Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm Ancol - Phenol

Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm Ancol - Phenol lớp 11.

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 11

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm Ancol - Phenol | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

2 Lưu ý giảm tải DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL Câu 1 : Số đồng phân của C4H9Br là A
4
B
2
C
3
D
5
Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 3: Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) của chất có CTPT là C3H5Br là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 4: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%
CTPT của Z là A
CHCl2
B
C2H2Cl4
C
C2H4Cl2
D
một kết quả khác
Câu 5: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là A
CHCl=CHCl
B
CH2=CH-CH2F
C
CH3CH=CBrCH3
D
CH3CH2CH=CHCHClCH3
Câu 6: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH2CH(CH3)CHClCH3 là A
1,3-điclo-2-metylbutan
B
2,4-điclo-3-metylbutan
C
1,3-điclopentan
D
2,4-điclo-2-metylbutan
Câu 7: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl
Tên gọi của các chất trên lần lượt là A
benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua
B
benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-đibrometan ;1-cloprop-2-en
C
phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en
D
benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en
Câu 8: Cho các dẫn xuất halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là A
(3)>(2)>(4)>(1)
B
(1)>(4)>(2)>(3)
C
(1)>(2)>(3)>(4)
D
(3)>(2)>(1)>(4)
Câu 9: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc nhẹ
Hiện tượng xảy ra là A
Thoát ra khí màu vàng lục
B
xuất hiện kết tủa trắng
C
không có hiện tượng
D
xuất hiện kết tủa vàng
Câu 10: a
Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là A
2-metylbut-2-en
B
3-metylbut-2-en
C
3-metyl-but-1-en
D
2-metylbut-1-en
b
Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng v i dung dịch OH ancol, đun nóng A
metylxiclopropan
B
but-2-ol
C
but-1-en
D
but-2-en
Câu 11: Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y v i dung dịch NaOH, tách bỏ l p hữu cơ, axit hóa phần còn lại bằng dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vào dd AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa
CTPT của Y là A
C2H5Cl
B
C3H7Cl
C
C4H9Cl
D
C5H11Cl
Câu 12: Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT C4H9Cl cho 3 olefin đồng phân, X là chất nào trong những chất sau đây ? A
n- butyl clorua
B
sec-butyl clorua
C
iso-butyl clorua
D
tert-butyl clorua
Câu 13: Cho hợp chất thơm : ClC6H4CH2Cl + dung dịch OH (loãng, dư, to ) ta thu được chất nào ? A
HOC6H4CH2OH
B
ClC6H4CH2OH
C
HOC6H4CH2Cl
D
KOC6H4CH2OH
Câu 14: Cho hợp chất thơm : ClC6H4CH2Cl + dung dịch OH (đặc, dư, to , p) ta thu được chất nào? A
KOC6H4CH2OK
B
HOC6H4CH2OH
C
ClC6H4CH2OH
D
KOC6H4CH2OH
Câu 15: Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được ancol ? (1) CH3CH2Cl
(2) CH3CH=CHCl
(3) C6H5CH2Cl
(4) C6H5Cl
A
(1), (3)
B
(1), (2), (3)
C
(1), (2), (4)
D
(1), (2), (3), (4)
Câu 16: a
Đun sôi dẫn xuất halogen X v i nư c một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa
X là 3 A
CH2=CHCH2Cl
B
CH3CH2CH2Cl
C
C6H5CH2Br
D
A hoặc C
b
Đun sôi dẫn xuất halogen X v i dung dịch NaOH loãng một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa
X không thể là A
CH2=CHCH2Cl
B
CH3CH2CH2Cl
C
C6H5CH2Cl
D
C6H5Cl
Câu 17: hi đun nóng dẫn xuất halogen X v i dung dịch NaOH tạo thành hợp chất anđehit axetic
Tên của hợp chất X là A
1,2- đibrometan
B
1,1- đibrometan
C
etyl clorua
D
A và B đúng
Câu 18: Hợp chất X có chứa vòng benzen và có CTPT là C7H6Cl2
Thủy phân X trong NaOH đặc (to cao, p cao) thu được chất Y có CTPT là C7H7O2Na
Hãy cho biết X có bao nhiêu CTCT ? A
3
B
5
C
4
D
2
Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3 X Br2 /as Y Br2 /Fe, to Z dd NaOH T NaOH n/c, to , p X, Y, Z, T có công thức lần lượt là A
p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4OH
B
CH2BrC6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4OH
C
CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH3C6H4OH, p-CH2OHC6H4OH
D
p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-CH2BrC6H4OH, p-CH2OHC6H4OH
Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng sau : CH4 → X → Y→ Z→ T → C6H5OH
(X, Y, Z là các chất hữu cơ khác nhau)
Z là A
C6H5Cl
B
C6H5NH2
C
C6H5NO2
D
C6H5ONa
Câu 21: X là dẫn xuất clo của etan
Đun nóng X trong NaOH dư thu được chất hữu cơ Y vừa tác dụng v i Na vừa tác dụng v i Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
Vậy X là A
1,1,2,2-tetracloetan
B
1,2-đicloetan
C
1,1-đicloetan
D
1,1,1-tricloetan
Câu 22: Cho 5 chất: CH3CH2CH2Cl (1); CH2=CHCH2Cl (2); C6H5Cl (3); CH2=CHCl (4); C6H5CH2Cl (5)
Đun từng chất v i dung dịch NaOH loãng, dư, sau đó gạn lấy l p nư c và axit hoá bằng dung dịch HNO3, sau đó nhỏ vào đó dung dịch AgNO3 thì các chất có xuất hiện kết tủa trắng là A
(1), (3), (5)
B
(2), (3), (5)
C
(1), (2), (3), (5)
D
(1), (2), (5)
Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hoá : Benzen  A  B  C  A axit picric
B là A
phenylclorua
B
o –Crezol
C
Natri phenolat
D
Phenol
Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng : X Cl CY NaOH 0 2 ,500 ancol anlylic
X là chất nào sau đây ? A
Propan
B
Xiclopropan
C
Propen
D
Propin
Câu 25: Cho sơ đồ sau : C2H5Br   Mg,ete A 2 CO B  HCl C
C có công thức là A
CH3COOH
B
CH3CH2COOH
C
CH3CH2OH
D
CH3CH2CH2COOH
Câu 26: Cho bột Mg vào đietyl ete khan, khuấy mạnh, không thấy hiện tượng gì
Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua, khuấy đều thì Mg tan dần thu được dung dịch đồng nhất
Các hiện tượng trên được giải thích như sau: A
Mg không tan trong đietyl ete mà tan trong etyl bromua
B
Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng v i etyl bromua thành etyl magiebromua tan trong ete
C
Mg không tan trong đietyl ete nhưng tan trong hỗn hợp đietyl ete và etyl bromua
D
Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng v i etyl bromua thành C2H5Mg tan trong ete
Câu 27: Cho sơ đồ: C6H6  X  Y  Z  m-HOC6H4NH2
X, Y, Z tương ứng là A
C6H5NO2, m-ClC6H4NO2, m-HOC6H4NO2
B
C6H5NO2, C6H5NH2, m-HOC6H4NO2
C
C6H5Cl, m-ClC6H4NO2, m-HOC6H4NO2
D
C6H5Cl, C6H5OH, m-HOC6H4NO2
Câu 28: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là A
CnH2n + 2O
B
ROH
C
CnH2n + 1OH
D
Tất cả đều đúng
Câu 29: Công thức nào dư i đây là công thức của ancol no, mạch hở chính xác nhất ? A
R(OH)n
B
CnH2n + 2O
C
CnH2n + 2Ox
D
CnH2n + 2 – x (OH)x
Câu 30: Đun nóng một ancol X v i H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất
Công thức tổng quát của X là (v i n > 0, n nguyên) A
CnH2n + 1OH
B
ROH
C
CnH2n + 2O
D
CnH2n + 1CH2OH
Câu 31: Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là A
4-etyl pentan-2-ol
B
2-etyl butan-3-ol
C
3-etyl hexan-5-ol
D
3-metyl pentan-2-ol
Câu 32: Một ancol no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n
CTPT của ancol có thể là A
C2H5O
B
C4H10O2
C
C4H10O
D
C6H15O3
Câu 33: Ancol no, đơn chức có 10 nguyên tử H trong phân tử có số đồng phân là 4 A
5
B
3
C
4
D
2
Câu 34: Một ancol no đơn chức có %H = 13,04% về khối lượng
CTPT của ancol là A
C6H5CH2OH
B
CH3OH
C
C2H5OH
D
CH2=CHCH2OH
Câu 35: Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng
CTPT của ancol là A
C3H7OH
B
CH3OH
C
C6H5CH2OH
D
CH2=CHCH2OH
Câu 36: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18% ? A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 37: Có bao nhiêu đồng phân có công thức phân tử là C4H10O ? A
6
B
7
C
4
D
5
Câu 38: Có bao nhiêu ancol bậc III, có công thức phân tử C6H14O ? A
1
B
2
C
3
D
4
Câu 39: Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O ? A
5
B
6
C
7
D
8
Câu 40: Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O khi tác dụng v i CuO đun nóng cho ra anđehit? A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 41: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tách nư c ch tạo một anken duy nhất? A
1
B
2
C
3
D
4
Câu 42: Số đồng phân ancol ứng v i CTPT C5H12O là A
8
B
7
C
5
D
6
Câu 43: Số đồng phân ancol tối đa ứng v i CTPT C3H8Ox là A
4
B
5
C
6
D
không xác định được
Câu 44: X là ancol mạch hở có chứa 1 liên kết đôi trong phân tử
khối lượng phân tử của X nhỏ hơn 60
CTPT của X là A
C3H6O
B
C2H4O
C
C2H4(OH)2
D
C3H6(OH)2
Câu 45: A, B, D là 3 đồng phân có c ng công thức phân tử C3H8O
Biết A tác dụng v i CuO đun nóng cho ra andehit, còn B cho ra xeton
Vậy D là A
Ancol bậc III
B
Chất có nhiệt độ sôi cao nhất
C
Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất
D
Chất có khả năng tách nư c tạo anken duy nhất
Câu 46: X, Y, Z là 3 ancol liên tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó MZ = 1,875MX
X có đặc điểm là A
Tách nư c tạo 1 anken duy nhất
B
Hòa tan được Cu(OH)2
C
Chứa 1 liên kết  trong phân tử
D
hông có đồng phân c ng chức hoặc khác chức
Câu 47: Ancol X đơn chức, no, mạch hở có t khối hơi so v i hiđro bằng 37
Cho X tác dụng v i H2SO4 đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất
X là A
propan-2-ol
B
butan-2-ol
C
butan-1-ol
D
2-metylpropan-2-ol
Câu 48: Một ancol đơn chức X mạch hở tác dụng v i HBr được dẫn xuất Y chứa 58,4% brom về khối lượng
Đun X v i H2SO4 đặc ở 170oC được 3 anken
Tên X là A
pentan-2-ol
B
butan-1-ol
C
butan-2-ol
D
2-metylpropan-2-ol
Câu 49: Một chất X có CTPT là C4H8O
X làm mất màu nư c brom, tác dụng v i Na
Sản phẩm oxi hóa X bởi CuO không phải là anđehit
Vậy X là A
but-3-en-1-ol
B
but-3-en-2-ol
C
2-metylpropenol
D
tất cả đều sai
Câu 50: Bậc của ancol là A
bậc cacbon l n nhất trong phân tử
B
bậc của cacbon liên kết v i nhóm -OH
C
số nhóm chức có trong phân tử
D
số cacbon có trong phân tử ancol
Câu 51: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là A
bậc 4
B
bậc 1
C
bậc 2
D
bậc 3
Câu 52: Các ancol được phân loại trên cơ sở A
số lượng nhóm OH
B
đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon
C
bậc của ancol
D
Tất cả các cơ sở trên
Câu 53: Các ancol (CH3)2CHOH ; CH3CH2OH ; (CH3)3COH có bậc ancol lần lượt là A
1, 2, 3
B
1, 3, 2
C
2, 1, 3
D
2, 3, 1
Câu 54: Câu nào sau đây là đúng ? A
Hợp chất CH3CH2OH là ancol etylic
B
Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử nhóm -OH
C
Hợp chất C6H5CH2OH là phenol
D
Tất cả đều đúng
Câu 55: Ancol etylic tan tốt trong nư c và có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so v i ankan và các dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử xấp x v i nó vì A
Trong các hợp chất trên ch có ancol etylic tác dụng v i Na
5 B
Trong các hợp chất trên ch có ancol etylic có liên kết hiđro v i nư c
C
Trong các hợp chất trên ch có ancol etylic có liên kết hiđro liên phân tử
D
B và C đều đúng
Câu 56: A, B, C là 3 chất hữu cơ có c ng công thức CxHyO
Biết % O (theo khối lượng) trong A là 26,66%
Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong số A, B, C là A
propan-2-ol
B
propan-1-ol
C
etylmetyl ete
D
propanal
Câu 57: Ancol etylic có lẫn một ít nư c, có thể d ng chất nào sau đây để làm khan ancol ? A
CaO
B
CuSO4 khan
C
P2O5
D
tất cả đều được
Câu 58: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ? A
Anđehit axetic
B
Etylclorua
C
Tinh bột
D
Etilen
Câu 59: Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol bằng phản ứng hiđrat hóa là A
3,3-đimetyl pent-2-en
B
3-etyl pent-2-en
C
3-etyl pent-1-en
D
3-etyl pent-3-en
Câu 60: Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en thu được sản phẩm chính là A
2-metyl butan-2-ol
B
3-metyl butan-1-ol
C
3-metyl butan-2-ol
D
2-metyl butan-1-ol
Câu 61: Hiđrat hóa propen và một olefin A thu được 3 ancol có số C trong phân tử không quá 4
Tên của A là A
etilen
B
but-2-en
C
isobutilen
D
A, B đều đúng
Câu 62: X là hỗn hợp gồm hai anken (ở thể khí trong đk thường)
Hiđrat hóa X được hỗn hợp Y gồm 4 ancol (không có ancol bậc III)
X gồm A
propen và but-1-en
B
etilen và propen
C
propen và but-2-en
D
propen và 2-metylpropen
Câu 63: Hiđrat hóa 2 anken được hỗn hợp Z gồm 2 ancol liên tiếp trong dãy đồng đẳng
Đốt cháy hoàn toàn 0,53 gam Z rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,05M được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH là 0,025M ( iả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
Công thức cấu tạo của2 anken là A
CH2=CH2 và CH2=CHCH3
B
CH2=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3
C
CH2=CHCH3 và CH3CH=CHCH3
D
CH2=CHCH3 và CH2=C(CH3)2
Câu 64: Một chai đựng ancol etylic có nhãn ghi 25o có nghĩa là A
cứ 100 ml nư c thì có 25 ml ancol nguyên chất
B
cứ 100 gam dung dịch thì có 25 ml ancol nguyên chất
C
cứ 100 gam dung dịch thì có 25 gam ancol nguyên chất
D
cứ 75 ml nư c thì có 25 ml ancol nguyên chất
Câu 65: Pha a gam ancol etylic (d = 0,8 g/ml) vào nư c được 80 ml ancol 25o
iá trị a là A
16
B
25,6
C
32
D
40
Câu 66: Dãy gồm các chất đều tác dụng v i ancol etylic là A
HBr (to ), Na, CuO (to ), CH3COOH (xúc tác)
B
Ca, CuO (to ), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH
C
NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác)
D
Na2CO3, CuO (to ), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O
Câu 67: Cho các hợp chất sau : (a) HOCH2CH2OH
(b) HOCH2CH2CH2OH
(c) HOCH2CH(OH)CH2OH
(d) CH3CH(OH)CH2OH
(e) CH3CH2OH
(f) CH3OCH2CH3
Các chất đều tác dụng được v i Na, Cu(OH)2 là A
(a), (b), (c)
B
(c), (d), (f)
C
(a), (c), (d)
D
(c), (d), (e)
Câu 68: a
Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) : Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat
Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là A
CH3COOH, CH3OH
B
C2H4, CH3COOH
C
C2H5OH, CH3COOH
D
CH3COOH, C2H5OH
b
Cho sơ đồ chuyển hoá : lucozơ → X → Y → CH3COOH
Hai chất X, Y lần lượt là A
CH3CH2OH và CH=CH
B
CH3CH2OH và CH3CHO
C
CH3CHO và CH3CH2OH
D
CH3CH(OH)COOH và CH3CHO
Câu 69: Cho Na tác dụng vừa đủ v i 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc)
hối lượng muối natri ancolat thu được là A
2,4 gam
B
1,9 gam
C
2,85 gam
D
3,8 gam
Câu 70: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết v i 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn
Đó là 2 ancol A
CH3OH và C2H5OH
B
C2H5OH và C3H7OH
C
C3H5OH và C4H7OH
D
C3H7OH và C4H9OH
Câu 71: 13,8 gam ancol A tác dụng v i Na dư giải phóng 5,04 lít H2 ở đktc, biết MA < 100
Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là A
CH3OH
B
C2H5OH
C
C3H6(OH)2
D
C3H5(OH)3
6 Câu 72: Có hai thí nghiệm sau : TN 1: Cho 6 gam ancol no, mạch hở, đơn chức A tác dụng v i m gam Na, thu được 0,075 gam H2
TN 2: Cho 6 gam ancol no, mạch hở, đơn chức A tác dụng v i 2m gam Na, thu được không t i 0,1 gam H2
A có công thức là A
CH3OH
B
C2H5OH
C
C3H7OH
D
C4H7OH
Câu 73: Cho 12,8 gam dung dịch ancol A (trong nư c) có nồng độ 71,875% tác dụng v i lượng Na dư thu được 5,6 lít khí (đktc)
Công thức của ancol A là A
CH3OH
B
C2H4 (OH)2
C
C3H5(OH)3
D
C4H7OH
Câu 74: Ancol A tác dụng v i Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã d ng
Đốt cháy hoàn toàn A được mCO2 = 1,833mH2O
A có cấu tạo thu gọn là A
C2H4(OH)2
B
C3H6(OH)2
C
C3H5(OH)3
D
C4H8(OH)2
Câu 75: Đun 12 gam axit axetic v i 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt t i trạng thái cân bằng thu được 11 gam este
Hiệu suất của phản ứng este hoá là A
55%
B
50%
C
62,5%
D
75%
Câu 76: hi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este l n nhất thu được là 2 3 mol
Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở c ng nhiệt độ) A
0,342
B
2,925
C
2,412
D
0,456
Câu 77: hi đun nóng butan-2-ol v i H2SO4 đặc ở 170oC thì nhận được sản phẩm chính là A
but-2-en
B
đibutyl ete
C
đietyl ete
D
but-1-en
Câu 78: hi đun nóng 2 trong số 4 ancol CH4O, C2H6O, C3H8O v i xúc tác, nhiệt độ thích hợp ch thu được 1 olefin duy nhất thì 2 ancol đó là A
CH4O và C2H6O
B
CH4O và C3H8O
C
A, B đúng
D
C3H8O và C2H6O
Câu 79: hi tách nư c của ancol C4H10O được hỗn hợp 3 anken đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học)
Công thức cấu tạo thu gọn của ancol là A
CH3CHOHCH2CH3
B
(CH3)2CHCH2OH
C
(CH3)3COH
D
CH3CH2CH2CH2OH
Câu 80: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nư c tạo hỗn hợp 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học)
X có cấu tạo thu gọn là A
CH3CH2CHOHCH2CH3
B
(CH3)3CCH2OH
C
(CH3)2CHCH2CH2OH
D
CH3CH2CH2CHOHCH3
Câu 81: hi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và ancol isopropylic v i H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là A
2
B
4
C
5
D
3
Câu 82: hi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH và C3H7OH v i H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số ete tối đa là A
6
B
4
C
5
D
3
Câu 83: Đun nóng hỗn hợp gồm 3 ancol là AOH, BOH và OH v i H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được tối đa bao nhiêu ete ? A
3
B
4
C
5
D
6
Câu 84: Đun nóng hỗn hợp n ancol đơn chức khác nhau v i H2SO4 đặc ở 140oC thì số ete thu được tối đa là A
2 n(n 1)
B
2 2n(n 1)
C
2 2 n
D
n! Câu 85: Cho sơ đồ chuyển hóa : But-1-en  HCl  A  NaOH B  HSO ,170C o 2 4 đăc E Tên của E là A
propen
B
đibutyl ete
C
but-2-en
D
isobutilen
Câu 86: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng v i H2SO4 đặc ở 140oC
Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nư c
Công thức phân tử của hai rượu trên là A
CH3OH và C2H5OH
B
C2H5OH và C3H7OH
C
C3H5OH và C4H7OH
D
C3H7OH và C4H9OH
Câu 87: Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan-2-ol v i H2SO4 đặc có thể thu được tối đa số sản phẩm hữu cơ là A
3
B
2
C
5
D
4
Câu 88: Có bao nhiêu đồng phân ứng v i công thức phân tử C8H10O, đều là dẫn xuất của benzen, khi tách nư c cho sản phẩm có thể tr ng hợp tạo polime ? A
1
B
2
C
3
D
4
Câu 89: A là ancol đơn chức có % O (theo khối lượng) là 18,18%
A cho phản ứng tách nư c tạo 3 anken
A có tên là 7 A
Pentan-1-ol
B
2-metylbutan-2-ol
C
pentan-2-ol
D
2,2-đimetyl propan-1-ol
Câu 90: Đề hiđrat hóa 14,8 gam ancol thu được 11,2 gam anken
CTPT của ancol là A
C2H5OH
B
C3H7OH
C
C4H9OH
D
CnH2n + 1OH
Câu 91: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng v i H2SO4 đặc ở 140oC
Sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm 5,4 gam nư c và 19,4 gam 3 ete
Hai ancol ban đầu là A
CH3OH và C2H5OH
B
C2H5OH và C3H7OH
C
C3H5OH và C4H7OH
D
C3H7OH và C4H9OH
Câu 92: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH v i H2SO4 đặc ở 140oC, khối lượng ete thu được là A
12,4 gam
B
7 gam
C
9,7 gam
D
15,1 gam
Câu 93: Đun nóng ancol đơn chức X v i H2SO4 đặc ở 140oC thu được Y
T khối hơi của Y đối v i X là 1,4375
X là A
CH3OH
B
C2H5OH
C
C3H7OH
D
C4H9OH
Câu 94: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở v i H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete
Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O
Hai ancol đó là A
C2H5OH và CH2=CHCH2OH
B
C2H5OH và CH3OH
C
CH3OH và C3H7OH
D
CH3OH và CH2=CHCH2OH
Câu 95: hi đun nóng một ancol đơn chức no A v i H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có t khối hơi so v i A là 0,7
Vậy công thức của A là A
C4H7OH
B
C3H7OH
C
C3H5OH
D
C2H5OH
Câu 96: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X v i dung dịch HSO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, t khối hơi của X so v i Y là 1,6428
Công thức phân tử của X là A
C3H8O
B
C2H6O
C
CH4O
D
C4H8O
Câu 97: Ch ra dãy các chất khi tách nư c tạo 1 anken duy nhất ? A
Metanol ; etanol ; butan -1-ol
B
Etanol; butan -1,2-điol ; 2-metylpropan-1-ol
C
Propanol-1; 2-metylpropan-1-ol; 2,2 đimetylpropan-1-ol
D
Propan-2-ol ; butan -1-ol ; pentan -2-ol
Câu 98: Ancol X tách nư c ch tạo một anken duy nhất
Đốt cháy một lượng X được 11 gam CO2 và 5,4 gam H2O
X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo ph hợp ? A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 99: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức no (có H2SO4 đặc làm xúc tác) ở 140oC
Sau khi phản ứng được hỗn hợp Y gồm 21,6 gam nư c và 72 gam ba ete có số mol bằng nhau
Công thức 2 ancol nói trên là A
CH3OH và C2H5OH
B
C2H5OH và C3H7OH
C
C2H5OH và C3H7OH
D
C3H7OH và C4H9OH
Câu 100: Đun nóng V (ml) ancol etylic 95o v i H2SO4 đặc ở 170oC được 3,36 lít khí etilen (đktc)
Biết hiệu suất phản ứng là 60% và ancol etylic nguyên chất có d = 0,8 g ml
iá trị của V (ml) là A
8,19
B
10,18
C
12
D
15,13
Câu 101: Ancol nào bị oxi hóa tạo xeton ? A
propan-2-ol
B
butan-1-ol
C
2-metyl propan-1-ol
D
propan-1-ol
Câu 102: Ancol no đơn chức tác dụng được v i CuO tạo anđehit là A
ancol bậc 2
B
ancol bậc 3
C
ancol bậc 1
D
ancol bậc 1 và ancol bậc 2
Câu 103: Oxi hóa 6 gam ancol no X thu được 5,8 gam anđehit
CTPT của ancol là A
CH3CH2OH
B
CH3CH(OH)CH3
C
CH3CH2CH2OH
D
ết quả khác
Câu 104: Cho m gam ancol đơn chức, no, mạch hở qua bình đựng CuO (dư) nung nóng
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam
Hỗn hợp thu được có t khối hơi đối v i H2 là 19
iá trị m là A
1,48 gam
B
1,2 gam
C
0,92 gam
D
0,64 gam
Câu 105*: Oxi hóa 4 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 5,6 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nư c
A có công thức là A
CH3OH
B
C2H5OH
C
C3H5OH
D
C3H7OH
Câu 106: Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nư c
Phần trăm A bị oxi hóa là A
60%
B
75%
C
80%
D
53,33%
Câu 107: Dẫn m gam hơi ancol đơn chức A qua ống đựng CuO (dư) nung nóng
Sau khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 0,5m gam
Ancol A có tên là A
metanol
B
etanol
C
propan-1-ol
D
propan-2-ol
Câu 108: Dẫn hơi C2H5OH qua ống đựng CuO nung nóng được hỗn hợp X gồm anđehit, ancol dư và nư c
Cho X tác dụng v i Na dư được 4,48 lít H2 ở đktc
hối lượng hỗn hợp X là (biết ch có 80% ancol bị oxi hóa) A
13,8 gam B
27,6 gam
C
18,4 gam
D
23,52 gam
8 Câu 109: Dẫn hơi C2H5OH qua ống đựng CuO nung nóng được 11,76 gam hỗn hợp X gồm anđehit, ancol dư và nư c
Cho X tác dụng v i Na dư được 2,24 lít H2 (ở đktc)
% ancol bị oxi hoá là A
80%
B
75%
C
60%
D
50%
Câu 110: Đốt cháy một ancol X được H2O CO2 n  n
ết luận nào sau đây là đúng nhất? A
X là ancol no, mạch hở
B
X là ankanđiol
C
X là ankanol đơn chức
D
X là ancol đơn chức mạch hở
Câu 111: hi đốt cháy đồng đẳng của ancol đơn chức thấy t lệ số mol CO2 nH2O n : tăng dần
Ancol trên thuộc dãy đồng đẳng của A
ancol không no
B
ancol no
C
ancol thơm
D
không xác định được
Câu 112: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O
iá trị m là A
10,2 gam
B
2 gam
C
2,8 gam
D
3 gam
Câu 113: Đốt cháy một ancol đơn chức, mạch hở X thu được CO2 và hơi nư c theo t lệ thể tích VCO : VH O 4 : 5 2 2 
CTPT của X là A
C4H10O
B
C3H6O
C
C5H12O
D
C2H6O
Câu 114: Đốt cháy một ancol đa chức thu được H2O và CO2 có t lệ mol n : n 3 : 2 H2O CO2 
Vậy ancol đó là A
C3H8O2
B
C2H6O2
C
C4H10O2
D
tất cả đều sai
Câu 115: hi đốt cháy một ancol đa chức thu được nư c và khí CO2 theo t lệ khối lượng m : m 27 : 44 H2O CO2 
CTPT của ancol là A
C5H10O2
B
C2H6O2
C
C3H8O2
D
C4H8O2
Câu 116: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam ancol đơn chức X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O
Xác định X A
C4H7OH
B
C2H5OH
C
C3H5OH
D
tất cả đều sai
Câu 117: Ba ancol X, Y, Z đều bền và có khối lượng phân tử khác nhau
Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra CO2 và H2O theo t lệ mol CO2 nH2O n : = 3 : 4
Vậy CTPT ba ancol là A
C2H6O ; C3H8O ; C4H10O
B
C3H8O ; C3H8O2 ; C3H8O3
C
C3H8O ; C4H10O ; C5H10O
D
C3H6O ; C3H6O2 ; C3H6O3
Câu 118: Đốt cháy rượu A bằng O2 vừa đủ nhận thấy: nCO2 : nO2 : nH2O = 4 : 5: 6
A có công thức phân tử là A
C2H6O
B
C2H6O2
C
C3H8O
D
C4H10O
Câu 119: Đốt cháy ancol ch chứa một loại nhóm chức A bằng O2 vừa đủ nhận thấy : nCO2 : nO2 : nH2O = 6: 7: 8
A có đặc điểm là A
Tác dụng v i Na dư cho nH2 = 1,5nA
B
Tác dụng v i CuO đun nóng cho ra hợp chất đa chức
C
Tách nư c tạo thành một anken duy nhất
D
hông có khả năng hòa tan Cu(OH)2
Câu 120: Ancol đơn chức A cháy cho mCO2 : mH2O = 11: 9
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 600 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thì lượng kết tủa là A
11,48 gam
B
59,1gam
C
39,4gam
D
19,7gam
Câu 121: X là một ancol no, mạch hở
Để đốt cháy 0,05 mol X cần 4 gam oxi
X có công thức là A
C3H5(OH)3
B
C3H6(OH)2
C
C2H4(OH)2
D
C4H8(OH)2
Câu 122: Đốt cháy hoàn toàn ancol X được CO2 và H2O có t lệ mol tương ứng là 3: 4, thể tích oxi cần d ng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích CO2 thu được (đo c ng đk)
X là A
C3H8O
B
C3H8O2
C
C3H8O3
D
C3H4O
Câu 123: X là một ancol (rượu) no, mạch hở
Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nư c và 6,6 gam CO2
Công thức của X là A
C3H5(OH)3
B
C3H6(OH)2
C
C2H4(OH)2
D
C3H7OH
Câu 124*: X là hỗn hợp 2 ancol đơn chức, c ng dãy đồng đẳng, có t lệ khối lượng 1:1
Đốt cháy hết X được 21,45 gam CO2 và 13,95 gam H2O
Vậy X gồm 2 ancol là A
CH3OH và C2H5OH
B
CH3OH và C4H9OH
C
CH3OH và C3H7OH
D
C2H5OH và C3H7OH
Câu 125: Đốt cháy hoàn toàn a gam ancol X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nư c vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng b gam và có c gam kết tủa
Biết b = 0,71c và c = 1,02 a  b
X có cấu tạo thu gọn là A
C2H5OH
B
C2H4(OH)2
C
C3H5(OH)3
D
C3H6(OH)2
Câu 126: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm metanol và butan-2-ol được 30,8 gam CO2 và 18 gam H2O
iá trị a là A
30,4 gam
B
16 gam
C
15,2 gam
D
7,6 gam
9 Câu 127: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nư c vôi trong dư được 80 gam kết tủa
Thể tích oxi (đktc) tối thiểu cần d ng là A
26,88 lít
B
23,52 lít
C
21,28 lít
D
16,8 lít
Câu 128: Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ancol có số mol bằng nhau thu được hỗn hợp CO2 và H2O theo lệ mol tương ứng 2 : 3
X gồm A
CH3OH và C2H5OH
C
C2H5OH và C2H4(OH)2
B
C3H7OH và C3H6(OH)2
D
C2H5OH và C3H7OH
Câu 129: Đốt cháy hoàn toàn a mol ancol A được b mol CO2 và c mol H2O
Biết a = c - b
ết luận nào sau đây đúng ? A
A là ancol no, mạch vòng
B
A là ancol no, mạch hở
C
A la 2ancol chưa no
C
A là ancol thơm
Câu 130: Đốt cháy một lượng ancol A cần vừa đủ 26,88 lít O2 ở đktc, thu được 39,6 gam CO2 và 21,6 gam H2O
A có công thức phân tử là A
C2H6O
B
C3H8O
C
C3H8O2
D
C4H10O
Câu 131: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc c ng dãy đồng đẳng
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có t lệ mol tương ứng là 3 : 4
Hai ancol đó là A
C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3
B
C2H5OH và C4H9OH
C
C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2
D
C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2
Câu 132: hi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2(ở đktc) và a gam H2O
Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là A
m = 2a - V/22,4
B
m = 2a - V/11,2
C
m = a + V/5,6
D
m = a - V/5,6
Câu 133: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc)
Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ v i m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam
iá trị của m và tên gọi của X tương ứng là A
9,8 và propan-1,2-điol
B
4,9 và propan-1,2-điol
C
4,9 và propan-1,3-điol
D
4,9 và glixerol
Câu 134: a
Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo được 40g kết tủa
hối lượng ancol etylic thu được là A
18,4 gam
B
16,8 gam
C
16,4 gam
D
17,4 gam
b
Nếu hiệu suất phản ứng lên men là 80% thì khối lượng glucozơ đã d ng là bao nhiêu gam ? A
45 gam
B
90 gam
C
36 gam
D
40 gam
Câu 135: Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH v i hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X
Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa
iá trị m là A
75 gam
B
125 gam
C
150 gam
D
225 gam
Câu 136: Thể tích ancol etylic 92o cần d ng là bao nhiêu để điều chế được 2,24 lít C2H4 (đktc)
Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 62,5% và d = 0,8 g ml
A
8 ml
B
10 ml
C
12,5ml
D
3,9 ml
Câu 137: Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g ml
A
46,875 ml
B
93,75 ml
C
21,5625 ml
D
187,5 ml
Câu 138: hối lượng của tinh bột cần d ng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g ml) A
5,4 kg
B
5,0 kg
C
6,0 kg
D
4,5 kg
Câu 139: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic
Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa
Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là A
60
B
58
C
30
D
48
Câu 140: Lên men m gam glucozơ v i hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nư c vôi trong, thu được 10 gam kết tủa
hối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so v i khối lượng dung dịch nư c vôi trong ban đầu
iá trị của m là A
20,0
B
30,0
C
13,5
D
15,0
Câu 141: X là hỗn hợp gồm phenol và ancol đơn chức A
Cho 25,4 gam X tác dụng v i Na (dư) được 6,72 lít H2 (ở đktc)
A là A
CH3OH
B
C2H5OH
C
C3H5OH
D
C4H9OH
Câu 142: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng v i Na, vừa tác dụng v i NaOH ? A
1
B
2
C
3
D
4
10 Câu 143: A là hợp chất có công thức phân tử C7H8O2
A tác dụng v i Na dư cho số mol H2 bay ra bằng số mol NaOH cần d ng để trung hòa cũng lượng A trên
Ch ra công thức cấu tạo thu gọn của A
A
C6H7COOH
B
HOC6H4CH2OH
C
CH3OC6H4OH
D
CH3C6H3(OH)2
Câu 144: hi đốt cháy 0,05 mol X (dẫn xuất benzen) thu được dư i 17,6 gam CO2
Biết 1 mol X phản ứng vừa đủ v i 1 mol NaOH hoặc v i 2 mol Na
X có công thức cấu tạo thu gọn là A
CH3C6H4OH
B
CH3OC6H4OH
C
HOC6H4CH2OH
D
C6H4(OH)2
Câu 145: Hóa chất nào dư i đây d ng để phân biệt 2 lọ mất nhãn chứa dung dịch phenol và benzen
1
Na
2
dd NaOH
3
nư c brom
A
1 và 2
B
1 và 3
C
2 và 3
D
1, 2 và 3
Câu 146: A là hợp chất hữu cơ công thức phân tử là C7H8O2
A tác dụng v i NaOH theo t lệ 1 : 2
Vậy A thuộc loại hợp chất nào dư i đây ? A
Đi phenol
B
Axit cacboxylic C
Este của phenol
D
Vừa ancol, vừa phenol
Câu 147: Có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng bezen), công thức phân tử C8H10O, không tác dụng v i Na? A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 148: A là chất hữu cơ có công thức phân tử CxHyO
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nư c vôi trong thấy có 30 gam kết tủa
Lọc bỏ kết tủa đem đun nóng phần nư c lọc thấy có 20 gam kết tủa nữa
Biết A vừa tác dụng Na, vừa tác dụng NaOH
Ch ra công thức phân tử của A
A
C6H6O
B
C7H8O
C
C7H8O2
D
C8H10O
Câu 149: Ch ra thứ tự tăng dần mức độ linh độ của nguyên tử H trong nhóm -OH của các hợp chất sau: phenol, etanol, nư c
A
Etanol < nư c < phenol
C
Nư c < phenol < etanol
B
Etanol < phenol < nư c
D
Phenol < nư c < etanol
Câu 150: Từ 400 gam bezen có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam phenol
Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 78%
A
376 gam
B
312 gam
C
618 gam
D
320 gam
Câu 151: Hóa chất nào dư i đây có thể d ng để phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch : C6H5ONa, NaCl, BaCl2, Na2S, Na2CO3 là A
dd NaOH
B
dd HCl
C
Na
D dd KCl
Câu 152: So v i etanol, nguyên tử H trong nhóm -OH của phenol linh động hơn vì : A
Mật độ electron ở vòng benzen tăng lên, nhất là ở các vị trí o và p
B
Liên kết C-O của phenol bền vững
C
Trong phenol, cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử oxi đã tham gia liên hợp vào vòng benzen làm liên kết -OH phân cực hơn
D
Phenol tác dụng d dàng v i nư c brom tạo kết tủa trắng 2, 4, 6-tri brom phenol
Câu 153: Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho các chất C6H5OH ; NaHCO3 ; NaOH ; HCl tác dụng v i nhau từng đôi một ? A
3
B
4
C
5
D
6
Câu 154: Dãy gồm các chất đều phản ứng v i phenol là A
dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na
B
nư c brom, axit axetic, dung dịch NaOH
C
nư c brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH
D
nư c brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH
Câu 155: Hiện tượng lần lượt xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa một ít dung dịch HCOONa và một ít dung dịch C6H5ONa rồi lắc mạnh là A
Có sự phân l p ; dung dịch trong suốt hóa đục
B
Dung dịch trong suốt hóa đục
C
Có phân l p ; dung dịch trong suốt
D
Xuất hiện sự phân l p ở cả 2 ống nghiệm
Câu 156: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol v i A
dung dịch NaOH
B
Na kim loại
C
nư c Br2
D
H2 (Ni, nung nóng)
Câu 157: Chất có công thức phân tử nào dư i đây có thể tác dụng được cả Na, cả NaOH ? A
C5H8O
B
C6H8O
C
C7H10O
D
C9H12O
Câu 158: Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử C7H8O
X tác dụng v i Na và NaOH ; Y tác dụng v i Na, không tác dụng NaOH ; Z không tác dụng v i Na và NaOH Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là A
C6H4(CH3)OH ; C6H5OCH3 ; C6H5CH2OH
B
C6H5OCH3 ; C6H5CH2OH ; C6H4(CH3)OH
C
C6H5CH2OH ; C6H5OCH3 ; C6H4(CH3)OH
D
C6H4(CH3)OH ; C6H5CH2OH ; C6H5OCH3
Câu 159: Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào dung dịch NaOH loãng đun nóng
Hỏi mấy chất có phản ứng ? A
Cả bốn chất
B
Một chất
C
Hai chất
D
Ba chất
Câu 160: a
Số đồng phân của C3H5Cl3 là A
5
B
6
C
3
D
4
11 b
Trong số các đồng phân của C3H5Cl3 có thể có bao nhiêu đồng phân khi thu phân trong môi trường kiềm cho sản phẩm phản ứng được cả v i Na và dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag ? A
1
B
4
C
3
D
2
Câu 161: Hợp chất X có chứa vòng benzen và có CTPT là C7H6Cl2
Thủy phân X trong NaOH đặc, to cao, p cao thu được chất Y có CTPT là C7H6O
Hãy cho biết X có bao nhiêu CTCT? A
3
B
1
C
4
D
2
Câu 162: Cho các hợp chất sau : (I) CH3CH2OH
(II) C6H5OH
(III) NO2C6H4OH
Chọn phát biểu sai A
Cả 3 chất đều có nguyên tử H linh động
B
Cả 3 đều phản ứng được v i dung dịch bazơ ở điều kiện thường
C
Chất (III) có nguyên tử H linh động nhất
D
Thứ tự linh động của nguyên tử H được sắp xếp theo chiều như sau : III > II > I
Câu 163: Cho các chất sau A : CH4O ; B: C2H6O2 ; C: C3H8O3
Điều nào sau đây luôn đúng ? A
A, B, C là các ancol no, mạch hở
B
A, B, C đều làm mất màu dd thuốc tím
C
A, B, C là các hợp chất hữu cơ no
D
A, B, C đều là este no, đơn chức
Câu 164: Cho 2 phản ứng :(1) 2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa + H2O + CO2 (2) C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + NaHCO3 Hai phản ứng trên chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, HCO3 - là A
Tăng dần
B
iảm dần
C
hông thay đổi
D
Vừa tăng vừa giảm
Câu 165: Cho dãy các chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol
Số chất trong dãy phản ứng được v i NaOH (trong dung dịch) là A
4
B
3
C
1
D
2
Câu 166: X là hỗn hợp gồm phenol và metanol
Đốt cháy hoàn toàn X được nCO2 = nH2O
Vậy % khối lượng metanol trong X là A
25%
B
59,5%
C
50,5%
D
20%
Câu 167: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có t lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4
Hợp chất X có công thức đơn giản nhất tr ng v i công thức phân tử
Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng v i công thức phân tử của X là A
3
B
6
C
4
D
5
Câu 168: Cho X là hợp chất thơm ; a mol X phản ứng vừa hết v i a lít dung dịch NaOH 1M
Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng v i Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc)
Công thức cấu tạo thu gọn của X là A
HOC6H4COOCH3
B
CH3C6H3(OH)2
C
HOC6H4COOH
D
HOCH2C6H4OH
Câu 169: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được v i Na và v i NaOH
Biết rằng khi cho X tác dụng v i Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X tác dụng được v i NaOH theo t lệ số mol 1 : 2
Công thức cấu tạo thu gọn của X là A
C6H5CH(OH)2
B
CH3C6H3(OH)2
C
CH3OC6H4OH
D
C
HOCH2C6H4OH
Câu 170: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng v i nư c (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y
Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M
Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) A
C4H9OH và C5H11OH
B
C3H7OH và C4H9OH
C
C2H5OH và C3H7OH
D
C2H5OH và C4H9OH
Câu 171: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O
Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng v i Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2
Công thức phân tử của X, Y là A
C3H6O, C4H8O
B
C2H6O, C3H8O
C
C2H6O2, C3H8O2
D
C2H6O, CH4O
Câu 172: Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nư c và etanol dư
Cho toàn bộ X tác dụng v i dung dịch NaHCO3 (dư), thu được 0,56 lít khí CO2 (ở đktc)
hối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là A
1,15 gam
B
4,60 gam
C
2,30 gam
D
5,75 gam
Câu 173: hi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả : Tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi
Số đồng phân rượu (ancol) ứng v i công thức phân tử của X là A
3
B
4
C
2
D
1
Câu 174: Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (t khối hơi của Y so v i khí hiđro bằng 29)
Công thức cấu tạo của X là A
CH3CHOHCH3
B
CH3COCH3
C
CH3CH2CH2OH
D
CH3CH2CHOHCH3
12 Câu 175: Một hợp chất hữu cơ A gồm C, H, O có 50% oxi về khối lượng
Người ta cho A qua ống đựng 10,4 gam CuO nung nóng thu được 2 chất hữu cơ và 8,48 gam chất rắn
Mặt khác cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ trên tác dụng v i dung dịch AgNO3(dư) trong NH3 tạo ra hỗn hợp 2 muối và 38,88 gam Ag
hối lượng của A cần d ng là A
1,28 gam
B
4,8 gam
C
2,56 gam
D
3,2 gam
Câu 176: Đun nóng ancol A v i hỗn hợp NaBr và H2SO4 đặc thu được chất hữu cơ B, 12,3 gam hơi chất B chiếm một thể tích bằng thể tích của 2,8 gam N2 ở c ng nhiệt độ 560oC ; áp suất 1 atm
Oxi hoá A bằng CuO nung nóng thu được hợp chất hữu cơ có khả năng làm mất màu dung dịch nư c brom
CTCT của A là A
CH3OH
B
C2H5OH
C
CH3CHOHCH3
D
CH3CH2CH2OH
Câu 177: Đun một ancol A v i dung dịch hỗn hợp gồm Br và H2SO4 đặc thì trong hỗn hợp sản phẩm thu được có chất hữu cơ B
Hơi của 12,5 gam chất B nói trên chiếm 1 thể tích của 2,80 gam nitơ trong c ng điều kiện
Công thức cấu tạo của A là A
C2H5OH
B
CH3CH2CH2OH
C
CH3OH
D
HOCH2CH2OH
Câu 178: Anken X có công thức phân tử là C5H10
X không có đồng phân hình học
hi cho X tác dụng v i MnO4 ở nhiệt độ thấp thu được chất hữu cơ Y có công thức phân tử là C5H12O2
Oxi hóa nhẹ Y bằng CuO dư thu được chất hữu cơ Z
Z không có phản ứng tráng gương
Vậy X là A
2-metyl buten-2
B
But-1-en
C
2-metyl but-1-en
D
But-2-en
Câu 179: Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi ancol no đơn chức A thu được CO2 và H2O có tổng thể tích gấp 5 lần thể tích hơi ancol A đã d ng (ở c ng điều kiện)
Vậy A là A
C2H5OH
B
C4H9OH
C
CH3OH
D
C3H7OH
Câu 180: Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức, no A phản ứng v i Na thì thu được 8,96 lít khí (đktc)
Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng v i Cu(OH)2 thì hoà tan được 9,8 gam Cu(OH)2
Công thức của A là A
C2H5OH
B
C3H7OH
C
CH3OH
D
C4H9OH
Câu 181: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở
Cho 2,76 gam X tác dụng v i Na dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (to ) thu được hỗn hợp anđehit
Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng v i dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa
Công thức cấu tạo của A là A
C2H5OH
B
CH3CH2CH2OH
C
CH3CH(CH3)OH
D
CH3CH2CH2CH2OH
Câu 182: Ancol no mạch hở A chứa n nguyên tử C và m nhóm OH trong cấu tạo phân tử
Cho 7,6 gam A tác dụng hết v i Na cho 2,24 lít H2 (đktc)
Mối quan hệ giữa n và m là A
2m = 2n + 1
B
m = 2n + 2
C
11m = 7n + 1
D
7n = 14m + 2
Câu 183: Chất hữu cơ X mạch hở được tạo ra từ axit no A và etylen glicol
Biết rằng a gam X ở thể hơi chiếm thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxi ở c ng điều kiện nhiệt độ và áp suất; a gam X phản ứng hết v i xút tạo ra 32,8 gam muối
Nếu cho 200 gam A phản ứng v i 50 gam etilenglicol ta thu được 87,6 gam este
Tên của X và hiệu suất phản ứng tạo X là A
Etylen glicol điaxetat ; 74,4%
B
Etylen glicol đifomat ; 74,4%
C
Etylen glicol điaxetat ; 36,3%
D
Etylen glicol đifomat ; 36,6%
Câu 184: Oxi hoá ancol etylic bằng xúc tác men giấm, sau phản ứng thu được hỗn hợp X (giả sử không tạo ra anđehit)
Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau
Phần 1 cho tác dụng v i Na dư, thu được 6,272 lít H2 (đktc)
Trung hoà phần 2 bằng dung dịch NaOH 2M thấy hết 120 ml
Hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol etylic là: A
42,86%
B
66,7%
C
85,7%
D
75%
Câu 185: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X, Y là đồng đẳng liên tiếp thu được 11,2 lít CO2 cũng v i lượng hỗn hợp trên cho phản ứng v i Na dư thì thu được 2,24 lít H2 (ở đktc)
Công thức phân tử của 2 ancol trên là A
C2H5OH; C3H7OH
B
CH3OH; C3H7OH
C
C4H9OH; C3H7OH
D
C2H5OH ; CH3OH
Câu 186*: Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng thu được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, axit, ancol dư và nư c
Hỗn hợp này tác dụng v i Na sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc)
Phần trăm ancol bị oxi hoá là A
25%
B
50%
C
75%
D
90%
Câu 187: Thực hiện các thí nghiệm sau: TN 1 : Trộn 0,015 mol rượu no X v i 0,02 mol rượu no Y rồi cho tác dụng hết v i Na thì thu được 1,008 lít H2
TN 2 : Trộn 0,02 mol rượu X v i 0,015 mol rượu Y rồi cho hợp tác dụng hết v i Na thì thu được 0,952 lít H2
Thí nghiệm 3 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp rượu như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO m i nung, dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam
Biết thể tích các khi đo ở đktc
Công thức 2 rượu là A
C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2
B
C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3
C
CH3OH và C2H5OH
D
hông xác định được
13 1A 2A 3C 4B 5B 6A 7A 8A 9C 10AD 11C 12B 13B 14D 15A 16DD 17B 18A 19B 20A 21B 22D 23C 24C 25B 26B 27A 28C 29D 30D 31D 32B 33C 34C 35B 36B 37B 38C 39A 40C 41D 42A 43B 44A 45C 46D 47D 48C 49B 50B 51D 52D 53C 54A 55D 56C 57D 58C 59B 60A 61D 62A 63A 64D 65A 66A 67C 68CB 69B 70B 71D 72D 73C 74B 75C 76B 77A 78C 79A 80D 81D 82A 83D 84A 85C 86A 87C 88B 89C 90C 91A 92C 93A 94D 95B 96B 97C 98C 99A 100D 101A 102C 103C 104B 105A 106C 107A 108D 109A 110A 111B 112D 113A 114B 115B 116C 117B 118B 119A 120C 121C 122A 123A 124C 125B 126C 127A 128C 129B 130C 131C 132D 133B 134AA 135A 136B 137D 138D 139D 140D 141A 142C 143B 144C 145D 146A 147D 148B 149A 150A 151B 152C 153B 154C 155B 156C 157D 158D 159C 160AD 161B 162B 163A 164B 165D 166C 167D 168D 169B 170C 171B 172A 173B 174A 175D 176D 177D 178A 179A 180B 181B 182C 183A 184D 185A 186A 187B
Nguồn: Cộng đồng mạng
Đáp án có thể không đúng 100%, có thể 1 số đáp án sai
Thảo luận tại bài đăng của Blog Hóa Học (https://bloghoahoc
com) https://www
facebook
com/groups/nguyencongkiethoahoc/ Trang 1 ANCOL Câu 1: Đun nóng một ancol X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất
Công thức tổng quát của X là (với n > 0, n nguyên) A
CnH2n + 1OH
B
ROH
C
CnH2n + 2O
D
CnH2n+1CH2OH
Câu 2: Một ancol no có công thức thực nghiệm là (C2H5O)n
CTPT của ancol có thể là A
C2H5O
B
C4H10O2
C
C4H10O
D
C6H15O3
Câu 3: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18% ? A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 4: Co bao nhie u ancol thơm, co ng thư c C8H10O khi ta c du ng vơ i CuO đun no ng cho ra anđehit? A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 5: Co bao nhie u ancol C5H12O khi ta ch nươ c ch ta o mo t anken du nha t? A
1
B
2
C
3
D
4
Câu 6: X là ancol mạch hở có chứa 1 liên kết đôi trong phân tử
khối lượng phân tử của X nhỏ hơn 60
CTPT của X là A
C3H6O
B
C2H4O
C
C2H4(OH)2
D
C3H6(OH)2
Câu 7: Ancol X đơn chức, no, mạch hở có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 37
Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất
X là A
propan-2-ol
B
butan-2-ol
C
butan-1-ol
D
2-metylpropan-2-ol
Câu 8: Một chất X có CTPT là C4H8O
X làm mất màu nước brom, tác dụng với Na
Sản phẩm oxi hóa X bởi CuO không phải là anđehit
Vậy X là A
but-3-en-1-ol
B
but-3-en-2-ol
C
2-metylpropenol
D
tất cả đều sai
Câu 9: Câu nào sau đâ là đúng ? (1) Hợp chất CH3CH2OH là ancol etylic
(2) Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH
(3) Hợp chất C6H5CH2OH là phenol
(4) Ancol etylic tan tốt trong nước và có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so với ankan và các dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử xấp xỉ với nó
Số phát biểu đúng là: A
1
B
2
C
3
D
4
Câu 10: Ancol etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đâ để làm khan ancol ? A
CaO
B
CuSO4 khan
C
P2O5
D
tất cả đều được
Câu 11: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là A
HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác)
B
Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH
C
NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác)
D
Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O
Câu 12: Cho các hợp chất sau : (a) HOCH2CH2OH
(b) HOCH2CH2CH2OH
(c) HOCH2CH(OH)CH2OH
(d) CH3CH(OH)CH2OH
(e) CH3CH2OH
(f) CH3OCH2CH3
Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là A
(a), (b), (c)
B
(c), (d), (f)
C
(a), (c), (d)
D
(c), (d), (e)
https://www
facebook
com/groups/nguyencongkiethoahoc/ Trang 2 Câu 13 (KA-08): Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2- ol), sản phẩm chính thu được là A
3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en)
B
2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en)
C
3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en)
D
2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en)
Câu 14 (KA-07): Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học)
Công thức cấu tạo thu gọn của X là A
(CH3)3COH
B
CH3OCH2CH2CH3
C
CH3CH(OH)CH2CH3
D
CH3CH(CH3)CH2OH
Câu 15 (KB-10): Co bao nhie u cha t hư u cơ ma ch hơ du ng đe đie u che 4-met lpentan-2- ol ch ba ng pha n ư ng co ng H2 ( u c ta c Ni, t0)? A
3 B
5 C
2 D
4 Câu 16 (KA-12): Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O
X tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam
Oxi hóa X bằng CuO tạo hợp chất hữu cơ đa chức Y
Nhận ét nào sau đâ đúng với X? A
Trong X có 3 nhóm -CH3
B
Hiđrat hóa but-2-en thu được X
C
Trong X có 2 nhóm -OH liên kết với hai nguyên tử cacbon bậc hai
D
X làm mất màu nước brom
Câu 17 (CĐ-11): Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tủ C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra enton là: A
4 B
2 C
5 D
3 Câu 18: O i hóa 9,2 gam rượu et lic bằng CuO đun nóng, được 13,2 gam andehit, a it, rượu chưa phản ứng và H2O
Hỗn hợp nà tác dụng với Na dư sinh ra 3,36 lít H2(đktc)
Phần trăm khối lượng rượu bị o i hóa là? A
75% B
25% C
66,67% D
33,33% (Chuyên Lê Quí Đôn- Đà Nẵng -Lần 2/2013) Câu 19: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen
Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23
Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng
Sau khi các phản ứng ả ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam
Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag
Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là A
65,2%
B
16,3%
C
48,9%
D
83,7%
(Trích đề thi TSĐH khối B năm 2010)
Câu 20: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng
Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam
Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5
Giá trị của m là (cho H = 1, C =12, O = 16) A
0,92
B
0,32
C
0,64
D
0,46
(Trích đề thi TSĐH khối B năm 2007)
Câu 21: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dã đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75)
Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag
Giá trị của m là A
7,8
B
8,8
C
7,4
D
9,2
(Trích đề thi TSĐH khối A năm 2008)
https://www
facebook
com/groups/nguyencongkiethoahoc/ Trang 3 Câu 22: O i hóa 53,2g hỗn hợp gồm một ancol đơn chức và một anđehit đơn chức hiệu suất phản ứng 100%, ta thu được một a it hữu cơ du nhất
Lương a it sinh ra tác dụng hết với m (g) dung dịch hỗn hợp NaOH 2% và Na2CO3 13,25% thu được dung dịch chỉ chứa muối hữu cơ có nồng độ 21,87%
Giá trị có thể có của m là A
350 B
400 C
450 D
500 Câu 23: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol et lic 80 với hiệu suất bằng 30%
Biết khối lượng riêng của ancol et lic ngu ên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml
Nồng độ phần trăm của a it a etic trong dung dịch thu được là A
2,47%
B
7,99%
C
2,51%
D
3,76%
(Trích đề thi TSĐH khối B năm 2013)
Câu 24: Cho 0,4 mol hổn hợp gồm 2 ancol no đơn chức, bậc 1 là đồng đẳng kế tiếp đun nóng với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 7,704 gam hỗn hợp 3 ete
Tham gia phản ứng ete hóa có 50% lượng ancol có khối lượng phân tử nhỏ và 40% khối lượng ancol có khối lượng phân tử lớn
Tên gọi của 2 ancol trong X là: A
propan-1-ol và butan-1-ol B
etanol và propan-1-ol C
pentan-1-ol và butan-1-ol D
metanol và etanol Câu 25: Chia hỗn hợp gồm hai đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: - Đốt chá hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O
- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete
Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)
Hiệu suất của phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là: A
30% và 30% B
25% và 35% C
40% và 20% D
20% và 40% (Trích đề thi TSĐH khối B năm 2011)
Câu 26: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag
- Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư ( úc tác Ni, to), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY < MZ)
Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete
Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%
Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng A
40%
B
60%
C
30%
D
50%
(Trích đề thi TSĐH khối B năm 2014)
Câu 27: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là X và Y (Mx < My), đồng đẳng kế tiếp của nhau
Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol ba este (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư
Đốt chá hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc)
Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là A
50% và 20% B
20% và 40% C
40% và 30% D
30% và 30% (Trích đề thi THPT Quốc Gia 2015) Câu 28: Cho hỗn hợp X gồm ancol met lic, et len glicol, gli erol có khối lượng m gam
Đốt chá hoàn toàn X thu được 4,368 lít khí CO2 (đktc) và 5,04 gam H2O
Cũng m gam hỗn hợp X trên cho tác dụng vừa đủ với kali thu được gam chất rắn
Giá trị của là: A
13,43
B
13,24
C
7,49
D
13,63
(Trường THPT Chuyên Long An/ thi thử lần 2-2015) https://www
facebook
com/groups/nguyencongkiethoahoc/ Trang 4 Câu 29: Hỗn hợp X gồm các chất ancol met lic, ancol anl lic , et len glicol
Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 10,752 l H2(đktc)
Đốt chá m g hỗn hợp X cần 37,856l O2 (đktc) thu được 30,6g H2O
Phần trăm khối lượng ancol anl lic trong hỗn hợp X là A
28,29% B
29,54% C
30,17% D
24,70% Câu 30: Hỗn hợp X gồm etanol, propan-1-ol, butan-1-ol và pentan-1-ol
Oxi hóa không hoàn toàn một lượng X bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được H2O và hỗn hợp Y gồm 4 anđehit tương ứng và 4 ancol dư
Đốt chá hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 1,875 mol O2, thu được H2O và 1,35 mol CO2
Mặt khác, cho toàn bộ lượng Y trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng
Sau khi các phản ứng ả ra hoàn toàn, thu được m gam Ag
Giá trị của m là: A
43,2
B
64,8
C
32,4
D
27,0 ( Thi thử THPT Chuyên ĐH Vinh/ lần 1-2015) Bảng đáp án 1D 2B 3B 4C 5C 6A 7D 8B 9B 10D 11A 12C 13B 14C 15B 16C 17D 18A 19B 20A 21A 22B 23C 24B 25C 26B 27A 28A 29C 30B Hướng dẫn giải Câu 1 Loại A,B, C không biết rõ vị trí nhóm -OH nên chưa khẳng định được
D đúng vì nhóm -OH sẽ tách ra cùng H đính với C bên cạnh nhóm CH2
→ Đáp án D Câu 2 Với hợp chất hữu cơ CxHyOz ta luôn có: y  2x + 2 5n  2
2n + 2 → n  2
● n = 1
Loại vì công thức ancol thiếu Hiđro
● n = 2
C4H10O2
→ Đáp án B Câu 3 Công thức tổng quát của rượu no đơn chức mạch hở là: CnH2n+2O Theo bài ra: SOLVE C 12n
100% % 68,18 n 5 14n 18      Công thức phân tử của rượu là C5H12O Các đồng phân ancol bậc 2 là: https://www
facebook
com/groups/nguyencongkiethoahoc/ Trang 5 | C C C C C C; C-C -C -C ( mòi tªn l¯ vÞ trÝ nhãm -OH)
       → Đáp án B Lưu ý: SOLVE là chức năng nhẩm nghiệm trong máy tính cầm tay (Fx-570ES…) Câu 4 Ancol khi đun nóng cho ra andehit nên nó phải là ancol bậc I
Ta có độ bất bão hòa: 2
8 2 10 k 4 2    
Do bài cho ancol thơm nên mà vòng benzen tương ứng với k=4 nên nhánh no và không chứa liên kết bội
Vậy các ancol thỏa mãn yêu cầu đề bài là ancol thơm, bậc I
Các công thức cấu tạo thỏa mãn: H2C CH3 H2C OH mũi tên là vị trí -OH mũi tên là vị trí -CH3 (o, m, p) → Đáp án C Lưu ý: Ta chỉ lấy các ancol bậc I
Câu 5 Độ bất bão hòa: 2
5 2 12 k 0 2    
Ancol no, đơn chức mạch hở
C5H12O tách nước cho anken duy nhất nên ta có các anken thỏa mãn như sau: 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 | 3 2 2 | OH; OH; OH; CH CH CH -CH -CH -CH -CH CH - C H-CH -CH CH -CH - C H-CH → Đáp án C Lưu ý: Ta loại trường hợp anken 3 2 2 3 | OH CH -CH - C H-CH -CH vì chất nà khi tách nước thu được anken CH -CH -CH=CH-CH 3 2 3 có đồng phân hình học
Câu 6 Công thức phân tử tổng quát của ancol có z chức và k liên kết đôi trong phân tử: CnH2n+2-2kOz
Bài cho cho X có một liên kết đôi k = 1 nên X có công thức phân tử: CnH2nOz Theo bài ra: M 60 14n 16z 60 X     Với z = 1 → n < 3,14
+ n = 1 → X : CHOH (loại) + n = 2 → X : CH2=CH-OH nhóm -OH liên kết với C không no sẽ chuyển hóa ngay thành andehit CH3CHO (loại) + n = 3 → X : CH2=CH-CH2-OH (nhận) Với z = 2 → n < 2 n = 1 → X : C(OH)2 (loại) Với z  3 → n << 1 (loại) https://www
facebook
com/groups/nguyencongkiethoahoc/ Trang 6 → Đáp án A Câu 7 X 4 10 M 37
2 74 ; H O n 2n+2 (g) X no ®¬n chøc nªn cã d¹ng: C H O 14n+18 = 74 n = 4 X: C      Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất
Nên X có công thức cấu tạo như sau: 3 OH | 3 3 | CH CH C CH   Tên gọi của X: 2-metylpropan-2-ol → Đáp án D Câu 8 Độ bất bão hòa: 2
4 2 8 k 1 2    
X làm mất màu nước brom nên X chứa liên kết C=C (do k=1)
Vậy nhóm chức không chứa liên kết bội và phản ứng với Na nên X là ancol không no có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử
Các công thức cấu tạo ancol bền thỏa mãn là: CH2=CH-CH2-CH2-OH hoặc CH2=CH-CH(OH)-CH3
Do Sản phẩm oxi hóa X không sinh ra anđehit nên loại trường hợp ancol bậc I
Do đó X là CH2=CH-CH(OH)-CH3 (but-3-en-2-ol) → Đáp án B Câu 9 (1) Đúng
CH3CH2OH có tên thông thường là ancol etylic, tên thay thế là etanol
(2) Sai
Chính xác phải là nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no
Nguyên tử cacbon no là nguyên tử cabon chỉ có liên kết đơn với các nguyên tử khác
(3) Sai
Nhóm OH phải liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen
Ở c

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:38:05pm