CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN)

CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN)

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 11

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN) | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ Trang 1 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN) Bài 1:Câu 1
Công thức tổng quát của ankan là: A
CnHn+2 B
CnH2n+2 C
CnH2n D
CnH2n-2
Giải Đáp án B Bài 2:Ankan X có công thức phân tử C5H12
Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo
Tên gọi của X là: A
2,2-đimetylprotan B
2- metylbutan C
pentan D
2- đimetylpropan Giải Đáp án B Hướng dẫn : Đồng phân khi tham gia phản ứng clo hóa thu được 4 sản phẩm monoclo là: 2- metylbutan Bài 3:Hợp chất X có công thức cấu tạo thu gọn nhất là : Hãy cho biết hợp chất X có bao nhiêu nguyên tử cacbon bậc 2 ? A
4
B
5
C
3
D
6
Giải Đáp án B Bài 4:Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ? A
Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2
Biên soạn: Đình Thọ Trang 2 B
Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan
C
Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử
D
Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan
Giải Đáp án D Bài 5:Hợp chất hữu cơ sau có tên gọi là : CH3CH2C(CH3)2CH2CH3 A
3,3-đimetylpentan B
3,4-đimetylpentan C
2,3-đimetylpentan D
3,3-đimetylheptan Giải Đáp án A Bài 6:Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12 là A
6 B
4 C
5 D
3 Giải Đáp án D Hướng dẫn : Bài 7:Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan
A
C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 B
CH4, C2H2, C3H4, C4H10 C
CH4, C2H6, C4H10, C5H12 Biên soạn: Đình Thọ Trang 3 D
C2H6, C3H8, C5H10, C6H12 Giải Đáp án C Bài 8:Cho các chất sau : Những chất nào là đồng đẳng của nhau ? A
I, III, V
B
I, II, V
C
III, IV, V
D
II, III, V
Giải Đáp án B Bài 9:Số đồng phân xicloankan ứng với CTPT C5H10: A
4 B
5 C
6 D
7 Giải Đáp án B Hướng dẫn : Bài 10:Ankan X có công thức phân tử C6H14
Clo hóa X, thu được 2 sản phẩm dẫn xuất monoClo
Tên gọi của X là A
2,2-đimetylbutan Biên soạn: Đình Thọ Trang 4 B
2- metylpentan C
hexan D
2,3- đimetylbutan Giải Đáp án D Hướng dẫn : Đồng phân của C6H14 cho 2 sản phẩm thế monoclo là: 2,3- đimetylbutan Bài 11:Ankan X có chứa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử
Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là A
4 B
5 C
6 D
7
Giải Đáp án C Hướng dẫn : C6H14 Bài 12:Một xicloankan X có tỉ khối so với oxi bằng 2,625
Biết khi cho X tác dụng với clo ngoài ánh sáng thì chỉ tạo được dẫn xuất monoclo duy nhất
Vậy A là có tên là: A
xiclohexan B
metylxiclopentan C
1,2-đimetylxiclobutan D
1,3-đimetylxiclobutan Giải Đáp án A Hướng dẫn : MX = 2,625
32 = 84 đvC Công thức của X là: CnH2n = 84 => n = 6 => Chỉ có xiclohexan cho 1 dẫn xuất duy nhất
Bài 13:Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là : Biên soạn: Đình Thọ Trang 5 A
Phản ứng tách
B
Phản ứng thế
C
Phản ứng cộng
D
Cả A, B và C
Giải Đáp án B Bài 14:Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C4H9Cl ? A
3 đồng phân
B
4 đồng phân
C
5 đồng phân
D
6 đồng phân
Giải Đáp án B Hướng dẫn : (1) CH3CH2CH2CH2Cl (2) CH3CH2CHClCH3 (3) CH3CH(CH3)CH2Cl (4) CH3CCl(CH3)CH3 Bài 15:Ankan X có chứa 82,76% cacboon theo khối lượng
Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là A
6 B
8 C
10 D
12
Giải Đáp án C Hướng dẫn : Đặt CTPT X là CnH2n+2 -> CTPT: C4H10 Bài 16:Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ? Biên soạn: Đình Thọ Trang 6 A
Phản ứng thế
B
Phản ứng cộng
C
Phản ứng tách
D
Phản ứng cháy
Giải Đáp án B Bài 17:Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C6H14 là A
3 B
4 C
5 D
6
Giải Đáp án C Hướng dẫn : Bài 18:Ankan X có chứa 20% hiđro theo khối lượng
Tổng số nguyên tử trong một phân tử X là A
8 B
11 C
6 D
14
Giải Đáp án A Hướng dẫn : Đặt CTPT X là CnH2n+2 Biên soạn: Đình Thọ Trang 7 Theo bài : (2n+2)/(14n+2) = 20% => n=2 -> CTPT: C2H6 Bài 19:Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoClo tối đa thu được là A
2 B
3 C
5 D
4
Giải Đáp án D Hướng dẫn : 2-metylbutan có CTCT là: Nên có 4 vị trí tham gia phản ứng thế clo tạo tối đa 4 sản phẩm thế monoclo
Bài 20:Cho các hợp chất vòng no sau : Xiclopropan (I) xiclobutan (II) xiclopentan (III) xiclohexan (IV) Độ bền của các vòng tăng dần theo thứ tự nào ? A
I < II < III < IV
B
III C
II < I < III < IV
D
IV < I < III Giải Đáp án A Bài 21:Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lit ( đktc) xicloankan X thu được 1,760g khí CO2
Biết X làm mất màu dd brom
X là: A
Metylxiclobutan B
xiclopropan C
xiclobutan D
Metylxiclopropan
Biên soạn: Đình Thọ Trang 8 Giải Đáp án D Hướng dẫn : CTPT X là CnH2n ; n = 0,04/0,01 = 4=> CTCT của X là : Bài 22:Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là A
neopentan B
2- metylpentan C
isopentan D
1,1- đimetylbutan
Giải Đáp án B Bài 23:Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là : (1) CH3C(CH3)2CH2Cl (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 (3) CH3ClC(CH3)3 A
(1) ; (2)
B
(2) ; (3)
C
(2)
D
(1)
Giải Đáp án D Bài 24:Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là : A
metan
B
etan
C
propan
D
n-butan
Giải Biên soạn: Đình Thọ Trang 9 Đáp án A Bài 25:Khí brom hóa một ankhan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5
Tên của ankhan là A
3,3-đimetylhexan B
2,2-đimetylpropan C
isopentan D
2,2,3-trimetylpentan
Giải Đáp án B Hướng dẫn : CnH2n+2 + Br2 -> CnH2n+1Br + HBr -> 14n + 81 = 75,5
2 -> n = 5 -> CTPT: C5H12 Bài 26:CTCT của chất có tên gọi sau: 4-etyl-3,3-đimetylhexan A
CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)-CH2-CH3 B
CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)- CH3 C
CH3- C(CH3)2- CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3 D
CH3-CH(CH3)2-CH2-CH2-CH3 Giải Đáp án A Bài 27:Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 38,378%
Công thức phân tử của X là A
C4H10 B
C3H8 C
C3H6 D
C2H6 Giải Đáp án A Hướng dẫn : CnH2n+2 + Cl2 -> CnH2n+1Cl + HCl CTPT: C4H10 Bài 28:Có những chất sau : xiclopropan, xiclobutan, metylxiclopropan, xiclopentan
Những chất nào có khả năng làm mất màu nước brom ở điều kiện thường
Biên soạn: Đình Thọ Trang 10 A
xiclopropan và metylxiclopropan B
xiclopropan và xiclobutan C
xiclopropan D
xiclopropan, xiclobutan và Metylxiclopropan
Giải Đáp án A Hướng dẫn : Vòng 3 cạnh có phản ứng cộng mở vòng với Br2 nên có khả năng làm mất màu nước brom Vòng 4 cạnh chỉ công với hidro Từ vòng 5 cạnh trở lên không có phản ứng cộng trong mọi điều kiện
Bài 29:Hiđrocacbon X có CTPT C6H12 không làm mất màu dung dịch brom, khi tác dụng với brom tạo được một dẫn xuất monobrom duy nhất
Tên của X là : A
metylpentan
B
1,2-đimetylxiclobutan
C
1,3-đimetylxiclobutan
D
xiclohexan
Giải Đáp án D Bài 30:Ankan có tên của X là : A
1,1,3-trimetylheptan
B
2,4-đimetylheptan
C
2-metyl-4-propylpentan
D
4,6-đimetylheptan
Giải Đáp án B Bài 31:Đốt cháy hoàn toàn một xicloankan A thu được hỗn hợp khí và hơi
Dẫn toàn bộ hỗn hợp đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra 9,85 gam kết tủa
Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? Biên soạn: Đình Thọ Trang 11 A
giảm 6,75g
B
tăng 6,75g
C
giảm 3,10g
D
tăng 3,10g
Giải Đáp án A Hướng dẫn : nH2O = nCO2 = nBaCO3 = 9,85/197 = 0,05 mol => mH2O = 0,05
18 = 0,9 gam; mCO2 = 0,05
44 = 2,2 gam; mgiảm 9,85 – (0,9 + 2,2) = 6,75
Bài 32:Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là : A
1-clo-2-metylbutan
B
2-clo-2-metylbutan
C
2-clo-3-metylbutan
D
1-clo-3-metylbutan
Giải Đáp án B Hướng dẫn : CH3CH(CH3)CH2CH3 +Cl2 => CH3CCl(CH3)CH2CH3 (2-clo-2-metylbutan) Bài 33:Khí Clo hóa hoàn toàn anlan X thu được chất hữu cơ Y có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của X là 138
Ankan X là A
CH4 B
C2H6 C
C3H8 D
C4H10
Giải Đáp án A Hướng dẫn : CnHm + mCl2 -> CnClm + mHCl => 35,5m – m = 138 => m = 4 => CTPT: CH4 Bài 34:CTCT nào sau đây có tên gọi là: isopentan A
C(CH3)3 B
CH3CH2CH(CH3)CH3 Biên soạn: Đình Thọ Trang 12 C
CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 D
CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 Giải Đáp án D Bài 35:Một xicloankan X có tỉ khối so với oxi bằng 2,625
Biết khi cho X tác dụng với clo ngoài ánh sáng thì chỉ tạo được dẫn xuất monocle duy nhất
Vậy A là có tên là: A
xiclohexan B
metylxiclopentan C
1,2-đimetylxiclobutan D
1,3-đimetylxiclobutan Giải Đáp án C Hướng dẫn : MX = 2,625
32 = 84 đvC Công thức của X là: CnH2n = 84 => n = 6 => Chỉ có xiclohexan cho 1 dẫn xuất duy nhất
Bài 36:CTCT các chất có tên gọi sau : 1-brom-2-clo-3-metylpentan A
CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH3 B
CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH3 C
CH2Cl-CHBr-CH(CH3)-CH2-CH3 D
CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH2- CH3 Giải Đáp án B Bài 37:Clo hóa ankhan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 45,223%
Công thức phân tử của X là A
C4H10 B
C3H8 C
C3H6 D
C2H6
Giải Đáp án B Biên soạn: Đình Thọ Trang 13 Hướng dẫn : CnH2n+2 + Cl2 -> CnH2n+1Cl + HCl => CTPT: C3H8 Bài 38:Hợp chất (CH3)2CHCH2CH3 có tên gọi là A
neopentan B
2-metylbutan C
isobutan D
1,2-đimetylpropan
Giải Đáp án B Bài 39:Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT : là : A
3-etyl-2-clobutan
B
2-clo-3-metylpetan
C
2-clo-3-etylpentan
D
3-metyl-2-clopentan
Giải Đáp án B Bài 40:Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là: (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3 A
(1); (2) B
(2); (3) C
(2) D
(1) Giải Đáp án D Biên soạn: Đình Thọ Trang 14 Hướng dẫn : CTCT của 2,2- đimetyl propan là: Khi thế clo cho duy nhất 1 sản phẩm thế clo 1:1 do 4 vị trí thế cho cùng 1 sản phẩm

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 03:30:42pm