Hidrocacbon no

Chuyên đề Hidrocacbon no Hóa học 11 có đáp án.

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 11
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Hidrocacbon no | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn Đình Thọ 1 HIDROCACBON NO ANKAN Câu 1: Công thức tổng quát của ankan là A
CnHn+2 B
CnH2n+2 C
CnH2n D
CnH2n-2 Câu 2: Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12 là A
6 B
4 C
5 D
3 Câu 3: Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H14 là A
3 B
4 C
5 D
6
Câu 4: Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là A
neopentan B
2- metylpentan C
ísopentan D
1,1- đimetylbutan
Câu 5: Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3 có tên gọi là A
2,2,4-trimetylpentan B
2,2,4,4-tetrametytan C
2,4,4-trimetyltan D
2,4,4,4-tetrametylbutan Câu 6: Ankan X có công thức phân tử C5H12
Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo
Tên gọi của X là A
2,2-đimetylprotan B
2- metylbutan C
pentan D
2- đimetylpropan Câu 7: Ankan X có công thức phân tử C6H14
Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo
Tên gọi của X là A
2,2-đimetylbutan B
2- metylpentan C
hexan D
2- đimetylpropan Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V litx khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O
Giá trị của V là Biên soạn Đình Thọ 2 A
5,60 B
7,84 C
4,48 D
10,08
Câu 9: Ankan X có chưa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử
Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là A
4 B
5 C
6 D
7
Câu 10: Ankan X có chứa 82,76% cacboon theo khối lượng
Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là A
6 B
8 C
10 D
12
Câu 11: Ankan X có chứa 20% hiđro theo khối lượng
tổng số nguyên tử trong một phân tử X là A
8 B
11 C
6 D
14
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc)
Công thức phân tử của X là A
C3H8 B
C4H10 C
C5H10 D
C5H12
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một hi đrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O
Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất
Tên gọi của X là A
2,2-đimetylprotan B
etan C
2-metylpropan D
2- metylbutan Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước
thể tích không khí (dktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên niên trên là A
70,0 lít B
78,4 lít C
84,0 lít D
56,0 lít
Câu 15:
Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng clo là 45,223%
Công thức phân tử của X là A
C4H10 B
C3H8 C
C3H6 D
C2H6
Câu 16: Khí brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5
Tên của ankan là Biên soạn Đình Thọ 3 A
3,3-đimetylhean B
2,2-đimetylpropan C
isopentan D
2,2,3-trimetylpentan
Đáp án 1
B 2
D 3
C 4
B 5
A 6
B 7
D 8
D 9
C 10
C 11
A 12
B 13
A 14
A 15
B 16
B Câu 10: Đặt CTPT X là CnH2n+2 12n/(14n +2)
100% = 82,76 => n = 4 => CTPT: C4H10 Câu 11: Đặt CTPT X là CnH2n+2 12n/(14n +2)
100% = 20 => n = 2 => CTPT: C2H6 Câu 12: Đặt CTPT X là CnH2n+2 2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 => n = 4 => CTPT: C4H10 Câu 15: CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl => CTPT: C3H8 Câu 16: CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr => 14n + 81 = 75,5
2 => n = 5 => CTPT: C5H12

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 10:29:57am