Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020

Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020

Advertisement
Câu hỏi trắc nghiệm ôn Thi Đại Học Tài liệu ôn thi THPT

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Trang 1 TỪ ĐIỂN PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020 MÔN HÓA HỌC Thời gian: 50 phút Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H L i C N F N a M g A l S C l K             1; 7; 1 2; 1 4; O 1 6; 1 9; 2 3; 2 4; 2 7; 3 2; 3 5, 5; 3 9; C a C r F e N i C u Z n R b A g C s B a           4 0; 5 2; 5 6; 5 9; 6 4; 6 5; 8 5, 5; 1 0 8; 1 3 3; 1 3 7
Câu 1
Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại? A
Vonfram
B
Crom
C
Sắt
D
Đồng
Câu 2
Cấu hình e lớp ngoài cùng nào ứng với kim loại kiềm A
2 1 n s n p
B
1 ns
C
2 5 n s n p
D
2 2 n s n p
Câu 3
Loại phân bón hoá học có tác dụng làm cho cành lá khoẻ, hạt chắc, quả hoặc củ to là A
phân đạm
B
phân lân
C
phân kali
D
phân vi lượng
Câu 4
Cho este có công thức cấu tạo: CH2=C(CH3)COOCH3
Tên gọi của este đó là A
Metyl acrylat
B
Metyl metacrylat
C
Metyl metacrylic
D
Metyl acrylic
Câu 5
Dung dịch chất nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch KOH dư, thu được kết tủa nâu đỏ? A
CuCl2
B
AlCl3
C
FeCl3
D
Ba(HCO3)2
Câu 6
Amino axit nào sau đây có hai nhóm amino? A
Valin
B
Axit glutamic
C
Lysin
D
Alanin
Câu 7
Tại sao nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ? A
Nhẹ, bền đối với không khí và nước
B
Có màu trắng bạc, đẹp
C
Dẫn điện tốt
D
Dễ dát mỏng, dễ kéo sợi
Câu 8
Crom không phản ứng với chất nào sau đây? A
dung dịch H2SO4 loãng đun nóng
B
dung dịch NaOH đặc, đun nóng
C
dung dịch HNO3 đặc, đun nóng
D
dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng
Câu 9
Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp? A
Polietilen
B
Tinh bột
C
Tơ visco
D
Tơ tằm
Trang 2 Câu 10
Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng phương pháp A
Nhiệt luyện
B
Thuỷ luyện
C
Điện phân dung dịch
D
Điện phân nóng chảy
Câu 11
Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói  X  Y  Sobitol
X, Y lần lượt là A
xenlulozơ, glucozơ
B
tinh bột, etanol
C
mantozơ, etanol
D
saccarozơ, etanol
Câu 12
Đồng tác dụng được với dung dịch nào sau đây? A
H2SO4 đặc, nóng
B
HCl
C
H2SO4 loãng
D
FeSO4
Câu 13
Cho 12 gam hợp kim của bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch có 8,5 gam AgNO3
Phần trăm khối lượng của bạc trong mẫu hợp kim là A
30%
B
45%
C
65%
D
55%
Câu 14
Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa
Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là: A
0,9
B
0,45
C
0,25
D
0,6
Câu 15
Cho dung dịch các chất sau: C6H5NH2 (X1); CH3NH2 (X2); H2NCH2COOH (X3); HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X4); H2N(CH2)4CH(NH2)COOH (X5)
Những dung dịch làm xanh quỳ tím là A
X3, X4
B
X2, X5
C
X2, X1
D
X1, X5
Câu 16
Thể tích dung dịch axit nitric 63% ( D g m l  1, 4 / ) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là A
42,34 lít
B
42,86 lít
C
34,29 lít
D
53,57 lít
Câu 17
Amino axit X chứa a nhóm –COOH và b nhóm – NH2
Cho 1 mol X tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 169,5 gam muối
Cho 1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH thì thu được 177 gam muối
Công thức phân tử của X là: A
C4H7NO4
B
C5H7NO2
C
C3H7NO2
D
C4H6N2O2
Câu 18
Cho bộ dụng cụ chưng cất thường như hình vẽ: Phương pháp chưng cất dùng để A
Tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều
B
Tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi gần nhau
Trang 3 C
Tách các chất lỏng có độ tan trong nước khác nhau
D
Tách các chất lỏng không trộn lẫn vào nhau
Câu 19
Phản ứng giữa dung dịch NaOH và dung dịch HCl có phương trình ion thu gọn là A
H N a O H N a H O2      B
H C l O H C l H O2      C
H O H H O2     D
H C l N a O H N a C l H O2       Câu 20
Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A
C2H5OH
B
CH3COOH
C
HCOOH
D
CH3CHO
Câu 21
Tiến hành các thí nghiệm sau: - TN1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng
- TN2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4
- TN3: Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3
- TN4: Để miếng gang (hợp kim của sắt và cacbon) trong không khí ẩm một thời gian
- TN5: Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hoá học là: A
3
B
4
C
1
D
2
Câu 22
C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở? A
4
B
5
C
6
D
3
Câu 23
Hoà tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X
Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3)2, Al, H2S? A
6
B
8
C
5
D
7
Câu 24
Phát biểu nào sau đây không đúng? A
Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số polime hoá
B
Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên
C
Tơ tằm và tơ nilon-6,6 đều thuộc loại tơ tổng hợp
D
Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng
Trang 4 Câu 25
Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch X chứa 0,1 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3, thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí CO2 (đktc)
Tính khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y? A
54,65 gam
B
46,60 gam
C
19,70 gam
D
66,30 gam
Câu 26
Hỗn hợp E gồm chất X (C4H12N2O4) và chất Y (C3H12N2O3)
X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ
Cho 5,52 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,08 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1:3) và dung dịch chứa m gam muối
Giá trị của m là A
4,68
B
5,08
C
6,25
D
3,46
Câu 27
Cho các phản ứng: (a) 2 2 2 x t X O Y   
(b) 2 x t Z H O G   
(c) xt Z Y T   
(d) 2 x t T H O Y G    
Biết X, Y, Z, T, G đều là hợp chất hữu cơ và đều có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa và G có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử
Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử T xấp xỉ bằng A
40,00%
B
44,44%
C
36,36%
D
50,00%
Câu 28
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường
(b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH
(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc dư
(d) Cho hỗn hợp Fe3O4 vào dung dịch HCl dư
(e) Cho CuO vào dung dịch HNO3
(f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ
Số thí nghiệm thu được hai muối là A
4
B
3
C
5
D
6
Câu 29
Cho các cặp chất sau: (1) Khí Br2 và khí O2
(2) Khí H2S và dung dịch FeCl3
(3) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2
(4) CuS và cặp dung dịch HCl
(5) Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2
Trang 5 (6) Dung dịch KMnO4 và khí SO2
(7) Hg và S
(8) Khí Cl2 và dung dịch NaOH
Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường là A
5
B
7
C
8
D
6
Câu 30
Hỗn hợp X chứa một amin no, mạch hở, đơn chức, một ankan và một anken
Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng vừa đủ 1,03 mol O2
Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,56 mol CO2 và 0,06 mol N2
Phần trăm khối lượng của anken có trong X gần nhất với A
35,5%
B
30,3%
C
28,2%
D
32,7%
Câu 31
Hoà tan hết 12,060 gam hỗn hợp gồm Mg và Al2O3 trong dung dịch chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,1M
Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X
Cho từ từ dung dịch NaOH 1,0M vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho từ từ V ml dung dịch NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X, thu được kết tủa lớn nhất
Lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan
Giá trị của m là A
41,940
B
37,860
C
48,152
D
53,125
Câu 32
Cho các phát biểu sau: (1) Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo (2) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước (3) Glucozo thuộc loại monosaccarit (4) Các este bị thuỷ phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol (5) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất màu tím (6) Dung dịch saccarozo không tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu đúng là: A
5
B
2
C
4
D
3
Câu 33
Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I A  5 trong thời gian 8492 Trang 6 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc)
Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của 5 N  ) và 0,8m gam rắn không tan
Giá trị của m là A
29,4 gam
B
25,2 gam
C
16,8 gam
D
19,6 gam
Câu 34
Hỗn hợp X chứa 5 hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có số mol bằng nhau, trong phân tử chỉ chứa nhóm chức –CHO hoặc –COOH hoặc cả 2)
Chia X thành 4 phần: + Phần 1: tác dụng vừa đủ với 0,986 lít (đktc) H2 (xt Ni, t  ) + Phần 2: tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 0,1M
+ Đốt cháy hoàn toàn phần 3 thu được 3,52 gam CO2
+ Phần 4: tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag
Giá trị của m là A
8,64
B
17,28
C
12,96
D
10,8
Câu 35
Hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O và K
Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được 3,136 lít H2 (đktc), dung dịch Y chứa 7,2 gam NaOH, 0,93m gam Ba(OH)2 và 0,044m gam KOH
Hấp thụ 7,7952 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được bao nhiêu gam kết tủa? A
25,5 gam
B
24,7 gam
C
26,2 gam
D
27,9 gam
Câu 36
Cho các phát biểu sau đây: (1) Dung dịch Alanin không làm quỳ tím đổi màu
(2) Glucozơ còn được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín
(3) Chất béo là đieste của glixerol và axit béo
(4) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh
(5) Ở nhiệt độ thường triolien ở trạng thái rắn
(6) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ
(7) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người
(8) Tơ xenlulozơ axetat là tơ tổng hợp
Số phát biểu đúng là: A
6
B
4
C
5
D
3
Câu 37
Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T
Kết quả được ghi ở bảng sau: Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng Trang 7 X Tác dụng với Cu(OH)2 Hợp chất có màu tím Y Quỳ tím ẩm Quỳ đổi màu xanh Z Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch mất màu và tạo kết tủa trắng T Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch mất màu Các chất X, Y, Z, T lần lượt là A
acrilonitrin, anilin, Gly-Ala-Ala, metylamin
B
Metylamin, anilin, Gly-AlaAla, acrilonitrin
C
Gly-Ala-Ala, metylamin, acrilonitrin, anilin
D
Gly-Ala-Ala, metylamin, anilin, acrilonitrin
Câu 38
X và Y là hai axit cacboxylic đơn chức (trong đó có một axit có một liên kết đôi C C  , M M X Y  ), Z là este đơn chức, T là este 2 chức (các chức đều mạch hở, phân tử không có nhóm chức nào khác, không có khả năng tráng bạc)
Cho 38,5 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T tác dụng vừa đủ với 470 ml dung dịch NaOH 1M được m gam hỗn hợp 2 muối và 13,9 gam hỗn hợp 2 ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử C trong phân tử
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp muối cần vừa đủ 27,776 lít O2 thu được Na2CO3 và 56,91 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O
Phần trăm theo khối lượng của T trong E gần nhất với giá trị nào sau đây? A
41
B
66
C
26
D
61
Câu 39
Cho 20 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, Fe, Cu, Al tác dụng với 60 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2,688 lít khí hiđro
Sau khi kết thúc phản ứng cho tiếp 740 ml dung dịch HCl 1M và đun nóng đến khi hỗn hợp khí B ngừng thoát ra
Lọc và tách cặn rắn R
Cho B hấp thụ từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 10 gam kết tủa
Cho R tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch D và 1,12 lít một chất khí duy nhất
Cô cạn D rồi nhiệt phân muối khan đến khối lượng không đổi được m gam sản phẩm rắn
Giá trị m gần nhất với (Biết rằng các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn)
A
5,4 gam
B
1,8 gam
C
3,6 gam
D
18 gam
Câu 40
Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O2) và chất Y (C2H8N2O3); trong đó, X là muối của một amino axit, Y là muối của một axit vô cơ
Cho 3,20 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,03 mol hai khí (đều là hợp chất hữu cơ đơn chức) và dung dịch chứa m gam muối
Giá trị của m là: A
3,64
B
2,67
C
3,12
D
2,79
-------HẾT------- Trang 8 ĐÁP ÁN 1-B 2-B 3-B 4-B 5-C 6-C 7-A 8-B 9-C 10-D 11-A 12-A 13-B 14-A 15-B 16-D 17-A 18-A 19-C 20-A 21-A 22-D 23-B 24-C 25-A 26-B 27-B 28-C 29-D 30-D 31-A 32-C 33-B 34-C 35-A 36-A 37-D 38-D 39-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án C Câu 6: Đáp án C Câu 7: Đáp án A Câu 8: Đáp án B Câu 9: Đáp án C Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án A Trang 9 Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án B 3 8, 5 0 , 0 5
1 0 8 0 , 0 5 ( ) %
1 0 0 % 4 5 % 1 7 0 1 2 A g A g N O A g n n m o l m        Chọn đáp án B
Câu 14: Đáp án A 3 2 4 2 4 3 0 , 2 ( ) : 0 ,1( ) ( ) : 0 ,1( ) 0 , 2 ( ) H A l H S O m o l n m o l A l S O m o l n m o l             H O H H O2     0,2  0,2 Do lượng NaOH lớn nhất nên có quá trình tạo kết tủa, sau đó hoà tan một phần kết tủa
3 ( ) 0 ,1( ) A l O H n m o l  3 3 A l O H A l O H 3 ( )     0,2  0,6  0,2 3 2 2 A l O H O H A lO H O ( )      0,1  0,1 0 ,1 0 , 6 0 , 2 0 , 9 ( ) O H n m o l       Chọn đáp án A
Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án D 6 7 2 3 3 6 7 2 3 3 2 C H O O H H N O C H O N O H O ( ) 3 ( ) 3    3
63 297 5 9 , 4
3
6 3 80% 4 7 , 2 5 5 9 , 4 2 9 7
0 , 8 H k g k g       3 d d 4 7 , 2 5 7 5 ( ) 0 , 6 3 m k g H N O   Trang 10  7 5
1 0 0 0 5 3 5 7 1( ) 5 3, 5 7 1( ) 1, 4 m V m l lit D      Chọn đáp án D
Câu 17: Đáp án A 2 : ( ) ( ) a b X C O O H R N H 1( ) ( ) X H C l n m o l n b m o l    :
1
3 6 , 5 1 6 9 , 5 (1) X H C l m u o i X B T K L m m m M b      1( ) ( ) X N a O H n m o l n a m o l    2 : 4 0 1 7 7 1 8 X N a O H m u o i H O X B T K L m m m m M a a        2 2 1 7 7 ( 2 )    M a X (1 ), ( 2 )      2 2 3 6 , 5 7 , 5 a b 1 133 2 X b M a         4 4 : 1 2 5 5 7 x y x C T C H N O x y y           Chọn đáp án A
Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án C Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án A Câu 22: Đáp án D Câu 23: Đáp án B Trang 11 Câu 24: Đáp án C Câu 25: Đáp án A 2 3 3 0 ,1 0 ,1 0 ,1 H C O H C O        3 2 2 0, 2 0, 2 0, 2 H C O H C O H O      2 3 2 4 N a Y H C O S O          0 ,1
2 0 , 2
1 0 , 4 ( ) N a n m o l     3 0,1 0, 2 0, 2 0,1( ) H C O n m o l      2 4 0 , 4 0 ,1 0 ,1 5 ( ) 2 B T D T S O n m o l        2 2 3 3 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 4 4 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 5 0 ,1 5 B a O H H C O O H C O H O B a C O B a C O Y B a S O B a S O                                    m g a m 0,1
1 9 7 0,1 5
2 3 3 5 4, 6 5( )  Chọn đáp án A
Câu 26: Đáp án B Vì X là muối của axit hữu cơ đa chức nên X có CTCT là NH4-OOC-CH2-COO-NH3- CH3
Y là muối của axit vô cơ, nên Y có CTCT là (CH3NH3)2CO3
Khi cho X, Y tác dụng với dung dịch NaOH thì phản ứng: NH4-OOC-CH2-COO-NH3CH3+NaOHNaOOC-CH2-COONa+NH3+CH3NH2+H2O (CH3NH3)CO3+2NaOH2CH3NH3+Na2CO3+2H2O
Vì thu được 0,08 mol hai chất khí có tỉ lệ mol 1:3, hai chất khí ở đây là NH3 và CH3NH2
3 3 3 2 3 2 0 , 0 2 ( ) 0 , 0 2 ( ) 0 , 0 2 ( ) 0 , 0 6 ( ) 2 0 , 0 6 ( ) 0 , 0 2 ( ) N H X N H X C H N H X Y C H N H Y n m o l n n m o l n m o l n m o l n n n m o l n m o l                          Trang 12 2 2 3 0 , 0 2
1 4 8 0 , 0 2
1 0 6 5, 0 8 ( )       m m m g a m N a O O C C H C O O N a N a C O     Chọn đáp án B
Câu 27: Đáp án B Câu 28: Đáp án C Câu 29: Đáp án D Câu 30: Đáp án D Amin no, đơn chức, mạch hở có dạng a a 2 3 C H N  ; ankan có dạng b b 2 2 C H  và anken có dạng n n 2 C H
Ta có: 2 0 , 0 6 ( ) 0 ,1 2 ( ) N a m in n m o l n m o l    Đốt cháy amin: 2 2 1, 5 0 , 7 5 O C O a m in n n n   Đốt cháy ankan: 2 2 1, 5 0 , 5 O C O a n k a n n n n   Đốt cháy anken: 2 2 1, 5 O C O n n  Vậy đốt cháy hỗn hợp: 2 2 1, 5 0 , 7 5 0 , 5 0 , 2 O C O a m in a n k a n a n k a n n n n n n m o l       0 , 4 0 ,1 2 0 , 2 0 , 0 8 a n k e n n m o l     Anken có ít nhất 2C và ankan có ít nhất 1C
Ta thấy: 0, 0 8
3 0,1 2 0, 2 0, 5 6   
Vậy anken là 3 6 C H ; ankan là 4 CH và amin là 3 2 C H N H
0 , 0 8
4 2 %
1 0 0 3 2 , 6 8 % 0 , 0 8
4 2 0 , 2
1 6 0 ,1 2
3 1      Chọn đáp án D
Câu 31: Đáp án A Do giai đoạn đầu, cho OH  vào dung dịch không có kết tủa, vậy X sẽ chứa 2 3 M g A l ,   và H  dư
Trang 13 Dựa vào đồ thị, giai đoạn đầu tiên không có kết tủa là trung hoà H  dư, giai đoạn tiếp theo tớ lúc kết tủa đạt 3a mol thì lúc này xảy ra sự tạo kết tủa Al(OH)3, giai đoạn tiếp theo sẽ là sự tạo kết tủa Mg(OH)2 cho tới lúc đạt 5a mol
Sau đó OH  dư sẽ tiếp tục hoà tan Al(OH)3 và còn lại 2a mol Mg(OH)2
3 2 3 ; 2 A l M g    n a n a   1 7 3
4 2
2 H      n a a a a  2 4 3
3 2
2
0 , 5 1 0 ; 2 0 , 5 0 ,1
2 H C l H S O a a a n a n a        3 2 2 4 : 3 ( ) : 2 ( ) : ( ) : 1 0 ( ) : 2 ( ) A l a m o l M g a m o l X H a m o l C l a m o l S O a m o l               3 2
2 4
1 0 2 1 2 , 0 6 0 , 0 6 2 a a a     Cho từ từ dung dịch chứa NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến khi thu được kết tủa lớn nhất thì đã dùng 0,1V mol 2 Ba  và 0,5V mol OH 
Kết tủa gồm: BaSO4 0,12 mol; Al(OH)3: 0,18 mol
Lúc này, 2 Mg  chưa phản ứng
Kết tủa tối đa gồm: BaSO4: 0,12 mol; Al(OH)3: 0,18 mol và Mg(OH)2: 0,12 mol
Nung kết tủa, chất rắn gồm: BaSO4: 0,12 mol; Al2O3: 0,09 mol; MgO: 0,12 mol
  m g a m 4 1, 9 4 ( )  Chọn đáp án A
Câu 32: Đáp án C Những phát biểu đúng gồm: 1, 2, 3, 6
(4) Các este được tạo bởi axit và ancol thuỷ phân mới cho muối và ancol
(5) Đipeptit không có phản ứng màu biure
 Chọn đáp án C
Câu 33: Đáp án B 0 , 4 4 m o l e It n F   Trang 14 Anot: 2 2 2 2 2 2 0 ,1 5 0 , 0 8 2 4 0 , 4 4 0 , 0 7 C l O C l C l O O n n n n n n                  3 2 ( ) 0 , 5 0 ,1 6 ]0 ,1 6 0 , 2 0 , 4 m o l N a C l C u N O      n n Do 2 2 e C u n n   nên 2 Cu  điện phân hết
Vậy dung dịch sau phản ứng chứa 3 N a N O H ; ;
   BTĐT: 0, 24 m ol H n   3 0 , 0 6 0 , 0 9 4 2 H m o l m o l N O N O F e n n n n        5 6 ]0 , 0 9 0 , 8 2 5, 2 gam      m m m  Chọn đáp án B
Câu 34: Đáp án C + Phần 1: tác dụng vừa đủ với 0,04 mol H2 do vậy số mol –CHO trong phần 1 là 0,04 mol
+ Phần 2: tác dụng vừa đủ với 0,04 mol NaOH do vậy số mol –COOH trong phần 2 là 0,04 mol
+ Phần 3: đốt cháy thu được 0,08 mol CO2 do vậy trong X, C chỉ nằm trong các gốc – COOH và –CHO
Vậy các chất trong X là: HCHO; HCOOH; CHO-CHO; CHO-COOH; (COOH)2
Số mol các chất trong X bằng nhau, gọi số mol đó là a     4 0, 0 4 0, 0 1 a a m o l + Phần 4: tác dụng với AgNO3/NH3 dư, thu được lượng Ag là: n A g m o l m A g g ( ) 0, 0 1
4 0, 0 1
2 0, 0 1
4 0, 0 1
2 0,1 2 ( ) 1 2, 9 6 ( )         Chọn đáp án C
Câu 35: Đáp án A 2 2 2 2 :0 ,3 4 8 ( ) : 0 ,1 4 ( ) ( ) : 0 , 9 3 ( ) ( ) : 0 ,1 8 ( ) : 0 , 0 4 4 ( ) H O C O m o l B a H m o l N a B a O H m g m g a m X K Y N a O H m o l O K O H m g                     2 2 : X H O Y H B T K L m m m m    Trang 15 2 0 , 9 3 7 , 2 0 , 0 4 4 0 ,1 4
2 7 , 4 8 0 , 0 2 6         m m m m m H O 2 7 , 4 8 0 , 0 2 6 ( ) 1 8 H O m n m o l    7 , 4 8 0 , 0 2 6 0 , 9 3 1 1 0 , 0 4 4 ( ) :
0 ,1 8
0 ,1 4 1 8 1 7 1 2 2 5 6 m m m B T N T H        m g a m 2 5, 5( ) 2 ( ) ( ) 2 0, 4774( ) O H Y B a O H N aO H K O H n n n n m ol       2 C O O H     2 2 3 3 : 0 , 3 4 8 0 ,1 2 9 4 1, 3 7 : 2 0 , 4 7 7 4 0 , 2 1 8 6 O H C O n C O a a b a T n H C O b a b b                        2 2 3 3 B a C O B a C O     2 2 3 0,1 3 8 7 0,1 2 9 4 B a C O n n      3 0 ,1 2 9 4 ( ) B a C O   n m o l   m g a m 2 5, 5( )  Chọn đáp án A
Câu 36: Đáp án A Các phát biểu đúng: 1, 2, 4, 5, 6, 7
(3) Sai
Chất béo là trieste của glixerol và axit béo
(8) Sai
Tơ xenlulozơ là tơ bán tổng hợp (nhân tạo)
 Chọn đáp án A
Câu 37: Đáp án D Nhận xét, trong tất cả các đáp án thì chỉ có 1 đáp án chất Z là anilin mới tạo kết tủa trắng với dung dịch brom
 Chọn đáp án D
Câu 38: Đáp án D Xét phản ứng đốt cháy muối ta có: 2 3 0 , 5
0 , 4 7 0 , 2 3 5 N a C O n m o l   Trang 16 2 2 2 2 3 2 2 2 2 : 2 2 2 3 1, 0 0 5 2 , 6 4 4 4 1 8 5 6 , 9 1 0 , 7 0 5 3 B T O C O O N a O C O H O N a C O C O C O H O H O n n n n n n m o l C n n n m o l H                            2 3 2 2 2 3 2 3 : 0 ,1 7 ( ) 4 2 ,1 4 ( ) : 0 , 3 B T K L N a C O C O H O O C H C O O N a m o l m m m m m g C H C O O N a m o l             Xét phản ứng thuỷ phân E: 2 0, 07 2 0, 47 0, 07 0, 4 B T K L H O Z T          n m ol n n Ta có: 2 5 2 4 2 1 3, 9 1 3, 9 : 0 ,1 0 , 4 0 , 2 ( ) : 0 ,1 5 a n co l C H O H m o l M C H O H m o l       T: C2H3COOC2H4OOCCH3 % 6 1, 5 6 % m T   Chọn đáp án D
Câu 39: Đáp án B 2 2 3 ( ) :0 ,1 2 ( ) 2 :0 ,7 4 : 0 ,1 2 ( ) 1 0 ( ) 2 0 ( ) d d C a O H N a O H m o l H C l m o l F e C O H m o l F e N a A lO B g g A C u N a O H C R A l C R                                         2 2 2
0 , 0 8 ( ) 0 , 0 8 ( ) 3 A l H N a A lO n n m o l n m o l     ( d d ) ( ) : 0 ,1 2 0 , 0 8 0 , 0 4 ( ) N a O H B T N T N a n m o l    B: 3 2 0 ,1( ) C a C O C O n m o l   Chất rắn tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được 1 khí duy nhất sẽ là NO2
Do vậy, chất rắn không chứa FeCO3
3 2 0 ,1( ) F e C O C O n n m o l   Do vậy, HCl sẽ đủ hoặc dư nên chất rắn sẽ không có Fe mà chỉ có Cu
BTe: 2 0 , 0 5 ( ) 0 , 0 2 5 ( ) C u C u n m o l n m o l    3 2 ( ) 0 , 0 2 5 ( ) t C u N O C u O D m o l       3 2 ( ) 0 , 0 2 5 ( ) 0 , 0 2 5
8 0 2 ( ) C u O C u N O       n n m o l m g a m  Chọn đáp án B
Câu 40: Đáp án D Từ đề bài suy ra cấu tạo các chất: 2 2 3 3 2 5 3 3 : : : : m o l m o l X N H C H C O O N H C H x E Y C H N H N O y    Trang 17 1 0 6 1 0 8 3, 2 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 1 x y x x y y               3 : 0 , 0 2 2 , 7 9 : 0 , 0 1 m o l m o l G ly N a m g a m N a N O        Chọn đáp án D

Các tài liệu cùng phân loại

Câu hỏi trắc nghiệm ôn Thi Đại Học

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 01:05:47am