Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit

Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 12

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Amin – Aminoaxit - Peptit AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT I
AMIN 1
Khái niệm Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin
Thí dụ: CH3–NH2: metyl amin; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2
2
Phân loại a
Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon Amin thơm (thí dụ: anilin C6H5NH2), amin béo (thí dụ: etylamin C2H5NH2), amin dị vòng (thí dụ: piroliđin) b
Theo bậc của amin Amin bậc một: CH3CH2CH2NH2; Amin bậc hai: CH3CH2NHCH3; Amin bậc ba: (CH3)3N
3
Danh pháp + Tên gốc – chức: tên gốc + amin + Tên thay thế: tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ + amin Với amin bậc II và III: N–tên nhánh + tên mạch nhánh + tên mạch chính + số chỉ + amin Tên gọi của một số amin Hợp chất Tên gốc – chức Tên thay thế Tên thông thường CH3NH2 metyl amin Metanamin C2H5NH2 Etyl amin Etanamin CH3CH2CH2NH2 Propyl amin propan–1–amin CH3CH(NH2)CH3 Isopropyl amin propan–2–amin H2N[CH2]6NH2 Hexan–1,6–điamin hexametylen điamin C6H5NH2 Phenyl amin Benzenamin Anilin C6H5NHCH3 Metyl phenyl amin N–metylbenzenamin N–Metyl anilin C2H5NHCH3 etyl metyl amin N–metyletanamin 4
Tính chất hóa học a
Tính bazơ CH3CH2CH2NH2 + H2O [CH3CH2CH2NH3] + + OH–
CH3NH2 + HCl  [CH3NH3] +Cl– (metylamoni clorua)
C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3 +Cl– (phenylamoni clorua)
Nhóm ankyl có ảnh hưởng làm tăng mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm tăng lực bazơ; nhóm phenol (C6H5) làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ do đó làm giảm lực bazơ
Lực bazơ: R–NH2 > NH3 > C6H5NH2
b
Phản ứng với axit nitrơ C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 – 5°C) cho muối điazoni: C6H5NH2 + HONO + HCl o  0 5 C  C6H5N2 +Cl– (benzenđiazoni clorua) + 2H2O c
Phản ứng ankyl hóa C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI d
Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 (2,4,6–tribromanilin) + 3HBr II
AMINO AXIT 1
Định nghĩa Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)
Thí dụ: H2NCH2COOH 2
Cấu tạo phân tử +H3N–CH2–COO– H2N–CH2–COOH 3
Danh pháp + Tên thay thế: axit + số chỉ + amino + tên axit + Tên bán hệ thống: axit + tên vị trí (α; β;


) + tên axit thông thường Tên gọi của một số amino axit H2N–CH2COOH: axit aminoetanoic, axit aminoaxetic, Glyxin (Gly) CH3CH(NH2)COOH: axit 2–aminopropanoic, axit α–aminopropionic, Alanin (Ala) (CH3)2CHCH(NH2)COOH: axit 2–amino–3–metylbutanoic, axit α–aminoisovaleric, Valin (Val) Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Amin – Aminoaxit - Peptit p–HO–C6H4–CHCH(NH2)COOH: Axit–2–amino–3 (4–hiđroxiphenyl)– propanoic, axit α–amino–β (p– hidroxi phenyl) – propionic, Tyrosin (Tyr) HOOC–[CH2]2–CH(NH2)COOH: axit 2–aminopentan–1,5–đioic; axit α–amino glutamic, axit glutamic (Glu) H2N–[CH2]4–CH(NH2)COOH: axit–2,6–điamino hexanoic; axit α,ε–điamino caproic, Lysin (Lys) 4
Tính chất hóa học a
Tính chất lưỡng tính Glyxin phản ứng với axit vô cơ mạnh cho muối, đồng thời glyxin cũng phản ứng với bazơ mạnh cho muối và nước
H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3NCH2COOH H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O b
Phản ứng este hóa nhóm COOH Tương tự axit cacboxylic, amino axit phản ứng được với ancol có axit vô cơ mạnh xúc tác cho este
H2NCH2COOH + C2H5OH  HCl(k)  NH2CH2COOC2H5 + H2O c
Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2
H2NCH2COOH + HNO2 → HOCH2COOH + N2 + H2O d
Phản ứng trùng ngưng nH2N–R–COOH o  xt,t (HN R CO )   n 2  nH O III
PEPTIT 1
Cấu tạo + Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α–amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit
+ Các peptit được phân thành hai loại Oligopeptit: từ 2 đến 10 gốc α–amino axit và được gọi tương ứng là đipeptit, tripeptit


đecapeptit
Polipeptit từ 11 đến 50 gốc α–amino axit
+ Liên kết trong phân tử là liên kết peptit: + Đồng phân: khi thay đổi trật tự liên kết sẽ tạo ra các peptit đồng phân Nếu phân tử peptit chứa n gốc α–amino axit thì số đồng phân loại peptit sẽ là n! (chứa tất cả các aminoaxit)
Số đồng phân x peptit tạo ra từ hỗn hợp gồm n aminoxit là n x
2
Tính chất: + Phản ứng thủy phân: + Phản ứng màu biure: các tripeptit trở lên tạo dung dịch màu tím đặc trưng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
+ phản ứng màu với HNO3: có kết tủa màu vàng Protein: Có cấu tạo và tính chất tương tự peptit, có phân tử khối lớn
AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN Câu 1: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là A
4
B
2
C
5
D
3
Câu 2: Số lượng đồng phân amin thơm có công thức phân tử C7H9N là A
4
B
5
C
6
D
8
Câu 3: Cặp ancol và amin nào dưới đây có cùng bậc? A
(CH3)3COH và (CH3)3C–NH2
B
(CH3)2CHOH và (CH3)2CH–NH2
C
C6H5CH(OH)–CH3 và C6H5–NH–CH3
D
C6H5CH2OH và CH3–NH–C2H5
Câu 4: Tên gọi của C6H5–NH–CH3 là A
Metyl phenyl amin
B
N–metylanilin C
N–metyl benzen amin
D
cả A, B, C đều đúng
Câu 5: Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất? A
C6H5NH2
B
NH3
C
C2H5NH2
D
C2H5Cl
Câu 6: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là A
anilin, metylamin, amoniac
B
amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit
C
anilin, amoniac, natri hiđroxit
D
metylamin, amoniac, natri axetat
Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Amin – Aminoaxit - Peptit Câu 7: Có 4 hợp chất: amoniac (X), đimetylamin (Y), phenylamin (Z), metylamin (T)
Các hợp chất đó được sắp xếp theo chiều tính bazơ tăng dần là A
Z < X < Y < T
B
T < Y < X < Z
C
Z < X < T < Y
D
X < T < Z < Y
Câu 8: Cho anilin vào nước, lắc đều
Thêm lần lượt dung dịch HCl, rồi dung dịch NaOH dư, để yên một lúc, hiện tượng quan sát được là A
Lúc đầu trong suốt, sau đó bị đục, rồi phân lớp
B
Dung dịch bị đục, rồi trong suốt, sau đó phân lớp
C
Dung dịch bị đục, sau đó trong suốt
D
Lúc đầu trong suốt, sau đó phân lớp
Câu 9: Có ba chất lỏng benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn
Thuốc thử để phân biệt ba chất lỏng trên là A
nước Br2
B
phenolphtalein
C
dung dịch NaOH
D
giấy quỳ tím
Câu 10: Cho từ từ dung dịch chứa X đến dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa không tan
Chất X là A
CH3NH2
B
NH4Cl
C
NH3
D
A hoặc C
Câu 11: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là A
CH3NH2
B
CH3COOCH3
C
CH3OH
D
CH3COOH
Câu 12: Chất X (C3H9O2N) tác dụng với NaOH được muối Y (cho tráng gương) và khí Z (làm xanh giấy quỳ ẩm và có thể tạo thành ancol bằng một phản ứng)
Công thức cấu tạo của X là A
C2H5COONH4
B
CH3COOH3NCH3
C
HCOOH3N–C2H5
D
HCOOH2N(CH3)2
Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hóa: Metan → X1 → X2 → X3 → X4 → anilin
Công thức cấu tạo của các chất hữu cơ X2, X3, X4 lần lượt là A
C6H6, C6H5Cl, C6H5ONa
B
CH≡CH, C6H6, C6H5NO2
C
C6H12O6, C6H6, C6H5NO2
D
C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl
Câu 14: Phenol và anilin đều có phản ứng thế ưu tiên tại các vị trí ortho và para trên nhân benzen vì A
nguyên tử oxi và nitơ còn cặp electron tự do
B
có liên kết đôi tại các vị trí ortho và para
C
nhóm –OH và –NH2 đẩy electron ảnh hưởng đến vị trí ortho và para
D
nhóm –OH và –NH2 hút electron ảnh hưởng đến vị trí ortho và para
Câu 15: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin, ta có thể dùng các hóa chất là A
dd Br2, dd NaOH và khí CO2
B
dd Br2, dd HCl và khí CO2
C
dd NaOH, dd NaCl và khí CO2
D
dd NaOH, dd HCl và khí CO2
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng? A
Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam
B
Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí
C
Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường
D
Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng, thu được muối điazoni
Câu 17: Cho các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol
Số chất trong dãy phản ứng được với dd NaOH là A
3
B
2
C
1
D
4
Câu 18: Cho dãy các chất sau: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH–COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen)
Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là A
6
B
8
C
7
D
5
Câu 19: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M
Công thức phân tử của X là A
C3H5N
B
C2H7N
C
CH5N
D
C3H7N
Câu 20: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y
Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan
Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là A
5
B
4
C
2
D
3
Câu 21: Glyxin không tác dụng được với dung dịch nào sau đây? A
NaHSO4
B
NaHCO3
C
NH3
D
KNO3
Câu 22: Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt có công thức cấu tạo là A
NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa
B
NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH
C
NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH
D
NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa
Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Amin – Aminoaxit - Peptit Câu 23: Điều nào sau đây SAI? A
Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ tím đổi màu
B
Các amino axit đều tan được trong nước
C
Khối lượng phân tử của amino axit gồm một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH luôn là số lẻ
D
Hợp chất amino axit có tính lưỡng tính
Câu 24: Phát biểu không đúng là A
Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N + –CH2–COO–
B
Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl
C
Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt
D
Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là este của glyxin
Câu 25: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này với A
dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4
B
dung dịch NaOH và CuO
C
dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch HCl
D
dung dịch NaOH và dung dịch NH3
Câu 26: Cặp chất nào đồng thời tác dụng được với dung dịch HCl và với dung dịch NaOH? A
H2NCH2COOH và C6H5NH2
B
CH3COONH4 và C2H5NH2
C
CH3COONH4 và HCOOH3N–CH3
D
CH3CH(NH2)COOH và C6H5OH
Câu 27: Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và không làm mất màu dung dịch Br2 có công thức cấu tạo là A
HCOOH3N–CH2CH3
B
CH2=CH–COONH4
C
H2NCH2CH2COOH
D
CH3CH2CH2NO2
Câu 28: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom
Tên gọi của X là A
metyl amino axetat
B
axit β–amino propionic
C
axit α–amino propionic
D
amoni acrylat
Câu 29: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N
Biết: X + NaOH → Y + CH4O; Y + HCl (dư) → Z + NaCl
Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là A
H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
B
CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
C
CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH
D
H2NCH2COOC2H5 và ClH3N–CH2COOH
Câu 30: Cho các chất: phenylamoni clorua, alanin, lysin, glyxin, etylamin
Số chất làm quỳ tím đổi màu là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 31: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N–CH2CH2CH(NH)COOH, ClH3N–CH2COOH, H2N–CH2COONa, HOOC–CH2CH2CH(NH2)COOH
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A
2
B
5
C
4
D
3
Câu 32: Từ các amino axit có công thức phân tử C3H7O2N có thể tạo thành tối đa bao nhiêu loại polime khác nhau? A
3 loại
B
6 loại
C
4 loại
D
5 loại
Câu 33: Phân biệt các dung dịch keo: hồ tinh bột, xà phòng, lòng trắng trứng, ta dùng A
HCl, bột Al
B
NaOH, HNO3
C
NaOH, I2
D
HNO3, I2
Câu 34: Chất X có công thức phân tử C8H15O4N
Từ X có sơ đồ như sau X o  NaOH, t C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O
Biết C5H7O4NNa2 có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và có nhóm –NH2 ở vị trí α
Công thức cấu tạo có thể có của X là A
CH3OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOC2H5
B
C2H5OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOCH3
C
C2H5OOC–CH2–CH(NH2)–CH2–COOCH3
D
Cả A và B đều đúng
AMIN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH CĐ Câu 1: (A 2010) Hỗn hợp X gồm 1 mol amino axit no mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở
X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH
Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2
Các giá trị x và y tương ứng là A
7 và 1,0
B
8 và 1,5
C
8 và 1,0
D
7 và 1,5
Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Amin – Aminoaxit - Peptit Câu 2: (B 2010) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi
Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là A
0,3 B
0,1 C
0,4 D
0,2 Câu 3: (B 2010) Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin bậc một, mạch cacbon không phân nhánh bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối
Amin có công thức là A
H2N[CH2]4NH2
B
CH3CH2CH2NH2
C
H2N[CH2]3NH2
D
H2NCH2CH2NH2
Câu 4: (A 2009) Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl dư, thu được 15 gam muối
Số đồng phân cấu tạo của X là A
4
B
8
C
5
D
7
Câu 5: (A 2009) Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là A
4
B
2
C
5
D
3
Câu 6: (CĐ 2008) Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y
Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan
Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là A
5
B
4
C
2
D
3
Câu 7: (CĐ 2008) Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2
Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là A
4
B
2
C
3
D
5
Câu 8: (A 2007) Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O
Công thức phân tử của X là A
C3H7N
B
C2H7N
C
C3H9N
D
C4H9N
Câu 9: (CĐ 2007) Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp
Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi
Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan
Công thức cấu tạo thu gọn của X là A
CH2=CH–COONH4
B
H2NCOOC2H5
C
H2N–CH2COO–CH3
D
H2NCH2CH2COOH
Câu 10: (CĐ 2007) Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M
Công thức phân tử của X là A
C3H5N
B
C2H7N
C
CH5N
D
C3H7N
Câu 11: (A 2010) Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện)
Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ
Chất X là A
CH3CH2CH2NH2
B
CH2=CHCH2NH2
C
C2H5–NH–CH3
D
CH2=CH–NH–CH3
Câu 12: (CĐ 2011) Cho các dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH
Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là A
4 B
2 C
3 D
5 Câu 13: (B 2011) Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? A
(CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2
B
C6H5NHCH3 và C6H5–CH(OH)CH3
C
(CH3)3COH và (CH3)3CNH2
D
(C6H5)2NH và C6H5CH2OH
Câu 14: (A 2012) Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY)
Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc)
Chất Y là A
etyl metyl amin
B
butyl amin
C
etyl amin
D
propyl amin
Câu 15: (A 2012) Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (trong đó C6H5– là gốc phenyl)
Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là A
(4), (1), (5), (2), (3)
B
(3), (1), (5), (2), (4)
C
(4), (2), (3), (1), (5)
D
(4), (2), (5), (1), (3)
Câu 16: (CĐ 2012) Cho các chất: CH3CH(CH3)NH2 (X) và CH3CH(NH2)COOH (Y)
Tên thay thế của X và Y lần lượt là A
propan–2–amin và axit amino etanoic
B
propan–1–amin và axit amino etanoic
C
propan–2–amin và axit 2–amino propanoic
Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Amin – Aminoaxit - Peptit D
propan–1–amin và axit 2–amino propanoic
Câu 17: (CĐ 2012) Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là A
CnH2n–5N (n ≥ 6)
B
CnH2n+1N (n ≥ 2)
C
CnH2n–1N (n ≥ 2)
D
CnH2n+3N (n ≥ 1)
AMINOAXIT TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH CĐ Năm 2007 Câu 1: α–aminoaxit X chứa một nhóm –NH2
Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan
Công thức cấu tạo thu gọn của X là A
H2NCH2COOH
B
H2NCH2CH2COOH
C
CH3CH2CH(NH2)COOH
D
CH3CH(NH2)COOH
Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z ở đktc gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm)
Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75
Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là A
16,5 gam
B
14,3 gam
C
8,9 gam
D
15,7 gam
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2 và 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O
Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm trong đó có muối H2N– CH2–COONa
Công thức cấu tạo thu gọn của X là A
H2N–CH2COO–C3H7
B
H2N–CH2COO–CH3
C
H2N–CH2CH2COOH
D
H2N–CH2COO–C2H5
Câu 4: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T)
Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là A
X, Y, Z, T
B
X, Y, T
C
X, Y, Z
D
Y, Z, T
Câu 5: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là A
protit luôn là chất hữu cơ no
B
protit luôn chứa chức hiđroxyl
C
protit có khối lượng phân tử lớn hơn
D
protit luôn chứa nitơ
Năm 2008 Câu 6: Phát biểu KHÔNG đúng là A
Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N + –CH2–COO–
B
Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl
C
Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là este của glyxin (hay glixin)
D
Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt
Câu 7: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5–NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N–CH2CH2CH(NH2)COOH, ClH3N–CH2COOH, HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH, H2N–CH2COONa
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A
2
B
4
C
5
D
3
Câu 8: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ
Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là A
85
B
68
C
46
D
45
Câu 9: Đun nóng chất H2N–CH2–CONH–CH(CH3)–CONH–CH2COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là A
H3N + –CH2–COOHCl– , H3N + –CH2–CH2–COOHCl–
B
H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH2–COOH
C
H3N + –CH2–COOHCl– , H3N + –CH(CH3)–COOHCl–
D
H2N–CH2–COOH, H2N–CH(CH3)–COOH
Câu 10: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn
Công thức cấu tạo của X là A
H2N–CH2COO–CH3
B
HCOOH3N–CH=CH2
C
H2N–CH2CH2COOH
D
CH2=CH–COONH4
Năm 2009 Câu 11: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y
Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam muối Z
Biết m2 – m1 = 7,5
Công thức phân tử của X là A
C5H9O4N
B
C4H10O2N2
C
C5H11O2N
D
C4H8O4N2
Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Amin – Aminoaxit - Peptit Câu 12: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly–Ala–Gly với Gly–Ala là A
dung dịch NaOH
B
dung dịch NaCl
C
Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
D
dung dịch HCl
Câu 13: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2
Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z
Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh
Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom
Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan
Giá trị của m là A
10,8
B
9,4
C
8,2
D
9,6
Câu 14: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là A
1
B
2
C
3
D
4
Câu 15: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2
Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T
Các chất Z và T lần lượt là A
CH3NH2 và NH3
B
C2H5OH và N2
C
CH3OH và CH3NH2
D
CH3OH và NH3
Câu 16: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan
Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%
Công thức của X là A
H2NC3H5(COOH)2
B
(H2N)2C3H5COOH
C
H2NC2H3(COOH)2
D
H2NC3H6COOH
Năm 2010 Câu 17: Phát biểu đúng là: A
Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ
B
Khi thủy phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các α–aminoaxit
C
Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh đậm
D
Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ thành mantozơ
Câu 18: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin? A
4
B
6
C
9
D
3
Câu 19: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X
Cho NaOH dư vào dung dịch X
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là A
0,65
B
0,70
C
0,55
D
0,50
Câu 20: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở
X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH
Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2
Các giá trị x, y tương ứng là A
8 và 1,5
B
7 và 1,5
C
7 và 1,0
D
8 và 1,0
Câu 21: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường
Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí
Chất Y có phản ứng trùng ngưng
Các chất X và Y lần lượt là A
vinylamoni fomat và amoni acrylat
B
axit 2–aminopropionic và axit 3–aminopropionic
C
axit 2–aminopropionic và amoni acrylat
D
amoni acrylat và axit 2–aminopropionic
Câu 22: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic
Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m + 30,8) gam muối
Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 36,5) gam muối
Giá trị của m là A
112,2
B
171,0
C
165,6
D
123,8
Câu 23: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm – NH2 và một nhóm –COOH)
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa
Giá trị của m là A
45 g
B
60 g
C
120 g
D
30 g
Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Amin – Aminoaxit - Peptit Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe)
Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val–Phe và tripeptit Gly–Ala–Val nhưng không thu được đipeptit Gly–Gly
Chất X có công thức là A
Gly–Ala–Val–Phe–Gly
B
Gly–Phe–Gly–Ala–Val
C
Val–Phe–Gly–Ala–Gly
D
Gly–Ala–Val–Val–Phe
Năm 2011 Câu 25: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 là A
3
B
4
C
1
D
2
Câu 26: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala–Ala–Ala–Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala–Ala và 27,72 gam Ala–Ala–Ala
Giá trị của m là A
111,74
B
81,54
C
66,44
D
90,6
Câu 27: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là SAI? A
Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo
B
Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2
C
Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α–amino axit được gọi là liên kết peptit
D
Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α–amino axit
Câu 28: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? A
Dung dịch lysin
B
Dung dịch alanin
C
Dung dịch glyxin
D
Dung dịch valin
Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử)
Nếu cho 110 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối khan thu được là A
7,82 gam
B
8,15 gam
C
16,3 gam
D
7,09 gam Câu 30: Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2
Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là A
2, 1, 3
B
2, 3, 1
C
3, 1, 2
D
1, 2, 3
Câu 31: Trong quả gấc chín rất giàu hàm lượng A
β–caroten B
ete của vitamin A C
este của vitamin A D
vitamin A Câu 32: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N–R–COOR' (R, R' là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15,73%
Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit)
Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 12,96 gam Ag kết tủa
Giá trị của m là A
5,34
B
4,45
C
2,67
D
3,56
Câu 33: Phát biểu KHÔNG đúng là A
Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ
B
Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu đvC
C
Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol
D
Đipeptit glyxyl alanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit
Năm 2012 Câu 34: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21
Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M
Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc)
Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là A
20 gam
B
13 gam
C
10 gam
D
15 gam
Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng? A
Muối phenylamoni clorua không tan trong nước
B
Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure
C
H2N–CH2CH2–CO–NH–CH2COOH là một đipeptit
D
Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai
Câu 36: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng? A
axit α–aminoglutaric
B
axit α, –điaminocaproic
C
axit α–aminopropionic
D
axit aminoaxetic
Câu 37: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ
Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối Biên soạn: Trần Đình Thọ Chuyên đề: Amin – Aminoaxit - Peptit khan của các amino axit đều có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2 trong phân tử
Giá trị của m là A
66,00
B
44,48
C
54,30
D
51,72
Câu 38: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối
Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối
Giá trị của m là A
22,35
B
44,65
C
33,50
D
50,65 Câu 39: Alanin có công thức là A
H2N–CH2CH2COOH
B
C6H5–NH2
C
CH3CH(NH2)–COOH
D
H2N–CH2COOH
Câu 40: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly–Val), etylen glicol, triolein
Số chất bị thuỷ phân trong môi trường axit là A
3
B
4
C
6
D
5

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 02:47:19am