Các câu bài tập về oxit sắt

Các dạng bài tập về oxit sắt có đáp án chi tiết

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 12
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Các câu bài tập về oxit sắt | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

1 Biên soạn Đình Thọ Câu 1
Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X
Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 12,88 gam Fe
Số mol HNO3 có trong dung dịch đầu là A
0,94 mol B
0,88 mol C
0,64 mol D
1,04 mol Câu 2
Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc và dung dịch X
Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là: A
16 gam B
9 gam C
8,2 gam D
10,7 gam Câu 3
Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y
Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa
Giá trị của m là : A
110,95 B
115,85 C
104,20 D
81,55 Câu 4
Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y
Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc)
Số mol HNO3 đã phản ứng là: A
0,18 B
0,14 C
0,16 D
0,12 Câu 5
Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y
Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa
Giá trị của V là A
38,08 B
11,2 C
24,64 D
16,8 Câu 6
Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe dư
Hòa tan hoàn toàn X trong HNO3 thu được 2,24 lít NO (chất khử duy nhất, đo ở đktc)
Giá trị m là A
7,57
B
7,75
C
10,08
2 Biên soạn Đình Thọ D
10,80
Câu 7
Hòa tan hoàn toàn 2,32 gam một oxit sắt dạng FexOy trong lượng dư H2SO4 đặc, nóng
Sau phản ứng thu được 0,112 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc)
Oxit FexOy là A
FeO
B
Fe3O4
C
Fe2O3
D
FeO hoặc Fe3O4
Câu 8
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCl2, FeCl3 trong H2SO4 đặc nóng, thoát ra 4,48 lít khí SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y
Thêm NH3 dư vào Y thu được 32,1 gam kết tủa
Giá trị m là A
16,8
B
17,75
C
25,675
D
34,55
Câu 9
Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam một oxit sắt dạng FexOy trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng
Sau phản ứng thu được 1,68 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc)
Oxit FexOy là A
FeO
B
Fe3O4
C
Fe2O3
D
FeO hoặc Fe3O4
Câu 10
Hòa tan hoàn toàn 25,6 gam chất rắn X gồm Fe, FeS, FeS2 và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra V lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y
Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được 126,25 gam kết tủa
Giá trị của V là A
17,92
B
19,04
C
24,64
D
27,58
Câu 11
Cho hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 với số mol bằng nhau
ấy a gam X cho phản ứng với CO nung nóng, sau phản ứng trong bình còn lại 16,8 gam hỗn hợp rắn Y
Hòa tan hoàn toàn Y trong H2SO4 đặc, nóng thu được 3,36 lít khí SO2 duy nhất (đktc)
Giá trị của a và số mol H2SO4 đã phản ứng lần lượt là A
19,20 và 0,87
B
19,20 và 0,51
C
18,56 và 0,87
D
18,56 và 0,51
Câu 12
Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất)
Cô cạn dung dịch Y và lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đổi thu được 30,4 gam chất rắn khan
Nếu cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và p gam chất rắn không tan
Giá trị của p là: A
0,84
B
0,56
C
1,12
D
0,28
Câu 13
Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm S, FeS, FeS2 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu 3 Biên soạn Đình Thọ được V lit NO2 duy nhất và dung dịch Y
Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc và nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 62,6 gam chất rắn
V có giá trị A
44,8 4 Biên soạn Đình Thọ B
47,1 C
40,32 D
22,4 Câu 14
Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được được dung dịch Y
Cô cạn dung dịch Y được 90,4 gam muối khan
Nếu cho dung dịch Y tác dụng với Cl2 dư thì được 97,5 gam muối khan
Giá trị của m là A
39,2
B
46,4
C
23,2
D
38,4
Câu 15
Hỗn hợp X gồm FeS, FeS2, CuS tan vừa hết trong dung dịch chứa 0,33 mol H2SO4 đặc sinh ra 0,325 mol khí SO2 và dung dịch Y
Nhúng thanh Fe nặng 50 gam vào Y, phản ứng xong thấy thanh Fe nặng 49,48 gam và thu được dung dịch Z
Cho Z phản ứng với HNO3 đặc, dư sinh ra khí NO2 duy nhất và còn lại dung dịch E (không chứa NH4 + )
Cho dung dịch E bay hơi hết được m gam muối khan
Giá trị lớn nhất của m là A
18,19
B
20,57 C
21,33
D
27,41 Câu 16
Để a gam hỗn hợp bột Fe và Zn ngoài không khí một thời gian được 18,75 gam hỗn hợp X
Hòa tan hoàn toàn X trong lượng vừa đủ H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y và 3,024 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất)
Thể tích dung dịch HNO3 2M ít nhất cần để hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp bột kim loại ban đầu là 520 ml, đồng thời thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất)
Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào Y, lọc tách kết tủa, đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được tối đa b gam chất rắn
Giá trị của b là (các thể tích khí đều đo ở đktc) A
110,910
B
81,491
C
90,055
D
98,965
Câu 17
Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2
Chia Y thành hai phần bằng nhau
Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan
Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan
Biết m2 – m1 = 0,71
Thể tích dung dịch HCl đã dùng là A
240 ml
B
80 ml
C
320 ml
D
160 ml
Câu 18
Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư)
Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat
Phần trăm khối lượng của Cu trong X là A
39,34%
B
65,57%
C
26,23%
5 Biên soạn Đình Thọ D
13,11%
6 Biên soạn Đình Thọ Câu 19
Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam bột Fe trong bình O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4 và một phần Fe còn dư
Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp X ở trên vào dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO có tỉ khối so với H2 bằng 19
Giá trị của V là A
0,896 B
0,672 C
1,792 D
0,448 Câu 20
Để m gam bột Fe trong không khí một thời gian thu được 11,28 gam hỗn hợp X gồm bốn chất
Hòa tan hết X trong lượng dư dung dịch HNO3 thu được 672 ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc)
Giá trị của m là A
5,6
B
11,2
C
7,0
D
8,4
Câu 21
Cho 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí Y gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 19
Mặt khác, nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với khi CO nóng dư thì sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,52 gam Fe
Giá trị của V là A
1,40
B
2,80
C
5,60
D
4,20
Câu 22
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X
Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc)
Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa
Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4)
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
Giá trị của m là A
5,04
B
6,29
C
6,48
D
6,96
Câu 23
Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO
Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2
Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa
Giá trị của m là: A
21,60
B
15,76 C
23,64 D
21,92 Câu 24
Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:3
Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin
Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13
Giá trị của m là A
18,83
B
18,29
C
19,19
D
18,47
7 Biên soạn Đình Thọ Câu 25
Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc)
Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan
Giá trị của m là A
48,4
B
52,2
C
58,0
D
54,0
Câu 26
Để m gam Fe trong không khí trong một thời gian được 7,52 gam hỗn hợp X gồm 4 chất
Hòa tan hết X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư được 0,672 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch Y
Cô cạn cẩn thận Y được m1 gam muối khan
Giá trị của m và m1 lần lượt là A
7 gam và 25 gam B
4,2 gam và 1,5 gam C
4,48 gam và 16 gam D
5,6 gam và 20 gam Câu 27
Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S +6)
Giá trị của m là A
24,0
B
34,8
C
10,8
D
46,4
Câu 28
ấy 10,44 gam hỗn hợp Fe và FexOy tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 0,504 lít SO2 (đktc)
Xác định công thức của FexOy A
FeO hoặc Fe3O4 B
Fe2O3 C
Fe3O4 hoặc Fe2O3 D
FeO Câu 29
Nung nóng 8,96 gam bột Fe trong khí O2 một thời gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4
Hòa tan hết X trong dung dịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4, thu được dung dịch Y (không chứa NH4 + ) và 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc)
Giá trị của a là A
0,32
B
0,16
C
0,04
D
0,44
Câu 30
Cho 17,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với 720 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch Y
Khối lượng muối NaCl có trong dung dich Y là A
14,04 gam
B
15,21 gam
C
4,68 gam
D
8,775 gam
ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT 8 Biên soạn Đình Thọ Câu 1
Đáp án A Ta có:11,36 gam hh Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 + HNO3 loãng → 0,06 mol NO + ddX ddX + 0,23 mol Fetối đa • Ta coi hh đầu + 0,06 mol NO
mhh ban đầu = mFe + mO = 56x + 16y = 11,36 (*) Theo bảo toàn e: 3 × nFe = 2 × nO + 3 × nNO → 2x = 2y + 0,06 × 3 (**) Từ (*), (**) → x = 0,16 mol; y = 0,15 mol • 0,23 mol Fe + ddX gồm HNO3 dư; 0,16 mol Fe(NO3)3 Theo bảo toàn e: nFe phản ứng với HNO3 = (0,23 × 2 - 0,16) : 2 = 0,15 mol → nHNO3dư = 0,15 × 2 × 4/3 = 0,4 mol (NO3 - + 4H+ + 3e → NO + 2H2O) → ∑nHNO3 = 3 × nFe(NO3)3 + nNO + nHNO3dư = 3 × 0,16 + 0,06 + 0,15 × 2 × 4/3 = 9,4 mol Câu 2: A 20,8 g gồm FeS, FeS2, S + HNO3 đ, to → 2,4 mol NO2 + ddX ddX + NaOH dư → ↓Fe(OH)3
• Coi hh ban đầu gồm Fe và S Đặt nFe = x mol; nS = y mol → 56x + 32y = 20,8 (*) Theo bảo toàn e: 3 × nFe + 6 × nS = 1 × nNO2 → 3x + 6y = 2,4 (**) Từ (*), (**) → x = 0,2 mol; y = 0,3 mol
nFe2O3 = 1/2 × nFe = 1/2 × 0,2 = 0,1 mol → mFe2O3 = 0,1 × 160 = 16 gam Câu 3: A xem hh ban đầu gồm Cu, S ta có 64x+32y=30
4 2x+6y=0,9
3 ==> x=0,3 ; y=0,35 => m= 0,3
98+0,35
233 9 Biên soạn Đình Thọ Câu 4: A Câu 5: A Quy đổi hỗn hợp về x mol Fe, y mol Cu và z mol S
Sơ đồ phản ứng như sau: Bảo toàn lưu huỳnh: Bảo toàn sắt: Bảo toàn electron: Câu 6: C m gam Fe + không khí → 12 gam X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe dư
X + HNO3 → 0,1 mol NO
• Coi hh X gồm Fe và O Ta có hpt: → m = 0,18 x 56 = 10,08 gam Câu 7: B 2,32 gam FexOy + H2SO4 đặc, nóng → 0,005 mol SO2
• Coi FexOy ban đầu gồm Fe và O Ta có hpt: 10 Biên soạn Đình Thọ x : y = 0,03 : 0,04 = 3 : 4 → Oxit sắt cần tìm là Fe3O4 11 Biên soạn Đình Thọ Câu 8: D Quy đổi hỗn hợp về x mol Fe và y mol Cl-
Sơ đồ phản ứng: Bảo toàn Fe: tính được x=0,3
Bảo toàn electron: Câu 9: B 10,8 gam FexOy + H2SO4 đặc, nóng → 0,075 mol SO2
• Coi FexOy ban đầu gồm Fe và O Ta có hpt: x : y = 0,15 : 0,15 = 1 : 1 → Oxit sắt cần tìm là FeO Câu 10: C 25,6 gam chất rắn X gồm Fe, FeS, FeS2 và S + HNO3 dư → V lít NO + ddY
ddY + BaCl2 → 126,25 gam BaSO4↓ và Fe(OH)3
• Coi hh X ban đầu gồm Fe và S Ta có hpt: Theo bảo toàn e: nNO = (0,2 x 3 + 0,45 x 6) : 3 = 1,1 mol → VNO = 24,64 lít Câu 11: D Quy đổi Y về x mol Fe và y mol O
Sơ đồ phản ứng: 12 Biên soạn Đình Thọ Ta có hệ: Như vậy, ta đã biết được số mol Fe trong X là 0,24 mol
Do số mol các chất trong X bằng nhau nên ta quy đổi về Fe3O4
Câu 12: B Sơ đồ: Chất rắn thu được là Fe2O3
Khi cho 11,2 gam Fe vào thì có 10,64 gam phản ứng với Fe3+
Khối lượng chất rắn không tan là: Câu 13: C Quy đổi hỗn hợp về Fe (x mol) và S (y mol)
Sơ đồ phản ứng: Ta có hệ: Bảo toàn electron: Câu 14: D 13 Biên soạn Đình Thọ Sơ đồ phản ứng: Khối lượng muối tăng là do có thêm lượng Cl-
Ta thấy, Fe2+ phản ứng với Cl2
Trong 90,4 gam muối khan có FeSO4 và Fe2(SO4)3
Ta có: Quy đổi hỗn hợp đầu về FeO và Fe2O3
Khối lượng hỗn hợp là: Câu 15: B Quy đổi hỗn hợp về Fe, Cu và S Sơ đồ phản ứng: Ta thấy, nguyên tố S sau phản ứng chuyển về SO2 và SO4 2- Bảo toàn điện tích: ♦ Khi cho Fe vào dung dịch Y (Fe3+ và Cu2+ tác dụng)
♦ Bảo toàn electron Sử dụng tăng giảm khối lượng: 14 Biên soạn Đình Thọ Giải (1), (2), (3) ta được nghiệm Như vậy, trong Z chứa: Khi phản ứng với HNO3 thì Fe2+ → Fe3+
Trong dung dịch có Fe3+, H+ dư, SO4 2- và NO3-
Ta đi xét khoảng giá trị của muối Nếu muối bao gồm toàn bộ lượng SO4 2-: bảo toàn điện tích: Khối lượng muối: Vậy, giá trị lớn nhất là 20,57
Câu 16: D Đặt số mol Fe là x, Zn là y và O2 (Phản ứng với hỗn hợp trong phản ứng đầu) là z
♦ Phản ứng đầu: ♦ Phản ứng thứ 2: Do thể tích HNO3 ít nhất nên Fe tạo thành Fe2+ Ta có hệ: Trong dung dịch Y: Khối lượng chất rắn là: m=98,965 Câu 17: D 15 Biên soạn Đình Thọ Câu 18: C Coi hỗn hợp X gồm Fe, Cu và O với số mol lần lượt là a,b,c(mol) Bảo toàn % % Câu 19: A Coi X gồm Fe va O Bảo toàn e: Mặt khác Câu 20: D Gọi số mol Fe và O2 lần lượt là x, y mol Ta có hệ : → 16 Biên soạn Đình Thọ → m= 0,15×56 = 8,4 gam 17 Biên soạn Đình Thọ O trong oxit sắt Câu 21: B Coi X gồm Fe va O Bảo toàn e: Mặt khác Câu 22: D Nhiệt nhôm hh gồm Al và m gam hai oxit sắt → hh X
X + NaOH dư → ddY + chất không tan Z + 0,03 mol H2
CO2 + ddY → 0,1 mol Al(OH)3 Z + H2SO4 → 15,6 gam muối Fe2(SO4)3 và FeSO4 + 0,11 mol SO2
• nH2 = 0,03 mol → nAl dư = 0,02 mol → nAl phản ứng = 0,1 - 0,02 = 0,08 mol → nAl2O3 tạo thành = 0,04 mol → n 2- = 0,04 x 3 = 0,12 mol
Đặt nFe2(SO4)3 = x mol; nFeSO4 = y mol
Ta có hpt → ∑nFe = 0,02 x 2 + 0,05 = 0,09 mol
moxit sắt = mFe + mO = 0,09 x 56 + 0,12 x 16 = 6,96 gam Câu 23: B • + 0,05 mol H2 0,3 mol CO2 + ddY → m gam ↓BaCO3 • Ta có ∑nH = 0,12 x 2 + x + 0,05 x 2 = 0,34 + x (mol) → nH2O = 0,17 + 0,5x mol
Theo BTKL: 21,9 + 18(0,17 + 0,5x) = 0,12 x 171 + 40x + 0,05 x 2 → x = 0,14 mol
18 Biên soạn Đình Thọ ∑nOH - = 0,12 x 2 + 0,14 = 0,38 mol
19 Biên soạn Đình Thọ CO2 + OH- → HCO3 - 0,3-------0,3--------0,3 HCO3 - + OH- → CO3 2- + H2O 0,08------0,08-------0,08 CO3 2- + Ba2+ → BaCO3↓ 0,08------0,08-------0,08 → m↓ = 0,08 x 197 = 15,76 gam Câu 24: C hhX gồm ba peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3
Thủy phân hoàn toàn m gam X → 0,16 mol alanin; 0,07 mol valin
∑liên kết peptit trong ba peptit < 13
• Giả sử số mol peptit và số gốc α-aminoaxit ban đầu lần lượt là 1, 1, 3 mol và a, b, c gốc
Ta có (a - 1) + (b - 1) + (c - 1) < 13 → (a - 1) + (b - 1) + 3(c - 1) < 39 → a + b + 3c < 44
Ta có hpt → 23n < 44 → n < 1,9 → n = 1 → a + b + 3c = 23 → ∑nH2O = 18 mol → nH2O thực = 18/100 = 0,18 mol
m = (14,24 + 8,19) - 0,18 x 18 = 19,19 gam Câu 25: C 20,88 g oxit sắt + H2SO4 đặc, nóng → ddX + 0,145 mol SO2↑
Cô cạn ddX thu được m gam muối
• Oxit sắt là FeO hoặc Fe3O4 → nFe2(SO4)3 = nSO2 = 0,145 mol
→ ∑nH2SO4 = 0,145 x 3 + 0,145 = 0,58 mol → nH2O = 0,58 mol
Theo BTKL m = 20,88 + 0,58 x 98 - 0,145 x 64 - 0,58 x 18 = 58,0 gam Câu 26: D • m gam Fe trong không khí → 7,52 gam hhX gồm 4 chất
hhX + H2SO4 đặc, nóng → 0,03 mol SO2 + ddY
Cô cạn Y được m1 gam muối khan
20 Biên soạn Đình Thọ • Ta có các quá trình nhường, nhận e: 21 Biên soạn Đình Thọ O SO4 tạo muối O e nhận Fe0 → Fe+3 + 3e O2 0 + 4e → 2O-2 S +6 + 2e → S+4 Theo bảo toàn e: 3 x nFe = 4 x nO2 + 2 x nSO2→ → m = 5,6 gam → nO2 = (7,52 - 5,6) : 32 = 0,06 mol → n 2- = 0,12 mol
• 1O2- thay thế bằng 1SO4 2- 4H+ + SO4 2- + 2e → SO2 + 2H2O n 2- = n 2- + n : 2 = 0,12 + 0,03 = 0,15 mol
mmuối = mFe + mSO4 2- = 5,6 + 0,15 x 96 = 20 gam Câu 27: B m gam một oxit sắt FexOy + 0,75 mol H2SO4 → muối + 0,075 mol SO2↑ • nFe2(SO4)3 = (0,75 - 0,075) : 3 = 0,225 mol
Oxit sắt cần tìm là FeO hoặc Fe3O4 (cả hai đều nhận 1 e) → noxit sắt = 0,075 x 2 = 0,15 mol → 0,15x = 0,225 x 2 → x = 3 → Fe3O4 → m = 0,15 x 232 = 34,8 gam Câu 28: B 10,44 gam hh Fe và FexOy + H2SO4 đặc, nóng → 0,0225 mol SO2↑ • Coi hỗn hợp ban đầu gồm Fe a mol; O b mol Ta có hpt → → hh gồm Fe và Fe2O3 Câu 29: A 0,16 mol Fe + O2 → 11,2 gam hhX gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4
hhX + a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4 → ddY + 0,04 mol NO↑ • nO2 = (11,2 - 8,96) : 32 = 0,07 mol → nO 2- = 0,14 mol
22 Biên soạn Đình Thọ 2H+ + O2 → H2O 23 Biên soạn Đình Thọ H HNO3 0,28<-----0,14 Fe + 4H+ + NO3 - → Fe3+ + NO + H2O ----0,16---------------------------0,04 → ∑n + = 0,16 + 0,28 = 0,44 mol → n = 0,44 - 0,06 x 2 = 0,32 mol Câu 30: A 17,04 gam hhX gồm Ca, MgO, Na2O + 0,72 mol HCl → ddY • Ta thấy MCa = MMgO, hơn nữa tỉ lệ phản ứng với HCl giống nhau → Coi hhX gồm Ca, Na2O Ta có hpt: nNaCl = 0,12 x 2 = 0,24 mol → mNaCl = 0,24 x 58,5 = 14,04 gam

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 10:01:51am