Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019.

Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 12 Phương trình thi Đại Học
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019. | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn Đình Thọ 1 ĐỀ 1 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Môn Hóa Học Thời gian: 50 phút Câu 1
Nhựa PP (polipropilen) được tổng hợp từ A
CH2=CH2
B
CH2=CH-CN
C
CH3-CH=CH2
D
C6H5OH và HCHO
Câu 2
Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? A
Amilopectin
B
Polietilen
C
Amilozo
D
Poli (vinyl clorua)
Câu 3
Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng A
este hóa
B
xà phòng hóa
C
thủy phân
D
trùng ngưng
Câu 4
Nilon-6,6 thuộc loại tơ A
axetat
B
bán tổng hợp
C
poliamit
D
thiên nhiên
Câu 5
Valin có công thức cấu tạo là A
CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH
B
CH3CH(NH2)COOH
C
C6H5NH2
D
H2NCH2COOH
Câu 6
Ở nhiệt độ thường, kim loại tồn tại ở trạng thái lỏng là A
Au
B
Hg
C
Cu
D
W
Câu 7
Chất nào sau đây cho được phản ứng tráng bạc? A
Saccarozơ
B
Glucozơ
C
Xenlulozơ
D
Tinh bột
Câu 8
Tên gọi nào sau đây của hợp kim, có thành phần chính là sắt? A
Thạch anh
B
Đuyra
C
Vàng tây
D
Inoc
Câu 9
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố nào sau đây thuộc chu kì 3? A
Ga (Z = 31): 1s22s22p63s23p63d104s24p1
B
B (Z = 5): 1s22s22p
C
Li (Z = 3): 1s22s1
D
Al (Z=13): 1s22s22p63s23p1
Câu 10
Polime nào sau đây có thành phần hóa học gồm các nguyên tố C, H và O? A
Poli (vinyl clorua)
B
Poliacrilonitrin
C
Poli (metyl metacrylat)
D
Polietilen
Biên soạn Đình Thọ 2 Câu 11
Công thức phân tử của fructozơ là A
C6H14O6
B
(C6H10O5)m
C
C6H12O6
D
C12H22O11
Câu 12
Phát biểu nào sau đây sai? A
Trong phân tử fructozơ có nhóm chức -CHO
B
Xenlulozo và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit C
Thủy phân saccarozo thì thu được fructozo và glucozo
D
Trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ
Câu 13
Chất nào sau đây có thể phản ứng được với H2? A
Fructozơ
B
Metyl axetat
C
Glyxin
D
Axit axetic
Câu 14
Phát biểu nào sau đây sai? A
Xenlulozơ có phân tử khối rất lớn, gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau
B
Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, có vị ngọt, dễ tan trong nước lạnh, C
Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m
D
Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp
Câu 15
Phát biểu nào sau đây đúng? A
Thành phần chính của bột ngọt là axit glutamic
B
Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ
C
Dung dịch etylamin làm phenolphtalein hóa hồng
D
Anilin là một bazơ mạnh, làm quỳ tím hóa xanh
Câu 16
Số đồng phân của este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A
5
B
4
C
2
D
3
Câu 17
Phần trăm khối luợng của nitơ trong phân tử 2,4,6-tribromanilin là A
4,229%
B
4,242% C
4,216%
D
4,204%
Câu 18
Gly-Ala-Gly không phản ứng được với A
dung dịch NaOH
B
dung dịch NaCl
C
dung dịch NaHSO4
D
Cu(OH)2/OH
Câu 19
Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây viết sai? A
Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2
B
2Fe + 3C12 → 2FeCl3
C
2Fe + 6H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
D
Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn
Biên soạn Đình Thọ 3 Câu 20
Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp? A
Tơ capron, tơ nitron, cao su buna
B
Polistiren, tơ tằm, tơ nilon-6,6
C
Tơ xenlulozo axetat, cao su buna-S, tơ nilon-6
D
Tơ visco, tơ olon, tơ nilon-7
Câu 21
Glixerol và dung dịch glucozo đều phản ứng được với A
H2
B
Cu(OH)2
C
dung dịch AgNO3/NH3
D
dung dịch NaOH
Câu 22
Phát biểu nào sau đây sai? A
Ở điều kiện thường, triolein ở trạng thái rắn
B
Fructozo có nhiều trong mật ong
C
Metyl acrylat và tripanmitin đều là este
D
Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol
Câu 23
Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng gang thường bị ăn mòn điện hóa học, tại catot xảy ra quá trình A
khử O2 hòa tan trong nước
B
oxi hóa Fe
C
oxi hóa O2 hòa tan trong nước
D
khử H2O
Câu 24
Đốt cháy hoàn toàn hợp chất nào sau đây thì thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2? A
(C17H29COO)3C3H5
B
C2H5NH2
C
(C6H10O5)n
D
C2H4
Câu 25
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Na và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc)
Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hoàn toàn dung dịch X là A
150 ml
B
300 ml
C
600 ml
D
900 ml
Câu 26
Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 1 mol glixerol, 2 mol natri panmitat và 1 mol natri oleat
Phát biểu nào sau đây đúng? A
Phân tử X có 1 liên kết 71
B
Có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X
C
Công thức phân tử của X là C55H102O6
D
1 mol X làm mất màu tối đa 1 mol Br2 trong dung dịch
Câu 27
Cho peptit X có công thức cấu tạo: H2N[CH2]4CH(NH2)CO-NHCH(CH3)CO-NHCH2CO-NHCH(CH3)COOH
Tên gọi của X là A
Glu-Ala-Gly-Ala
B
Ala-Gly-Ala-Lys
C
Lys-Gly-Ala-Gly
D
Lys-Ala-Gly-Ala
Biên soạn Đình Thọ 4 Câu 28
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozo và saccarozơ, thu được 5,376 lít khí CO2 (đktc) và 4,14 gam H2O
Giá trị của m là A
7,02
B
8,64
C
10,44
D
5,22
Câu 29
Hòa tan hoàn toàn 13,44 gam kim loại M bằng dung dịch HCl, thu được 5,376 lít khí H2 (đktc)
Kim loại M là A
Mg
B
Al
C
Zn
D
Fe
Câu 30
Cho Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2
Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là A
1
B
4
C
2
D
3
Câu 31
Hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N
Chất X vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch H2SO4 đồng thời có khả năng làm mất màu nước brom
Công thức cấu tạo của X là A
CH3CH(NH2)COOH
B
H2NCH2CH2COOH
C
CH2=CHCOONH4
D
CH2=CH-CH2COONH4
Câu 32
Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam (C17H35COO)3C3H5 bằng dung dịch NaOH, thu được m gam muối
Giá trị của m là A
18,36
B
20,2
C
6,12
D
16,76
Câu 33
Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam trimetylamin, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi
Dẫn toàn bộ X vào lượng dư dung dịch NaOH, sau khi kết thúc phản ứng thì thoát ra V lít (đktc) một chất khí duy nhất
Giá trị của V là A
4,48
B
1,12
C
3,36
D
2,24
Câu 34
Lên men 162 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 75%)
Hấp thụ hoàn toàn CO2 sinh ra vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu được m gam kết tủa
Giá trị của m là A
200
B
75
C
150
D
100
Câu 35
Cho dãy các chất: phenyl axetat, vinyl fomat, trilinolein, etyl fomat
Số chất khi tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH (đun nóng), sản phâm thu được có ancol là A
3
B
2
C
4
D
1
Câu 36
Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch AgNO3 trong NH3 Kết tủa Ag Y Nước Brom Mất màu nước Brom Z Nước Brom Mẩt màu nước Brom, xuất hiện kết tủa trắng? Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là Biên soạn Đình Thọ 5 A
fructozo, vinyl axetat, anilin
B
glucozo, anilin, vinyl axetat
C
vinyl axetat, glucozo, anilin
D
glucozo, etyl axetat, phenol
Câu 37
Cho dãy các kim loại: Fe, Zn, Al, Mg, Ag, Cu
Số lượng kim loại vừa phản ứng được với dung dịch NaHSO4, vừa phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội là A
3 B
4
C
2
D
5
Câu 38
Cho các phát biểu sau: (a) Dùng nước brom có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ
(b) Amoni gluconat có công thức phân tử là C6H10O6N
(c) Muối natri, kali của các axit béo được dùng làm xà phòng
(d) 1 mol Gly-Ala-Glu phản ứng tối đa với 4 mol NaOH
(e) Axit stearic là đồng đẳng của axit axetic
(g) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn natri etylat
Số phát biểu đúng là A
5
B
4
C
3
D
2
Câu 39
Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe, hỗn hợp Y gồm Al và kim loại R
Biết rằng, khối lượng của Al có trong X và Y bằng nhau, tổng khối lượng của Na và Fe có trong X gấp 2 lần khối lượng của R có trong Y
Hòa tan hoàn toàn lần lượt X, Y băng lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì cả 2 trường hợp đều thu được V lít khí H2 (đktc)
Kim loại R là A
Ca
B
Be
C
Zn
D
Mg
Câu 40
X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol hai chức Z
Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gôm X, Y, Z, T bằng lượng O2 vừa đủ, thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O
Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M (đun nóng)
Thành phần phần trăm về khối lượng của Z có trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A
20
B
22
C
24
D
26
Biên soạn Đình Thọ 6 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1
Chọn đáp án C Nhựa PP (poli propilen) được tổng hợp từ propilen: CH2=CH-CH3 0 x t , t ,p    [-CH2-CH(CH3)-]n ⇒ chọn C
Câu 2
Chọn đáp án A ● Polime có cấu trúc mạch không gian: nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su lưu hóa
● Polime có cấu trúc mạch phân nhánh: amilopectin và glicogen
● Plime có cấu trúc mạch không phân nhánh: còn lại
⇒ chọn A
Câu 3
Chọn đáp án A Câu 4
Chọn đáp án C Nilon-6,6 là [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n ⇒ chứa liên kết amit -CO-NH- ⇒ thuộc loại tơ poliamit ⇒ chọn C
Câu 5
Chọn đáp án A Câu 6
Chọn đáp án B Câu 7
Chọn đáp án B Chỉ có glucozơ có nhóm chức -CHO trong phân tử ⇒ có phản ứng tráng bạc ⇒ chọn B
Câu 8
Chọn đáp án D A
Thạch anh có thành phân chính là SiO2
B
Đuyra là hợp kim của Nhôm (Al)
C
Vàng tây là hợp kim của Vàng (Au)
D
Inoc (hay thép không gỉ) là hợp kim của Sắt (Fe)
⇒ chọn D
Câu 9
Chọn đáp án D A
Ga có 4 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 4
B
B có 2 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 2
C
Li có 2 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 2
D
Al có 3 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 3
⇒ chọn D
Biên soạn Đình Thọ 7 Câu 10
Chọn đáp án C A
Ga có 4 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 4
B
B có 2 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 2
C
Li có 2 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 2
D
Al có 3 lớp electron ⇒ thuộc chu kì 3
⇒ chọn D
Câu 11
Chọn đáp án C Câu 12
Chọn đáp án A A sai vì trong phân tử fructozơ chỉ có nhóm chức -OH và -C(=O)- ⇒ chọn A
Câu 13
Chọn đáp án A CH2OH(CHOH)3COCH2OH (fructozơ) + H2 0 N i , t    CH2OH(CHOH)4CH2OH (sobitol) ⇒ chọn A
Câu 14
Chọn đáp án B B sai vì tinh bột không tan trong nước lạnh ⇒ chọn B
Câu 15
Chọn đáp án C A sai vì thành phần chính của bột ngọt là muối mononatri của Glu
B sai vì trong phân tử Lys có hai nguyên tử Nitơ
D sai vì anilin là một bazơ yếu và không làm quỳ tím hóa xanh
⇒ chọn C
Câu 16
Chọn đáp án B Các đồng phân este là HCOOC3H7 (2 đồng phân), CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 ⇒ chọn B
Câu 17
Chọn đáp án B 2,4,6-tribromanilin là o,o,p-Br3-C6H2-NH2 ⇒ %N = 14 ÷ 330 × 100% = 4,242% ⇒ chọn B
Câu 18
Chọn đáp án B Câu 19
Chọn đáp án D D sai vì Zn2+/Zn > Fe2+/Fe nên Fe + ZnSO4 → không phản ứng ⇒ chọn D
Câu 20
Chọn đáp án A B loại vì tơ tằm là polime thiên nhiên
Câu 21
Chọn đáp án C A
Poli (vinyl clorua) là [-CH2-CH(Cl)-]n
Biên soạn Đình Thọ 8 B
Poliacrilonitrin là [-CH2-CH(CN)-]n
C
Poli (metyl metacrylat) là [-CH2-CH(COOCH3)-]n
D
Poli etilen là (-CH2-CH2-)n
⇒ chọn C
Câu 22
Chọn đáp án A A sai vì ở điều kiện thường triolein ở trạng thái lỏng (vì chứa gốc axit béo không no) ⇒ chọn A
Câu 23
Chọn đáp án A ► Không khí ẩm có hòa tan khí CO2, O2,


tạo ra lớp dung dịch chất điện li phủ lên bề mặt gang, thép, làm xuất hiện vô số pin điện hóa mà Fe là cực âm, C là cực dương
Khi đó: ● Ở cực âm (anot) xảy ra sự oxi hóa: Fe → Fe2+ + 2e ● Ở cực dương (catot) xảy ra sự khử: O2 + 2H2O + 4e → 4OH– (Trong môi trường axit: O2 + 4H+ + 4e → 2H2O)
► Chú ý: trong ăn mòn điện hóa thì anot là cực âm còn trong điện phân anot là cực dương
⇒ chọn A
Câu 24
Chọn đáp án B A và C loại do đốt cho nCO2 > nH2O
D loại do đốt cho nCO2 = nH2O ⇒ chọn B
Câu 25
Chọn đáp án C Dù là kim loại kiềm hay kiềm thổ thì: nOH– 2nH2 = 0,06 mol
H+ + OH– → H2O Trung hòa: nHCl = nH+ = nOH– = 0,06 mol
⇒ VHCl = 0,06 ÷ 0,1 = 0,6 lít = 600 ml ⇒ chọn C
Câu 26
Chọn đáp án D gt ⇒ X là (C15H31COO)2(C17H33COO)C3H5
A
Sai vì X chứa 4 liên kết π (gồm 3 liên kết π C=O và 1 liên kết π C=C)
B
Sai vì chỉ có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X
C
Sai vì công thức phân tử của X là C53H100O6
D
Đúng vì X chỉ chứa 1πC=C nên phản ứng theo tỉ lệ 1 : 1
⇒ chọn D
Câu 27
Chọn đáp án D Biên soạn Đình Thọ 9 Câu 28
Chọn đáp án A Hỗn hợp trên gồm các cacbohidrat ⇒ có dạng Cn(H2O)m ⇒ nC = nCO2 = 0,24 mol ⇒ m = mC + mH2O = 0,24 × 12 + 4,14 = 7,02(g) ⇒ chọn A
Câu 29
Chọn đáp án D Đặt n là hóa trị của M
Bảo toàn electron: n × nM = 2nH2
⇒ nM = 0,48 ÷ n ⇒ MM = 13,44 ÷ (0,48 ÷ n) = 28n
► n = 2 và MM = 56 (Fe) ⇒ chọn D
Câu 30
Chọn đáp án D Các trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3 ⇒ chọn D
● Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
● Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu
● Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
Câu 31
Chọn đáp án C X có khả năng làm mất màu nước brom ⇒ loại A và B X có 3 C ⇒ chọn C
Câu 32
Chọn đáp án A nchất béo = 17,8 ÷ 890 = 0,02 mol ⇒ nmuối = 0,02 × 3 = 0,06 mol
⇒ m = mC17H35COONa = 0,06 × 306 = 18,36(g) ⇒ chọn A
Câu 33
Chọn đáp án D Đốt trimetylamin → X ⇒ X chứa CO2, H2O và N2
X + NaOH → thoát ra khí là N2
Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nN2 = ntrimetylamin = 0,1 mol ⇒ V = 2,24 lít ⇒ chọn D
Câu 34
Chọn đáp án C Ta có sơ đồ: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2   2 C a O H     d ­ 2nCaCO3↓
ntinh bột = 1 mol ⇒ nCaCO3 = 1 × 2 × 0,75 = 1,5 mol ⇒ m = 1,5 × 100 = 150(g) ⇒ chọn C
Câu 35
Chọn đáp án B ● Phenyl axetat: CH3COOC6H5 + 2NaOH 0 t   CH3COONa + C6H5ONa + H2O
● Vinyl fomat: HCOOCH=CH2 + NaOH 0 t   HCOONa + CH3CHO
Biên soạn Đình Thọ 10 ● Trilinolein: (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH 0 t   3C17H33COONa + C3H5(OH)3
● Etyl fomat: HCOOC2H5 + NaOH 0 t   HCOONa + C2H5OH
⇒ các chất thỏa là trilinolein, etyl fomat ⇒ chọn B
Câu 36
Chọn đáp án A X + AgNO3/NH3 → Ag↓ ⇒ loại C
Y + Br2 → mất màu ⇒ loại D
Z + Br2 → mất màu + ↓ trắng ⇒ chọn A
Câu 37
Chọn đáp án C Nhắc lại: ● NaHSO4 có tính axit mạnh (điện li hoàn toàn ra H+)
NaHSO4 → Na+ + H+ + SO42–
● Al, Fe và Cr bị thụ động với HNO3 đặc, nguội
⇒ các kim loại thỏa mãn điều kiện trên là Zn và Mg ⇒ chọn C
Câu 38
Chọn đáp án B (a) Đúng vì chỉ có glucozơ làm nhạt màu nước brom
(b) Sai vì amoni gluconat là CH2OH(CHOH)4COONH4 hay C6H15O7N
(c) Đúng
(d) Đúng vì là tripeptit nhưng Glu thừa 1 -COOH tự do cũng phản ứng với NaOH
(e) Đúng vì axit stearic là axit no, đơn chức, mạch hở
(g) Sai vì tính bazơ natri etylat mạnh hơn metyl amin
⇒ chỉ có (b) và (g) sai ⇒ chọn B
Câu 39
Chọn đáp án D Do lượng Al trong X và Y như nhau ⇒ khác nhau là do Na, Fe và R ⇒ bỏ Al ra để tiện xét bài toán ||⇒ xét hỗn hợp X gồm Na, Fe và Y chỉ chứa R
Giả sử mY = 100g ⇒ ∑mX = 200g
● Giả sử hỗn hợp X chỉ chứa Na ⇒ nNa = 200 ÷ 23 mol ⇒ nH2 = 100 ÷ 23 mol
● Giả sử hỗn hợp X chỉ chứa Fe ⇒ nH2 = nFe = 200 ÷ 56 mol = 25 ÷ 7 mol
► Thực tế X chứa cả Na và Fe ⇒ 25 ÷ 7 < nH2 < 100 ÷ 23 mol
Gọi hóa trị của R là n
Bảo toàn electron: nR = 2nH2 ÷ n
Biên soạn Đình Thọ 11 ⇒ 50 ÷ 7n < nR < 200 ÷ 23n ⇒ 11,5n < MR = 100 ÷ nR < 14n
TH1: n = 1 ⇒ 11,5 < MR < 14 ⇒ không có kim loại nào
TH2: n = 2 ⇒ 23 < MR < 28 ⇒ R là Magie(Mg) ⇒ chọn D
TH3: n = 3 ⇒ 34,5 < MR < 42 ⇒ không có kim loại nào
Câu 40
Chọn đáp án C Đốt M cho nCO2 = nH2O
Lại có đốt X và Y cho nCO2 = nH2O
● Mặt khác: T chứa ít nhất 2πC=O ⇒ k ≥ 2 ⇒ đốt cho nCO2 > nH2O ⇒ đốt Z cho nCO2 < nH2O ⇒ Z là ancol no, 2 chức, mạch hở
► Quy M về HCOOH, C2H4(OH)2, (HCOO)2C2H4 và CH2
Đặt số mol các chất trên lần lượt là x, y, z và t
mM = 3,21(g) = 46x + 62y + 118z + 14t; nKOH = 0,04 mol = x + 2z
nCO2 = 0,115 mol = x + 2y + 4z + t; nH2O = 0,115 mol = x + 3y 3z +z
► Giải hệ có: x = 0,02 mol; y = 0,01 mol; z = 0,01 mol; t = 0,035 mol
Dễ thấy để có 2 axit đồng đẳng kế tiếp thì ta ghép 1CH2 vào ancol
⇒ M gồm HCOOH: 0,015 mol; CH3COOH: 0,005 mol; C3H6(OH)2: 0,01 mol; (HCOO)(CH3COO)C3H6: 0,01 mol
► %mZ = 0,01 × 76 ÷ 3,21 × 100% = 23,68% ⇒ chọn C

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 10:15:54am