Cacbon - Silic. Hợp chất của Cacbon

Chuyên đề Silic - Cacbon. Hợp chất của Cacbon có đáp án.

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 11

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Cacbon - Silic. Hợp chất của Cacbon | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn Đình Thọ 1 CACBON - SILIC HỢP CHẤT CỦA CACBON Câu 1: Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO trong phòng thí nghiệm A
HCOOH (xt H2SO4 đặc) → H2O + CO B
C + H2O (hơi) → CO + H2 C
C + CO2 → 2CO D
2C + O2 → CO Câu 2: Quặng nào sau đây chứa CaCO3 ? A
dolomit
B
cacnalit
C
pirit
D
xiderit
Câu 3: CO không khử được các oxit trong nhóm nào sau đây ? A
Fe2O3, MgO B
MgO, Al2O3 C
Fe2O3, CuO D
ZnO, Fe2O3, Câu 4: Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân ? A
CaCO3, Na2CO3, KHCO3 B
Na2CO3, K2CO3, Li2CO3 C
Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, KHCO3 D
K2CO3, KHCO3, Li2CO3 Câu 5: Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm A
CaCO3 + HCl B
CaCO3 (to cao) C
C + O2 (to cao) D
CO + O2 (to cao) Câu 6: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3 còn lại là tạp chất trơ
Nung m gam đá này một thời gian thu được 0,78m gam chất rắn
Hiệu suất phân hủy CaCO3 là Biên soạn Đình Thọ 2 A
78%
B
50%
C
62,5%
D
97,5%
Câu 7: Nung 34,6 gam hỗn hợp gồm Ca(HCO3)2, NaHCO3 và KHCO3, thu được 3,6 gam H2O và m gam hỗn hợp các muối cacbonat
Giá trị của m là A
31,0
B
22,2
C
17,8
D
26,6
Câu 8: Cho 11,6 gam hỗn hợp gồm oxit và muối cacbonat của kim loại kiềm R
Hòa tan hết hỗn hợp trên cần vừa đủ 0,2 mol HCl
Kim loại R là A
Na
B
Li
C
Cs
D
K
Câu 9: Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và m gam Fe3O4
Đun nóng bình cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn to àn thì khí trong bình có tỉ khối so với khí CO ban đầu là 20,4
Giá trị của m là A
17,4
B
11,6
C
22,8
D
23,2
Câu 10: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ được hỗn hợp khí X gồm CO2, CO và H2
Toàn bộ lượng X khử vừa hết 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O
thành phần phần trăm thể tích CO2 trong X là A
13,235%
B
16,135%
C
28,571%
D
14,286%
Câu 11: Cho hỗn hợp khí gồm CO2 và CO
dùng chất nào sau đây có thể thu được CO2 tinh khiết hơn ? A
dung dịch NaOH B
CuO (to cao) C
O2 D
dung dịch BaCl2 Câu 12: Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3
Cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh khiết ? A
hòa tan vào nước rồi lọc B
nung nóng C
cho tác dụng với NaOH dư D
cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư Câu 13: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau : X → Y + CO2 X1 + H2O → X2 Biên soạn Đình Thọ 3 X2 + Y → X + Y1 + H2O X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O Hai muối X, Y tương ứng là A
CaCO3, NaHSO4
B
BaCO3, Na2CO3
C
CaCO3, NaHCO3
D
MgCO3, NaHCO3
Câu 14: Cho bốn chất rắn sau : NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4
Chỉ dùng thêm một cặp chất nào dưới đây có thể nhận biết được bốn chất rắn trên ? A
H2O và CO2 B
H2O và NaOH C
H2O và HCl D
H2O và BaCl2 Câu 15: Hấp thụ hết 1,792 lít (đktc) khí CO2 vào 1 lít dung dịch NaOH aM thu được dung dịch X
Cho X vào dung dịch BaCl2 dư thu được 7,88 gam kết tủa
Giá trị của a là A
0,08 B
0,12 C
0,16 D
0,10
Câu 16: hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch Y
So với dung dịch Ca(OH)2 ban đâì thì khối lượng dung dịch Y A
tăng 7,04 gam
B
giảm 3,04 gam
C
giảm 4 gam
D
tăng 3,04 gam
Câu 17: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M
Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa
Giá trị của V là A
2,24 hoặc 4,48 B
2,24 hoặc 11,2 C
6,72 hoặc 4,48 D
5,6 hoặc 11,2
Câu 18: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 1M và KHCO3 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc)
Giá trị của V là A
1,12
B
3,36 C
1,68 D
2,24 Biên soạn Đình Thọ 4 Đáp án 1
A 2
A 3
B 4
B 5
A 6
C 7
B 8
D 9
D 10
D 11
B 12
B 13
C 14
C 15
B 16
D 17
B 18
A Câu 6: mCaCO3 = 0,8m CaCO3 → CaO + CO2 44a = m – 0,78m => a = 0,005m Câu 17: nBa(OH)2 = nNaOH = 0,2; nBaCO3 = 0,1 Trường hợp 1: CO2 hết, Ba(OH)2 dư =>nCO2 = nBaCO3 = 0,1 => V = 2,24 lít Trường hợp 2: CO2 hết, Ba(OH)2 hết => nCO2 = nOH - - 0,1 = 0,6 - 0,1 = 0,5 => V = 11,2 lít

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 02:49:49am