Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học dùng cho học sinh ...

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 10 Tài liệu hóa học lớp 11 Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

1 1 CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC I
PHẦN VÔ CƠ: 1
Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2: (Đk:nktủa Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2: (Đk:nCO3 - Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu: +) nCO2 = nktủa +) nCO2 = nOH - – nktủa 4
Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu: +) nOH - = 3nktủa +) nOH - = 4n Al 3+ – nktủa 5
Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu: +) nH + = nktủa +) nH + = 4nNa[Al(OH)]4 - – 3nktủa 6
Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu: +) nOH - = 2nktủa +) nOH - = 4nZn 2+ –2nktủa 7
Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng H2SO4 loãng giải phóng H2: msunfat = mh 2 + 96nH2 8
Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H2: m clorua = mh 2 +71nH2 9
Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng: msunfat = mh 2 + 80nH2SO4 10
Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl: nkết tủa=nOH - – nCO2 nCO3 - = nOH - – nCO2 So sánh với nBa 2+ hoặc nCa 2+ để xem chất nào phản ứng hết 2 2 m clorua = mh 2 +27, 5nHCl 11
Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ: m clorua = mh 2 +35, 5nHCl 12
Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2: mMuối= mkl +96nSO2 13
Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2, S, H2S: mMuối= mkl + 96(nSO2 + 3nS+4nH2S) 14
Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại: nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3 (Lưu ý: +) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0
+) Giá trị nHNO3 không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp
+)Chú ý khi tác dụng với Fe3+ vì Fe khử Fe3+ về Fe2+ nên số mol HNO3 đã dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên
Vì thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu %
15
Tính số mol H2 SO4 đặc, nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo SO2 duy nhất: nH2SO4 = 2nSO2 16
Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợp các kim loại tác dụng HNO3 (không có sự tạo thành NH4NO3): mmuối = mkl + 62(3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2) (Lưu ý: +) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0
+) Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng
Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron
+) Chú ý khi tác dụng với Fe3+ , HNO3 phải dư
17
Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với HNO3 dư giải phóng khí NO: mMuối= 242 80 (mh 2 + 24nNO) 18
Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng, dư giải phóng khí NO2: mMuối= 242 80 (mh 2 + 8nNO2) 3 3 (Lưu ý: Dạng toán này, HNO3 phải dư để muối thu được là Fe(III)
Không được nói HNO3 đủ vì Fe dư sẽ khử Fe3+ về Fe2+ : Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO2 thì công thức là: mMuối= 242 80 (mh 2 + 8nNO2 +24nNO) 19
Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2: mMuối= 400 160 (mh 2 + 16nSO2) 20
Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X
Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO: mFe= 56 80 (mh 2 + 24nNO) 21
Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X
Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO2: mFe= 56 80 (mh 2 + 8nNO2) 22
Tính VNO(hoặc NO2) thu được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm(hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tác dụng với HNO3: nNO = 1 3 [3nAl + (3x -2y)nFexOy nNO2 = 3nAl + (3x -2y)nFexOy 23
Tính pH của dd axit yếu HA: (Với (là độ điện li của axit trong dung dịch
) (Lưu ý: công thức này đúng khi Ca không quá nhỏ (Ca > 0, 01M) 24
Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA: (Dd trên được gọi là dd đệm) 25
Tính pH của dd axit yếu BOH: pH = 14 + 1 2 (log Kb + logCb) 26
Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3: (Tổng hợp NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3) pH = – 1 2 Error! Reference source not found
(log Ka + logCa) hoặc pH = –log(Ca) pH = –(log Ka + log Ca Cm ) 4 4 H% = 2 – 2 Mx My (Với X là tỉ khối ban đầu và Y là tỉ khối sau) (Lưu ý: % VNH3 trong Y được tính: %VNH3 = My Mx –1 Nếu cho hỗn hợp X gồm a mol N2 và b mol H2 với b = ka (k (3 ) thì: Mx My = 1 – H%( 2 k +1 ) 27
Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd kiềm
Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol OHdùng để Mn+ kết tủa toàn bộ sau đó tan vừa hết cũng được tính là: nOH - = 4nM n+ = 4nM 28
Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd MO2 n-4 (hay [M(OH)4] n-4 ) với dd axit: Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol H + dùng để kết tủa M(OH)n xuất hiện tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là: nH + = 4nMO2 n-4 = 4n[M(OH)4] n-4 29
Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất: m = 232 240 (mx + 24nNO) (Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất: m = 160 160 (mx + 24nNO) 30
Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất: m = 232 240 (mx + 16nSO2) (Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất: m = 160 160 (mx + 16nSO2) II
PHẦN HỮU CƠ: 31
Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá nken: 5 5 Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất hiđro hoá là: H% = 2 – 2 Mx My 32
Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no: Tiến hành phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no CnH2nO từ hỗn hợp hơi X gồm anđehit CnH2nO và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hoá là: H% = 2 – 2 Mx My 33
Tính % ankan A tham gia phản ứng tách(bao gồm phản ứng đề hiđro hoá ankan và phản ứng cracking ankan: Tiến hành phản ứng tách ankan A, công thức C2H2n+2 được hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là: A% = MA MX – 1 34
Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách của A: Tiến hành phản ứng tách V(l) hơi ankan A, công thức C2H2n+2 được V’ hơi hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì ta có: MA = V ’ V MX 35
Tính số đồng phân ancol đơn chức no: (1 Tính số đồng phân anđehit đơn chức no: (2 < n < 7) 37
Tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no: (2 Tính số đồng phân este đơn chức no: (1 Tính số ete đơn chức no: (2 Tính số đồng phân xeton đơn chức no: (2 Tính số đồng phân amin đơn chức no: (n < 5) 42
Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy: số C của ancol no hoặc ankan = nCO2 nH2O – nCO2 43
Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol giữa ancol và O2 trong phản ứng cháy: Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n +2Ox cần k mol thì ta có: (x ( n ) 44
Tính khối lượng ancol đơn chức no(hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no )theo khối lượng CO2 và khối lượng H2O: (Lưu ý: Khối lượng ancol đơn chức(hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no ) còn được tính: mancol = 18nH2O – 4nCO2 45
Tính số đi, tri, tetra …, n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau: 46
Tính số trigilxerit tạo bởi gilxerol với các axit cacboxylic béo: 47
Tính số ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức: 48
Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH: Số đồng phân xeton CnH2nO = 1 2 (n – 2)(n – 3) Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1 n = 2k – 1 + x 3 mancol = mH2O – mCO2 11 Số n peptitmax = x n Số trieste = n 2 (n + 1) 2 Số ete = n(n +1 ) 2 7 7 (NH2)nR(COOH)m (Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m
+) HCl (1:n) (muối có M = MA + 36, 5x
+) NaOH (1:m) (muối có M = MA + 22x
49
Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vứa đủ với b mol HCl: (NH2)nR(COOH)m (Lưu ý: +) Lysin: NH2(CH2)4CH(NH2)COOH
+) Axit glutamic: H2NC3H5(COOH)2
50
Tính số liên kết π của hợp chất hữu cơ mạch hở A, công thức CxHy hoặc CxHyOz dựa vào mối liên quan giữa số mol CO2; H2O thu được khi đốt cháy A: A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở, cháy cho nCO2 – nH2O = k
nA thì A có số π = k +1 (Lưu ý: Hợp chất CxHyOzNtClu có số πmax = 2x – y – u +t +2 2
51
Xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng: (Phản ứng hiđro hoá) (Lưu ý: + M1 là phân tử khối hỗn hợp anken và H2 ban đầu
+ M2 là phân tử khối hỗn hợp sau phản ứng, không làm mất màu dd Br2
+ Công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hoá là: n = (M2 – 2)M1 7(M2 – M1) mA = MA(b – a) m mA = MA( b – a) n n = (M2 – 2)M1 14(M2 – M1)

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 10

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 01:35:25pm