Đề thi thử THPT 2020 - Đề 002

Đề thi thử THPT 2020 - Đề 002

Advertisement
Câu hỏi trắc nghiệm ôn Thi Đại Học Câu hỏi trắc nghiệm Cơ Bản Câu hỏi trắc nghiệm Nâng cao Tài liệu ôn thi THPT
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Đề thi thử THPT 2020 - Đề 002 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

1 TỪ ĐIỂN HÓA HỌC ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) Đề số 002 * Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K =39; Ca = 40; Cr= 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước
Câu 1
Công thức của tripanmitin là A
(C17H33COO)3C3H5
B
(C17H35COO)3C3H5
C
(C17H31COO)3C3H5
D
(C15H31COO)3C3H5
Câu 2
Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt đậm
Công thức phân tử của fructozơ là A
(C6H10O5)n
B
C6H12O6
C
C5H10O5
D
C12H22O11
Câu 3
Dung dịch Gly-Ala phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A
NaCl
B
KCl
C
NaNO3
D
NaOH
Câu 4
Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc? A
HCOOCH2CH3
B
CH3COOCH3
C
CH2=CHCOOC2H5
D
C2H5COOCH3
Câu 5
Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NH3 2M cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết
Nhỏ tiếp 3 - 5 giọt dung dịch chất X, đun nóng nhẹ hỗn hợp ở khoảng 60 - 70°C trong vài phút, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng
Chất X là A
ancol metylic
B
saccarozơ
C
axit propionic
D
anđehit axetic
Câu 6
Cho vào ống nghiệm 2 - 3 giọt dung dịch CuSO4 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10%
Lắc nhẹ, gạn bỏ phần dung dịch, giữ lại kết tủa Cu(OH)2
Tiếp tục nhỏ 2 ml dung dịch chất X 1% vào ống nghiệm, lắc nhẹ, thu được dung dịch màu xanh lam
Chất X không thể là A
saccarozơ
B
glucozơ
C
metanol
D
fructozơ
Câu 7
Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa
Công thức của etyl butirat là A
C2H5COOC4H9
B
C3H7COOC2H5
C
C4H9COOC2H5
D
C2H5COOC3H7
Câu 8
Cho vài mẩu đất đèn bằng hạt ngô vào ống nghiệm X chứa sẵn 2 ml nước
Đậy nhanh X bằng nút có ống dẫn khí gấp khúc sục vào ống nghiệm Y chứa 2 ml dung dịch Br2
Hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm Y là A
có kết tủa màu trắng
B
có kết tủa màu vàng
C
có kết tủa màu xanh
D
dung dịch Br2 bị nhạt màu
2 Câu 9
Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được C2H3COONa và CH3OH
Công thức cấu tạo thu gọn của X là A
CH3COOC2H5
B
C2H3COOC2H5
C
C2H3COOCH3
D
C2H5COOCH3
Câu 10
Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A
Xenlulozơ
B
Saccarozơ
C
Fructozơ
D
Glucozơ
Câu 11
Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A
C2H5NH2
B
HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH
C
CH3CH(NH2)COOH
D
HCOOH
Câu 12
Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện A
kết tủa màu trắng
B
bọt khí
C
dung dịch màu tím
D
kết tủa màu xanh
Câu 13
Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4? A
Benzen
B
Metan
C
Etan
D
Etilen
Câu 14
Metylamin (CH3NH2) tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch? A
HCl
B
NaCl
C
KNO3
D
KOH
Câu 15
Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 2NaOH –t 0 --> 2X1 + X2 (b) X1 + HCl X3 + NaCl (c) X2 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O –t 0 --> X4 + 2NH4NO3 + 2Ag Biết X mạch hở, có công thức phân tử C6H8O5; X1 có hai nguyên tử cacbon trong phân tử
Phát biểu nào sau đây sai? A
X3 là hợp chất hữu cơ tạp chức
B
Phân tử khối của X1 là 82
C
Phân tử X4 có bảy nguyên tử hiđro
D
X2 là axetanđehi
Câu 16
Cho các phát biểu sau: (a) Trong công nghiệp, saccarozơ được chuyển hóa thành glucozơ dùng để tráng gương, tráng ruột phích
(b) Phân tử Val-Ala có 8 nguyên tử cacbon (c) Saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm
(d) Dung dịch anbumin phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
(e) Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật, là bộ khung của cây cối
(g) Nước ép của quả nho chín có thể tham gia phản ứng tráng bạc
3 Số phát biểu đúng là A
4
B
5
C
3
D
6
Câu 17
Cho este đa chức X (có công thức phân tử C5H8O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z
Biết Z tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam
Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất của X là A
4
B
2
C
3
D
1
Câu 18
Cho 8,4 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 13,875
Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch
Giá trị của a là A
0,225
B
0,025
C
0,250
D
0,175
Câu 19
Cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin vào 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y
Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M
Khối lượng của axit glutamic có trong 0,15 mol hỗn hợp X là A
14,70 gam
B
14,60 gam
C
7,30 gam
D
7,35 gam
Câu 20
Cho các phát biểu sau: (1) Ở điều kiện thường, metylamin là chất khí mùi khai khó chịu, độc, dễ tan trong nước
(2) Anilin là chất lỏng ít tan trong nước
(3) Dung dịch anilin làm đổi màu phenolphtalein
(4) Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein
(5) Đipeptit Ala-Val có phản ứng màu biure
Số phát biểu đúng là A
5
B
2
C
3
D
4
Câu 21
Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val
Nếu thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val
Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất của X là A
3
B
2
C
1
D
4
Câu 22
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí C2H4 vào ống nghiệm đựng dung dịch brom
(b) Cho một nhúm bông vào cốc đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng đồng thời khuấy đều
(c) Sục khí H2 vào nồi kín chứa trilinolein (xúc tác Ni), đun nóng
(d) Nhỏ vài giọt giấm ăn vào ống nghiệm đựng dung dịch etylamin
(e) Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch lysin
(g) Nhỏ vài giọt dung dịch axit fomic vào ống nghiệm dựng dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng
4 Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là A
3
B
4
C
6
D
5
Câu 23
Phát biểu nào sau đây sai? A
Sau khi mổ cá, có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh (do amin gây ra)
B
Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa màu trắng
C
Anilin có lực bazơ mạnh hơn amoniac
D
Đimetylamin là amin bậc hai
Câu 24
Phát biểu nào sau đây sai? A
Mỡ bò, mỡ cừu, dầu dừa hoặc dầu cọ có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng
B
Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat
C
Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho mỹ phẩm
D
Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo
Câu 25
Phát biểu nào sau đây sai? A
Metyl fomat có phản ứng tráng bạc
B
Thủy phân metyl axetat thu được ancol metylic
C
Metyl acrylat không làm mất màu dung dịch brom
D
Ở điều kiện thường, triolein là chất lỏng
Câu 26
Cho các chất: anilin, phenylamoni clorua, glyxin, Ala-Gly
Số chất phản ứng được với HCl trong dung dịch là A
2
B
3
C
4
D
1
Câu 27
Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y
Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 7,675 mol O2, thu được H2O và 5,35 mol CO2
Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat
Giá trị của a là A
89,2
B
89,0
C
86,3
D
86,2
Câu 28
Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một este E cần dùng vừa đủ 80 gam dung dịch NaOH 10%, thu được một ancol và 16 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức X, Y (MX < MY)
Công thức của Y là A
CH≡C-COOH
B
C2H5COOH
C
HCOOH
D
CH2=CH-COOH
Câu 29
Cho m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 6,48 gam Ag
Giá trị của m là A
8,1
B
5,4
C
10,8
D
2,7
Câu 30
Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T
Kết quả được ghi ở bảng sau: 5 Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím chuyển sang màu xanh Y Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag Z Dung dịch Br2 Tạo kết tủa trắng T Cu(OH)2 Tạo hợp chất màu tím X, Y, Z, T lần lượt là A
natri stearat, fructozơ, anilin, glixerol
B
lysin, glucozơ, phenol, Gly-Ala
C
anilin, etyl fomat, anilin, lòng trắng trứng
D
lysin, glucozơ, anilin, Gly-Val-Ala
Câu 31
Hỗn hợp M gồm một anđehit đơn chức và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon)
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol M, thu được 0,2 mol CO2
Mặt khác, cho 0,1 mol M tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 22,56 gam kết tủa
Phần trăm số mol của anđehit trong M là A
60,00%
B
40,00%
C
71,74%
D
28,26%
Câu 32
Thủy phân hoàn toàn 9,24 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo nên từ các α–amino axit có cùng công thức dạng H2NCnH2nCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 12,88 gam muối
Mặt khác thủy phân hoàn toàn 9,24 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối
Giá trị của m là A
13,96
B
12,98
C
14,33
D
12,89
Câu 33
Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic
Cho m gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, kết thúc các phản ứng thu được 21,6 gam Ag
Cho toàn bộ lượng X trên phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y
Cô cạn dung dịch Y còn lại 13,5 gam chất rắn khan
Công thức của hai axit cacboxylic trong X là A
HCOOH và C2H3COOH
B
HCOOH và C2H5COOH
C
CH3COOH và HOOC-COOH
D
HCOOH và HOOC-COOH
Câu 34
Hợp chất X (MX < 100) là este của amino axit và ancol
Cho 22,25 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch chứa m gam muối
Giá trị của m là A
27,75
B
24,25
C
19,60
D
19,40
Câu 35
Hỗn hợp M gồm muối X (CH6N2O3) và đipeptit Y (C6H12N2O3, tạo bởi một α-amino axit)
Cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z (làm quỳ tím ẩm hóa xanh) và muối T (dùng làm phân đạm)
Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được chất hữu cơ Q
Nhận định nào sau đây sai? A
Chất T là NaNO3
B
Chất Y là H2NCH2CH2CONHCH2CH2COOH
6 C
Chất Q là CH3CH(NH3Cl)COOH
D
Chất Z là CH3NH2
Câu 36
Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức X1 và X2 đồng đẳng kế tiếp (MX1 < MX2)
Cho 9,9 gam X tác dụng hết với 6,9 gam kim loại Na, thu được khí H2 và 16,6 gam hỗn hợp rắn Y
Công thức phân tử của X1 là A
C2H5OH
B
CH3OH
C
C4H9OH
D
C3H7OH
Câu 37
Cho hỗn hợp M gồm X (CmH2m+4O4N2) là muối của axit cacboxylic đa chức và chất Y (CnH2n+6O3N2)
Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol M cần vừa đủ 1,45 mol O2, thu được H2O, N2 và 1,1 mol CO2
Mặt khác, cho 0,3 mol M tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được metylamin duy nhất và dung dịch chứa a gam hỗn hợp hai muối
Giá trị của a là A
42,5
B
32,6
C
37,4
D
35,3
Câu 38
Hỗn hợp M gồm 4 peptit X, Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 : 1: 1
Tổng số liên kết peptit trong phân tử X, Y, Z, T bằng 10
Thủy phân hoàn toàn 12,12 gam M, thu được 0,07 mol X1; 0,06 mol X2 và 0,03 mol X3
Biết X1, X2, X3 đều có dạng H2NCnH2nCOOH
Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 42,9 gam
Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A
17,63
B
18,17
C
17,53
D
18,64
Câu 39
Hỗn E gồm ba axit đơn chức, mạch hở X, Y, Z và trieste T
Đốt cháy hoàn toàn 22,36 gam E cần dùng vừa đủ 2,01 mol O2
Toàn bộ lượng E trên phản ứng tối đa với 0,09 mol Br2 trong dung dịch
Mặt khác, cho 44,72 gam E trên tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,16 mol NaOH, thu được glixerol và dung dịch F chỉ chứa m gam hỗn hợp ba muối của X, Y, Z
Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A
47,47
B
25,01
C
23,73
D
48,75
Câu 40
Hỗn hợp E gồm 6 trieste X, Y, Z, T, P, Q đều có cùng số mol (MX < MY = MZ < MT = MP < MQ)
Đun nóng hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol mạch hở F và 59,04 gam hỗn hợp G gồm hai muối của hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở
Cho toàn bộ F vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng thêm 21,36 gam và có 8,064 lít khí H2 (đktc) thoát ra
Số nguyên tử hiđro có trong Q là A
22
B
16
C
20
D
18
---------- HẾT ----------

Các tài liệu cùng phân loại

Câu hỏi trắc nghiệm ôn Thi Đại Học

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:13:28am