Chuyên đề Chất - Nguyên tử - Phân tử

Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm về Chất - Nguyên tử và Phân ...

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 8
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Chuyên đề Chất - Nguyên tử - Phân tử | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn Đình Thọ 1 Hóa học 8 Chương 1 Chương 1
CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ Câu 1
Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể tự nhiên? A
Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét B
Xenlulozơ, kẽm, vàng C
Thao, bút, tập, sách D
Nước biển, ao, hồ, suối Câu 2
Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể nhân tạo? A
Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét B
Xenlulozơ, kẽm, vàng C
Thao, bút, tập, sách D
Nước biển, ao, hồ, suối Câu 3
Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất? A
Bàn ghế, đường kính, vải may áo B
Muối ăn, đường kính, bột sắt, nước cất C
Bút chì, thước kẻ, nước cất, vàng D
Nhôm, sắt, than củi, chảo gang Câu 4
Nước sông hồ thuộc loại: A
Đơn chất B
Hợp chất C
Chất tinh khiết D
Hỗn hợp Câu 5
Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là 2320C
Thiếc hàn nóng chảy ở khoảng 1800C
Cho biết thiếc hàn là chất tinh khiết hay có trộn lẫn chất khác? Giải thích A
Thiếc hàn là hỗn hợp thiếc và chì có nhiệt độ nóng chảy khác thiếc (thấp hơn thiếc nguyên chất) B
Pha thêm chì để hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, tiên cho việc hàn kim loại bằng thiết C
Thiết hàn là chất tinh khiết D
Thiết hàn là hỗn hợp E
Cả A và B Câu 6
Câu sau đây ý nói về nước cất : « Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 1020C »
Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau: A
Cả 2 ý đều đúng C
Ý 1 đúng, ý 2 sai B
Cả 2 ý đều sai D
Ý 1 sai, ý 2 đúng Biên soạn Đình Thọ 2 Hóa học 8 Chương 1 Câu 7
Để tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu lẫn nước, dùng cách nào sau đây? Biên soạn Đình Thọ 3 Hóa học 8 Chương 1 A
Lọc B
Dùng phễu chiết C
Chưng cất phân đoạn D
Đốt Câu 8
Những nhận xét nào sau đây đúng? A
Xăng, khí nitơ, muối ăn, nước tự nhiên là hỗn hợp B
Sữa, không khí, nước chanh, trà đá là hỗn hợp C
Muối ăn, đường, khí cacbonic, nước cất là chất tinh khiết D
Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý có thể tách một chất ra khỏi hỗn hợp E
Cả B và D Câu 9
Trong nguyên tử các hạt mang điện là: A
Nơtron, electron
B
Proton, electron
C
Proton, nơtron, electron
D
Proton, nơtron
Câu 10
Vỏ nguyên tử được tạo nên từ loại hạt nào sau đây: A
Electron
B
Proton, C
Proton, nơtron, electron
D
Proton, nơtron
Câu 11
Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào sau đây? A
Electron
B
Proton
C
Proton, nơtron, electron
D
Proton, nơtron
Câu 12
Vì sao nói khối lượng của hạt nhân cũng là khối lượng của nguyên tử? A
Vì khối lượng hạt nhân bằng khối lượng nguyên tử B
Vì điện tích hạt nhân bằng điện tích ở vỏ C
Vì khối lượng electron không đáng kể D
Vì khối lượng Nơtron không đáng kể Câu 13
Khí oxi do nguyên tố oxi tạo nên; nước do 2 nguyên tố: oxi và hidro tạo nên; tinh bột do 3 nguyên tố: cacbon, hodro và oxi tạo nên
Nguyên tố nào cho dưới đây là nguyên liệu cấu tạo chung của các chất này? A
Cacbon B
hidro
C
Sắt
D
Oxi Câu 14
Nguyên tử X nặng 5,312
10-23g, đó là nguyên tử của nguyên tố hóa học nào sau đây? A
O : 16 đvC B
Fe: 56 đvC C
S: 32 đvC D
P: 31 đvC Câu 15
Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1
9926
10-23g, khối lượng của nguyên tử Al là: A
0,885546
10-23 g B
4,482675
10-23 g C
3,9846
10-23 g D
0
166025
10-23 g Biên soạn Đình Thọ 4 Hóa học 8 Chương 1 Câu 16
Cho các chất: khí oxi, nước, cacbonđioxit, muối ăn, ozon, đường kính, cát
Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng tự do trong chất nào sau đây? A
Ozon, cacbonđioxit B
Oxi, nước C
Ozon, oxi D
Nước, muối ăn Câu 17
Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất? A
Fe(NO3), NO, C, S B
Mg, K, S, C, N2 C
Fe, NO2 ,H2O D
Cu(NO3)2, KCl, HCl Câu 18
Trong số các công thức hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P
Số đơn chất là A
4 B
3 C
5 D
6 Câu 19
Để trở thành phân tử của hợp chất thì tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử liên kết với nhau: A
một loại nguyên tử
B
hai loại nguyên tử
C
ba loại nguyên tử
D
bốn loại nguyên tử
Câu 20
Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl lần lượt là: A
16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC B
74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC C
17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC D
16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC Câu 21
Hợp chất gồm 2 nguyên tử X, 1 Nguyên tử nặng hơn phân tử hidro 31 lần
X là nguyên tố nào sau đây: A
C B
Na
C
N D
Ni Câu22
Nhỏ 1 giọt dd amoniac vào giấy quì Giấy quì chuyển sang màu gì: A
Xanh B
Đỏ C
Tím D
Không màu Câu 23
Tại sao đặt miếng bông tẫm dung dịch amoniac ở miệng ống nghiệm làm giấy quỳ ẩm ở đáy ống nghiệm đổi thành màu xanh? A
Nước làm quý đổi màu B
dung dịch aminiac làm quỳ đổi màu C
dung dịch amoniac lan tỏa trong môi trường không khí D
dung dịch amoniac lan tỏa trong môi trường không khí và nước E
Cả C và D Biên soạn Đình Thọ 5 Hóa học 8 Chương 1 Câu 24
Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho 1 ít tinh thể thước tím vào cốc nước để yên, không khuáy? A
tinh thể thước tím giữ nguyên ở đáy ống nghiệm B
Tinh thể thuốc tím tan dần trong nước C
Tinh thể thuốc tím lan tỏa dần trong nước D
Nước trong cốc có độ đậm nhạt khác nhau (phần dưới đậm hơn) E
Cả C và D Câu 25
Khẳng định sau gồm 2 ý: “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi”
Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau: A
Ý 1 đúng, ý 2 sai
B
Ý 1 sai, ý 2 đúng
C
Cả 2 ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1
D
Cả 2 ý đều đúng và ý 2 không giải thích cho ý 1
E
Cả 2 ý đều sai
Câu 26
Cho các chất sau: 1
Khí Nitơ do nguyên tố N tạo nên
2
Khí Cacbonic do 2 nguyên tố C và O tạo nên 3
Natri hidroxit do 3 nguyên tố Na, O và H tạo nên 4
Lưu huỳnh do nguyên tố S tạo nên
Trong những chất trên, chất nào là đơn chất? A
1; 2 B
2; 3 C
3; 4 D
1; 4 Câu 27
Phân tử khối của đồng (II) sunfat CaSO4 , Natri oxt K2O lần lượt là: A
140 đ
v
C, 60 đ
v
C B
140 đ
v
C ,150 đ
v
C C
136 đ
v
C, 94 đvC D
160 đ
v
C, 63 đvC Câu 28
Nguyên tố X có NTK bằng 3,5 lần NTK của Oxi, nguyên tử Y nhẹ bằng ¼ nguyên tử X
Vậy X, Y lần lượt là 2 nguyên tố nào cho dưới đây? A
Na và Cu B
Ca và N C
K và N D
Fe và N Câu 29
Chất có PTK bằng nhau là (biết O = 16, N = 14, S = 32, C = 12) Biên soạn Đình Thọ 6 Hóa học 8 Chương 1 A
SO3 và N2 B
SO2 và O2 C
CO và N2 D
NO2 và SO2 Câu 30
Lưu huỳnh dioxit có CTHH là SO2
Ta nói thành phần phân tử của lưu huỳnh dioxit gồm: A
2 đơn chất lưu huỳnh và oxi
B
1 nguyên tố lưu huỳnh và 2 nguyên tố oxi
C
nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi
D
1 nguyên tử lưu huỳnh và 2 nguyên tử oxi
Câu 31
CTHH của hợp chất gồm 2nguyên tử Phot pho và 5 nguyên tử Oxi là A
P5O2 B
P5O2 C
P2O5 D
P2O5 Câu 32
Từ CTHH của hợp chất amoniac NH3 ta biết được điều gì? A
Có 2 nguyên tử tạo ra chất
Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra , PTK = 17 B
Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17 C
Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17
Có 1 nguyên tử 1N, 3 nguyên tử H trong 1 phân tử của chất D
PTK = 17 Câu 33
Từ công thức hóa học Na2CO3, cho biết ý nào đúng: A
Hợp chất trên do 3 nguyên tố là: Na, C, O tạo nên B
Hợp chất trên do 3 đơn chất là: Na, C, O tạo nên C
Hợp chất trên có PTK = 23 + 12 + 16 = 51 đvC D
Hợp chất trên có PTK = 23x 2 + 12 + 16x3 = 106 đvC E
Cả A và D đúng Câu 34
Có các chất: O2, Al, NO2, Ca, Cl2, N2, FeO, I2 số các công thức đơn chất và hợp chất là A
6 hợp chất và 2 đơn chất B
5 đơn chất và 3 hợp chất C
3 đơn chất và 5 hợp chất D
2 hợp chất và 6 đơn chất Câu 35
Cho Ca (II), PO4 (III) chọn CTHH đúng trong các công thức cho sau đây: A
CaPO4 B
Ca2PO4 C
Ca3(PO4)2 D
Ca3PO4
Câu 36
CTHH của các oxit do kim loại Fe (II), Pb (IV), Ca (II) lần lượt là Biên soạn Đình Thọ 7 Hóa học 8 Chương 1 A
FeO, PbO2, CaO B
Fe2O3, PbO, CaO C
Fe2O3, PbO, Ca2O D
Fe2O3, PbO2, CaO Câu 37
Dãy chất gồm tất cả các chất có công thức hóa học viết đúng là A
NaCO3, NaCl, CaO B
AgO, NaCl, H2SO4 C
Al2O3, Na2O, CaO D
HCl, H2O, NaO Câu 38
Hãy chọn CTHH phù hợp với hóa trị III của sắt trong số các công thức sau đây: A
Fe2O3 B
Fe2O C
FeO D
Fe3O2 Câu 39
Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là: A
HNO3 B
H3NO C
H2NO3 D
HN3O
Câu 40
Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có CTHH là Fe2O3, hãy chọn CTHH đúng trong số các CT hợp chất có p tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau: A
FeSO4 B
Fe2SO4 C
Fe2(SO4)2 D
Fe2(SO4)3 E
Fe3(SO4)2 Câu 41
Hóa trị của đồng, photpho, silic, sắt trong các CTHH sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3 lần lượt là: A
Cu (II ), P (V), Si (IV), Fe (III) B
Cu (I ), P (I), Si (IV), Fe (III) C
Cu (I ), P (V), Si (IV), Fe (III) D
Cu (II ), P (I), Si (II), Fe (III) Câu 42
Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO, YH3
Hãy chọn CTHH phù hợp cho hợp chất của X với Y trong số các CT cho sau đây: A
XY3 B
X3Y C
X2Y3 D
X3Y2 E
XY
ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D A B D E C C E B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D C B C B A B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A E E D D C D C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C E D C A D D A D 41 42 A D

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 8

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 01:19:22pm