Chuyên đề Crom - Mangan

Chuyên đề Crom - Mangan có đáp án.

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Chuyên đề Crom - Mangan | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

BlogHoaHoc
Com 1 CROM Câu 1: Cấu hình electron của Cr3+ là : A
[Ar]3d5 B
[Ar]3d4 C
[Ar]3d3 D
[Ar]3d2 Câu 2: Nung K2Cr2O7 hiện tượng xảy ra là: A
Chất rắn màu cam chuyển thành màu vàng, có bột màu xanh thẫm, có khí bay lên
B
Chất rắn màu cam chuyển thành màu vàng C
Có khí không màu, mùi xốc thoát ra
D
K2Cr2O7 là chất bền nhiệt, không bị nhiệt phân
Câu 3: Nhận định nào dưới đây không đúng về Cr(NO3)3: A
Cho ánh sáng phản chiếu trong dd Cr(NO3)3 có màu tím- xanh da trời B
Khi đun nóng có màu xanh lục, để nguội trở lại màu tím ban đầu C
Cr(NO3)3 được dùng làm chất cầm màu trong kĩ thuật in hoa vào vải D
Cho ánh sáng đi qua dd Cr(NO3)3 thì dd không chuyển màu Câu 4: Cho 15 gam một oxit của Crom tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 đặc nóng thu được dd có màu xanh lục và 2,52 lít khí X (đktc)
Khí X và công thức của oxit là: A
Cl2, CrO B
O2, CrO3 C
SO2, Cr2O3 D
O2, CrO Câu 5: Cho 100 gam dd K2Cr2O7 hoà tan hoàn toàn vào 200 gam dd H2SO4 thu được 6,72 lít khí (đktc)
Tính nồng độ % của Cr2(SO4)3 tạo thành sau phản ứng? A
27,0% B
26,5 % C
20% D
30% Câu 6: Để dd Cr(OH)2 ngoài không khí sau một thời gian thấy hiện tượng: A
dd chuyển từ màu vàng sang màu xanh nhạt B
dd chuyển từ màu vàng sang màu tím C
dd chuyển từ màu vàng sang màu nâu đỏ D
dd không bị chuyển màu Câu 7: Để điều chế Cr2O3 người ta thường nung amoni đicromat rắn, giả sử nung 8,92 gam amoni đicromat với hiệu suất 80% ta thu được khối lượng oxit là: A
4,56 g B
6,08 g C
4,864 g D
Kết quả khác Câu 8: Cho 3 hỗn hợp X, Y, Z như sau: hỗn hợp X gồm Cr và Fe, hỗn hợp Y gồm Cu và Fe, hỗn hợp Z gồm Cu và Cr với tỉ lệ số mol tương ứng trong mỗi hỗn hợp là 1: 2
Cho a gam mỗi hỗn hợp trên vào dd HNO3 loãng được thể tích NO là lớn nhất
Hỗn hợp được sử dụng là: BlogHoaHoc
Com 2 A
Hỗn hợp Y B
Hỗn hợp X C
Hỗn hợp Z D
Cả 3 hỗn hợp trên Câu 9: Cho 5,4 gam nhôm trộn lẫn với một oxit M2On của kim loại M rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được oxit có khối lượng giảm 5 gam so với khối lượng oxit ban đầu
Công thức của oxit là: A
Fe2O3 B
CrO3 C
Cr2O3 D
Cr2O7 Câu 10: Cho 15,8 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và M có số mol bằng nhau
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X vào dd NaOH dư thu được 6,72 lít H2(đktc)
a)Kim loại M là: A
Fe B
Cr C
Mn D
Cu b) Tính % khối lượng kim loại M trong hỗn hợp X: A
65,82% B
67,28% C
70,04% D
88,92% Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 9,25 gam hỗn hợp A gồm Al và Cr trong dd HNO3 dư thu được 2,8 lít khí NO( 00C, 2 atm) a) Số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp là: A
0,15 và 0,1 B
0,1 và 0,2 C
0,2 và 0,1 D
0,1 và 0,15 b) Thể tích dd HNO3 1M đã dùng trong phản ứng biết đã dùng dư 20% so với lượng cần thiết? A
1,5 lít B
1,2 lít C
0,12 lít D
0,5 lít Câu 12: Cr có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây? A
Zn(OH)2, NaOH B
Fe(OH)2, HCl, FeCl3 C
FeSO4, CuSO4, AgNO3 D
Tất cả đều đúng Câu 13: Trong tự nhiên Cr có 4 đồng vị: 52Cr (83,76%), 53Cr (9,55%), 54Cr( 2,38%), 50Cr (4,31%)
% khối lượng của 52Cr có trong Cr2O3 là: A
50,2 % B
57,31 % C
60,5% D
49,2% Câu 14: Một học sinh đã cho nhầm dd CuCl2 với dd CrCl3
Làm thế nào để loại CuCl2 ra khỏi dd trên? A
Cho thêm kim loại Cr B
Cho thêm kim loại Fe 3 C
Cho thêm kim loại Ag D
Cho thêm kim loại Al Câu 15: Để xác định nồng độ mol/l của dd K2Cr2O7 người ta làm như sau: Lấy 10ml dd K2Cr2O7 cho tác dụng với lượng dư dd KI trong môi trường axit sunfuric loãng dư
Lượng I2 thoát ra trong phản ứng được chuẩn độ bằng lượng vừa đủ là 18 ml dd Na2S2O3 0,05M
Nồng độ mol/l của K2Cr2O7 là: A
0,03 M B
0,02 M C
0,015 M D
0,01 M Câu 16: Pin điện hoá Cr – Cu trong quá trình phóng điện xảy ra theo phản ứng: 2 Cr + 3 Cu2+  2 Cr3+ + 3 Cu Suất điện động của pin là: A
0,4 V B
1,08 V C
1,25 V D
2,5 V Câu 17: Trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng chất nào sau đây trong việc phân tích khí: A
CrCl3 B
FeCl3 C
MnCl2 D
AlCl3 Câu 18: Nêu hiện tượng xảy ra khi cho vào dd CrCl2 một ít tinh thể CH3COONa: A
Thấy xuất hiện kết tủa màu đỏ B
Dd có màu xanh lục C
Dd không màu D
Không có hiện tượng gì Câu 19: K2Cr2O7 có thể phản ứng với những chất nào sau đây? A
CH2=CH2, H2S, HCl B
CH4, KMnO4, H2SO4, O3 C
Al, NaOH, H2S D
CH2=CH2, Fe, Cr, HCl Câu 20: Cho 5,2 gam một kim loại X tác dụng với khí Cl2 dư thu được 15,85 gam muối
X là kim loại nào sau đây? A
Mg B
Fe C
Al D
Cr Câu 21: Thể tích khí Cl2 cần cho phản ứng với kim loại M bằng 1,5 lần lượng khí sinh ra khi cho cùng lượng kim loại đó vào dd HCl trong cùng điều kiện
Khối lượng clorua sinh ra trong phản ứng với Cl2 gấp 1,2886 lần lượng sinh ra trong phản ứng với HCl
M là kim loại nào? B
Cr D
Fe A
K C
Al Câu 22: Cho phương trình phản ứng: BlogHoaHoc
Com BlogHoaHoc
Com 4 CrI3 + Cl2 + KOH  K2Cr2O7 + KIO4 + KCl + H2O Sau khi cân bằng phản ứng tỉ lệ số mol CrI3 : Cl2 : KOH là: A
3 : 17 : 5 B
2 : 64 : 27 C
2 : 27 : 64 D
3 : 1 : 4 Câu 23: Crom là nguyên tố nhóm VI nhưng là nguyên tố kim loại vì: A
Cr có điện tích hạt nhân lớn, bán kính nguyên tử lớn B
Cr có điện tích hạt nhân nhỏ, bán kính nguyên tử nhỏ C
Do Cr có sự phân bố electron trên phân lớp d làm giảm lực hút của hạt nhân với electron ngoài cùng, làm tăng khả năng nhường electron để thể hiện tính khử
D
Điện tích hạt nhân lớn, bán kính nguyên tử nhỏ
Câu 24: Cho 1,53 gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Cr vào dd HCl dư thấy thoát ra 0,448 lít khí (đktc)
Cô cạn dd thu được khối lượng muối là: A
3,9 g B
2,95 g C
2,24 g D
1,85g Câu 25: Dùng phương pháp nào sau đây không điều chế được khí Cl2? A
Dùng K2SO4 oxi hoá HCl B
Dùng K2Cr2O7 oxi hoá HCl C
Dùng KMnO4 oxi hoá HCl D
Dùng MnO2 oxi hoá HCl Câu 26: Chọn phát biểu không đúng? A
Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dd HCl; Cr2O3 tác dụng được với dd NaOH B
Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính
C
Hợp chất Cr ( II) có tính khử đặc trưng, còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh D
Thêm dd kiềm vào dd muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat Câu 27: Trước đây hợp chất Crom được sử dụng làm chất rửa dụng cụ thuỷ tinh là: A
Axit cromic B
Axit cromic trong H2SO4 đặc C
Hỗn hợp axit cromic, dd kali cromat trong H2SO4 đặc D
Hỗn hợp axit cromic, dd kali đicromat trong H2SO4 đặc Câu 28: Một hợp kim Ni – Cr có chứa 80% Ni và 20% Cr theo khối lượng
Hãy cho biết trong hợp kim này có bao nhiêu mol Ni tương ứng với 1 mol Cr? A
3,525 B
4,535 C
3,625 D
3,563 Câu 29: Trong các phản ứng oxi hoá khử có sự tham gia của CrO3, chất này có vai trò là: BlogHoaHoc
Com 5 A
Chất oxi hoá trung bình B
Chất oxi hoá mạnh C
Chất khử trung bình D
Có thể là chất khử, có thể là chất oxi hoá Câu 30: Nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s1 là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây? A
Cr B
K C
Cu D
A, B, C đều đúng Câu 31: Một chất bột màu lục X thực tế không tan trong dd loãng của axit và kiềm
Khi nấu chảy với potat ăn da và có mặt không khí để chuyển thành chất Y có màu vàng và dễ tan trong nước, chất Y tác dụng với axit tạo thành chất Z có màu đỏ da cam
Chất Z bị lưu huỳnh khử thành chất X và oxi hoá axit clohidric thành Cl2
Công thức phân tử của các chất X, Y, Z lần lượt là: A
Cr2O3, Na2CrO4, Na2Cr2O7 B
Cr2O3, K2CrO4, K2Cr2O7 C
Cr2O3,K2Cr2O7, K2CrO4 D
Cr2O3, Na2Cr2O7, Na2CrO4 Câu 32: Có một cốc thuỷ tinh dung tích 100 ml, đựng khoảng 10 ml dd K2Cr2O7
Thêm từ từ từng giọt dd NaOH vào cốc thuỷ tinh
Hiện tượng quan sát được là màu da cam của dd chuyển sang màu vàng
Hỏi có hiện tượng gì xảy ra khi cho thêm dd BaCl2 vào dd có màu vàng trên? A
Xuất hiện kết tủa màu vàng của BaCrO4 B
Không có hiện tượng gì xảy ra C
Màu vàng chuyển thành màu cam D
Một phương án khác Câu 33: Lý do nào sau đây là đúng khi đặt tên nguyên tố Crom? A
Hầu hết các hợp chất của Crom đều có màu B
Tên địa phương nơi phát minh ra Crom C
Tên của người có công tìm ra Crom D
Một lý do khác Câu 34: Bỏ một ít tinh thể K2Cr2O7 ( lượng bằng hạt đậu xanh) vào ống nghiệm, thêm khoảng 1 ml nước cất
Lắc ống nghiệm cho tinh thể tan hết, thu được dd X, thêm một vài giọt dd KOH vào dd X thu được dd Y
Màu sắc của dd X và dd Y lần lượt là: A
Màu đỏ da cam và màu vàng chanh B
Màu vàng chanh và màu đỏ da cam C
Màu nâu đỏ và màu vàng chanh D
Màu vàng chanh và màu nâu đỏ BlogHoaHoc
Com 6 Câu 35: Cho 113,6 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dd NaOH dư thấy thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và một phần chất không tan
Lọc lấy phần không tan hoà tan hết bằng dd HCl dư ( không có không khí) thấy thoát ra 34,72 lít khí (đktc)
Thành phần % khối lượng các chất có trong hợp kim là: A
13,66% Al; 82,29% Fe; 4,05% Cr B
74% Fe; 24% Al; 2% Cr C
4,05% Al; 82,29% Fe; 13,66% Cr D
Đáp án khác Câu 36: Đốt cháy bột Crom trong oxi dư thu được 1,52 gam một oxit duy nhất
Khối lượng Cr bị đốt cháy là: A
0,78 g B
1,56 g C
1,04 g D
1,19 g Câu 37: Hoà tan hết 1,36 gam hỗn hợp Cr, Fe trong dd HCl loãng, nóng thu được 0,56 lít khí(đktc)
Lượng Crom có trong hỗn hợp là: A
0,065g B
0,52g C
0,56g D
1,015g Câu 38: Tính khối lượng bột nhôm cần dùng để có thể điều chế được 59,8 gam Crom bằng phương pháp nhiệt nhôm? A
20,25 g B
35,695 g C
31,05 g D
81 g Câu 39: Thêm 0,03 mol NaOH vào dd chứa 0,015 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được là: A
0,86 g B
1,03 g C
1,72 g D
1,545 g Câu 40: Lượng khí Cl2 và NaOH tương ứng được sử dụng để oxi hoá hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành CrO4 2- là: A
0,015 mol và 0,08 mol B
0,03 mol và 0,16 mol C
0,016 mol và 0,1 mol D
0,03 mol và 0,14 mol Câu 41: Thổi khí NH3 dư qua 2 gam CrO3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thu được lượng chất rắn bằng: A
0,52 g B
0,68 g C
0,76 g D
1,52 g Câu 42: Lượng HCl và K2Cr2O7 tương ứng cần sử dụng để điều chế 1,344 lít khí Cl2 (đktc) là: A
0,06 mol và 0,03 mol B
0,28 mol và 0,02 mol C
0,42 mol và 0,03 mol D
0,16 mol và 0,01 mol Câu 43: Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng? BlogHoaHoc
Com 7 A
Thêm dư NaOH vào dd K2Cr2O7 thì dd chuyển từ màu da cam sang màu vàng B
Thêm dư NaOH và Cl2 vào dd CrCl2 thì dd từ màu xanh chuyển thành màu vàng C
Thêm từ từ dd NaOH vào dd CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng nâu tan lại trong NaOH dư
D
Thêm từ từ dd HCl vào dd Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám sau đó tan lại
Câu 44: Để điều chế được Cl2 trong phòng thí ngiệm người ta dùng dãy chất nào dưới đây tác dụng với dung dịch HCl đặc: A
MnO2, CrO3, K2Cr2O7 B
Ag2O, PbO C
MnSO4 D
Tất cả đều sai Câu 45: Cho từ từ NaOH vào dung dịch chứa 9,02g hỗn hợp muối Al(NO3 )3 và Cr(NO3 )3 cho đến khi kết tủa thu được là lớn nhất, tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 g chất rắn
Khối lượng của muối Cr(NO3 )3 là: A
4,76 g B
4,26 g C
4,51 g D
6,39 g Câu 46: Phát biểu nào dưới đây không đúng: A
Crom có màu trắng, ánh bạc dễ bị mờ đi trong không khí B
Crom là 1 kim loại cứng cắt đươc thủy tinh C
Crom là 1 kim loại khó nóng chảy ( 0 nc t = 18900C) D
Crom thuộc kim loại nặng (D = 7,2 g) Câu 47: Crom (II) oxit là oxit: A
Có tính bazơ C
Có tính oxi hóa B
Có tính khử D
Cả 3 tính chất trên Câu 48: Khi đốt cháy CrO3 trên 2000 C thì tạo thành O2 và 1 oxit của Crom có màu xanh
Oxit đó là: A
CrO B
CrO2 C
Cr2O5 D
Cr2O3 Câu 49: Trong công nghiệp Crom đươc điều chế bằng phương pháp: A
Nhiệt luyện C
Điện phân dung dịch B
Thủy luyện D
Điện phân nóng chảy Câu 50: Phản ứng nào sau đây không đúng ? A
4Cr + 3O2  2Cr2O3 B
2Cr +3Cl2 0 t 2CrCl3 C
2Cr +3S 0 t Cr2S3 D
4Cr +3Si 0 t Cr4Si3 Câu 51: Nhận xét nào dưới đây không đúng: BlogHoaHoc
Com 8 A
Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng, Cr (III) vừa có tính oxh vừa có tính khử,Cr(VI) có tính oxh B
CrO, Cr(OH)3 có tính bazơ, Cr2O3 , Cr(OH)3 có tính lưỡng tính C
Cr2+, Cr3+ trung tính ; Cr(OH)4 có tính bazơ D
Cr(OH)2 , Cr(OH)3 có thể bị nhiệt phân Câu 52: Hiện tượng nào dưới đây đã đươc mô tả không đúng? A
Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu lục sẫm B
Đun nóng S với K2Cr2O7 thấy chất rắn chuyển từ da cam sang lục thẫm
C
Nung Cr(OH)3 trong không khí thấy chất rắn từ lục sáng sang lục thẫm D
Đốt CrO trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang lục thẫm Câu 53: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH
Sản phẩm thu được là : A
NaCrO2 , NaCl , H2O B
Na[Cr(OH)4 ], NaCl, NaClO, H2O C
Na2CrO4 , NaClO, H2O D
Na2CrO4 , NaCl, H2O Câu 54: Cặp kim loại có tính chất bền trong không khí, nhờ lớp màng oxit rất mỏng bảo vệ là: A
Fe, Al B
Fe, Cr C
Al, Cr D
Mn,Cr Câu 55: Kim loại nào thụ động với HNO3 , H2SO4 đặc nguội ? A
Al, Ni, Zn B
Al, Fe ,Cr C
Fe, Zn, Ni D
Au, Fe , Zn Câu 56: Trong phản ứng: Cr2O7 2- + SO3 2- + H+  Cr3+ + X + H2O X là: A
SO2 B
S C
H2S D
SO4 2- Câu 57: Cho 91,2g FeSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường axit H2SO4 loãng
Xác định khối lượng K2Cr2O7 cần dùng: A
26,4g B
27,4g C
28,4g D
29,4g Câu 58: Thêm 200ml dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch chứa 1,23g CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là: A
0,86g B
1,03g C
1,72 g D
2,6g Câu 59: Dùng H2S khử dung dịch chứa 11,76g K2Cr2O7 trong H2SO4 dư
Tính lượng kết tủa tạo thành : A
0,96g B
1,92g 9 C
3,84g D
7,68g Câu 60: Thêm từ từ 8g dung dịch NaOH 10% vào dung dịch chứa 0,01mol CrCl2 rồi để trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khối lượng kết tủa là: A
1,03g B
0,86g C
1,72g D
2,06g Câu 61: Hòa tan 21g hỗn hợp A gồm Al và Cr vào 300g dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng nhẹ thu được 319,8g dung dịch B
Khối lượng Al và Cr lần lượt là: A
5,4g và 15,6g B
6,4g và 14,6g C
4,4g và 16,6g D
7,4g và 6,4g Câu 62: Cho 40,3g hỗn hợp X gồm Zn và Cr vào 200g dung dịch gồm NaOH và KOH dư sau phản ứng thu được 218,9g dung dịch Y
Xác định khối lượng Cr? A
19,5g B
20,8g C
21,8g D
25,8g Câu 63: Thép nào có thành phần 18 - 25 % Cr; 6 - 10 % Ni ; 0,14 % C; 0,8 %Ti ? A
Thép đặc biệt
B
Thép không gỉ
C
Thép thường D
Tất cả đều sai Câu 64: Nhiệt phân muối amoni dicronat ở 1600 C thu được sản phẩm là: A
(NH4 )CrO4 , NO2 ,O2 C
N2O, Cr2O3 , H2O B
NH3 , Cr2O3 , H2O D
Cr2O3 , N2 , H2O Câu 65: Trong PTN để tinh chế H2 thu được từ pt : Zn +HCl  Cl2 +H2 người ta dùng hỗn hợp sunfocromic
Thành phần của hỗn hợp đó là: A
100g K2Cr2O7 và 50g H2SO4 98% B
150g K2Cr2O7 và 100g H2SO4 98% C
200g K2Cr2O7 và 50g H2SO4 98% D
200g K2Cr2O7 và 150g H2SO4 98% Câu 66: Những hợp chất nào dưới đây có tính lưỡng tính
A
Cr(OH)3 , Fe(OH)2 , Mg(OH)2
B
Cr(OH)3 , Zn(OH)2 , Al(OH)3
C
Cr(OH)3 , Zn(OH)2 , Mg(OH)2
D
Cr(OH)3 , Pb(OH)2 , Mg(OH)2
Câu 67: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2g Cr2O3 và m(g) Al ở nhiệt độ cao
Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 23,3g hỗn hợp rắn X
Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư, thoát ra V(l) H2 (đktc)
Giá trị của V là: A
4,48 B
3,36
C
7,84
BlogHoaHoc
Com D
10,08
10 Câu 68: Khi cho 41,4 g hỗn hợp X gồm Fe2O3 , Cr2O3 , Al2O3 , tác dụng với dung dịch NaOH đặc dư, sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16g
Để khử hoàn toàn 41,4g X bằng phản ứng nhiệt Al phải dùng 10,8g Al
Thành phần % theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là: A
50,67%
B
20,33%
C
66,67%
D
36,71%
Câu 69: Lượng H2O2 và KOH tương ứng dùng để oxh hoàn toàn 0,01mol KCr(OH)4 thành K2CrO4 là: A
0,015 mol và 0,01 mol
B
0,03 mol và 0,04 mol
C
0,015 mol và 0,012 mol D
0,02 mol và 0,015 mol
Câu 70: Hãy chỉ ra các câu đúng trong các câu sau: 1
Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn Fe 2
Crom là kim loại chỉ tạo được oxit bazơ 3
Crom có những hợp chất giống với hợp chất giống những hợp chất của S 4
Trong tự nhiên crom ở dạng đơn chất 5
Phương pháp sản xuất Crom là điện phân Cr2O3 6
Crom có thể cắt được thủy tinh 7
Crom có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối A
1,2,5,6 B
1,3,7,6 C
1,3,4,6,7 D
1,2,3,6 Câu 71: Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr2O3(dư)bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng của bột nhôm cần dùng tối thiểu là: A
81 gam B
54gam C
40,5 gam D
45 gam Câu 72: Để oxi hoá hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2Cr2O7 bằng Cl2 có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là: A
0,03mol; 0,08 mol B
0,15 mol; 0,07 mol C
0,015 mol; 0,04 mol D
0,03 mol; 0,04 mol Câu 73: Crom có cấu tạo tinh thể: A
Lập phương tâm mặt B
Lục phương C
Lập phương tâm khối D
Đáp án khác Câu 74: Crom là nguyên tố kim loại chuyển tiếp (KLCT) điển hình vì: A
Có Tnc, Ts và độ cứng cao nhất trong dãy các KLCT thứ nhất B
Có nhiều trạng thái số oxi hoá C
Tạo được nhiều phức chất và hầu hết các hợp chất của Crom đều có màu D
A, B, C đúng Câu 75: Tổng hệ số tối giản của tất cả các chất trong phản ứng của K2Cr2O7 và FeSO4 trong môi trường H2SO4 là: A
23 B
25 BlogHoaHoc
Com C
26 D
28 BlogHoaHoc
Com 11 Câu 76: Các ion kim loại sau: Hg2+ , Ag+ , Ni2+, Sn2+, Cr3+ có tính oxi hóa tăng dần theo dãy nào sau đây: A
Cr3+< Ni2+< Sn2+< Ag+ < Hg2+ B
Cr3+< Ni2+< Sn2+ Ni2+< Cr3+< Sn2+ Cr3+< Sn2+< Ni2+< Ag+ Lấy phần chất rắn không tan cho tác dụng vào lượng dư dung dịch HCl (không có không khí) thu được 38,08 l khí (đktc)
Thành phần % khối lượng của Cr trong hỗn hợp: A
54% B
7,8% C
86,8% D
46% Câu 78: Khi cho Na lấy dư vào trong dung dịch CrCl3 thấy hiện tượng gì xảy ra: A
Có Cr màu trắng bạc xuất hiện B
Không có hiện tượng gì xảy ra C
Có kết tủa màu lục xám không tan, khí thoát ra D
Có bọt khí thoát ra, có kết tủa màu lục xám và tan Câu 79: Nhiệt phân hoàn toàn hợp chất (NH4)2Cr2O7 chất rắn thu được sau nhiệt phân có màu gì: A
Đỏ B
Xanh- đỏ C
Xanh – đen D
Xanh Câu 80: Tinh thể nào sau đây có màu sắc khác nhất so với tinh thể còn lại: A
PbCrO4 B
K2CrO4 C
BaCrO4 D
Ag2CrO4 Câu 81: Cho dung dịch H2SO4 loãng dư vào dd K2Cr2O7
Dung dịch thu được có màu gì: A
Da cam B
Không màu C
Hồng nhạt D
Vàng chanh Câu 82: Nhỏ vài giọt CrCl3 vào NaOH đặc dư thêm tiếp Cl2 dung dịch thu được có màu: A
Xanh thẫm B
Không màu C
Hồng nhạt D
Vàng chanh Câu 83: Hợp chất nào sau đây lưỡng tính: A
Zn(OH)2 B
Al(OH)3 C
Cr(OH)3 D
Cả A, B, C đều đúng Câu 84: Một hợp chất có màu xanh lục tạo ra khi đốt Crom kim loại trong oxi
Phần trăm khối lượng của Crom trong hợp chất này là 68,421%
Công thức của hợp chất này là: A
CrO B
Cr2O3 C
CrO3 D
CrO2 BlogHoaHoc
Com 12 Câu 85: Hexa cacbonyl crom là một phức chất nghịch từ
Trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm Crom là: A
d2 sp3 B
sp3 d 2 C
d2 sp2 D
sp2 d 2 Câu 86: Để thu được 78 gam Cr từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm
Hiệu suất 100% thì khối lượng Al tối thiểu là: A
12,8g B
27g C
40,5 g D
54g Câu 87: Crom có nhiều ứng dụng trong công nghiệp vì Crom tạo được : A
Hợp kim có khả năng chống gỉ B
Hợp kim nhẹ có độ cứng cao C
Hợp kim có độ cứng cao D
Hợp kim có độ cứng cao, có khả năng chống gỉ Câu 88: Cho 0,1mol Cr tác dụng với dung dịch H2SO4 1M loãng, sản phẩm tạo thành bị oxi hóa bởi oxi trong không khí tạo thành muối Crom(III)
Tính thể tích H2SO4 đã dùng: A
0,1 lít B
0,15 lít C
0,2 lít D
0,3 lít Câu 89: Cho Cr tác dụng với HCl sinh ra V(lít) khí H2 (đktc)
Sản phẩm bị oxi hóa bởi oxi trong không khí tạo thành 15,85g muối CrCl3
Giá trị của V là: A
2,24 B
0,56 C
3,36 D
1,12 Câu 90: Cho Cr tác dụng với HNO3 đặc, sau phản ứng thoát ra khí NO có thể tích là 6,72l (đktc)
Tính khối lượng Cr tham gia phản ứng: A
15,6 g B
20 g C
14,8 g D
12,5 g Câu 91: Trường hợp nào không xảy ra phản ứng: A
K2Cr2O7 +KI + H2SO4 B
Cu2O + H2SO4loãng C
CrO + NaOH D
CuFeS2 + O2 Câu 92: Trong hợp chất, Crom thường có những số oxi hoá nào: A
+2, +3 B
+3, +6 C
+2, +3, +6 D
+2, +3, +7 Câu 93: Chọn oxit axit trong số các oxit sau: A
CrO3 B
CrO C
Cr2O3 D
CuO Câu 94: Các hợp chất của Cr(III) và Al(III) có nhiều tính chất tương tự nhau vì: A
+3 là số oxi hoá bền nhất của Crom, đây cũng là số oxi hoá duy nhất của nhôm B
Cr3+ và Al3+ có điện tích bằng nhau và bán kính ion khác nhau không nhiều C
Cấu trúc của hợp chất Cr(III) và Al(III) tương tự nhau D
Đều là kim loại hoạt động Câu 95: Crom bị hoà tan trong các dd HCl, H2SO4 loãng nóng cho dd màu tím, đó là do: A
Cr + 2H+ + 6 H2O  [Cr(H2O)6] 2+ + 2H2 B
Cr + 2H+ + 6 H2O  [Cr(H2O)6] 3+ + 2H2 C
Cr + 2H+ + 6 H2O  [Cr(H2O)6] 2+ + 2H2 [Cr(H2O)6] 2+ + H2O  [Cr(OH)(H2O)5] + + H3O + D
Cr + 2H+ + 6 H2O  [Cr(H2O)6] 2+ + 2H2 [Cr(H2O)6] 2+ + O2 + 4H+ [Cr(H2O)6] 3+ + 2H2O MANGAN * * * * Câu 1: Khi axit hoá dd KMnO4, ngưòi ta thường dùng dd H2SO4 vì: A
H2SO4 là một axit mạnh B
H2SO4 là một axit mạnh không thể hiện tính khử C
H2SO4 tiện lợi, dễ sử dụng và là hoá chất phổ biến trong PTN D
H2SO4 không bay hơi, do đó sẽ không bị hao hụt trong quá trình phản ứng
Câu 2: Bậc oxi hóa đặc trưng của Mn là: BlogHoaHoc
Com 13 BlogHoaHoc
Com 14 A
+2 , +3, +7 C
+2,+4 ,+7 B
+4, +3, +7 D
+1,+5, +7 Câu 3: Hệ số đúng của phản ứng sau là: KMnO4 + NaBr + H2SO4  K2SO4 +MnSO4 + Na2SO4 + Br2+H2O A
2, 10, 8, 2, 1, 5, 5, 8 B
3, 10 ,8, 3, 1, 5, 6, 8 C
2, 10, 8, 1, 2, 5, 5, 8 D
2, 10, 1, 8, 2, 2, 5, 8 Câu 4: Cho 19,2g hỗn hợp Al và Mn tác dụng vừa đủ với Cl2 thu được 51,15g muối
Xác định khối lượng Mn có trong hỗn hợp đầu A
16,5g B
18,5g C
73,5g D
17,5g Câu 5: Mn có thể phản ứng với dãy chất nào sau? A
NaOH, H2 , Cl2 C
Cl2 , N2 , S B
HNO3, H2SO4, N2 D
C, Si, HCl Câu 6: Hợp kim Bronzơ-mangan có thành phần như thế nào? A
90%Cu và 10% Mn C
85% Cu và 15%Mn B
80,5%Cu và 19,5 % Mn D
95% Cu và 5% Mn Câu 7: Công thức của quặng pirolusit và bronit lần lượt là: A
Mn2O3
H2O và MnO2 C
Mn2O3 và Mn2O3
H2O B
MnO2 và Mn2O3 D
MnO và Mn2O3 Câu 8: Cần bao nhiêu gam Mn3O4 để điều chế được 49,5g Mn theo phương pháp nhiệt nhôm
A
70g B
67,9g C
68g D
68,7g Câu 9: Cho phản ứng : 10FeSO4 + 2KMnO4+8H2SO4  5Fe2(SO4)3+2MnSO4+K2SO4+8H2O phương trình thu gọn là: A
Fe2+  Fe3+ B
5Fe2+ + MnO4 - + 8H+ 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O C
MnO4 - + 2H+  Mn2+ + H2O D
FeSO4 + MnO4 -  Fe2(SO4)3 + Mn2+ + O2- Câu 10: Nung nóng MnO2 với HCl thu được 13,44 lít khí(đktc) khối lượng MnO2 cần dùng là: A
56,2g B
54,2g C
52,2g D
55,2g Câu 11: Đem hỗn hợp sản phẩm rắn của phản ứng nhiệt phân KMnO4 hòa tan vào nước sẽ có hiện tượng: BlogHoaHoc
Com 15 A
Chất rắn đen phân tán vào nước B
Dung dịch màu tím C
Dd có màu xanh lá cây và có kết tủa đen D
Chất rắn vón cục Câu 12: Cho từ từ tới dư K2SO3 vào dung dịch KMnO4 trong môi trường KOH dư khi phản ứng kết thúc hiện tượng quan sát được là: A
Dung dịch không màu B
Dung dịch xanh lục C
Kết tủa nâu đen D
Dung dịch hồng nhạt Câu 13: Khi pha thuốc tím vào nước thu được dung dịch có màu gì? A
Tím B
Đen sẫm C
Hồng D
Tùy thuộc nồng độ Câu 14: Hòa tan 11,2 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X
Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M
Gía trị của V là: A
80ml B
120 ml C
60 ml D
Kết quả khác Câu 15: SO2+ KMnO4+ H2O
Sản phẩm thu được là gì: A
MnSO4, K2SO4 B
MnSO4, K2SO4, H2SO4 C
MnSO4, K2SO4, SO3 D
MnSO4, H2SO4 Câu 16: Mn có thể tạo những oxit nào? A
MnO, Mn2O7 B
Mn2O3, MnO2 C
MnO2, Mn2O7, Mn3O4 D
MnO, Mn2O3, MnO2, Mn3O4, MnO3, Mn2O7 Câu 17: Cho vào chén sứ một chất rắn A sau đó cho thêm dd H2SO4 90% vào thấy có hiện tượng nổ mạnh
Chất rắn A là: A
KMnO4 B
KClO3 C
K2Cr2O7 D
KNO3 Câu 18: Để điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm người ta có thể dùng dãy chất nào dưới đây cho tác dụng với dd HCl đặc: A
Ag2O, PbO B
MnSO4 C
MnO2, CrO3 D
Tất cả đều sai Câu 19: Nhiệt phân mangan đioxit thu được sản phẩm: A
Mn, O2 B
Mn3O4, O2 C
MnO, O2 D
Không bị nhiệt phân Câu 20: Nhiệt phân hoàn toàn 4,93 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit Ag2O và MnO2
Sau phản ứng thu được 4,45 gam hỗn hợp rắn Y và V lít khí Z
a) Khối lượng mỗi chất rắn trong Y là: 16 A
Ag: 2,16g; Mn3O4: 2,29g B
Ag2O: 2,32g; MnO: 2,13g C
Ag: 2,32g; MnO: 2,13g D
Kết quả khác b) Thể tích khí Z thu được ở đktc là: A
2,24 lít B
0,244 lít C
0,336 lít D
3,36 lít Câu 21: Trong các khoáng sau đây khoáng nào không chứa Mn? A
Bronit B
Manganit C
Piroluxit D
Boxit Câu 22: Để điều chế được 165kg Mn từ Mn3O4 bằng phản ứng nhiệt nhôm cần 81kg nhôm
Tính hiệu suất của phản ứng là: A
88,89% B
70% C
67,79% D
75,25% Câu 23: Hợp kim fero-mangan được ứng dụng để: A
Chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa B
Dùng làm ổ bi, các bộ phận máy nghiền, làm đường ray xe lửa C
Làm các thiết bị trong linh kiện điện tử D
Làm hợp kim chống rỉ cho xoong nồi Câu 24: Nhiệt phân 15 gam hỗn hợp MnCO3 và Na2CO3 thu được V lít khí(đktc)
Cho toàn bộ khí thu được qua dd nước vôi trong thì được 10 gam kết tủa
Tính % khối lượng MnCO3 trong hỗn hợp đầu
A
75% B
80% C
76,67 % D
66,67 % Câu 25: Dẫn khí H2 từ từ qua ống sứ đựng 25,4 gam hỗn hợp MnO2 và CuO nung nóng một thời gian thu được m gam chất rắn X và hơi Y
Dẫn toàn bộ hơi Y thu được sau phản ứng chậm qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng 5,4 gam
Tính m và V (lít) của H2 cần dùng: A
22g và 2,24 lít B
24g và 6,72 lít C
20,6g và 6,72 lít D
24g và 5,6 lít Câu 26: Khi cho muối MnCl2 tác dụng với dd Na2S có hiện tượng gì xảy ra? A
Không có hiện tượng gì B
Có kết tủa màu hồng sẫm C
Có kết tủa màu nâu đen D
Dd chuyển từ màu hồng sang màu vàng nâu Câu 27: Nung 47,4 gam KMnO4 sau một thời gian thấy còn lại 44,04 gam chất rắn
% khối lượng KMnO4 đã bị nhiệt phân là: A
50% B
70% C
80% D
65% Câu 28: Mầu sắc của muối MnCO3 dạng bột: BlogHoaHoc
Com 17 A
Màu hồng B
Màu vàng C
Màu trắng D
Màu nâu Câu 29: Cho m gam MnO2 tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 5,6 lít khí(đktc)
Giá trị của m là: A
43,5 g B
44 g C
45,5 g D
46 g Câu 30: Chất nào có tính axit mạnh nhất? A
MnO B
MnO2 C
Mn2O3 D
Mn2O7 Câu 31: Hoà tan 54,15 gam hỗn hợp 3 kim loại Mn, Fe, Cu vào dd H2SO4 loãng thu được 8,96 lít khí X(đktc), 32g chất rắn Y và dd Z
Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dd Z thu được khối lượng muối là: A
60,55g B
60g C
45,5g D
50,5g Câu 32: Khi cho 5,5 gam một kim loại R hoá trị II tác dụng với Cl2 thu được một muối có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của muối thu được khi cho cùng lượng kim loại trên tác dụng với H2SO4 đặc nóng là 2,5 gam
Tìm kim loại R? A
Cu B
Mn C
Ag D
Fe Câu 33: Cho 43,5 gam MnO2 tác dụng hết với dd HCl đặc
Dẫn toàn bộ khí Cl2 sinh ra qua 500 ml dd NaOH 3M ở nhiệt độ thường
Hãy xác định nồng độ mol/l của các muối tạo thành sau phản ứng, biết thể tích dd biến đổi không đáng kể
A
1,4 M B
1 M C
2,5 M D
2M Câu 34: Mangan tác dụng được với những chất nào dưới đây? A
N2, H2SO4 loãng, KNO3 B
H2SO4 đặc nguội, O2, NaOH C
S, H2SO4 đặc nguội, N2 D
HNO3, NaOH, S Câu 35: Chọn nhận định đúng: A
MnO là tinh thể màu xám xanh, không tan trong nước B
MnS tan được trong nước tạo thành dd màu hồng C
Mn(OH)2 tan trong kiềm tạo kết tủa màu xám đen D
Tất cả các hợp chất của mangan đều có màu trắng Câu 36: Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với H2SO4 hiệu suất đạt được là 90% thì được V lít khí(đktc)
Giá trị của V là: A
0,336 B
1,008 C
0,72 D
0,672 Câu 37: Chất có tính axit yếu nhất là: A
Mn(OH)2 BlogHoaHoc
Com B
Mn(OH)4 BlogHoaHoc
Com 18 C
Mn(OH)3 D
H2MnO4 Câu 38: Cấu hình electron của Mn là: A
[ Ar]3d6 4s1 B
[Ar]3d6 4s2 C
[Ar]3d5 4s1 D
[Ar]3d5 4s2 Câu 39: Sản phẩm của phản ứng K2MnO4 + Cl2 là: A
KCl, MnCl2 B
KMnO4, KCl C
MnO2, KCl D
KMnO4, MnCl2 Câu 40: Hoà tan hoàn toàn 10,8 gam một kim loại X bằng dd HCl
Sau phản ứng cô cạn được 25 gam muối khan
Biết X tạo muối XCl2
a) Thể tích khí H2 (đktc) thu được sau phản ứng là: A
4,48 lít B
0,224 lít C
0,336 lít D
3,36 lít b) Xác định kim loại X? A
Fe B
Cr C
Mn D
Ba Câu 41: Cho từng chất KMnO4, MnO2, KClO3, K2Cr2O7 có cùng số mol tác dụng hoàn toàn với dd HCl đặc dư thì chất cho lượng khí Cl2 ít nhất là: A
MnO2 B
K2Cr2O7 C
KClO3 D
KMnO4 Câu 42: Trong phòng thí nghiệm để điều chế Cl2 người ta dùng MnO2 oxi hoá HCl
Để thu được 2,24 lít khí Cl2( đktc) thì lượng MnO2 cần dùng là: A
8,7g B
8,5g C
9,2g D
Kết quả khác Câu 43: Liên kết trong hợp chất MnCl2 thuộc loại liên kết? A
Liên kết ion B
Liên kết cộng hoá trị C
Liên kết cho nhận D
Liên kết cộng hoá trị phân cực Câu 44: Dãy chất nào có khả năng làm mất màu dd KMnO4: A
Fe(OH)2, Al(NO3)3 B
Fe(OH)2, KI, dd Br2 C
Fe(NO3)3, KI, dd Cl2 BlogHoaHoc
Com 19 D
Cu, Fe, Fe(OH)2 Câu 45: Cho KI tác dụng hết với KMnO4 trong môi trường H2SO4 người ta thu được 1,51g MnSO4 theo phương trình: KI + KMnO4 + H2SO4  K2SO4 + I2 + MnSO4 + H2O Số mol I2 tạo ra và số mol KI đã dùng là: A
0,0025 và 0,005 B
0,025 và 0,05 C
0,00025 và 0,0005 D
0,25 và 0,5 Câu 46: Cho 6,32 gam KMnO4 tác dụng với dd HCl dư đun nóng thu được V lít khí Cl2 ở đktc
Tính V? A
1,53 B
3,75 C
5,2 D
2,24 Câu 47: Cho m gam hỗn hợp Fe và Mn có cùng số mol hoà tan hoàn toàn vào 4 lít dd HCl 0,1 M thì thu được 4,48 lít khí đktc
Giá trị của m là: A
11gam B
12gam C
14gam D
16gam Câu 48: Để nhận biết 4 gói bột có màu tương tự nhau: MnO2, CuO, Ag2O, Fe+ FeO
Có thể dùng dd nào dưới đây: A
HNO3 B
AgNO3 C
Ba(OH)2 D
HCl Câu 49: Cho một lượng dư KMnO4 vào 250 ml dd HCl 0,8M
Tính thể tích khí sinh ra ( đktc) sau phản ứng: A
1,24 lít B
1,44 lít C
1,45 lít D
1,4 lít Câu 50: Cho 25 gam dd KMnO4 tác dụng với dd HCl dư thu được khí Cl2 vừa đủ để đẩy được iôtua ra khỏi 83 gam muối KI
Độ tinh khiết của KMnO4 đã dùng là: BlogHoaHoc
Com 20 A
59,35% B
74% C
63,2% D
80% Câu 51: Cho m gam MnO2 tác dụng hết với dd HCl
Lượng khí Cl2 sinh ra vừa đủ để hấp thụ hết vào 400 ml dd NaOH 4 M
Giá trị của m là: A
69,6 g B
68 g C
50,38 g D
55,88g Câu 52: Cho phương trình phản ứng sau: KI + KMnO4 + H2O  KOH + I2 +MnO2 Nguyên tố đóng vai trò là chất bị khử: A
Nguyên tố O vì số oxi hoá của nó giảm sau phản ứng B
Nguyên tố K vì số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng C
Nguyên tố I vì số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng D
Nguyên tố Mn vì số oxi hoá của nó giảm sau phản ứng Câu 53: Trong môi trường axit KMnO4 bị oxi hoá thành hợp chất có số oxi hoá là: A
+2 B
+4 C
+6 D
0 Câu 54: Khi phân tích 280,5 gam hỗn hợp KClO3, KMnO4 tạo ra sản phẩm chứa 44,8 lít khí O2 đktc
Định lượng thành phần hỗn hợp ban đầu biết KMnO4 bị nhiệt phân theo phương trình: KMnO4  0 t K2MnO4 + MnO2 + O2 A
KMnO4: 158g; KClO3 :122,5g B
KMnO4 :150g; KClO3 :129,5g C
KMnO4 :155g; KClO3 :124,5g D
KMnO4 :154g; KClO3 :125,5g Câu 55: Nung 316 gam KMnO4 sau một thời gian còn lại 300 gam chất rắn
% khối lượng KMnO4 đã bị nhiệt phân là: A
40% B
30% C
25% D
50% Câu 56: Để nhận biết H2O2 và O3 người ta dùng chất nào? A
dd H2SO4 đặc B
dd KMnO4 trong môi trường H+ 21 C
dd KI trong môi trường kiềm D
Nước ĐÁP ÁN 1
C 2
A 3
D 4
B 5
A 6
A 7
D 8
B 9
C 10
a) B b) A 11
a) A b) B 12
C 13
B 14
A 15
C 16
B 17
A 18
A 19
A 20
D 21
B 22
C 23
C 24
B 25
A 26
B 27
D 28
A 29
B 30
D 31
B 32
A 33
A 34
A 35
B 36
C 37
B 38
C 39
D 40
A 41
D 42
B 43
C 44
A 45
A 46
A 47
D 48
D 49
A 50
D 51
C 52
A 53
B 54
C 55
B 56
D 57
D 58
B 59
C 60
A 61
A 62
B 63
B 64
D 65
A 66
B 67
C 68
D 69
A 70
B 71
D 72
D 73
A 74
D 75
C 76
A 77
B 78
D 79
C 80
D 81
A 82
D 83
D 84
B 85
A 86
C 87
D 88
B 89
A 90
A 91
C 92
C 93
A 94
B 95
D PHẦN MANGAN 1
B 2
C 3
C 4
A 5
A 6
D 7
B 8
D 9
B 10
C 11
C 12
B 13
D 14
A 15
B 16
D 17
A 18
C 19
B 20
a) A b) C 21
D 22
A 23
B 24
C 25
C 26
B 27
B 28
C 29
A 30
D 31
A 32
B 33
B 34
C 35
A 36
B 37
A 38
D 39
B 40
a) A b) C 41
D 42
A 43
B 44
B 45
B 46
D 47
A 48
D 49
D 50
C 51
A 52
B 53
A 54
A 55
D 56
B TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
Hoá vô cơ - Hoàng Nhâm 2
Hoá vô cơ - Nguyễn Đức Vận BlogHoaHoc
Com BlogHoaHoc
Com 22 3
Tài liệu ôn thi trắc nghiệm môn Hoá học 4
Tạp chí hoá học và ứng dụng

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 07:54:02am