Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit

Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề Este - Lipit có đáp án

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 11 Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 2 www
nitropdf
com 2 2 CHƯƠNG 1
ESTE – LIPIT BÀI 1
ESTE Công thức chung este no, đơn chức : CnH2nO2 hayCnH2n + 1COOCmH2m + 1
(axit trước , ancol sau) + Este no đơn chức : CnH2nO2 + Este không no có 1 nối đôi, đơn chức mạch hở: CnH2n - 2O2 (n ≥ 3) + Este no 2 chức mạch hở: CnH2n - 2O4 (n ≥ 4) + Este của rượu đơn chức với axit đơn chức (este đơn chức): RCOOR’ ; CxHyO2 + Este của axit đơn chức với rượu đa chức, có công thức dạng (RCOO)nR’ + Este của axit đa chức với rượu đơn chức, có công thức dạng R(COOR’)n + Este của axit đa chức với rượu đa chức, có công thức dạng Rn(COO)n
mR’m 1
Vinyl axetat được điều chế từ : + CH≡CH CH3COO-CH=CH2 2
Phenyl axetat được điều chế từ : (CH3CO)2O + + CH3COOH Anhidric axetic 3
Các este thường được điều chế từ : đun hồi lưu ancol và axit hữu cơ có xúc tác H2SO4 đặc RCOOH + R’OH RCOOR’ + H2O 4
Isoamylaxetat được điều chế từ Axit axetic và ancol iso amylic 5
Xà phòng hóa este đơn chức sản phẩm thường thu được là : Axit cacboxylic và ancol RCOOR + NaOH RCOONa + R/OH 6
Xà phòng hóa este đơn chức sản phẩm là muối và andehit R-COO-CH=CH-R’ + NaOH RCOONa + R’CHO CH3-COO-CH=CH2 + NaOH +  Este này khi Pư với dd NaOH tạo ra rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 1, không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit
VD: R-COOCH=CH2 + NaOH t o R-COONa + CH =CH-OH Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 2 www
nitropdf
com 3 Đp hóa 7
Xà phòng hóa este đơn chức sản phẩm là muối và xeton CH3-CH=O Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 2 www
nitropdf
com 4 2 3 R-COO-CR’=CH2 + NaOH RCOONa + CH3COR’ CH3-COO-C(CH3)=CH2 + NaOH +  Este này khi Pư tạo rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 2 không bền đồng phân hóa tạo xeton
RCOOC=CH2 CH3 + NaOH t o R-COONa + CH =CHOH-CH 8
Xà phòng hóa este đơn chức sản phẩm là 2 muối  Este này có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol

RCOO + 2NaOH t o + + H2O Vd: CH3COOC6H5 +NaOH + + H2O 9
Este có phản ứng tráng bạc là : Là Este có gốc Fomat : HCOOR Ví dụ HCOOCH3… HCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  + + 2NH4NO3 10
Este có phản ứng cộng hidro , làm mất màu dung dịch brom , trùng hợp là : Là Este không no ví dụ : CH2=CH-COOCH3 CH3COOCH=CH2 11
Este trùng hợp tạo thành thủy tinh hữu cơ là : metylmetacrylat: CH2=C(CH3) -COOCH3 12
Este đốt cháy thu được n H2O = nCO2  là este no đơn chức mạch hở : CnH2nO2 13
Chất béo là trieste của glixerol và axit béo còn gọi triglixerit ( RCOO)3C3H5 Chất béo là là trieste của glixerol với axit béo - Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường, - Các este hầu như không tan trong nước
- Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon
do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém
14
tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 M = 15
tri stearin ( C17H35COO)3C3H5 M= 16
triolein (C17H33COO)3C3H5 M= 17
xà phòng hóa tri panmitin (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH + 18
xà phòng hóa tri stearin (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH + 19
xà phòng hóa tri olein (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH + 20
Phản ứng dùng trong công nghiệp để chế biến một số dầu thành mỡ rắn hay bơ nhân tạo là : Phản ứng hidro hóa (C17H33COO)3C3H5 + H2 Đp hóa CH3-CO-CH3 Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 2 www
nitropdf
com 5 Triolein Tristearin 4 3 4 2 3 3 4 Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 4 www
nitropdf
com 4 Câu hỏi lý thuyết
Câu 1
Benzyl axetat có CT là A
HCOOC6H5
B
C6H5COOCH3
C
CH3COOCH2C6H5
D
CH3COOC6H5 Câu 2
Metyl acrylat có công thức là A
CH3COOCH3
B
CH3COOCH=CH2
C
CH2=CHCOOCH3
D
HCOOCH3
Câu 3
Vinyl axetat có công thức là A
CH3COOCH3
B
CH3COOCH=CH2
C
CH2=CHCOOCH3
D
HCOOCH3
Câu 4
Chất X có công thức cấu tạo CH2 = CH – COOCH3
Tên gọi của X là A
metyl acrylat
B
propyl fomat
C
metyl axetat
D
etyl axetat
Câu 5
Xà phòng hoá hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm: A
Hai muối vàhai ancol B
Haimuối và một ancol C
Một muối vàhai ancol D
Một muốivà một ancol Câu 6
Xà phòng hoá hỗn hợp gồm HCOOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm: A
Hai muối vàhai ancol B
Haimuối và một ancol C
Một muối vàhai ancol D
Một muốivà một ancol Câu 7
Xà phòng hoá hỗn hợp gồm C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm: A
Hai muối vàhai ancol B
Haimuối và một ancol C
Một muối vàhai ancol D
Một muốivà một ancol Câu 8
Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ ddịch NaOH, sản phẩm thu được là A
CH2=CHCOONa và CH3OH
B
CH3COONa và CH3CHO
C
CH3COONa và CH2=CHOH
D
C2H5COONa và CH3OH
Câu 9
Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A
CH2=CHCOONa và CH3OH
B
CH3COONa và CH3CHO
C
CH3COONa và CH2=CHOH
D
C2H5COONa và CH3OH
Câu 10
Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là A
CH3OH và C6H5ONa
B
CH3COOH và C6H5ONa
C
CH3COOH và C6H5OH
D
CH3COONa và C6H5ONa
Câu 11
Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2
Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na
Công thức cấu tạo của Y là A
C2H5COOC2H5
B
CH3COOC2H5
C
C2H5COOCH3
D
HCOOC3H7
Câu 12
Khi đun X có công thức phân tử C4H8O2 với dung dịch NaOH thu được hai chất hữu cơ Y: C2H6O và Z: C2H3NaO2
Tên của X là A
axit butanoic
B
etyl axetat
C
metyl axetat
D
metyl propionat
Câu 13
Xà phòng hoá 1 este X thu được sản phẩm gồm 2 muối và nước
X là: A
CH3COOC2H5 B
CH3COOCH=CH2 C
CH2=CHCOOC6H5 D
C6H5COOCH=CH2 Câu 14
Propyl fomat được điều chế trực tiếp từ A
axit fomic và ancol metylic
B
axit fomic và ancol propylic
C
axit axetic và ancolpropylic
D
axit propionic và ancolmetylic
Câu 15
Cho axit cacboxylic tác dụng với ancol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo ra este có CTPT C4H6O2
Tên gọi của este đó là A
Metyl acrylat
B
Metyl metacrylat
C
Metyl propionat
D
Vinyl axetat
Câu 16
Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C2H4O2
Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc
Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO3
Công thức của X, Y lần lượt là A
CH3COOH, HOCH2CHO
B
HCOOCH3, HOCH2CHO
C
HCOOCH3, CH3COOH
D
HOCH2CHO, CH3COOH
Câu 17
Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (a) C3H4O2 + NaOH → X + Y (b) X + H2SO4 (loãng) → Z + T 4 3 4 2 3 3 4 Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 4 www
nitropdf
com 4 (c) Z + dd AgNO3/NH3 (dư) → E + Ag + NH4NO3 (d) Y + dd AgNO3/NH3 (dư) → F + Ag + NH4NO3 Chất E và chất F theo thứ tự là A
HCOONH và CH CHO
B
(NH ) CO và CH COONH
Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 5 C
HCOONH4 và CH3COONH4
D
(NH4)2CO3 và CH3COOH
Câu 18
(DH-B- 2012): Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc
Số este X thỏa mãn tính chất trên là A
4 B
3 C
6 D
5 Câu 19
(DH-B- 2012):EsteX là hợpchấtthơmcó côngthứcphântử làC9H10O2
ChoXtácdụngvớidungdịch NaOH,tạo ra haimuốiđềucó phântửkhốilớnhơn80
Côngthức cấutạothugọncủaX là A
CH3COOCH2C6H5 B
HCOOC6H4C2H5 C
C6H5COOC2H5 D
C2H5COOC6H5 BÀI 2
LIPIT Câu 20
Các phát biểu sau: a) Chất béo thuộc loại hợp chất este
b) Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước
c)Các estekhôngtantrongnước, nổitrênbề mặt nướcdo chúngkhôngtạo được l
kết hiđro vớinướcvà nhẹ hơnnước
d)Khiđunchất béo lỏngtrongnồihấprồisụcdòngkhíhiđro vào (cóx
tácNiken)thìchúngchuyểnthànhchất béo rắn

e)Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử
Phát biểu nào là đúng ? A
a,d,e B
a,b,d C
a,c,d,e D
a,b,c,d,e
Câu 21
Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5
Số phát biểu đúng là A
4
B
1
C
2
D
3
Câu 22
Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là A
9 B
4 C
6 D
2 Câu 23
Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là A
C17H35COONa và glixerol B
C15H33COONa và glixerol C
C17H35COOH và glixerol D
C15H33COOH và glixerol Câu 24
Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A
C15H31COONa và etanol
B
C17H35COOH và glixerol
C
C15H31COONa và glixerol
D
C17H35COONa và glixerol
Câu 25
Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là A
C15H31COONa và etanol
B
C17H35COOH và glixerol
C
C15H31COONa và glixerol
D
C17H33COONa và glixerol
Câu 26
Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là A
C15H31COONa và etanol
B
C17H35COOH và glixerol
C
C15H31COOH và glixerol
D
C17H35COONa và glixerol
TỔNG HỢP LÍ THUYẾT ESTE – LIPIT Câu 27
Khẳng định nào sau đây là đúng? A
Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng este hóa
B
Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều
C
Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều
D
Este chỉ bị thủy phân trong môi trường axit
Câu 28
Cho vào 2 ống nghiệm , mỗi ống khoảng 2 ml etylaxetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20%, thêm vào ống thứ hai 2 ml NaOH 30%
Lắc đều cả 2 ống nghiệm
Lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong 5 phút
Hiện tượng thu được sẽ là: A
Ở ống nghiệm 1 , chất lỏng phân thành 2 lớp; ở ống nghiệm 2 chất lỏng thành đồng nhất
Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 6 B
Ở cả 2 ống nghiệm chất lỏng đều phân thành 2 lớp
C
Ở cả 2 ống nghiệm chất lỏng đều trở thành đồng nhất
D
Ở ống nghiệm 1 chất lỏng thành đồng nhất; ở ống nghiệm 2 chất lỏng phân thành 2 lớp
Câu 29
Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 7 (1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COC2H5; (5) CH3CH(COOCH3)2; (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC – COOC2H5
Những chất thuộc loại este là A
(1), (2), (3), (4), (5), (6) B
(1), (2), (3), (5), (6), (7) C
(1), (2), (3), (5), (7) D
(1), (2), (3), (6), (7) Câu 30
Chỉ ra câu nhận xét đúng : A
Este của axit cacboxylic thường là những chất lỏng khó bay hơi
B
Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn so với các axit cacboxylic có cùng số cac bon
C
Các este đều nặng hơn nước, khó tan trong nước
D
Các este tan tốt trong nước, khó tan trong dung môi hữu cơ
Câu 31
Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O
X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na
Công thức cấu tạo của X là: A
HOCH2CH2COOH B
HOOC-CH3 C
HCOOCH3 D
OHC-CH2OH Câu 32
Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường a xit thu được A
axit axetic và ancol vinylic
B
axit axetic và anđehit axetic
C
axit axetic và ancol etylic
D
axit axetat và ancol vinylic
Câu 33
Khi thủy phân một triglyxerit thu được Glixerol và muối của các axit stearic , oleic, panmitic
Số CTCT có thể có của triglyxerit là: A
6
B
15
C
3
D
4
Câu 34
Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất
Tên gọi của este đem đốt là A
etyl axetat B
metyl fomat C
metyl axetat D
propyl fomat Câu 35
Xà phòng hóa hoàn toàn một hợp chất có công thức C10H14O6 trong lượng dư dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp gồm 3 muối (không có đồng phân hình học) và glixerol
Công thức của 3 muối lần lượt là: A
CH2=CH-COONa, HCOONa, CH C-COONa
B
CH3-COONa, HCOONa, CH3-CH=CH-COONa
C
HCOONa, CH C-COONa, CH3-CH2-COONa
D
CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa, HCOONa Câu 36
X là este tạo từ ancol no đơn chức mạch hở và axit hữu cơ no mạch hở
X không tác dụng với Na
Trong phân tử X có chứa 2 liên kết 
Hãy cho biết công thức chung nào đúng nhất với X ? A
CnH2n-4O4 B
CnH2n-2O4 C
R(COOR’)2 D
CnH2n(COOCmH2m+1)2 Câu 37
Este C3H6O2 có các đồng phân este ứng với các tên gọi là A
metyl fomat; metyl axetat
B
etyl fomat; metyl axetat, axit propionic
C
metyl fomat; metyl axetat, axit axetic D
etyl fomat; metyl axetat
Câu 38
Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic, axit panmitic (có H2SO4 làm chất xúc tác) có thể thu được bao nhiêu trieste chứa đủ 3 gốc axit? A
6 B
5 C
4 D
3 Câu 39
Tripanmitin có công thức cấu tạo thu gọn là A
(C17H35COO)3C3H5
B
(C15H31COO)3C3H5
C
(C15H31COO)2C2H4
D
C15H31COOH
Câu 40
Este có công thức phân tử là C4H8O2 được tạo ra từ ancol etylic
Tên của este đó là A
etyl axetat B
etyl fomat C
metyl axetat D
etyl propionat Câu 41
Dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì: A
chứa hàm lượng khá lớn các gốc axit béo không no B
một lí do khác C
chứa chủ yếu các gốc axit béo, no D
chứa chủ yếu các gốc axit thơm Câu 42
Chọn câu ĐÚNG trong các câu sau: A
tristearin có công thức là C17H35COOH B
metyl butirat có công thức cấu tạo là CH3CH2CH2COOCH3 C
triolein có công thức (C17H31COO)3C3H5 Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 8 D
metyl benzoat có công thức cấu tạo là CH3COOC6H5 Câu 43
Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A
1 B
3 C
2 D
4 Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 9 Câu 44
Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH2=CHCOOCH3
Tên gọi của X là A
metyl propionat
B
metyl acrylat C
etyl axetat
D
vinyl axetat
Câu 45
Hợp chất hữu cơ X có CTPT C5H10O2 và là este của ancol metylic
Số đồng phân của X là A
2 B
5 C
3 D
4 Câu 46
Ứng với CTPT C2H4O2 có các đồng phân đơn chức ứng với các tên gọi là A
metyl fomat; metyl axetat
B
etyl fomat; axit axetic
C
metyl fomat; metyl axetat
D
metyl fomat; axit axetic
Câu 47
Chất nào sau đây có tên gọi là metyl acrylat? A
CH2=CH−COO-CH3 B
CH3-COO−CH=CH2 C
CH3- COO-C2H5 D
CH3−COO-CH3 Câu 48
Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OCOCH2CH3
Tên gọi của X là A
propyl axetat
B
etyl axetat
C
metyl axetat
D
metyl propionat
Câu 49
Etyl axetat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo: A
HCOOC3H7 B
C2H5COOCH3 C
CH3COOC2H5 D
C3H7COOH Câu 50
Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất : A
C4H9OH B
CH3COOC2H5 C
C3H7COOH D
C6H5COOH Câu 51
Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có H2SO4 làm chất xúc tác) có thể thu được bao nhiêu trieste? A
6 B
4 C
5 D
3 Câu 52
Hợp chất hữu cơ X có CTPT C5H10O2 và là este của axit fomic
Số đồng phân của X là A
4 B
5 C
3 D
6 Câu 53
Este có công thức phân tử là C3H6O2 được tạo ra từ ancol metylic
Tên gọi của este đó là A
metyl fomat B
etyl fomat C
etyl axetat D
metyl axetat Câu 54
Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol? A
Dầu lạc (đậu phộng) B
Dầu dừa C
Dầu bôi trơn D
Dầu vừng (mè) Câu 55
Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo: A
CH3COOC2H5 B
HCOOC3H7 C
C2H5COOCH3 D
C3H7COOH Câu 56
Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có H2SO4 làm chất xúc tác) có thể thu được bao nhiêu trieste chứa đủ 2 gốc axit? A
6 B
5 C
4 D
3 Câu 57
Số đồng phân este (không tính đồng phân hình học) ứng với công thức phân tử C4H6O2 là A
2 B
4 C
5 D
6 Câu 58
Cho các phát biểu sau: 1) C2H4O2 có 2 đồng phân đơn chức
2) C3H6O2 có 4 đồng phân đơn chức
3) C4H8O2 có 4 đồng phân este
4) Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có H2SO4 làm chất xúc tác) thu được 4 trieste chứa đủ 2 gốc axit
5) CH3COOCH=CH2 và CH2=CHCOOCH3 là đồng phân của nhau
Số phát biểu đúng là A
4 B
3 C
2 D
5 Câu 59
Ứng với CTPT C3H6O2 có các đồng phân đơn chức ứng với các tên gọi là A
metyl fomat; metyl axetat, axit axetic B
metyl fomat; metyl axetat
C
etyl fomat; metyl axetat, axit propionic
D
etyl fomat; metyl axetat
Câu 60
Công thức cấu tạo của etylbutirat và benzylaxetat lần lượt là A
CH3-CH(CH3)-COO-C2H5 và CH3-COO-C6H5 B
CH3-CH2-CH2-COO-C2H5 và CH3-COO-CH2-C6H5 C
CH3-CH2-CH2-COO-CH3 và CH3-COO- CH2-C6H5 D
CH3-CH2-CH2-COO-C2H5 và CH3-COO-C6H5
Câu 61
Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A
2 B
3 C
6 D
4 Câu 62
Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2 lần lượt là Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 10 A
3,2,4 B
1,2,4 C
1,2,6 D
2,4,3 Câu 63
Hợp chất hữu cơ X có CTPT C6H10O2 và là este của ancol metylic
Số đồng phân cấu tao A
5 B
6 C
7 D
4 của X là Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 11 Câu 64
Cho các chất: etanol (1), metyl fomiat (2) axit axetic (3) , etyl axetat (4)
Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần? A
(2) <(1) <(4) < (3) B
(4) <(2) <(1) < (3) C
(2) <(4) <(1) < (3) D
(1) <(2) <(3) < (4) Câu 65
Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là A
(C17H33COO)3C3H5
B
C15H31COOH
C
(C17H35COO)3C3H5
D
(C15H31COO)3C3H5
Câu 66
Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2 lần lượt là A
3,2,4 B
2,4,3 C
1,2,4 D
2,3,6 Câu 67
Chọn câu SAI trong các câu sau: A
CH3-COO-CH2-CH2–CH(CH3)2:isoamyl axetat B
CH3 – CH2-COO-CH3: metyl propionat C
CH2=CH-COO-CH3: vinyl acrylat D
CH2=CH(CH3)-COO-CH3: metyl metacrylat
Câu 68
Dãy các chất nào sau đây được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ? A
CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH B
CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH C
CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5 D
CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 Câu 69
Chất nào sau đây có tên gọi là isoamyl axetat? A
CH3- COO−CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 B
CH3- COO-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3 C
CH3- COO−CH(CH3)-CH2-CH3 D
H-COO−CH2-CH2-CH(CH3)-CH3 Câu 70
Tristearin có công thức cấu tạo thu gọn là A
(C17H35COO)2C2H4
B
(C17H35COO)3C3H5
C
C17H35COOH
D
(C17H33COO)3C3H5
Câu 71
Chất nào sau đây có tên gọi là vinyl axetat? A
CH3- COO-C2H5 B
CH2=CH-COO-CH3 C
CH3-COO-CH3 D
CH3-COO-CH=CH2 Câu 72
Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 73
Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin
Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là A
3
B
5
C
4
D
2
Câu 74
Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y
Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất
Tên gọi của E là A
metyl propionat B
propyl fomat C
ancol etylic D
etyl axetat
Câu 75
Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y
Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất
Tên gọi của X là A
metyl propionat B
propyl fomat C
ancol etylic D
etyl axetat
Câu 76
Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y
Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất
Tên gọi của Y là A
axit axetic B
propyl fomat C
ancol etylic D
etyl axetat
Câu 77
Một este có công thức phân tử là C4H6O2 , khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được dimetyl xeton
Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là A
HCOO-CH=CH-CH3 B
CH3COO-CH=CH2 C
HCOO-C(CH3)=CH2 D
CH=CH2-COOCH3 Câu 78
Một este có công thức phân tử là C4H6O2 , khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetandehit
Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là A
HCOO-CH=CH-CH3 B
CH3COO-CH=CH2 C
HCOO-C(CH3)=CH2 D
CH=CH2-COOCH3 Câu 79
Một este có công thức phân tử là C4H6O2 , khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được propanal
Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là A
HCOO-CH=CH-CH3 B
CH3COO-CH=CH2 C
HCOO-C(CH3)=CH2 D
CH=CH2-COOCH3 Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 12 Câu 80
Một este có công thức phân tử là C4H6O2 , khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được hai chất đều tham gia phản ứng tráng gương
Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là A
HCOO-CH=CH-CH3 B
CH3COO-CH=CH2 Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 13 C
HCOO-C(CH3)=CH2 D
CH=CH2-COOCH3 Câu 81
Một este có công thức phân tử là C4H6O2 , khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được hai chất đều không tham gia phản ứng tráng gương
Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là A
HCOO-CH=CH-CH3 B
CH3COO-CH=CH2 C
HCOO-C(CH3)=CH2 D
CH=CH2-COOCH3 Câu 82
Chất thơmP thuộc loại este có côngthức phân tửC8H8O2
Chất P không được điều chế từ phảnứng của axit và rượu tương ứng, đồng thời không có khả năng thamgia phảnứng tráng gương
Công thức cấu tạo thu gọncủaP là A
C6H5-COO-CH3 B
CH3COO-C6H5 C
H-COO-CH2-C6H5 D
H-COO-C6H4-CH3 Câu 83
Chất thơmP thuộc loại este có công thức phân tửC8H8O2
Chất P được điều chế từ phảnứng của axit và rượu tương ứng, đồng thờikhông có khả năng thamgia phảnứng tráng gương
Công thức cấu tạo thu gọncủaP là A
C6H5-COO-CH3 B
CH3COO-C6H5 C
H-COO-CH2-C6H5 D
H-COO-C6H4-CH3 Câu 84
Chất thơmP thuộc loại este có công thức phân tửC8H8O2
Chất P được điều chế từ phảnứng của axit và rượu tương ứng, đồng thờicó khả năng thamgia phảnứng tráng gương
Công thức cấu tạo thu gọncủaP là A
C6H5-COO-CH3 B
CH3COO-C6H5 C
H-COO-CH2-C6H5 D
H-COO-C6H4-CH3 Câu 85
Chất thơmP thuộc loại este có công thức phân tửC8H8O2
Chất P không được điều chế từ phảnứngcủa axit và rượu tương ứng, đồng thời có khả năng thamgia phảnứng tráng gương
Côngthức cấu tạo thu gọncủaP là A
C6H5-COO-CH3 B
CH3COO-C6H5 C
H-COO-CH2-C6H5 D
H-COO-C6H4-CH3 Câu 86
Cho este X Có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH=CH2
Điều khẳng định nào sau đây là sai: A
X là este chưa no đơn chức
B
X được điều chế từ pư giữa ancol và axit tương ứng C
X có thể làm mất màu dd Br2
D
Xà phòng hoá este luôn cho sản phẩm là muối và anđêhit
Câu 87
Chất X Có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH=CH2
có khả năng : I/ X là este chưa no đơn chức
II/ X được điều chế từ pư giữa ancol và axit tương ứng III/ X có thể làm mất màu dd Br2
IV/ Xà phòng hoá este luôn cho sản phẩm là muối và anđêhit
Số phát biểu đúng :A
1 B
2 C
3 D
4 Câu 88
Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O
X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Natri
Công thức cấu tạo của X là A
CH3CH2COOH
B
CH3COOCH3
C
HCOOCH3
D
OHC-CH2OH
Câu 89
Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O
X không tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng tác dụng được với Natri
Công thức cấu tạo của X là A
CH3CH2COOH
B
CH3COOCH3
C
HCOOCH3
D
OHC-CH2OH
Câu 90
Số đồng phân là este ứng với CTPT C4H8O2 là A
1 B
2 C
3 D
4 Câu 91
Số đồng phân là este có khả năng phản ứng tráng bạc ứng với CTPT C4H8O2 là A
1 B
2 C
3 D
4 Câu 92
Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế metyl acrylat là A
CH3COOH và CH3OH B
CH3OH và CH3CH2COOH C
CH2=CHCOOH và CH3OH D
CH3CH2CH2OH và CH3COOH Câu 93
Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế metyl axetat là A
CH3COOH và CH3OH B
CH3OH và CH3CH2COOH C
CH2=CHCOOH và CH3OH D
CH3CH2CH2OH và CH3COOH Câu 94
Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế propyl axetat là A
CH3COOH và CH3OH B
CH3OH và CH3CH2COOH C
CH2=CHCOOH và CH3OH D
CH3CH2CH2OH và CH3COOH Câu 95
Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế metyl propionat là Tôi Yêu Hóa Học (fb
com/hoctothoahoc) sưu tầm và giới thiệu Hoá học 12 5 www
nitropdf
com 14 A
CH3COOH và CH3OH B
CH3OH và CH3CH2COOH C
CH2=CHCOOH và CH3OH D
CH3CH2CH2OH và CH3COOH Câu 96
Phenyl axetat được điều chế trực tiếp từ

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-26 09:11:59pm