Đề cương ôn tập Hóa học 12 cả năm

Tài liệu ôn tập Hóa học 12 gồm các câu hỏi từ mức nhận biết ...

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 12

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Đề cương ôn tập Hóa học 12 cả năm | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12 (cả năm) Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137
CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT 1
BIẾT: Câu 1: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic
Công thức cấu tạo thu gọn của X là A
C2H5COOH
B
HO-C2H4-CHO
C
CH3COOCH3
D
HCOOC2H5
Câu 2: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3
Tên gọi của X là: A
etyl axetat
B
metyl propionat
C
metyl axetat
D
propyl axetat
Câu 3: Este etyl axetat có công thức là A
HCOOCH3
B
C2H5COOCH3
C
CH3COOC2H5
D
CH3COOCH3
Câu 4: Este etyl fomiat có công thức là A
CH3COOCH3
B
HCOOC2H5
C
HCOOCH=CH2
D
HCOOCH3
Câu 5: Este metyl acrilat có công thức là A
CH3COOCH3
B
CH3COOCH=CH2
C
CH2=CHCOOCH3
D
HCOOCH3
Câu 6: Este vinyl axetat có công thức là A
CH3COOCH3
B
CH3COOCH=CH2
C
CH2=CHCOOCH3
D
HCOOCH3
Câu 7: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và A
phenol
B
glixerol
C
ancol đơn chức
D
este đơn chức
Câu 8: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là A
C15H31COONa và etanol
B
C17H35COOH và glixerol
C
C15H31COOH và glixerol
D
C17H35COONa và glixerol
Câu 9: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A
C15H31COONa và etanol
B
C17H35COOH và glixerol
C
C15H31COONa và glixerol
D
C17H35COONa và glixerol
Câu 10: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là A
C15H31COONa và etanol
B
C17H35COOH và glixerol
C
C15H31COONa và glixerol
D
C17H33COONa và glixerol
Câu 11: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là A
C15H31COONa và etanol
B
C17H35COOH và glixerol
C
C15H31COOH và glixerol
D
C17H35COONa và glixerol
Câu 12: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là A
triolein B
tristearin C
tripanmitin D
stearic 2
HIỂU Câu 13: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A
5
B
4
C
2
D
3
Câu 14: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 15: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 16: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A
6
B
3
C
4
D
5
2 Câu 17: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3
Số phản ứng xảy ra là A
2
B
5
C
4
D
3
Câu 18: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y
Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất
Tên gọi của E là: A
metyl propionat
B
propyl fomat
C
ancol etylic
D
etyl axetat
Câu 19: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A
CH3COONa và C2H5OH
B
HCOONa và CH3OH
C
HCOONa và C2H5OH
D
CH3COONa và CH3OH
Câu 20: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A
CH3COONa và CH3OH
B
CH3COONa và C2H5OH
C
HCOONa và C2H5OH
D
C2H5COONa và CH3OH
Câu 21: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic
Công thức của X là A
C2H3COOC2H5
B
CH3COOCH3
C
C2H5COOCH3
D
CH3COOC2H5
Câu 22: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A
CH2=CHCOONa và CH3OH
B
CH3COONa và CH3CHO
C
CH3COONa và CH2=CHOH
D
C2H5COONa và CH3OH
Câu 23: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A
CH2=CHCOONa và CH3OH
B
CH3COONa và CH3CHO
C
CH3COONa và CH2=CHOH
D
C2H5COONa và CH3OH
Câu 24: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng
Tên gọi của este là A
propyl axetat
B
metyl axetat
C
etyl axetat
D
metyl fomiat
Câu 25: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC
X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3
X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na
Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là: A
CH3-COOH, CH3-COO-CH3
B
(CH3)2CH-OH, H-COO-CH3
C
H-COO-CH3, CH3-COOH
D
CH3-COOH, H-COO-CH3
Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat
Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là: A
C2H5OH, CH3COOH
B
CH3COOH, CH3OH
C
CH3COOH, C2H5OH
D
C2H4, CH3COOH
Câu 27: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit
Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là A
HCOO-C(CH3)=CH2
B
HCOO-CH=CH-CH3
C
CH3COO-CH=CH2
D
CH2=CH-COO-CH3
Câu 28: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là A
6
B
3
C
5
D
4
Câu 29: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol
Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là A
4
B
6
C
5
D
3
Câu 30: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3
Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A
3
B
6
C
4
D
5
Câu 31: Chất X có công thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước
Chất X thuộc loại A
ancol no đa chức
B
axit không no đơn chức
C
este no đơn chức
D
axit no đơn chức
Câu 32: Propyl fomat được điều chế từ 3 A
axit fomic và ancol metylic
B
axit fomic và ancol propylic
C
axit axetic và ancol propylic
D
axit propionic và ancol metylic
Câu 33: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2
Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na
Công thức cấu tạo của Y là A
C2H5COOC2H5
B
CH3COOC2H5
C
C2H5COOCH3
D
HCOOC3H7
3
VẬN DỤNG THẤP Câu 34: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este
Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)
A
50% B
62,5% C
55% D
75% Câu 35: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M
Tên gọi của este đó là A
etyl axetat
B
propyl fomiat
C
metyl axetat
D
metyl fomiat
Câu 36: Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36 % khối lượng
Số đồng phân cấu tạo của X là A
4
B
2
C
3
D
5
Câu 37: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng)
Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A
400 ml
B
300 ml
C
150 ml
D
200 ml
Câu 38: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH
Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A
16,68 gam
B
18,38 gam
C
18,24 gam
D
17,80 gam
Câu 39: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A
3,28 gam
B
8,56 gam
C
8,2 gam
D
10,4 gam
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O
Công thức phân tử của este là A
C4H8O4 B
C4H8O2 C
C2H4O2 D
C3H6O2 Câu 41: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y
Tên gọi của X là A
Etyl fomat B
Etyl axetat C
Etyl propionat D
Propyl axetat Câu 42: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16
X có công thức là A
HCOOC3H7 B
CH3COOC2H5 C
HCOOC3H5 D
C2H5COOCH3 Câu 43: Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn
Khối lượng (kg) glixerol thu được là A
13,8 B
4,6 C
6,975 D
9,2 Câu 44: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng
Khối lượng NaOH cần dùng là A
8,0g B
20,0g C
16,0g D
12,0g Câu 45: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M
Giá trị v đã dùng là A
200 ml
B
500 ml
C
400 ml
D
600 ml
4
VẬN DỤNG CAO Câu 46: a mol chất béo X cộng hợp tối đa với 5a mol Br2
Đốt a mol X được b mol H2O và V lít CO2
Biểu thức giữa V với a, b là 4 A
V = 22,4
(b + 6a)
B
V = 22,4
(b + 3a)
C
V = 22,4
(b + 7a)
D
V = 22,4
(4a - b)
Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo X thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 0,6 mol
Tính thể tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X ? A
0,36 lít
B
2,40 lít
C
1,20 lit
D
1,60 lít
Câu 48
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol
Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M
Giá trị của a là A
0,20 B
0,30 C
0,18
D
0,15
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O
Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối
Giá trị của b là A
40,40 B
31,92 C
36,72 D
35,60 CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT 1
BIẾT: Câu 50: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có A
nhóm chức axit
B
nhóm chức xeton
C
nhóm chức ancol
D
nhóm chức anđehit
Câu 51: Chất thuộc loại đisaccarit là A
glucozơ
B
saccarozơ
C
xenlulozơ
D
fructozơ
Câu 52: Hai chất đồng phân của nhau là A
glucozơ và mantozơ
B
fructozơ và glucozơ
C
fructozơ và mantozơ
D
saccarozơ và glucozơ
Câu 53: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A
C2H5OH
B
CH3COOH
C
HCOOH
D
CH3CHO
Câu 54: Chất tham gia phản ứng tráng gương là A
xenlulozơ
B
tinh bột
C
fructozơ
D
saccarozơ
Câu 55: Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là A
C6H12O6 (glucozơ)
B
CH3COOH
C
HCHO
D
HCOOH
Câu 56: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là A
saccarozơ
B
glucozơ
C
fructozơ
D
mantozơ
Câu 57: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A
[C6H7O2(OH)3]n
B
[C6H8O2(OH)3]n
C
[C6H7O3(OH)3]n
D
[C6H5O2(OH)3]n
2
HIỂU: Câu 58: Saccarozơ và glucozơ đều có A
phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng
B
phản ứng với dung dịch NaCl
C
phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam
D
phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit
Câu 59: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  CH3COOH
Hai chất X, Y lần lượt là A
CH3CHO và CH3CH2OH
B
CH3CH2OH và CH3CHO
C
CH3CH(OH)COOH và CH3CHO
D
CH3CH2OH và CH2=CH2
Câu 60: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A
glucozơ, glixerol, ancol etylic
B
glucozơ, andehit fomic, natri axetat
C
glucozơ, glixerol, axit axetic
D
glucozơ, glixerol, natri axetat
Câu 61: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A
Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng
B
AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng
C
Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
D
kim loại Na
Câu 62: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic
X và Y lần lượt là A
ancol etylic, anđehit axetic
B
glucozơ, ancol etylic
5 C
glucozơ, etyl axetat
D
glucozơ, anđehit axetic
Câu 63: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A
hoà tan Cu(OH)2
B
trùng ngưng
C
tráng gương
D
thủy phân
Câu 64: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ
Chất đó là A
protit
B
saccarozơ
C
tinh bột
D
xenlulozơ
Câu 65: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ
Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A
3
B
4
C
2
D
5
Câu 66: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic
Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là A
3
B
1
C
4
D
2
Câu 67: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là A
Cu(OH)2 B
dung dịch brom
C
[Ag(NH3)2] NO3 D
Na Câu 68: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ
Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A
3 B
5 C
1 D
4 Câu 69: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ
Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là A
3
B
4
C
5
D
2
Câu 70: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được A
ancol etylic
B
glucozơ và fructozơ
C
glucozơ
D
fructozơ
Câu 71: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A
Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ
B
Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ
C
Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ
D
Tinh bột, saccarozơ, fructozơ 3
VẬN DUNG THẤP: Câu 72: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là A
184 gam
B
276 gam
C
92 gam
D
138 gam
Câu 73: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%
Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa
Giá trị của m là A
14,4 B
45
C
11,25 D
22,5 Câu 74: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A
16,2 gam
B
10,8 gam
C
21,6 gam
D
32,4 gam
Câu 75: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa
Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho Ag = 108) A
0,20M B
0,01M C
0,02M D
0,10M Câu 76: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A
2,25 gam
B
1,80 gam
C
1,82 gam
D
1,44 gam
Câu 77: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là A
250 gam
B
300 gam
C
360 gam
D
270 gam
Câu 78: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%)
Giá trị của m là A
26,73
B
33,00
C
25,46
D
29,70
Câu 79: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A
4595 gam
B
4468 gam
C
4959 gam
D
4995 gam
Câu 80: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc
Nồng độ % của dung dịch glucozơ là A
11,4 % B
14,4 % C
13,4 % D
12,4 % 6 Câu 81: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000
Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là A
10000 B
8000 C
9000 D
7000 Câu 82: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag
Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A
60g
B
20g
C
40g
D
80g
Câu 83: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A
18,4 B
28,75g C
36,8g D
23g
Câu 84: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic
Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%
Giá trị m là A
225 gam
B
112,5 gam
C
120 gam
D
180 gam
4
VẬN DỤNG CAO: Câu 85: Thuỷ phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X
Trung hoà X bằng NaOH thu được dung dịch Y
Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra m gam Ag
Giá trị của m là A
58,82
B
51,84
C
32,40
D
58,32
Câu 86: Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%)
Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là A
0,090 mol
B
0,095 mol
C
0,12 mol
D
0,06 mol
Câu 87: Hoà tan 7,02 gam hỗn hợp gồm mantozơ và glucozơ vào nước rồi cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 6,48 gam Ag
Phần trăm theo khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp ban đầu là A
76,92%
B
51,28%
C
25,64%
D
55,56%
Câu 88: Thủy phân 109,44g mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 60% thu được hỗn hợp X
Trung hòa hỗn hợp X bằng NaOH thu được hỗn hợp Y
Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đun nóng thu được m gam Ag kết tủa
Giá trị của m là: A
138,24 gam B
110,592 gam C
69,12 gam D
82,944 gam CHƯƠNG 3: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT - PROTEIN 1
BIẾT: Câu 89: Anilin có công thức là A
CH3COOH
B
C6H5OH
C
C6H5NH2
D
CH3OH
Câu 90: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2? A
H2N-[CH2]6–NH2 B
CH3–CH(CH3)–NH2 C
CH3–NH–CH3 D
C6H5NH2 Câu 91: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A
Anilin B
Natri hiđroxit
C
Natri axetat
D
Amoniac
Câu 92: Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là A
C6H5NH3Cl
B
C6H5CH2OH
C
p-CH3C6H4OH
D
C6H5OH
Câu 93: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào A
ancol etylic
B
benzen
C
anilin
D
axit axetic
Câu 94: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là A
C2H5OH
B
CH3NH2
C
C6H5NH2
D
NaCl
Câu 95: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A
NaOH
B
HCl
C
Na2CO3
D
NaCl
Câu 96: Chất có tính bazơ là A
CH3NH2
B
CH3COOH
C
CH3CHO
D
C6H5OH
7 Câu 97: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử A
chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino
B
chỉ chứa nhóm amino
C
chỉ chứa nhóm cacboxyl
D
chỉ chứa nitơ hoặc cacbon
Câu 98: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ? A
Axit 2-aminopropanoic
B
Axit-aminopropionic
C
Anilin
D
Alanin
Câu 99: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-CH(NH2)- COOH? A
Axit 3-metyl-2-aminobutanoic
B
Valin
C
Axit 2-amino-3-metylbutanoic
D
Axit -aminoisovaleric
Câu 100: Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin? A
H2N-CH2-COOH B
CH3–CH(NH2)–COOH C
HOOC-CH2CH(NH2)COOH D
H2N–CH2-CH2–COOH Câu 101: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là A
C6H5NH2
B
C2H5OH
C
H2NCH2COOH
D
CH3NH2
Câu 102: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là A
C2H5OH
B
CH2 = CHCOOH
C
H2NCH2COOH
D
CH3COOH
Câu 103: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch A
NaNO3
B
NaCl
C
NaOH
D
Na2SO4
Câu 104: Glixin không tác dụng với A
H2SO4 loãng
B
CaCO3
C
C2H5OH
D
NaCl
Câu 105: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là A
α-aminoaxit
B
β-aminoaxit
C
axit cacboxylic
D
este
2
HIỂU: Câu 106: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là A
4
B
3
C
2
D
5
Câu 107: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là A
4
B
3
C
2
D
5
Câu 108: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là A
5
B
7
C
6
D
8
Câu 109: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là A
4
B
3
C
2
D
5
Câu 110: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là A
4
B
3
C
2
D
5
Câu 111: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ? A
3 amin
B
5 amin
C
6 amin
D
7 amin
Câu 112: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? A
Metyletylamin
B
Etylmetylamin
C
Isopropanamin
D
Isopropylamin
Câu 113: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ? A
NH3 B
C6H5CH2NH2 C
C6H5NH2 D
(CH3)2NH Câu 114: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ? A
C6H5NH2 B
C6H5CH2NH2 C
(C6H5)2NH D
NH3 Câu 115: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2? A
Phenylamin
B
Benzylamin
C
Anilin
D
Phenylmetylamin
Câu 116: Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? A
C6H5NH2
B
(C6H5)2NH C
p-CH3-C6H4-NH2
D
C6H5-CH2- NH2 Câu 117: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ,điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A
dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2
B
dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2
8 C
dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2
D
dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2
Câu 118: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A
anilin, metyl amin, amoniac
B
amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit
C
anilin, amoniac, natri hiđroxit
D
metyl amin, amoniac, natri axetat
Câu 119: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn
Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A
dung dịch phenolphtalein
B
nước brom
C
dung dịch NaOH
D
giấy quì tím
Câu 120: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A
dung dịch NaCl
B
dung dịch HCl
C
nước Br2
D
dung dịch NaOH
Câu 121: Dung dịch metylamin trong nước làm A
quì tím không đổi màu
B
quì tím hóa xanh
C
phenolphtalein hoá xanh
D
phenolphtalein không đổi màu
Câu 122: Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt
Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là A
quỳ tím
B
kim loại Na
C
dung dịch Br2
D
dung dịch NaOH
Câu 123
Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là A
CH3NH2, NH3, C6H5NH2
B
CH3NH2, C6H5NH2, NH3
C
C6H5NH2, NH3, CH3NH2
D
NH3, CH3NH2, C6H5NH2
Câu 124: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol
Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là A
3
B
2
C
1
D
4
Câu 125: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α? A
4
B
3
C
2
D
5
Câu 126: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N? A
3 chất
B
4 chất
C
5 chất
D
6 chất
Câu 127: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? A
3 chất
B
4 chất
C
2 chất
D
1 chất
Câu 128: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím : A
Glixin (CH2NH2-COOH) B
Lysin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH) C
Axit glutamic (HOOCCH2CH2CHNH2COOH) D
Natriphenolat (C6H5ONa) Câu 129: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ
Chất X là A
CH3COOH
B
H2NCH2COOH
C
CH3CHO
D
CH3NH2
Câu 130: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2? A
NaCl
B
HCl
C
CH3OH
D
NaOH
Câu 131: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol)
Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là A
4
B
2
C
3
D
5
Câu 132: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A
dung dịch KOH và dung dịch HCl
B
dung dịch NaOH và dung dịch NH3
C
dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4
D
dung dịch KOH và CuO
Câu 133: Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là A
C2H6
B
H2N-CH2-COOH
C
CH3COOH
D
C2H5OH
Câu 134: Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ? A
CH3NH2
B
NH2CH2COOH C
HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
D
CH3COONa
Câu 135: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là A
dung dịch NaOH
B
dung dịch HCl
C
natri kim loại
D
quỳ tím
9 Câu 136: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2- CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A
2
B
5
C
4
D
3
Câu 137: Tri peptit là hợp chất A
mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit
B
có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau
C
có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau
D
có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit
Câu 138: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau? A
3 chất
B
5 chất
C
6 chất
D
8 chất
Câu 139: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ? A
H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH
B
H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
C
H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH
D
H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 140: Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra tối đa mấy chất đipeptit ? A
1 chất
B
2 chất
C
3 chất
D
4 chất
Câu 142: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là A
2
B
3
C
5
D
4
Câu 143: Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là A
6
B
3
C
5
D
4
Câu 144: Số đồng phân đipeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 1 phân tử alanin là A
3
B
1
C
2
D
4
3
VẬN DỤNG THẤP Câu 145: Cho 9,3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl
Khối lượng muối thu được là A
11,95 gam
B
12,95 gam
C
12,59 gam
D
11,85 gam
Câu 146: Cho 5,9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl
Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14) A
8,15 gam
B
9,65 gam
C
8,10 gam
D
9,55 gam
Câu 147: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl
Khối lượng muối thu được là A
7,65 gam
B
8,15 gam
C
8,10 gam
D
0,85 gam
Câu 148: Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối
Khối lượng anilin đã phản ứng là A
18,6g B
9,3g C
37,2g D
27,9g
Câu 149: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M
Công thức phân tử của X là A
C2H5N B
CH5N C
C3H9N D
C3H7N Câu 150: Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M
Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A
C2H7N B
CH5N C
C3H5N D
C3H7N Câu 151: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối
Số đồng phân cấu tạo của X là A
8
B
7
C
5
D
4
Câu 152: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc)
Giá trị của V là A
4,48
B
1,12
C
2,24
D
3,36
Câu 153: Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH3NH2), sinh ra 2,24 lít khí N2 (ở đktc)
Giá trị của m là A
3,1 gam
B
6,2 gam
C
5,4 gam
D
2,6 gam
10 Câu 154: Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam kết tủa 2,4,6 – tribrom anilin là A
164,1ml
B
49,23ml
C 146,1ml
D
16,41ml
Câu 155: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O
Công thức phân tử của X là A
C4H9N
B
C3H7N
C
C2H7N
D
C3H9N
Câu 156: Một amin đơn chức có chứa 31,111%N về khối lượng
Công thức phân tử và số đồng phân của amin tương ứng là A
CH5N; 1 đồng phân
B
C2H7N; 2 đồng phân
C
C3H9N; 4 đồng phân
D
C4H11N; 8 đồng phân
Câu 157: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M)
Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan
Giá trị của x là A
1,3M B
1,25M C
1,36M D
1,5M Câu 158: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27
Công thức phân tử của amin đó là A
C3H7N B
C3H9N C
C4H9N D
C4H11N Câu 159: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa
Giá trị m đã dùng là A
0,93 gam B
2,79 gam C
1,86 gam D
3,72 gam Câu 160: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl
Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35, 5) A
43,00 gam
B
44,00 gam
C
11,05 gam
D
11,15 gam
Câu 161: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH
Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A
9,9 gam
B
9,8 gam
C
7,9 gam
D
9,7 gam
Câu 162: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH
Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam
Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A
9,9 gam
B
9,8 gam
C
8,9 gam
D
7,5 gam
Câu 163: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl
Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan
Công thức của X là A
H2NC3H6COOH
B
H2NCH2COOH
C
H2NC2H4COOH
D
H2NC4H8COOH
Câu 164: 1 mol  - amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287% Công thức cấu tạo của X là A
CH3-CH(NH2)–COOH B
H2N-CH2-CH2-COOH C
H2N-CH2-COOH D
H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH Câu 165: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M
Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M
Khối lượng phân tử của A là A
150
B
75
C
105
D
89
Câu 166: 0,01 mol aminoaxit (A) tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 0,2M
Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 1,835 gam muối khan
Khối lượng phân tử của A là A
89
B
103
C
117
D
147
Câu 167: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl
Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối
Tên gọi của X là A
axit glutamic
B
valin
C
alanin
D
glixin Câu 168: Este A được điều chế từ  -amino axit và ancol metylic
Tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 44,5
Công thức cấu tạo của A là: A
CH3–CH(NH2)–COOCH3
B
H2N-CH2CH2-COOH C
H2N–CH2–COOCH3
D
H2N–CH2–CH(NH2)–COOCH3
Câu 169: A là một –aminoaxit
Cho biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl, hàm lượng clo trong muối thu được là 19,346%
Công thức của A là : A
HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH B
HOOC–CH2CH2CH2–CH(NH2)–COOH 11 C
CH3CH2–CH(NH2)–COOH D
CH3CH(NH2)COOH 4
VẬN DỤNG CAO: Câu 170
Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 21,7 gam Ala-Gly-Ala, 7,5 gam Gly và 14,6 gam Ala – Gly
Giá trị của m là : A
41,1 gam
B
43,8 gam
C
42,16 gam
D
34,8 gam
Câu 171: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala
Giá trị của m là A
66,44
B
111,74
C
81,54
D
90,6
Câu 172: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val
Đun nóng m gam hỗn hợp X và Y có tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3 với 780 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z
m có giá trị là : A
68,1 gam
B
64,86 gam
C
77,04 gam
D
65,13 gam
Câu 173: X là hexapeptit Ala–Gli–Ala–Val–Gli–Val
Y là tetrapeptit Gli–Ala–Gli–Glu Thủy phân m gam hỗn hợp gốm X và Y trong môi trường axit thu được 4 loại aminoaxit trong đó có 30 gam glixin và 28,48 gam alanin
m có giá trị là : A
87,4 gam B
73,4 gam C
77,6 gam D
83,2 gam CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG POLIME 1
BIẾT: Câu 174: Polivinyl clorua có công thức là A
(-CH2-CHCl-)2
B
(-CH2-CH2-)n
C
(-CH2-CHBr-)n
D
(-CH2-CHF-)n
Câu 175: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) gọi là phản ứng A
nhiệt phân
B
trao đổi
C
trùng hợp
D
trùng ngưng
Câu 176: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng A
trao đổi
B
nhiệt phân
C
trùng hợp
D
trùng ngưng
Câu 177: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là A
polivinyl clorua
B
polietilen
C
polimetyl metacrylat
D
polistiren
Câu 178: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là A
CH3-CH2-Cl
B
CH3-CH3
C
CH2=CH-CH3
D
CH3-CH2-CH3
Câu 179: Monome được dùng để điều chế polietilen là A
CH2=CH-CH3
B
CH2=CH2
C
CH≡CH
D
CH2=CH-CH=CH2
Câu 180: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A
CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2
B
CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2
C
CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh
D
CH2=CH-CH=CH2, CH3- CH=CH2
Câu 181: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A
C2H5COO-CH=CH2
B
CH2=CH-COO-C2H5
C
CH3COO-CH=CH2
D
CH2=CH-COO-CH3
Câu 182: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A
CH2=C(CH3)COOCH3
B
CH2 =CHCOOCH3
C
C6H5CH=CH2
D
CH3COOCH=CH2
Câu 183: Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng A
trao đổi
B
oxi hoá - khử
C
trùng hợp
D
trùng ngưng
Câu 184: Công thức cấu tạo của polibutađien là 12 A
(-CF2-CF2-)n
B
(-CH2-CHCl-)n
C
(-CH2-CH2-)n
D
(-CH2-CH=CH-CH2-)n
Câu 185: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A
tơ tằm
B
tơ capron
C
tơ nilon-6,6
D
tơ visco
Câu 186: Monome được dùng để điều chế polipropilen là A
CH2=CH-CH3
B
CH2=CH2
C
CH≡CH
D
CH2=CH-CH=CH2
Câu 187: Cao su buna được tạo thành từ buta-1,3-đien bằng phản ứng A
trùng hợp B
trùng ngưng C
cộng hợp D
phản ứng thế Câu 188: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên A
( C5H8)n B
( C4H8)n C
( C4H6)n D
( C2H4)n Câu 189
Teflon là tên của một polime được dùng làm A
chất dẻo
B
tơ tổng hợp
C
cao su tổng hợp
D
keo dán
Câu 190: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A
PVC
B
nhựa bakelit
C
PE
D
amilopectin
2
HIỂU Câu 191: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A
stiren
B
isopren
C
propen
D
toluen
Câu 192: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A
propan
B
propen
C
etan
D
toluen
Câu 193: Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A
CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH
B
CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH
C
CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH
D
CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH
Câu 194: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOCCH3)3]n
Tơ nilon-6,6 là A
(1)
B
(1), (2), (3)
C
(3)
D
(2)
Câu 195: Nilon–6,6 là một loại A
tơ axetat
B
tơ poliamit
C
polieste
D
tơ visco
Câu 196: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A
tơ visco
B
tơ nilon-6,6
C
tơ tằm
D
tơ capron
Câu 197: Tơ lapsan thuộc loại A
tơ poliamit
B
tơ visco
C
tơ polieste
D
tơ axetat
Câu 198: Tơ capron thuộc loại A
tơ poliamit
B
tơ visco
C
tơ polieste
D
tơ axetat
Câu 199: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A
HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
B
HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2- OH
C
HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2
D
H2N-(CH2)5-COOH
Câu 200: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  Cao su Buna
Hai chất X, Y lần lượt là A
CH3CH2OH và CH3CHO
B
CH3CH2OH và CH2=CH2
C
CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3
D
CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2
13 Câu 201: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là : A
glyxin
B
axit terephtaric
C
axit axetic
D
etylen glycol
Câu 202: Tơ nilon -6,6 thuộc loại A
tơ nhân tạo
B
tơ bán tổng hợp
C
tơ thiên nhiên
D
tơ tổng hợp
Câu 203: Tơ visco không thuộc loại A
tơ hóa học
B
tơ tổng hợp
C
tơ bán tổng hợp
D
tơ nhân tạo
Câu 204
Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là A
tơ visco
B
tơ capron
C
tơ nilon -6,6
D
tơ tằm
Câu 205: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng A
trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin C
trùng hợp từ caprolactan B
trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D
trùng ngưng từ caprolactan 3
VẬN DỤNG THẤP Câu 206: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000
Hệ số polime hoá của PVC là A
12
000 B
15
000 C
24
000 D
25
000 Câu 207: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000
Hệ số polime hoá của PE là A
12
000 B
13
000 C
15
000 D
17
000 Câu 208
Cho glucozơ lên men thành rượu etylic,dẫn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong có dư thu được 50gam kết tủa
Hiệu suất quá trình lên men là 80%, khối lượng glucozơ đã cho lên men là: A
56,25gam B
65,25gam C
45,25gam D
54,25gam
Câu 209
Một dạng tơ nilon có 63,68% Cacbon;12,38% Nitơ; 9,8% Hyđro; 14,14% Oxy
Công thức thực nghiêm của nilon là: A
C5H9NO B
C6H11NO C
C6H10N2O D
C6H11NO2 Câu 210
Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000đvC
Tính số mắc xích trong CTPT của tơ này
A
113 B
133 C
118 D
152
4
VẬN DỤNG CAO Câu 210
Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC
Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là A
121 và 114
B
121 và 152
C
113 và 152
D
113 và 114
Câu 211
Khí clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,78% clo
Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử clo
A
1,5 B
3 C
2 D
2,5
Câu 212: Cho cao su thiên nhiên phản ứng với HCl thu được sản phẩm chứa 14,76% clo về khối lượng
Số mắt xích trung bình của cao su thiên thiên đã phản ứng với 1 phân tử HCl là A
1
B
2
C
3
D
4
Câu 213: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau: Xenlulozơ   35% glucozơ   80% C2H5OH   60% Buta-1,3-đien TH Cao su Buna Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 2 tấn cao su Buna là A
25,625 tấn
B
37,875 tấn
C
6,000 tấn
D
35,714tấn
CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 1
BIẾT: Câu 214: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là A
3
B
2
C
4
D
1
Câu 215: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là A
3
B
2
C
4
D
1
14 Câu 216: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là A
R2O3
B
RO2
C
R2O
D
RO
Câu 217: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là A
R2O3
B
RO2
C
R2O
D
RO
Câu 218: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là A
1s2 2s2 2p6 3s2
B
1s2 2s2 2p6
C
1s2 2s2 2p6 3s1
D
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Câu 219: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là A
Sr, K
B
Na, Ba
C
Be, Al
D
Ca, Ba
Câu 220: Hai kim loại đều thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn là A
Sr, K
B
Na, K
C
Be, Al
D
Ca, Ba
Câu 221: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? A
Vàng
B
Bạc
C
Đồng
D
Nhôm
Câu 222: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? A
Vàng
B
Bạc
C
Đồng
D
Nhôm
Câu 223: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại? A
Vonfam
B
Crom C
Sắt D
Đồng Câu 224: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ? A
Liti
B
Xesi
C
Natri
D
Kali
Câu 225: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại? A
Vonfam
B
Sắt
C
Đồng
D
Kẽm
Câu 226: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất ) trong tất cả các kim loại ? A
Natri B
Liti C
Kali D
Rubidi Câu 227: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là A
tính bazơ
B
tính oxi hóa
C
tính axit
D
tính khử
Câu 228: Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là A
Ag
B
Au
C
Cu
D
Al
Câu 229: Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch A
H2SO4 đặc, nóng
B
H2SO4 loãng
C
FeSO4
D
HCl
Câu 230: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al
Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là A
Na
B
Mg
C
Al
D
K
Câu 231: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại A
Cu
B
Zn
C
Sn
D
Pb
2
HIỂU Câu 232: Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình e của Al3+ là A
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
B
1s2 2s2 2p6 3s3
C
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
D
1s2 2s2 2p6
Câu 233: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là A
Al và Fe
B
Fe và Au
C
Al và Ag
D
Fe và Ag
Câu 234: Cặp chất không xảy ra phản ứng là A
Fe + Cu(NO3)2
B
Cu + AgNO3
C
Zn + Fe(NO3)2
D
Ag + Cu(NO3)2
Câu 235: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch A
NaCl loãng
B
H2SO4 loãng
C
HNO3 loãng
D
NaOH loãng Câu 236: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch A
FeSO4
B
AgNO3
C
KNO3
D
HCl
Câu 237: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với A
Ag
B
Fe
C
Cu
D
Zn
Câu 238: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch A
HCl
B
AlCl3
C
AgNO3
D
CuSO4
Câu 239: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là 15 A
CuSO4 và HCl
B
CuSO4 và ZnCl2
C
HCl và CaCl2
D
MgCl2 và FeCl3
Câu 240: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là A
1
B
2
C
3
D
4
Câu 241: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb? A
Pb(NO3)2
B
Cu(NO3)2
C
Fe(NO3)2
D
Ni(NO3)2
Câu 242: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch A
HCl
B
H2SO4 loãng
C
HNO3 loãng
D
KOH
Câu 243: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là A
Al
B
Na
C
Mg
D
Fe
Câu 244: Cho phản ứng: aAl + bHNO3  cAl(NO3)3 + dNO + eH2O
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản
Tổng (a + b) bằng A
5
B
4
C
7
D
6
Câu 245: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ? A
Zn, Cu, Mg B
Al, Fe, CuO C
Fe, Ni, Sn D
Hg, Na, Ca Câu 246: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Trong phản ứng trên xảy ra A
sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu
B
sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+
C
sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu
D
sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+
Câu 247: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là A
Cu + dung dịch FeCl3
B
Fe + dung dịch HCl
C
Fe + dung dịch FeCl3
D
Cu + dung dịch FeCl2
Câu 248: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y
Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y
Kim loại M có thể là A
Mg B
Al C
Zn D
Fe Câu 249: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại A
K B
Na C
Ba D
Fe Câu 250: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A
Kim loại Mg B
Kim loại Ba C
Kim loại Cu D
Kim loại Ag Câu 251: Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau : Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+
Cặp chất không phản ứng với nhau là A
Cu và dung dịch FeCl3 B
Fe và dung dịch CuCl2 C
Fe và dung dịch FeCl3 D
dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2 Câu 252: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3
Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3 + /Fe2+ đứng trước Ag+ /Ag) A
Fe, Cu
B
Cu, Fe
C
Ag, Mg
D
Mg, Ag
Câu 253: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là A
Mg, Fe, Al
B
Fe, Mg, Al
C
Fe, Al, Mg
D
Al, Mg, Fe
Câu 254: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là A
Na, Ba, K
B
Be, Na, Ca
C
Na, Fe, K
D
Na, Cr, K
Câu 255: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại A
Fe
B
Ag
C
Mg
D
Zn
Câu 256: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca
Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là A
4
B
1
C
3
D
2
Câu 257: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn
Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là A
5
B
2
C
3
D
4
Câu 258: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn
Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 16 A
3
B
1
C
4
D
2
Câu 259: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại
Sau 1 thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ
Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên? A
Ancol etylic
B
Dây nhôm
C
Dầu hoả
D
Axit clohydric
Câu 260: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni
Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là A
4 B
1 C
2 D
3 Câu 261: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình: A
Sn bị ăn mòn điện hóa
B
Fe bị ăn mòn điện hóa
C
Fe bị ăn mòn hóa học
D
Sn bị ăn mòn hóa học
Câu 262: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2
Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A
0
B
1
C
2
D
3
Câu 263: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV)
Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A
I, II và III
B
I, II và IV
C
I, III và IV
D
II, III và IV
Câu 264: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất A
bị khử
B
nhận proton
C
bị oxi hoá
D
cho proton
Câu 265: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch A
AgNO3
B
HNO3
C
Cu(NO3)2
D
Fe(NO3)2
Câu 266: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là A
Cu
B
Al
C
CO
D
H2
Câu 267: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là A
Ca và Fe
B
Mg và Zn
C
Na và Cu
D
Fe và Cu
Câu 268: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là A
nhiệt phân CaCl2
B
điện phân CaCl2 nóng chảy
C
dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2
D
điện phân dung dịch CaCl2
Câu 269: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là A
Na2O
B
CaO
C
CuO
D
K2O
Câu 270: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ? A
Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 B
H2 + CuO → Cu + H2O C
CuCl2 → Cu + Cl2 D
2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 Câu 271: Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ? A
2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2 B
2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 C
4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2 D
Ag2O + CO → 2Ag + CO2
Câu 272: Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử? A
K
B
Ca
C
Zn
D
Ag
Câu 273: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng)
Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm A
Cu, Al, Mg
B
Cu, Al, MgO
C
Cu, Al2O3, Mg
D
Cu, Al2O3, MgO
Câu 274: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao
Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A
Cu, FeO, ZnO, MgO
B
Cu, Fe, Zn, Mg
C
Cu, Fe, Zn, MgO
D
Cu, Fe, ZnO, MgO
Câu 275: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A
Al và Mg
B
Na và Fe
C
Cu và Ag
D
Mg và Zn
Câu 276: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là A
Cu + dung dịch FeCl3
B
Fe + dung dịch HCl
17 C
Fe + dung dịch FeCl3
D
Cu + dung dịch FeCl2
Câu 277: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A
Ba, Ag, Au
B
Fe, Cu, Ag
C
Al, Fe, Cr
D
Mg, Zn, Cu
Câu 278: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra A
sự khử ion Cl-
B
sự oxi hoá ion Cl-
C
sự oxi hoá ion Na+
D
sự khử ion Na+
Câu 279: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là A
Na2O
B
CaO
C
CuO
D
K2O
3
VẬN DỤNG THẤP Câu 280
Bao nhiêu gam Clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3? A
21,3 gam B
12,3 gam
C
13,2 gam
D
23,1 gam
Câu 281
Bao nhiêu gam Cu tác dụng vừa đủ với Clo tạo ra 27 gam CuCl2? A
12,4 gam B
12,8 gam
C
6,4 gam
D
25,6 gam
Câu 282
Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được 3,733 lit H2(đkc)
Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là: A
50%
B
35%
C
20%
D
40%
Câu 283
Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư
Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là
A
2,24 lit
B
4,48 lit
C
6,72 lit
D
67,2 lit
Câu 284
Cho 4,05 gam Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu V lít N2O (đkc) duy nhất
Giá trị V là A
2,52 lít
B
3,36 lít
C
4,48 lít
D
1,26 lít
Câu 285: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đkc)
Phần % khối lượng của Al trong hỗn hợp là A
60%
B
40%
C
30%
D
80%
Câu 286: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc)
Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) A
2,8
B
1,4
C
5,6
D
11,2
Câu 287: Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5) A
20,7 gam
B
13,6 gam
C
14,96 gam
D
27,2 gam
Câu 288: Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc)
Giá trị của V là A
4,48
B
6,72
C
3,36
D
2,24
Câu 289: Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc)
Giá trị của m là A
4,05
B
2,70
C
5,40
D
1,35
Câu 290: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc)
Giá trị của V là A
6,72
B
4,48
C
2,24
D
3,36
Câu 291: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư)
Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan
Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64) A
6,4 gam
B
3,4 gam
C
5,6 gam
D
4,4 gam
Câu 292
Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đkc)
Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan
Giá trị của m là A
18,1 gam
B
36,2 gam
C
54,3 gam
D
63,2 gam
Câu 293
Cho 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 8,96 lit khí (đkc) thoát ra
Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: A
44,9 gam
B
74,1 gam
C
50,3 gam
D
24,7 gam
Câu 294
Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam muối khan
Kim loại đó là: A
Mg
B
Al
C
Zn
D
Fe
18 Câu 295
Nhiệt phân hoàn toàn 3,5 gam một muối cacbonat kim loại hoá trị 2 thu được 1,96 gam chất rắn
Muối cacbonat của kim loại đã dùng là: A
FeCO3
B
BaCO3
C
MgCO3
D
CaCO3
Câu 296
Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hoà của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc)
Hai kim loại đó là: A
K và Cs
B
Na và K
C
Li và Na
D
Rb và Cs
Câu 297: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc)
Hai kim loại đó là (Mg= 24, Ca= 40, Sr= 87, Ba = 137) A
Be và Mg
B
Mg và Ca
C
Sr và Ba
D
Ca và Sr
Câu 298
Cho 19,2 gam kim loại (M) tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất)
Kim loại (M) là: A
Cu
B
Zn
C
Fe
D
Mg
Câu 299
Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam
Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã dùng là: A
0,25M
B
0,4M
C
0,3M
D
0,5M
Câu 300
Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M
Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam
Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: A
0,27M B
1,36M C
1,8M D
2,3M Câu 301: Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4
Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm: A
tăng 0,1 gam
B
tăng 0,01 gam
C
giảm 0,1 gam
D
tăng 6,4g
Câu 302: Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A
108 gam
B
162 gam
C
216 gam
D
154 gam
Câu 303: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4
Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam
Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam? A
12,8 gam
B
8,2 gam
C
6,4 gam
D
9,6 gam
Câu 304: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M
Khi phản ứng kết thúc, khối lượng lá kẽm tăng thêm A
0,65 gam
B
1,51 gam
C
0,755 gam
D
1,3 gam
Câu 305: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam
Giá trị của V là A
0,448
B
0,112
C
0,224
D
0,560
Câu 306: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra
Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A
1,12 lít
B
2,24 lít
C
3,36 lít
D
4,48 lít
Câu 307: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc)
Khối lượng chất rắn sau phản ứng là A
28 gam
B
26 gam
C
22 gam
D
24 gam
Câu 308: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc)
Khối lượng sắt thu được là A
5,6 gam
B
6,72 gam
C
16,0 gam
D
8,0 gam
Câu 309
Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút
Khối lượng đồng thoát ra ở catot là A
40 gam
B
0,4 gam
C
0,2 gam
D
4 gam
Câu 310: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A
Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam
Kim loại đó là: A
Zn
B
Cu
C
Ni
D
Sn
19 Câu 311: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0,224 lít khí (đkc) ở anot
Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%
Khối lượng catot tăng là A
1,28 gam
B
0,32 gam
C
0,64 gam
D
3,2 gam
4
VẬN DỤNG CAO Câu 312: Cho 2,7 gam Al tác dụng với 150 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)3 0,5 M và Cu(NO3)2 0,5 M
Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn
Giá trị của m là: A
6,9 gam
B
18,0 gam
C
13,8 gam
D
9,0 gam
Câu 313: Cho hỗn hợp X gồm 0,3 mol Mg; x mol Zn tác dụng với dung dịch Y chứa 0,1 mol Fe2(SO4)3; 0,2 mol CuSO4
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24g chất rắn và dd A
Cô cạn dd A thu được m gam muối khan
Giá trị của x và m lần lượt là: A
0,2 mol và 62,8g B
0,2 mol và 68,2g C
0,4 mol và 62,8g D
0,4 mol và 68,2g Câu 314: Hoà tan 5
4 gam bột Al vào 150 ml dung dịch A chứa Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M
Kết thúc phản ứng thu được m gam rắn
Giá trị của m là A
10
95 B
13
20 C
13
80 D
15
20 Câu 315: Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 30,4 gam hỗn hợp kim loại
Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là A
56,37%
B
64,42%
C
43,62%
D
37,58%
CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM 1
BIẾT: Câu 316: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là A
3
B
2
C
4
D
1
Câu 317: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là A
R2O3
B
RO2
C
R2O
D
RO
Câu 318: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là A
1s2 2s2 2p6 3s2
B
1s2 2s2 2p6
C
1s2 2s2 2p6 3s1
D
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Câu 319: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là A
KNO3
B
FeCl3
C
BaCl2
D
K2SO4
Câu 320: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A
NaCl
B
Na2SO4
C
NaOH
D
NaNO3
Câu 321: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch A
KCl
B
KOH
C
NaNO3
D
CaCl2
Câu 322: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong A
nước
B
rượu etylic
C
dầu hỏa
D
phenol lỏng
Câu 323: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được A
Na
B
NaOH
C
Cl2
D
HCl
Câu 324: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là A
3
B
2
C
4
D
1
Câu 325: Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm A
IIA
B
IVA
C
IIIA
D
IA
Câu 326: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là A
Fe
B
Na
C
Ba
D
K
Câu 327: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là 20 A
Sr, K
B
Na, Ba
C
Be, Al
D
Ca, Ba
Câu 328: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là A
NaOH
B
Na2CO3
C
BaCl2
D
NaCl
Câu 329: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion A
Cu2+, Fe3+
B
Al3+, Fe3+
C
Na+ , K+
D
Ca2+, Mg2+
Câu 330: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là A
4
B
3
C
1
D
2
Câu 331: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch A
NaOH loãng
B
H2SO4 đặc, nguội
C
H2SO4 đặc, nóng
D
H2SO4 loãng
Câu 332: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch A
Mg(NO3)2
B
Ca(NO3)2
C
KNO3
D
Cu(NO3)2
Câu 333: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là A
Mg(OH)2
B
Ca(OH)2
C
KOH
D
Al(OH)3
Câu 334: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A
quặng pirit
B
quặng boxit
C
quặng manhetit
D
quặng đôlômit
Câu 335: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là A
Ag
B
Cu
C
Fe
D
Al
Câu 336: Chất có tính chất lưỡng tính là A

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 03:04:59am