Chuyên đề Este Hóa học 12

Tài liệu Este Hóa học 12 có đáp án.

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Chuyên đề Este Hóa học 12 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

dinhthomice@gmail
com Page 1 Chương 1: Este - Lipit Este Câu 1: Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau ? A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 2: Este có mùi dứa là A
isoamyl axetat
B
etyl butirat
C
etyl axetat
D
geranyl axctat
Câu 3: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A
CH3COONa và C2H5OH
B
HCOONa và CH3OH
C
HCOONa và C2H5OH
D
CH3COONa và CH3OH
Câu 4: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối ? A
C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat)
B
CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3
C
CH3OOC-COOCH3
D
CH3COOC6H5 (phenyl axetat)
Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam chất X có công thức phân tử C3H6O2 trong 100 gam dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 gam chất rắn
Công thức cấu tạo của X là A
HCOOC2H5
B
HCOOC3H7
C
CH3COOCH3
D
CH3COOC2H5
Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn hai este đơn chức X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH IM, thu được 7,64 gam hỗn hợp 2 muối và 3,76 gam hồn hợp P gồm hai ancol Z và T (MZ < MT)
Phần trăm khối lượng của Z trong P là A
51%

B
49%
C
66%
D
34%
Câu 7: Este X chứa vòng benzen có công thức phân từ là C8H8C2
số công thức cấu tạo của X là A
3 B
4 C
5 D
6 Câu 8: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25
Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng)
Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan
Công thức của X là A
HCOOC4H7
B
CH3COOC3H5 C
C2H3COOC2H5
D
C2H5COOC2H3
Câu 9: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn
Giá trị của m là dinhthomice@gmail
com Page 2 A
19,8
B
21,8
C
14,2 D
11,6
Câu 10: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125
Cho X tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được một anđehit và một muối của axit hữu cơ
Số công thức cấu tạo phù hợp với X là A
2
B
3
C
4
D
5
Câu 11: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 39,6 gam etyl axetat
Hiệu suất của phản ứng este hoá là A
30%
B
50%
C
60%
D
75%
Câu 12: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và CH3COOH có số mol bằng nhau
Cho 5,3 gam X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng)
Biết hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%
Khối lượng hỗn hợp este thu được là A
6,48
B
7,28
C
8,64
D
5,6 Câu 13: Thuỷ phân hoàn toàn este X mạch hở trong NaOH thu được muối của một axit no và một ancol no (đều mạch hở)
X không tác dụng với Na
Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 gấp 4 lần số mol X
Số chất thoả mãn điều kiện của X là A
4
B
5
C
6
D
3
Câu 14: Cho một este no, đơn chức, mạch hở X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH
Cô cạn dung dịch thu được hỗn họp rắn Y
Nung Y trong không khí thu được 15,9 gam Na2CO3, 2,24 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O
Công thức của X là A
CH3COOH
B
C2H5COOH
C
C3H7COOH
D
C4H9COOH
Câu 15: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng yớt anhiđrit axetic, thu được axit axetyl salixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin)
Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetyl salixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M
Giá trị của V là A
0,72
B
0,48
C
0,96
D
0,24 Hướng dẫn giải và Đáp án 1-C 2-B 3-B 4-C 5-A 6-A 7-D 8-D 9-B 10-C 11-C dinhthomice@gmail
com Page 3 12-A 13-C 14-D 15-A Câu 6: mX + mY = 7,64 + 3,76 – 0,1
40 = 7,4 (gam) M = 74 => HCOOC2H5 và CH3COOCH3 Gọi x và y là số mol CH3OH (Z) và C2H5OH (T) Câu 9: m = 13,6 + 0,25
40 – 0,1
18 = 21,8 (gam) Câu 13: CH3COOC2H5 ; HCOOCH2-CH2-CH3; HCOOCH(CH3)-CH3; C2H5COOCH3; Câu 14: nCO2=0,1 mol; nNa2CO3=0,15 mol; nH2O=0,35 mol) Gọi công thức của muối là CnH2n-1O2Na dinhthomice@gmail
com Page 4 => n= 5 => X là C4H9COOH Câu 15: nKOH = 0,24
3 = 0,72 (mol)

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 10:18:55am