Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9

Câu hỏi hóa học lớp 9 bao gồm các câu hỏi từ mức độ nhận ...

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 9
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn Đình Thọ 1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THEO MỨC ĐỘ HÓA HỌC 9 Câu hỏi nhận biết Câu 1: Mức độ nhận biết : Khí SO2 phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A
CaO; K2SO4; Ca(OH)2 B
NaOH; CaO; H2O C
Ca(OH)2; H2O; BaCl2 D
NaCl; H2O; CaO Đáp án: B Câu 2: Mức độ nhận biết : Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là: A
Na2O, SO3 , CO2
B
K2O, P2O5, CaO
C
BaO, SO3, P2O5
D
CaO, BaO, Na2O
Đáp án: D Câu 3: Mức độ nhận biết Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: A
Zn, ZnO, Zn(OH)2
B
Cu, CuO, Cu(OH)2
C
Na2O, NaOH, Na2CO3
D
MgO, MgCO3, Mg(OH)2
Đáp án: B Câu 4: Mức độ nhận biết Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng: A
ZnO, BaCl2 B
CuO, BaCl2 Biên soạn Đình Thọ 2 C
BaCl2, Ba(NO3)2 D
Ba(OH)2, ZnO Đáp án: C Câu 5: Mức độ nhận biết Natricacbonat tác dụng được với chất nào: A
CaO B
NaOH C
Ca(OH)2 D
NaCl Đáp án: C Câu 6: Mức độ nhận biết 2
Dãy gồm các muối đều tan trong nước là A - CaCO3, BaCO3, Na2CO3, Mg(HCO3)2 B - BaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C - CaCO3, BaCO3, NaHCO3, MgCO3 D - Na2CO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2 Đáp án: D Câu hỏi thông hiểu Câu 1: Mức độ thông hiểu Dãy chất gồm các oxit bazơ: A
CuO, NO, MgO, CaO
B
CuO, CaO, MgO, Na2O
C
CaO, CO2, K2O, Na2O
D
K2O, FeO, P2O5, Mn2O7
Đáp án: B
Câu 2: Mức độ thông hiểu Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: Biên soạn Đình Thọ 3 A
MgO, Fe2O3, SO2, CuO
B
Fe2O3, MgO, P2O5, K2O
C
MgO, Fe2O3, CuO, K2O
D
MgO, Fe2O3, SO2, P2O5
Đáp án: C Câu 3: Mức độ thông hiểu : Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây? A
NaCl, HCl, Na2CO3, KOH B
H2SO4, NaCl, KNO3, CO2 C
KNO3, HCl, KOH, H2SO4 D
HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4 Đáp án: D Câu 4: Mức độ thông hiểu Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại: A
Al , Zn , Fe B
Zn , Pb , Au C
Mg , Fe , Ag D
Na , Mg , Al Đáp án : A Câu 5: Mức độ thông hiểu : Hoàn thành chuỗi sau: Si  SiO2  Na2SiO3  CaSiO3 Đáp án: B
Si + O2  SiO2 SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + H2O SiO2 + CaO  CaSiO3 Biên soạn Đình Thọ 4 Câu 6: Mức độ thông hiểu : CH4 + ?  CO2 + 2H2O CH4 + Cl2 a/s ? + HCl ? + 2H2O xt, to CO2+ 4H2 Đáp án: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O CH4 + Cl2 a/s CH3Cl + HCl CH4 + 2H2O xt, to CO2+ 4H2 Câu hỏi vận dụng Câu1: Mức độ vận dụng Đốt cháy hoàn toàn 6 gam cacbon trong bình kín dư oxi
Sau phản ứng cho 750ml dung dịch NaOH 1M vào bình
a) Hãy viết phương trình phản ứng b) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng
Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể
Đáp án a) Viết đúng mỗi phương trình phản ứng: 0,5 điểm
(1,5 điểm) C + O2 t0 CO2
(1) CO2 + NaOH  NaHCO3 (2) NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O (3) a) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng b) Tính đúng số mol mỗi muối là 0,25 mol (1,5 điểm) C M(NaHCO3) = C M(Na2CO3 = 0,33 M Câu 2: Mức độ vận dụng Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO4 , sau một thời gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi như thế nào? Biên soạn Đình Thọ 5 A
Tăng so với ban đầu B
Giảm so với ban đầu C
Không tăng , không giảm so với ban đầu D
Tăng gấp đôi so với ban đầu Đáp án: B Câu 3: Mức độ vận dụng Cho một bản nhôm có khối lượng 70g vào dung dịch CuSO4
Sau một thời gian lấy bản nhôm ra cân có khối lượng 76,9g
Khối lượng đồng bám vào bản nhôm là: A
19,2g B
10,6g C
16,2g D
9,6g Đáp án: D PT: 2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu KL thanh nhôm tăng lên là 64x 2 3 -27x = 6,9  x= 0,1 mol
Vậy KL đồng b tạo ra = 0,1x1,5x64 = 9,6 gam Câu 4: Mức độ vận dụng Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là : A/ 32,33% B/ 31,81% C/ 46,67% D/ 63,64% Đáp án: C Câu 5: Mức độ vận dụng Trình bày phương pháp để phân biệt các chất bột CaCO3 , NaHCO3, Ca(HCO3), NaCl Đáp án: Hòa tan vào nước, chất bột nào không tan là CaCO3
Các chất còn lại đem nhiệt phân
Chất nào không bị nhiệt phân là NaCl
Đem sản phẩm hòa tan vào nước, rồi thổi khí CO2 vào, sản phẩm nào vẩn đục là CaO Câu 6: Mức độ vận dụng: A: Có số hiệu ngtử 17 => ĐTHN 17+ , chu kỳ 3, nhóm VII
Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử và tính chất của ngtố A
Biên soạn Đình Thọ 6 Đáp án: A - ZA = 17 + ĐTHN = 17+ + Có 17p, 17e - A ở chu kỳ 3 -> ngtử A có 3 lớp e - A thuộc nhóm VII -> lớp ngoài cùng có 7 electron Vì A ở cuối chu kỳ 3 nên A là phi kim mạnh

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 9

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 01:06:19pm