Đáp án Đề thi thử THPT 2020 - Đề 001

Đáp án Đề thi thử THPT 2020 - Đề 001

Advertisement
Câu hỏi trắc nghiệm ôn Thi Đại Học Câu hỏi trắc nghiệm Cơ Bản Câu hỏi trắc nghiệm Nâng cao Tài liệu ôn thi THPT
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Đáp án Đề thi thử THPT 2020 - Đề 001 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

1 TỪ ĐIỂN HÓA HỌC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Môn thi: Hóa học ĐỀ THI MINH HỌA Đề 001 * Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr= 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước
Câu 1
Nhỏ dung dịch I2 vào hồ tinh bột thu được hỗn hợp có màu A
hồng nhạt
B
nâu đỏ
C
xanh tím
D
xanh lam
Câu 2
Thuốc thử để phân biệt hai dung dịch gluozơ và fructozơ là A
NaHCO3
B
nước brom
C
quỳ tím
D
AgNO3 trong dung dịch NH3
Câu 3
Este ứng với công thức cấu tạo nào sau đây có phản ứng tráng bạc? A
CH3COOCH3
B
HCOOCH2CH3
C
C2H5COOCH=CH2
D
CH3COOCH=CH2
Câu 4
Dung dịch nào sau đây là quỳ tím chuyển sang màu xanh? A
Anilin
B
Glyxin
C
Etylamin
D
Axit axetic
Câu 5
Chất nào sau là hợp chất hữu cơ đa chức? A
Đimetylamin
B
Tripanmitin
C
Alanin
D
Glucozơ
Câu 6
Axit aminoaxetic tác dụng hóa học với dung dịch A
Na2SO4
B
NaNO3
C
NaCl
D
NaOH
Câu 7
Cho vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, lắc nhẹ thấy xuất hiện A
kết tủa đỏ nâu
B
kết tủa vàng
C
kết tủa trắng
D
kết tủa xanh Câu 8
Thực hiện phản ứng este hóa giữa alanin với metanol trong HCl khan, sản phẩm hữu cơ thu được là A
ClH3N-CH2-COO-C2H5
B
ClH3N-CH(CH3)-COO-CH3
C
H2N-CH(CH3)-COO-CH3
D
H2N-CH(CH3)-COO-C2H5
Câu 9
Chất ứng với công thức cấu tạo CH3COOCH3 có tên gọi là A
đimetyl ete
B
etyl axetat
C
đimetyl axetat
D
metyl axetat
Câu 10
Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất A
xà phòng và glixerol
B
xà phòng và etanol
2 C
glucozơ và glixerol
D
glucozơ và etanol
Câu 11
Este X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH3 được điều chế phản ứng este hóa giữa các chất nào sau đây? A
CH2=CH-COOH và CH3CH2OH
B
CH3-COOH và CH2=CH-OH
C
CH3-COOH và CH3CH2OH
D
CH2=CH-COOH và CH3OH
Câu 12
Trong phân tử cacbohiđrat, nhất thiết phải có nhóm chức A
amin
B
cacboxyl
C
hiđroxyl
D
cacbonyl
Câu 13
Thủy phân hoàn toàn etyl axetat trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm A
CH3COOH và CH3OH
B
CH3COOH và C2H5OH
C
CH3COONa và C2H5ONa
D
CH3COONa và C2H5OH
Câu 14
Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là amin bậc hai? A
CH3-NH-CH2-CH3
B
(CH3)2CH-NH2
C
CH3-CH2-NH2
D
CH3-CH2-N(CH3)2
Câu 15
Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A
fructozơ
B
xenlulozơ
C
glucozơ
D
saccarozơ
Câu 16
Hiđro hóa glucozơ (xúc tác Ni, t°), thu được A
etanol
B
axit gluconic
C
glixerol
D
sobitol
Câu 17
Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí? A
Glyxin
B
Saccarozơ
C
Triolein
D
Metylamin
Câu 18
Đường nho là tên thường gọi của chất nào sau đây? A
Glucozơ
B
Fructozơ
C
Saccarozơ
D
Glixerol
Câu 19
Công thức hóa học của tristearin là A
(C17H33COO)3C3H5
B
(C17H35COO)3C3H5
C
(C17H31COO)3C3H5
D
(C15H31COO)3C3H5
Câu 20
Chất không có phản ứng thủy phân là A
Saccarozơ
B
Triolein
C
Etyl axetat
D
Glucozơ
Câu 21
Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%)
Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa
Giá trị của m là A
18,5
B
15,0
C
30,0
D
45,0
3 Câu 22
Este X mạch hở có công thức phân tử C5H10O2
Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được 5,76 gam muối cacboxylat và 2,76 gam ancol
Tên gọi của X là A
Metyl butirat
B
Etyl axetat
C
Propyl axetat
D
Etyl propionat
Câu 23
Amin X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử C7H9N
Khi cho X tác dụng với nước brom, thu được kết tủa trắng
Số công thức cấu tạo của X là A
2
B
4
C
5
D
3
Câu 24
Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ)
Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là A
1,10 tấn
B
2,97 tấn
C
2,20 tấn
D
3,67 tấn
Câu 25
Cho các phát biểu nào sau: (a) Triolein phản ứng được với nước brom
(b) Chất béo có nhiều trong dầu thực vật và mỡ động vật
(c) Trong môi trường bazơ, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa qua lại nhau
(d) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều
Số phát biểu đúng là A
1
B
4
C
2
D
3
Câu 26
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O
Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tủa
Giá trị của m là A
3,6
B
2,7
C
4,5
D
1,8
Câu 27
Cho 17,8 gam amino axit X (phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 22,2 gam muối
Số công thức cấu tạo của X là A
5
B
4
C
3
D
2
Câu 28
Cho 15,83 gam hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin, lysin tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol H2SO4, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp muối
Giá trị của m là A
17,79
B
19,75
C
23,67
D
24,15
Câu 29
Thủy phân hoàn toàn một lượng triolein trong dung dịch NaOH dư, đun nóng
Sau phản ứng thu được 4,6 gam glixerol và m gam xà phòng
Giá trị của m là A
45,6
B
46,2
C
45,2
D
44,8
Câu 30
Cho 15 gam glyxin tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối
Giá trị của m là 4 A
23,0
B
21,2
C
18,2
D
19,4
Câu 31
Cho sơ đồ sau: (a) X + H2O –(H+ , t0 )--> Y (b) Y (enzim) C2H5OH + CO2 (c) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → Z + Ag + NH4NO3 (t°) Chất X, Y, Z tương ứng là A
Saccarozơ, glucozơ, amoni gluconat
B
Xenlulozơ, fructozơ, amoni gluconat
C
Xenlulozơ, glucozơ, axit gluconic
D
Xenlulozơ, glucozơ, amoni gluconat
Câu 32
Cho 100 ml dung dịch glucozơ chưa biết nồng độ, tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 0,54 gam Ag
Nồng độ mol/l của glucozơ trong dung dịch là A
0,050
B
0,075
C
0,125
D
0,025
Câu 33
Este X có công thức cấu tạo là CH3-COO-CH2-COO-CH=CH2
Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm thu được gồm A
1 muối và 2 ancol
B
2 muối và 1 anđehit
C
2 muối và 1 ancol
D
1 muối, 1 ancol và 1 anđehit
Câu 34
Thực hiện phản ứng este hóa giữa m gam axit axetic với m gam etanol (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), thu được m gam etyl axetat
Hiệu suất phản ứng este hóa là A
52,27%
B
50,00%
C
60,23%
D
68,18%
Câu 35
Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, CH3COOH, (CH3)3N
Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là A
4
B
1
C
3
D
2
Câu 36
Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X, Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam Y Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng Z Nước brom Kết tủa trắng T Qùy tím Quỳ tím chuyển màu xanh Các chất X, Y, Z, T lần lượt là A
Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ
B
Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin
C
Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin
D
Glucozơ, saccarozơ, anilin, etylamin
Câu 37
Chất X mạch hở có công thức phân tử C6H8O4
Từ X thực hiện các phản ứng sau: (a) X + 2NaOH (t0 )Y + Z + H2O (b) Y + H2SO4 → Na2SO4 + T (c) Z + O2  enzim CH3COOH + H2O 5 Phát biểu nào sau đây đúng? A
Phân tử chất Y có 2 nhóm -CH2-
B
Chất T có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi
C
Chất X có 3 công thức cấu tạo phù hợp
D
Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn chất T
Câu 38
Đốt cháy hoàn toàn este X hai chức, mạch hở, cần dùng 1,5a mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và a mol H2O
Hiđro hóa hoàn toàn 21,6 gam X (xúc tác Ni, to ) thu được 21,9 gam este Y no
Thủy phân hoàn toàn 21,6 gam X trong dung dịch NaOH đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được ancol Z đơn chức và m gam muối cacboxylat
Giá trị của m là A
24,0
B
26,5
C
21,9
D
20,1
Câu 39
Thủy phân hoàn toàn 38,5 gam hỗn hợp X gồm các este đơn chức trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thì có 0,6 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp muối và a gam hỗn hợp Y gồm các ancol
Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,4 mol O2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O
Giá trị của m là A
45,8
B
52,7
C
47,3
D
50,0
Câu 40
Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và glyxin tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được (m + 21,9) gam muối khan
Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng hoàn toàn, thu được (m + 22) gam muối
Giá trị của m là A
59,4
B
73,8
C
74,1
D
88,8
---------- HẾT ---------- 6 ĐÁP ÁN 1
C 2
B 3
B 4
C 5
B 6
D 7
C 8
B 9
D 10
A 11
D 12
C 13
D 14
A 15
B 16
D 17
D 18
A 19
B 20
D 21
B 22
D 23
B 24
C 25
B 26
C 27
D 28
B 29
A 30
D 31
D 32
D 33
B 34
D 35
C 36
C 37
B 38
A 39
D 40
B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 21
Chọn B
Ta có: nCO2 = nCaCO3 = 0,15 mol  mC6H12O6 = (0,15;2)
(1;0,9)
180 = 15g Câu 22
Chọn B
Theo BTKL: 102x + 40x = 5,76 + 2,76 => x = 0,06 => Mancol = 2,76 : 0,06 = 46  M: C2H5OH Vậy X là C2H5COOC2H5
Câu 23
Chọn B
X có nhóm NH2 gắn trực tiếp vào vòng benzen
Công thức cấu tạo của X là H2N-C6H4-CH3 (o, m, p) và C6H5-NH-CH3 Câu 24
Chọn C
C6H7O2(NO3)3 = [2
297
0,6]/162 = 2,2 tấn
Câu 24
Chọn C
Vì đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở nên nCO2 = nH2O = nCaCO3 = 0,25 mol => mH2O = 4,5 g Câu 27
Chọn D
Ta có: nX = [22,2 -17,8]/[40-18] = 0,2 mol => mX = 89 => X: C3H7O2N X có 2 đồng phân là CH3CH(NH2)COOH và H2NCH2CH2COOH Câu 31
Chọn D
(a) (C6H10O5)n (X) + H2O --H + , t0 --> C6H12O6 (Y) (b) C6H12O6 (Y) ---enzim---> C2H5OH + CO2 (c) C6H12O6 (Y) + AgNO3 + NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 (Z) + Ag + NH4NO3 (t°) Tên gọi X, Y, Z tương ứng lần lượt là xenlulozơ, glucozơ, amoni gluconat
7 Câu 34
Chọn D
So sánh số mol: CH3COOH = m/60 < C2H5OH = m/60 => CH3COOH dư Vậy H = [nCH3COOC2H5/ nCH3COOH]
100% = m/88
60/m
100% = 68,18% Câu 35
Chọn C
Chất phản ứng với HCl trong dung dịch là H2NCH2COOH, C6H5NH2, (CH3)3N
Câu 37
Chọn B
Từ phản ứng (c) suy ra Z là C2H5OH Từ phản ứng (a) suy ra X là C2H5OOC-C2H2-COOH ⇒ Y là (CH)2(COONa)2 hoặc CH2=C(COONa)2
Từ phản ứng (b) suy ra T là (CH)2(COOH)2 hoặc CH2=C(COOH)2
A
Sai, Vì Y có 2 đồng phân trong đó có 1 đồng phân không có nhóm -CH2- và 1 đồng phân có 1 nhóm CH2
C
Sai, Chất X có 2 công thức cấu tạo phù hợp (không tính đồng phân hình học)
D
Sai, Chất T có nhiệt độ sôi cao hơn chất Z
Câu 38
Chọn A
Đặt CTPT là CxHyO4, phương trình đốt cháy: CxHyO4 + (x + (y/4) – 2)O2  xCO2 + (y/2)H2O  a[x + (y/4) -4/2] = 1,5a
0,5y => y = 2x -4 => kX = 3 = 2πC=O + 1πC=C  BTKL nX= nH2 = (mY – mX)/2 = 0,15 mol  MX = 144 (C6H8O4) ⇒ X là C2H2(COOCH3)2
Muối thu được là C2H2(COONa)2: 0,15 mol⇒ m = 24 gam
Câu 39
Chọn D
Khi đốt cháy Y thì: ---BT: O---> nY = 0,3 mol và ---BTKL---> mY = 9,8 (g) Hỗn hợp X gồm các este của phenol (x mol) và este của ancol (0,3 mol) mà 2x + 0,3 = 0,6  x = 0,15  nH2O = 0,15 mol Theo BTKL: 38,5 + 0,6
40 = m + 9,8 + 0,15
18  m = 50 (g) Câu 40
Chọn B
Gly: x mol; Glu: y mol  { ???? + 2???? = ????+22−???? 22 ???? + ???? = ????+21,9−???? 36,5  x = 0,2; y = 0,4 8  m = mGly + mGlu =73,8 (g) -------------- HẾT ---------------

Các tài liệu cùng phân loại

Câu hỏi trắc nghiệm ôn Thi Đại Học

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 12:42:27pm