2 rượu → 2 este là HCOOCH2CH2CH3 và HCOOCH(CH3)2 → Chọn D
Câu 36: Đáp án B nCO  nH O  0,13  X và Y đều là no, đơn chức, hở 2 2 nX  a; nY  b  a  b  0, 05 Bảo toàn oxi: 19 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid 3 a  2b  0,155
2  0,13
2  0,13  a  2b  0, 08  a  0, 02;b  0, 03 X : Cn H2nO;Y : Cm H2mO2 nCO  0, 02n  0, 03m  0,13  2n  3m  13  n  2;m  3 C2H4O(CH3CHO);C3H6O2 nAg  0,2  2nX (nX  0,1) Y : HCOOC2H5 Câu 37: Đáp án C 0,5 mol X cho ra 0,4 mol Ag nên trong X có 1 este là HCOOR → nHCOOR = 0,4:2 = 0,2 mol Mặt khác khi thủy phân X trong KOH cho hỗn hợp hai muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp nên este còn lại là CH3COOR1 → nCH3COOR1 = 0,5- 0
2 = 0,3 mol → nHCOOR : nCH3COOR1 = 2:3 Trong 14,8 gam X gọi số mol của HCOOR là 2x, số mol của CH3COOR1: 3x mol Bảo toàn khối lượng : mX  mKOH  mmuoi mancol 14, 08  (0, 2x  0, 3x)
56  0, 2x
M HCONa  0, 3x
MCH COONa  8, 256  x  0, 32  nancol  (3  2)
x  0,16  Mancol  8,256  51,6 0,16 → mà 2 ancol kế tiếp nhau có công thức C2H5OH và C3H7OH Câu 38: Đáp án A R1  OOC  COOR2  2NaOH  (COONa)2  R1  OH  R2  OH R1  OOC  COOR1  2NaOH  (COONa)2  2R1  OH R2  OOC  COOR2  2NaOH  (COONa)2  2R2  OH Trong phản ứng thủy phân este bằng NaOH thì Na đã thay thế các gốc -R1 và -R2 Sau phản ứng ta thấy khối lượng muối lớn hơn khối lượng este ban đầu → có ít nhất 1 trong 2 gốc R1 và R2 có KLPT nhỏ hơn Na(23)
Mặt khác 2 gốc -R1, R2 là no → có 1 gốc là metyl → gốc còn lại là etyl → 2 ancol là CH3OH và C2H5OH Câu 39: Đáp án B Phản ứng với NaOH tỉ lệ 1 : 2 nên X có thể là este của phenol hoặc este 2 chức
Ở đây, từ 4 đáp án ta kết luận X là este của phenol
Ta có hpt: 44nCO2 18nH2O 1,7  3,6   nCO2  0,1  n  2n  n  0,05  CO2 H2O  H2O 2 20 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid  M X  1,7 1,7  0,1
12  0,05
2 32  136  C8 H8O2 X không có phản ứng tráng gương nên CTCT là CH3COOC6H5
Câu 40: Đáp án B nNaOH = 0,3 mol; nancol = 0,1 mol
Theo BTKL: mancol = 21,8 + 0,3 x 40 - 24,6 = 9,2 gam → Mancol = 9,2 : 0,1 = 92 → Ancol là C3H5(OH)3
X + NaOH → muối + C3H5(OH)3 Vậy X là trieste của glixerol
Giả sử X là (RCOO)3C3H5 nX = nancol = 0,1 mol → MX = 21,8 : 0,1 = 218 → MR = 15 → R là CH3- Vậy X là (CH3COO)3C3H5 → Chọn B
Câu 41: Đáp án C CH3COOC6H5 ( phenyl axetat) + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O (1) CH3COOCH2-CH=CH2 (anlyl axetat,)+ NaOH → CH3COONa + CH2=CH-CH2OH (2) CH3COOCH3 (metyl axetat) + NaOH → CH3COONa + CH3OH (3) HCOOC2H5 (etyl fomat) + NaOH → HCOONa + C2H5OH (4) C3H5(OOCC15H15)3 ( tripanmitin) + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa (5) Như vậy có 4 chất anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin thủy phân tạo ancol
Đáp án C
Câu 42: Đáp án D Bảo toàn khối lượng : m + 0,3 × 40 = m - 8,4 + m - 1,1→ m = 21,5 gam
44 < Mtrung bình andehit = 52,4 < 58 → 2 andehit là CH3CHO và C2H5CHO nandehit = 21,58,4 52, 4 = 0,25 mol → nNaOH dư = 0,3- 0,25 = 0,05 mol → Mmuối = 21,51,1 0,05
40 0, 25 = 73,6 > 68 → trong muối chắc chắn có HCOONa→ đáp án D
Câu 43: Đáp án B Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (ở cùng điều kiện) → 2 este thuộc loại no đơn chức Luôn có nX = nNaOH = 0,03 mol → MX = 74 (C3H6O2) Các đông phân của X là HCOOC2H5 và CH3COOCH3
Đáp án B
21 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid Câu 44: Đáp án C Nhận thấy C2H3COOC3H33 và C2H5COOC2H3 khi thủy phân không thu được ancol bền → loại B, D Ta có este đơn chức → nNaOH = neste = 0,05 mol → M X = 5,7 : 0,05 = 114 ( C6H10O2) Chỉ có hợp chất ở C mới thỏa mãn → đáp án C
Câu 45: Đáp án B Ta có nX = 0,1 mol
Luôn có nmuối = nX = 0,1 mol → Mmuối = 98 ( HO-CH2-COONa) Vậy X có cấu tạo HO-CH2COOC2H5
Đáp án B
Câu 46: Đáp án B Nhận thấy nếu X là hỗn hợp của axit và ancol khi tham gia phản ứng thủy phân không sinh được 2 muối của hai axit cacboxylic → loại C Ta có X là hỗn hợp đơn chức nên khi tham gia phản ứng thủy phân sinh ancol đơn chức → Trong X chứa este và nancol = 2nH2 = 0,3 mol Thấy nancol = 0,3 mol < nKOH = 0,5 mol → X chứa este : 0,3 mol và axit : 0,2 mol Câu 47: Đáp án A Chú ý X tham gia phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:2 nên dạng HCOOC6H4OH không được ( phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:3) Các đồng phân thỏa mãn đề bài là Đáp án A
Câu 48: Đáp án A 22 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid 3 2 2 2 2 6 5 6 5 2 6 5 6 5 2 3 2 2 3 2 2 6 5 3 6 5 3 6 4 2 6 4 2 2 3 2 3 3 2 Các đồng phân X thỏa mãn là: HCOO  C2 H4  OOCC2 H5 HCOO  CH2CH2CH2  OOCCH3 HCOO  CH2  CH (CH3 )  OOCCH3 CH3COO  CH2  CH (CH3 )  OOCH CH3OC  COOCH2C2 H5 CH3OOC  COOCH (CH3 )2 CH3OOC  CH2  COOC2 H5 Câu 49: Đáp án D Điều kiện NaOH đặc, dư, ở nhiệt độ và áp suất cao thì có thể phản ứng trong tất cả các trường hợp
Phương trình: CH COOCH CH Cl NaOHCH COONa  NaCl CH OH CH OH (1) NH Cl CH COOH NaOH NH CH COONa  NaCl  H O(2) C H Cl NaOHC H ONa  NaCl  H O(3) HCOOC H NaOHHCOONa C H ONa  H O(4) C H COOCH NaOHC H COONa CH OH (5) OH C H CH OH NaOHONa C H CH OH  H O(6) CH CCl NaOHCH COONa  NaCl  H O(7) 3 3 3 2 CH COOC(Cl) CH NaOHCH COONa  NaCl  H O(8) Vậy có 6 chất tạo 2 muối ( trừ (5) và (6)
Câu 50: Đáp án A X là este được tạo bởi axit 2 chức, mạch hở và ancol no, 2 chức, mạch hở → X là este 2 chức và có 1 vòng → công thức của X là CnHmO4 Mà X có công thức đơn giản nhất là C3H2O2 → công thức phân tử của X là C6H4O4 ( Do X là este 2 chức) Luôn có π + v= 6
2  2 4 2 = 5 = 2π COO + 1 vòng + 2π C=C → Để hiđro hóa hoàn toàn 1 mol X (Ni, t0 ): nH2 = 2π C=C = 2 mol
Đáp án A
23 Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Este - Lipid

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 12:33:21pm