Nguyên tử Hóa học 10

Tài liệu gồm lí thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm về nguyên tử.

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 10

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Nguyên tử Hóa học 10 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 1 Chương 1: NGUYÊN TỬ Câu 1: Cho biết lựa chọn nào dưới đây có sự kết hợp đúng giữa tên nhà khoa học và công trình nghiên cứu của họ
A Tôm-sơn (Thomson) Tìm ra hạt nơtron trong hạt nhân B Bo (Bohr) Tìm ra hạt proton trong hạt nhân C Rơ-dơ-pho (Rutherford) Tìm ra hạt nhân nguyên tử D Chat-uých (Chadwick) Tìm ra hạt electron Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng? A
Nguyên tử nhẹ nhất là hidro
B
Khối lượng nguyên tử hidro xấp xỉ bằng khối lượng của hạt proton và nowtron
C
Các hạt cơ bản có khối lượng xấp xỉ bằng nhau
D
Điện tích của hạt electron và hạt proton là điện tích nhỏ nhất được biết đến trong tự nhiên
Câu 3: Trong nguyên tử, lớp electron có mức năng lượng thấp nhất là A
P
B
K
C
L
D
M
Câu 4: Số electron tối đa trong lớp N là A
2
B
8
C
18
D
32
Câu 5: Agon có ba đồng vị có số khối lần lượt là 36, 38 và A
Thành phần phần tram số nguyên tử của các đồng vị tương ứng bằng: 0,34% ; 0,06% ; 99,60%
Nguyên tử khối trung bình của agon là 39,98
Giá trị của A là A
40
B
37
C
35
D
41
Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 2 Câu 6: Các phân lớp electron có trong lớp M là A
2s, 2p
B
3s, 3p, 3d
C
4s, 4p, 4d, 4f
D
1s
Câu 7: Nguyên tố X có kí hiệu nguyên tử là 9 19X
Kết luận nào sau đây về cấu tạo nguyên tử X là đúng? Số proton Số khối Phân bố electron trong từng lớp A 9 19 2/7 B 9 19 2/8/8/1 C 19 9 2/7 D 19 9 2/8/8/1 Câu 8: Một nguyên tố A có kí hiệu nguyên tử là 56 137A
Nguyên tố này tạo được ion có dạng A2+
Số proton, nơtron và electron rong ion này lần lượt là A
58, 79, 56
B
56, 81, 54
C
58, 77, 56
D
56, 79, 54
Câu 9: Một nguyên tố X có 4 đồng vị bền với hàm lượng % lần lượt như sau: Đồng vị 54X 56X 57X 58X Hàm lượng (%) 5,78 91,72 2,22 0,28 Nguyên tử khối trung bình của X là A
56,25
B
55,91
C
56,00
D
55,57
Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 3 Câu 10: Hợp chất MXa có tổng số proton là 58
Trong hạt nhân M, số nowtron nhiều hơn số proton là 4
Trong hạt nhân X, số proton bằng số nowtron
Phân tử khối của MXa là A
116
B
120
C
56
D
128
Câu 11: Trong số các nguyên tử và ion sau đây, có bao nhiêu hạt có 8 electron ở lớp ngoài cùng? 19 39X + , 18 40Y , 17 35Z - , 8 16T , 20 40A A
2 B
3 C
4 D
5 Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố Z có kí hiệu 20 40Z
Cho các phát biểu sau về Z: 1
Z có 20 nowtron
2
Z có 20 proton
3
Z có 2 electron hóa trị
4
Z có 4 lớp electron
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A
1
B
2
C
3
D
4
Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố X có 21 electron
Khi mất đi toàn bộ electron hóa trị, điện tích của ion này là A
1+ B
2+ C
3+ D
4+ Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố Y có 8 electron
Nếu Y nhận thêm electron để lớp ngoài cùng bão hòa thì điện tích ion thu được là A
1-
B
2-
C
3-
D
4-
Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 4 Câu 15: A và B là hai đồng vị của nguyên tố X
Tổng số hạt trong A và B là 50, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14
Số hiệu nguyên tử X là A
8
B
10
C
16
D
32
Câu 16: Sự phân bố electron trên các lớp của ion X¯ là 2/8/8
X¯ có 18 nowtron trong hạt nhân
Số khối của ion X¯ là A
34
B
35
C
36
D
37
Câu 17: Nguyên tử của nguyên tố T có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p63s23p63d54s2
Phát biểu nào sau đây về nguyên tố T không đúng? A
Cấu hình electron của ion T2+ là [Ar]3d5
B
Nguyên tử của T có 2 electron hóa trị
C
T là kim loại
D
T là nguyên tố d
Câu 18: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 73
Số hạt nowtron nhiều hơn số hạt electron là 4
Số electron hóa trị của X là A
2
B
8
C
7
D
5
Câu 19: Ion M¯ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6
Số proton trong hạt nhân của nguyên tử M là A
19
B
18
C
17
D
16
Câu 20: Ion X+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 4p6
Số khói của ion này là 87
Số hạt nowtron trong nguyên tử X là A
48 B
49 C
50 D
51 Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 5 Câu 21: Cho cấu hình của nguyên tử các nguyên tố X1, X2, X3, X4, X5: X1 : 1s2 ; X2 : 1s2 2s1 ; X3 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ; X4 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ; X5 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 ; Trong các nguyên tố cho ở trên, số các nguyên tố kim loại là A
2 B
3 C
4 D
5 Câu 22: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron p là 7
Kết luận nào sau đây về X là không đúng? A
X là kim loại
B
X là nguyên tố d
C
Trong nguyên tử X có 3 lớp electron
D
Trong nguyên tử X có 6 electron s
Câu 23: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 21
Tổng số phân lớp electron trong nguyên tử của nguyên tố X là A
1 B
2 C
3 D
4 Câu 24: Nguyên tử nguyên tô X có 2 electron ở phân lớp 3d
Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X ở ô số Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 6 A
18 B
24 C
20 D
22 Câu 25: Tổng số hạt proton, nowtron, electron của ion M2+ là 34, biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10
Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử M là A
2p4 B
2p6 C
3s2 D
3p2 Câu 26: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82, trong đó số hạt mnag điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22
Cấu hình electron của ion X2+ là A
[Ar]3d4 4s2 B
[Ar]3d6 C
[Ar]3d5 4s1 D
[Ar]3d6 4s1 Câu 27: Cho các nguyên tố Q, T, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 13, 16, 19, 25
Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm? A
Q3+ B
T2- C
Y+ D
Z2+ Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 7 Câu 28: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng
Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố kim loại? A
8, 11, 26 B
15, 19, 25 C
13, 20, 27 D
5, 12, 14 Câu 29: Phát biểu nào sau đây đúng? A
Các nguyên tử của nguyên tố khí hiếm đều có 8 electron lớp ngoài cùng
B
Các nguyên tố mà nguyên tử có 1, 2 hoặc 3 electron lớp ngoài cùng đều là kim loại
C
Các nguyên tố mà nguyên tử có 5, 6 hoặc 7 electron lớp ngoài cùng đều là phi kim
D
Nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron lớp ngoài cùng có thể là kim loại hoặc phi kim
Câu 30: Một nguyên tử có 3 phân lớp electron
Trong đó số electron p nhiều hơn số electron s là 5
Số electron lớp ngòi cùng của nguyên tử này là A
2 B
3 C
5 D
7 Đáp án và gợi ý 1
C 2
C 3
B 4
D 5
A 6
B 7
A 8
B 9
B 10
B 11
B 12
D 13
C 14
B 15
A 16
B 17
B 18
D 19
C 20
C 21
B 22
B 23
C 24
D 25
C 26
B 27
D 28
C 29
D 30
D Câu 4: Số electron tối đa trong phân lớp thứ n là 2n2
Câu 5: Từ công thức tính nguyên tử khối trung bình: => A= 40
Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 8 Câu 10: Ta có số proton của MXa là: pM + a
px = 58 Mặt khác: nM - pM = 4, nX = pX Coi phân tử khối xấp xỉ bằng số khối
Vậy phân tử khối của MXa là: pM + nM+ a(pX + nX) = 2pM+ 2apX + 4 = 120 Câu 11: Các hạt 1939X+ , 1840Y , 1735Z- có 8 electron ở lớp ngoài cùng
Câu 13: Cấu hình electron của X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 Vậy nguyên tử X có 3 electron hóa trị (trên phân lớp 3d và 4s)
Khi mất đi toàn bộ electron hóa trị này thì điện tích ion là 3+
Câu 14: Cấu hình electron của Y là: 1s2 2s2 2p4 Vậy để lớp electron ngoài cùng bão hòa, Y cần nhận thêm 2 electron
Điện tích của ion thu được là 2- Câu 15: Vì A và B là 2 đồng vị nên có cùng số proton và số electron
Gọi số nơtron của A và B lần lượt là a và b
Ta có tổng số hạt trong A và B là 4p + a + b = 50 (1) Mặt khác: 4p - (a+b) = 14 (2) Từ (1) và (2) => 8p = 64 => p = 8 Câu 16: Ion X có 18 electron => Nguyên tử X có 17 electron trong vỏ nguyên tử và có 17 proton trong hạt nhân
Vậy số khối của X là 35
Câu 17: Nguyên tử có 7 electron hóa trị (5 electron trên phân lớp 3d và 2 electron trên phân lớp 4s)
Câu 18: 2e + n = 73 và n = e + 4 => e = 23 Cấu hình electron của X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 9 Vậy X có 5 electron hóa trị (3 electron trên phân lớp 3d và 2 electron trên phân lớp 4s)
Câu 19: Nguyên tử M có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p5 => Cấu hình electron đầy đủ của M là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Nguyên tử M có 17 electron ở vỏ nguyên tử và 17 proton trong hạt nhân
Câu 21: Các nguyên tố kim loại là: X2 , X4 , X5
Câu 22: A có 7 electron p Cấu hình electron của A là 1s22s22p63s23p1
Vậy A là kim loại nhóm IIIA, có 3 lớp electron và 6 electron s
Câu 23: Ta có 2p + n = 21
Mặt khác, vì 1 ≤ n/p ≤ 1,5 => 6 ≤ p ≤ 7
Nguyên tố cần tìm có số proton và electron bằng 7
Cấu hình electron là: 1s22s22p3
Nguyên tố này có 3 phân lớp electron
Câu 24: Cấu hình electron đầy đủ của X là: 1s22s22p63s23p63d24s Vậy nguyên tố X có 22 electron và nằm ở ô thứ 22 trong bảng tuần hoàn
Câu 25 Ta có: 2p - 2 + n = 34 và 2p - 2 = n + 10 => p = 12 Cấu hình electron của M là: 1s22s22p63s2 Câu 26: Số electron của X là 26
Cấu hình electron nguyên tử của X là: 1s22s22p63s23p64s2 Ion X2+ có cấu hình lớp ngoài cùng là 3p6
Câu 27: Biên soạn Đình Thọ Hóa học 10 Chương Nguyên tử 10 Cấu hình electron của Z là: 1s22s22p63s23p63d54s2 Cấu hình electron của Z2+ là: 1s22s22p63s23p63d5 Câu 30: Nguyên tử có 3 phân lớp electron nên suy ra có 6 electron s
Vậy nguyên tử này có 11 electron p
Cấu hình electron của nguyên tử này là: 1s22s22p63s23p5 Nguyên tử có 7 electron lớp ngoài cùng

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 10

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 03:31:32am