Bài tập trắc nghiệm Ankan

Bài tập chuyên đề về ankan có đáp án

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 11

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Bài tập trắc nghiệm Ankan | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ Trang 1 Câu 1
Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 1,76 gam CO2; 1,26 gam H2O và N2 (đktc)
Tìm CTPT của X
Giải Đặt CTTQ của amin đơn chức là CxHyN Ta có nCO2 = 0,04(mol); nH2O = 0,07(mol) ⇒ x : y = nH: nC = 7 : 2⇒ X là C2H7N Vậy CTCT của X là C2 H5 NH2 Câu 2
Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một amin X đơn chức, bậc 1 trong lượng vừa đủ không khí (O2 chiếm 20% thể tích, còn lại là N2 )
Dẫn sản phẩm khí qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 24 gam kết tủa và có 41,664 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra
X là: Giải Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,24 ⇒ nC = 0,24 Trong X đặt nH = a và nN = b ⇒ nH2O = 0,5a và nN2 sản phẩm = 0,5b mol mX = a + 14b + 0,24
12 = 5,4 (1) nN2 tổng = 1,86 ⇒ nN2 không khí = 1,86 – 0,5b nN2 tổng = 1,86 ⇒ nN2 không khí = 1,86 – 0,5b Bảo toàn O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⇒2
(0,465 – 0,125b) = 0,24
2 + 0,5a (2) (1) và (2) ⇒ a = 0,84 và b = 0,12 ⇒ nc : nH : nN = 0,24 : 0,84 : 0,12 = 2 : 7 : 1 X đơn chức nên X là C2H7 N Câu 3
Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện)
Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ
Chất X là: Giải Biên soạn: Đình Thọ Trang 2 Tự chọn nX = 1 mol ⇒ 2x + y + z = 16 ⇒ x = 3; y = 9; z = 1 là nghiệm thỏa mãn
X + HNO2 → N2 nên X là amin bậc 1
⇒ CH3-CH2-CH2-NH2 Câu 4
Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2 , thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2O
Công thức phân tử của X là: A
C3H9N
B
C4H11N
C
C4H9N
D
C3H7N
Giải CTTQ của amin đơn chức là CxHyN nN = 2nN2 = 0,1(mol) nC = nCO2 = 0,4(mol) nH = 2nH2O = 0,9(mol) Ta có tỉ lệ: nC : nH : nN = 0,4 : 0,9 : 0,1 = 4 : 9 : 1 Vậy công thức amin là C4 H9 N → Đáp án C Câu 5
Đốt cháy một amin đơn chức no (hở) thu được tỉ lệ số mol CO2 : H2 O là 2 : 5
Amin đã cho có tên gọi nào dưới đây? A
Đimetylamin
B
Metylamin
C
Trimetylamin
Biên soạn: Đình Thọ Trang 3 D
Izopropylamin Giải Ta có: nC : nH = nCO2 : 2nH2O = 2 : 10 = 1 : 5 ⇒ CTPT : CH5 N metylamin → Đáp án B Câu 6
Đốt cháy hoàn toàn một amino axit A thì thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích là 4:1
Biết phân tử A chỉ chứa 1 nhóm amin bậc I
Công thức cấu tạo của A là: A
CH3 CH(NH2 )COOH B
H2 NCH2 COOH C
H2 NCH2 CH2 COOH D
CH3 NHCH2 COOH Giải Có nC : nN = nCO2 : 2nN2 = 4 : 2 = 2 : 1 A chỉ chứa 1 nguyên tử N trong phân tử suy ra số nguyên tử C = 2 ⇒ CTPT của A là C2H5NO2, CTCT: H2NCH2COOH → Đáp án B Câu 7
Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc)
Công thức phân tử của X là A
C3H8 B
C4H10 C
C5H10 D
C5H12
Giải Đáp án C Hướng dẫn : Đặt CTPT X là CnH2n+2 => 3,6n/(14n+2)=5,6/22,4 =>n=5 => CTPT: C5H12 Câu 8
Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25
Tên của Y là : A
butan
B
propan
Biên soạn: Đình Thọ Trang 4 C
iso-butan
D
2-metylbutan Giải Đáp án B Hướng dẫn: Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2
Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo ra dẫn xuất monoclo : Theo giả thiết ta thấy CnH2n+1Cl gồm hai đồng phân và nên ta có : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3 => CTPT của ankan là C3H8
Vậy Y là propan, phương trình phản ứng : Câu 9
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O
hai hiđrocacbon trong X là A
C2H6 và C3H8 B
CH4 và C2H6
C
C2H2 và C3H4 D
C2H4 và C3H6 Giải Đáp án B Hướng dẫn : Đặt CTPT 2 ankan là nCO2=2,24/22,4=0,1(mol) ; nH2O=3,24/18=0,18(mol) Biên soạn: Đình Thọ Trang 5 nX =nH2O-nCO2 = 0,18 – 0,1 = 0,08 (mol) => 0,08 = 0,1 => = 1,25 => CTPT 2 ankan là: CH4 và C2H6 Câu 10
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được 4,48 lit khí CO2 (đktc) và m gam H2O
Giá trị của V là A
1,8 B
3,6 C
5,4 D
7,2
Giải Đáp án C Hướng dẫn :: nX=2,24/22,4=0,1(mol); nCO2=4,48/22,4=0,2(mol) nX = nH2O-nCO2 => nH2O=nCO2 +nX= 0,2+0,1=0,3 => m = 0,3
18 = 5,4 (gam) Câu 11
Cracking m gam n-butan thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking
Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2
Giá trị của m là A
5,8
B
11,6
C
2,6
D
23,2
Giải Đáp án A Hướng dẫn : nbutan = nH2O – nCO2 = 9/18 - 17,6/44 = 0,1 mol; m = 0,1
58 = 5,8 gam Câu 12
Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25
Tên của ankan X là : A
3,3-đimetylhecxan
C
isopentan
B
2,2-đimetylpropan
D
2,2,3-trimetylpentan Giải Biên soạn: Đình Thọ Trang 6 Đáp án B Hướng dẫn : Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2
Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo ra dẫn xuất monoclo : Theo giả thiết MCnH2n+1Cl=53,25
2=106,5 (g/mol) nên ta có : 14n + 36,5 = 106,5 => n = 5 CTPT của ankan là C5H12
Vì phản ứng chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất nên ankan X là 2,2-đimetylpropan
Phương trình phản ứng : Câu 13
Trộn a mol hỗn hợp A (gồm C2H6, C3H8) và b mol hỗn hợp B (gồm C3H6, C4H8) thu được 0,35 mol hỗn hợp C rồi đem đốt cháy, thu được hiệu số mol H2O và CO2 là 0,2 mol
Giá trị của a và b lần lượt là: A
0,1 và 0,25 B
0,15 và 0,2 C
0,2 và 0,15 D
0,25 và 0,1 Giải Đáp án C Hướng dẫn : Công thức chung của hỗn hợp A là CnH2n+2 : a mol Công thức chung của hỗn hợp B là CmH2m : b mol Biên soạn: Đình Thọ Trang 7 Ta có: nCO2 = na + mb ; nH2 O = (n+1)a + mb => nH2O - nCO2 = a = 0,2 mol => b = 0,35 – 0,2 = 0,15 mol Câu 14
Cho biết CTCT của pentan tác dụng với Cl2 (askt) tỉ lệ 1 : 1 cho 4 sản phẩm A
2-metylbutan B
3-metylbutan C
pentan D
iso pentan Giải Đáp án A Hướng dẫn : Ứng với pentan C5H12 có các dạng khung C sau: a) Khi thực hiện phản ứng thế: (1) có 3 vị trí thế (C1, C2, C3) => tạo 3 sản phẩm (loại) (2) có 4 vị trí thế (C1, C2, C3, C4)=> tạo 4 sản phẩm (nhận) (3) có 1 vị trí thế (C1 hoặc C3) => tạo một sản phẩm (loại) Vậy CTCT của pentan là (2): 2-metylbutan (isopentan) Biên soạn: Đình Thọ Trang 8 Ptpứ: Câu 15
Crackinh propan thu được 67,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm H2, C3H6, CH4, C2H4, C3H8
Dẫn toàn bộ X vào bình đựng dung dịch Br2 dư thì thấy có 160 gam brom phản ứng (biết rằng chỉ có C2H4, C3H6 phản ứng với Br2 và đều theo tỉ lệ số mol 1:1)
Vậy % propan đã phản ứng là: A
20 % B
25% C
50 % D
75 % Giải Đáp án C Hướng dẫn : nX = 67,2/22,4 = 3 mol; nanken = nBr2 = 160/160 = 1 mol; npropan = 3-1 = 2 mol; H = (3-2)/2
100% = 50% Câu 16
Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hỗn hợp X gồm hai ankhan cần hết 15,68 lít O2 (đktc)
Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa
Giá trị của m là A
40,0 B
37,5 Biên soạn: Đình Thọ Trang 9 C
20,0 D
30,0
Giải Đáp án A Hướng dẫn : nCaCO3=nCO2=0,4 mol =>m = 0,4
100 = 40 gam Câu 17
Hỗn hợp B gồm một ankan và 1 xicloankan
Dẫn m g B qua bình chứa nước brom dư thì khối lượng bình tăng 4,2 gam
Đốt cháy hoàn toàn m gam B thu được 11,2 lit CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O
Thành phần % khối lượng ankan trong B là?
A
41,67% B
34,36% C
52,81% D
29,28% Giải Đáp án A Hướng dẫn : Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của xicloankan: mxicloankan = 4,2 gam nH2O = 10,8/18 = 0,6 mol; nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol mB = mC + mH = 0,5
12 + 0,6
2 = 7,2 gam =>mankan = 7,2 – 4,2 = 3 gam => %mankan = 3
110%/7,2 = 41,67% Câu 18
Đề hidro hóa hỗn hợp A gồm: C2H6, C3H8 , C4H10
Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B, dA/B =1,75
% ankan bị đề hidro hóa là: A
50% B
75% C
25% Biên soạn: Đình Thọ Trang 10 D
90% Giải Đáp án B Hướng dẫn :MA/MB = 1,75 => H = (MA- MB)/MB
100% = (1,75-1)/1
100% = 75% Câu 19
Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau
Tên của X là : A
3-metylpentan
B
2,3-đimetylbutan
C
2-metylpropan
D
butan
Giải Đáp án B Hướng dẫn :: Đặt CTPT của ankan X là CnH2n+2
Theo giả thiết ta có : CTPT của ankan X là C6H14
Vì X phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 chỉ thu được hai sản phẩm thế monoclo nên X có tên là 2,3- đimetylbutan
Phương trình phản ứng : Câu 20
Cho 8,8g ankan A phản ứng với clo trong điều kiện ánh sáng thu được 15,7g dẫn xuất một thế clo
Xác định dẫn xuất một lần thế clo của A A
C3H8 B
C3H7Cl Biên soạn: Đình Thọ Trang 11 C
C2H6Cl D
C4H9Cl Giải Đặt CTTQ của ankan A: CnH2n+2 Theo phương trình ta có: 15,7/(14n+36,5) = 8,8/(14n+2) => n =3 Vậy CTPT của A: C3H8 => CTPT dẫn xuất một lần thế clo: C3H7Cl

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 02:58:09am