Đề thi Hóa học 2018

Đề thi môn Hóa học năm 2018

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 10 Tài liệu hóa học lớp 11 Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Đề thi Hóa học 2018 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Đình Thọ 2 2 2 4 4 3 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137
Câu 41
Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? A
Ag
B
Al
C
Fe
D
Cu
Câu 42
Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu? A
NaCl
B
Na2CO3
C
NaNO3
D
HCl
Câu 43
Trong các chất sau, chất gây ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt là A
CO
B
O3
C
N2
D
H2
Câu 44
Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc? A
CH3COOCH2CH3
B
CH2=CHCOOCH3
C
HCOOCH3
D
CH3COOCH3
Câu 45
Công thức của sắt(II) hiđroxit là A
Fe(OH)3
B
Fe(OH)2
C
FeO
D
Fe2O3
Câu 46
Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? A
Amilozơ
B
Xenlulozơ
C
Amilopectin
D
Polietilen
Câu 47
Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A
Al(OH)3
B
AlCl3
C
BaCO3
D
CaCO3
Câu 48
Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? A
NaCrO2
B
Cr2O3
C
K2Cr2O7
D
CrSO4
Câu 49
Dung dịch nào sau đây có pH > 7? A
NaCl
B
NaOH
C
HNO3
D
H2SO4
Câu 50
Cacbon chỉ thể hiện tính khử trong phản ứng hóa học nào sau đây? A
C + O t o CO
B
C + 2H t o , xt CH
C
3C + 4Al t oAl C
D
3C + CaO t oCaC + CO
Câu 51
Chất nào sau đây là chất hữu cơ? A
CH4
B
CO2
C
Na2CO3
D
CO
Câu 52
Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện A
kết tủa trắng
B
kết tủa đỏ nâu
C
bọt khí
D
dung dịch màu xanh
Câu 53
Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 20
Giá trị của m là A
7,2
B
3,2
C
6,4
D
5,6
Câu 54
Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu được m gam kết tủa
Giá trị của m là A
15,6
B
7,8
C
3,9
D
19,5
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:
Mã đề thi 001 Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Đình Thọ Câu 55
Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí như hình vẽ bên
Khí X là A
H2
B
C2H2
C
NH3
D
Cl2
Câu 56
Phát biểu nào sau đây sai? A
Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic
B
Etyl fomat có phản ứng tráng bạc
C
Triolein phản ứng được với nước brom
D
Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn
Câu 57
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O
Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tủa
Giá trị của m là A
5,4
B
4,5
C
3,6
D
6,3
Câu 58
Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo ở đktc)
Công thức phân tử của X là A
C2H7N
B
C4H11N
C
C3H9N
D
C2H5N
Câu 59
Cho sơ đồ phản ứng sau: NH +O2 NO +O2 NO +H2O +O2 o o HNO +Cu,t  Cu(NO ) t NO 3 xt, t o 2 3 3 2 2 Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học
Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 60
Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala
Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 61
Cho các phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot
(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng, thu được Al vàCu
(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa
(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag
(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl
Số phát biểu đúng là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 62
Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z
Biết X không có phản ứng tráng bạc
Số công thức cấu tạo phù hợp của X là A
4
B
3
C
5
D
2
Câu 63
Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X
Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan
Giá trị của m là A
1,76
B
2,13
C
4,46
D
2,84
Câu 64
Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3)
Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z
Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q
Nhận định nào sau đây sai? A
Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH
B
Chất Q là H2NCH2COOH
C
Chất Z là NH3 và chất T là CO2
D
Chất X là (NH4)2CO3
Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Đình Thọ 3 Câu 65
Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X
Cho dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl
Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X là A
3
B
4
C
5
D
6
Câu 66
Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X
Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M
Giá trị của m là A
6,0
B
5,5
C
6,5
D
7,0
Câu 67
Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Cr(OH) +KOHX +Cl 2+ KOHY+H2SO4Z+FeSO4 +H2SO4T Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của crom
Chất Z và T lần lượt là A
K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3
B
K2Cr2O7 và CrSO4
C
K2CrO4 và CrSO4
D
K2CrO4 và Cr2(SO4)3
Câu 68
Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T
Kết quả được ghi ở bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh X, Z Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag T Dung dịch Br2 Kết tủa trắng Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam X, Y, Z, T lần lượt là: A
Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol
B
Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic
C
Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin
D
Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin
Câu 69
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2
(b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH
(c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịchBa(OH)2
(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư
(e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3
(g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí)
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là A
4
B
5
C
2
D
3
Câu 70
Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X
Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc)
Giá trị của V là A
6,72
B
7,84
C
8,96
D
10,08
Câu 71
Cho từ từ dung dịch HCl 1M vàodung dịch chứa x mol NaOH và y mol NaAlO2
Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên
Giá trị của x và y lần lượt là A
0,30 và 0,30
B
0,30 và 0,35
C
0,15 và 0,35
D
0,15 và 0,30
Câu 72
Cho các chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat
Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là A
5
B
4
C
6
D
7
Trang 4/4 - Mã đề thi 001 Đình Thọ Câu 73
Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3) với cường độ dòng điện 1,34A
Sau thời gian t giờ, thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu
Cho bột Al dư vào Y, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc)
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước
Giá trị của t là A
7
B
6
C
5
D
4
Câu 74
Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O
Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y
Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan
Giá trị của m là A
11,2
B
6,7
C
10,7
D
7,2
Câu 75
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước (dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y
Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được 4,302 gam kết tủa
Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan
Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thì thu được 3,12 gam kết tủa
Giá trị của m là A
6,79
B
7,09
C
2,93
D
5,99
Câu 76
Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metylamin
Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và N2
Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong Z là A
21,05%
B
16,05%
C
13,04%
D
10,70%
Câu 77
Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng)
Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 0,27m gam chất rắn không tan
Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 165,1 gam kết tủa
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
Giá trị của m là A
40
B
48
C
32
D
28
Câu 78
Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1
Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin và alanin
Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn
Kết luận nào sau đây đúng? A
Phần trăm khối lượng nitơ trong Y là 15,73%
B
Số liên kết peptit trong phân tử X là 5
C
Tỉ lệ số gốc Gly : Ala trong phân tử X là 3 : 2
D
Phần trăm khối lượng nitơ trong X là 20,29%
Câu 79
Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO và CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch X chỉ chứa muối sunfat trung hòa của kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O và 0,02 mol NO
Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 89,15 gam kết tủa
Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 84,386 gam chất rắn
Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A
0,85
B
1,06
C
1,45
D
1,86
Câu 80
Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no có hai liên kết π trong phân tử, Y là axit no đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z
Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O
Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E
Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3; 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O
Phần trăm khối lượng của T trong M có giá trịgần nhất với giá trị nào sau đây? A
68,7
B
68,1
C
52,3
D
51,3
---- HẾT ----

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 10

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 01:26:23pm