Phương pháp nhận biết chất hữu cơ

Tài liệu nhận biết các chất hữu cơ

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 9 Tài liệu hóa học lớp 10 Tài liệu hóa học lớp 11 Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Phương pháp nhận biết chất hữu cơ | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Trang 1 MEGABOOK
VN PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CHẤT HỮU CƠ A
NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Tổng quát) Chất muốn nhận biết Thuốc thử Hiện tượng Phản ứng Hợp chất có liên kết C = C hay  C  C  dd Brom Phai màu nâu đỏ CH2 = CH2 + Br2  BrCH2 – CH2Br CH  CH + 2Br2  Br2CH – CHBr2 Phenol dd Brom Kết tủa trắng OH OH Br Br + 3Br 2  + 3HBr Br (keát tuûa traéng) Anilin NH NH2 2 Br Br + 3Br 2  + 3HBr Br (keát tuûa traéng) Hợp chất có liên kết C = C dd KMnO4 Phai màu tím 3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O  3HOCH2CH2OH + 2MnO2 + 2KOH  C  C  3CHCH+8KMnO4  3HOOCCOOH + 8MnO4+8KOH Ankyl benzen CH3 COOK + 2KMnO H2O + 2MnO2 +KOH+H2O 4 80-1000 C Ankin có liên kết ba đầu mạch dd AgNO3 trong NH4OH (Ag2O) Kết tủa vàng nhạt RCCH + Ag[(NH3)2]OH  RCCAg + H2O + 2NH3 Hợp chất có Kết tủa Ag (phản ứng tráng bạc) R  CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH  R  COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 CH2OH(CHOH)4CHO + Ag2O 0  t,ddNH3 CH2OH(CHOH)4COOH + 2Ag (Phản ứng này nhận biết nước tiểu bệnh tiểu đường có chứa glucozơ) nhóm – CH = O: Andehit, glucozơ, mantôzơ Axit fomic HCOOH+2Ag[(NH3)2]OH(NH4)2CO3 + 2Ag +H2O+2NH3 Hay: HCOOH + Ag2O ddNH3 CO2 + 2Ag + H2O Este formiat HCOOR+2Ag[(NH3)2]OH(NH4)2CO3 + 2Ag +ROH+2NH3 H – COO – R Hợp chất có nhóm –CH= O  Cu2O đỏ gạch t 0 RCHO + 2Cu(OH)2  RCOOH + Cu2O + 2H2O Ancol đa chức (có ít nhất 2 Cu(OH)2 Tạo dd màu CH2  OH HO CH2 CH2  OH HO CH2 ] CH  OH + Cu(OH)2 + HO  CH  CH  O  Cu  O  CH + 2H2O ^ CH2  OH HO CH2 CH2  OH HO CH2 nhóm – OH xanh lơ gắn vào 2 C trong suốt liên tiếp) Anđehit dd NaHSO3 bảo hòa Kết tủa dạng kết tinh R  CHO + NaHSO3  R  CHOH  NaSO3 Metyl xêton Hợp chất có H linh động: axit, Ancol, phenol Na, K Sủi bọt khí không màu 2R  OH + 2Na  2R  ONa + H2 2R  COOH + 2Na  2R  COONa + H2 2C6H5  OH + 2Na  2C6H5  ONa + H2 Trang 2 MEGABOOK
VN PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CHẤT HỮU CƠ B
NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Chi tiết) Chất Thuốc thử Hiện tượng Phản ứng Ankan Cl2/ás Sản phẩm sau PƯ làm hồng giấy quỳ ẩm CnH2n+2 + Cl2 as CnH2n+1Cl + HCl Anken dd Br2 Mất màu CnH2n + Br2  CnH2nBr2 dd KMnO4 mất màu 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O  3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH Khí Oxi Sp cho pứ tráng gương 2CH2 = CH2 + O2 PdCl 2 ,CuCl 2 CH3CHO Ankađien dd Br2 Mất màu CnH2n2 + 2Br2  CnH2nBr4 Ankin dd Br2 Mất màu CnH2n2 + 2Br2  CnH2nBr4 dd KMnO4 mất màu 3CHCH+8KMnO4  3HOOCCOOH + 8MnO4+8KOH AgNO3/NH3 (có nối 3 đầu mạch) kết tủa màu vàng nhạt HC  CH + 2[Ag(NH3)2]OH  Ag  C  C  Ag + 2H2O + 4NH3 RC  CH + [Ag(NH3)2]OH  RC  CAg + H2O + 2NH3 dd CuCl trong NH3 kết tủa màu đỏ CH  CH + 2CuCl + 2NH3  Cu  C  C  Cu + 2NH4Cl R  C  C  H + CuCl + NH3  R  C  C  Cu + NH4Cl Toluen dd KMnO4, t 0 Mất màu CH3 COOK + 2KMnO H2O + 2MnO2 +KOH+H2O 4 80-1000 C Stiren dd KMnO4 Mất màu CH = CH2 CHOH =CH2OH + 2KMnO4  4H2O  + 2MnO2 + 2H2O Ancol Na, K  không màu 2R  OH + 2Na  2R  ONa + H2 Cu (đỏ), t 0 R  CH2  OH + CuO  R  CH = O + Cu + H2O R  CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH  R COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 Ancol CuO (đen) Sp cho pứ bậc I t 0 tráng gương Cu (đỏ), Ancol bậc II CuO (đen) t 0 Sp không pứ tráng t 0 R  CH2OH  R + CuO  R  CO  R + Cu + H2O gương Ancol đa chức Cu(OH)2 dung dịch màu xanh lam CH2 OH HO CH2 CH2  OH HO CH2 ] CH OH + Cu(OH)2 + HO  CH  CHOCuO CH + 2H2O ^ CH2 OH HO CH2 CH2  OH HO CH2 Anilin nước Brom Tạo kết tủa trắng NH NH2 2 Br Br + 3Br 2  + 3HBr Br (keát tuûa traéng) Anđehit AgNO3 trong NH3  Ag trắng R  CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH  R  COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 Cu(OH)2 NaOH, t0  đỏ gạch t 0 RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  RCOONa + Cu2O + 3H2O dd Brom Mất màu RCHO + Br2 + H2O  RCOOH + 2HBr Andehit no hay ko no đều làm mất màu nước Br2 vì đây là phản ứng oxi hóa khử
Muốn phân biệt andehit no và không no dùng dd Br2 trong CCl4, môi trường CCl4 thì Br2 không thể hiện tính oxi hóa nên chỉ phản ứng với andehit không no Trang 3 MEGABOOK
VN PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CHẤT HỮU CƠ Chất Thuốc thử Hiện tượng Phản ứng Axit cacboxylic Quì tím Hóa đỏ CO2 3  CO2 2R  COOH + Na2CO3  2R  COONa + CO2 + H2O Aminoaxit Hóa xanh Hóa đỏ Không đổi Số nhóm  NH2 > số nhóm  COOH Số nhóm  NH2 < số nhóm  COOH Số nhóm  NH2 < số nhóm  COOH CO2 3  CO2 2H2NRCOOH + Na2CO3  2H2NRCOONa + CO2 + H2O Amin Quì tím Hóa xanh Glucozơ Cu(OH)2 dd xanh lam 2C6H12O6 + Cu(OH)2  (C6H11O6)2Cu + 2H2O Cu(OH)2 NaOH, t0  đỏ gạch CH2OH  (CHOH)4  CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 0  t CH2OH  (CHOH)4  COONa + Cu2O + 3H2O AgNO3 / NH3  Ag trắng CH2OH  (CHOH)4  CHO + 2Ag[(NH3)2]OH  CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag + H2O + 3NH3 dd Br2 Mất màu CH2OH(CHOH)4CHO + Br2 CH2OH(CHOH)4COOH+2HBr Saccarozơ C12H22O11 Thuỷ phân sản phẩm tham gia pứ tráng gương C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6 Glucozơ Fructozơ Vôi sữa Vẩn đục C12H22O11 + Ca(OH)2  C12H22O11
CaO
2H2O Cu(OH)2 dd xanh lam C12H22O11 + Cu(OH)2  (C12H22O11)2Cu + 2H2O Mantozơ C12H22O11 Cu(OH)2 dd xanh lam C12H22O11 + Cu(OH)2  (C12H22O11)2Cu + 2H2O AgNO3 / NH3  Ag trắng Thuỷ phân sản phẩm tham gia pứ tráng gương C12H22O11 + H2O  2C6H12O6 (Glucozơ) Tinh bột (C6H10O5)n Thuỷ phân sản phẩm tham gia pứ tráng gương (C6H10O11)n + nH2O  nC6H12O6 (Glucozơ) ddịch iot Tạo dung dịch màu xanh tím, khi đun nóng màu xanh tím biến mất, khi để nguôi màu xanh tím lại xuất hiện

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 9

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 12:12:43pm