6 chuyên đề hóa học 11 tập 1

6 chuyên đề hóa hữu cơ 11 tập 1 do thầy Nguyễn Minh Tuấn biên ...

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 11

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

6 chuyên đề hóa học 11 tập 1 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 1 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (nâng cao) Câu 1
M tan là thành ph n ch ếu c a h thi n nhi n nh th t ch h ch a m tan đ sản uất đư c tấn nh a P iết hiệu suất chung c a qu tr nh là A
25149,3 m3 B
25396,8 m3 C
24614,8 m3 D
27468,1 m3 Giải 2nCH4  C2H2  C2H4  (-C2H4-)n 2n
22,4m3 --------------------- 28nkg ? ----------------------------10
000kg h t ch h H4 = (2n
22,4
10000
100)/(28n
70) = 228571 m3 h t ch thi n nhi n = (228571
100)/90 = 25396,8 m3 → Đ p n B Câu 2
ho c c ph t bi u sau: (a) Khi làm th nghiệm với c c h độc trong phòng th nghiệm n n tiến hành trong t hút (b) Kh tho t vào h qu n, freon ph huỷ t ng ozon
(c) rong h qu n, nồng độ CO2 vư t qu ti u chuẩn cho phép gâ ra hiệu ng nhà nh (d) rong h qu n, nồng độ NO2 và SO2 vư t qu ti u chuẩn cho phép gâ ra hiện tư ng mưa a t (e) Đ xử l thuỷ ngân rơi vãi, người ta có th dùng bột lưu huỳnh đ thu hồi thuỷ ngân rong c c ph t bi u tr n, số ph t bi u đúng là A
5
B
4
C
2
D
3
Giải Tất cả c c câu tr n đều đúng → Đ p n A Câu 3
Trong số c c nguồn năng lư ng: (1) Thuỷ điện, (2) Gió, (3) Mặt Trời, (4) Ho thạch, những nguồn năng lư ng sạch là: A
(1), (2), (3) B
(1), (3), (4) C
(1), (2), (4) D
(2), (3), (4)
Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 2 Giải → Đ p n A Câu 4
ó th điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau: uS → uO → uSO4 Lư ng dung dịch CuSO4 5 thu đư c từ 0,15 tấn ngu n liệu ch a 8 uS là bao nhi u Biết H=80% A
3,2 tấn B
3,8 tấn C
4,8 tấn D
2,1 tấn Giải mCuSO4 = (0,15
80%
160)/96 = 0,2 tấn mdd CuSO4 th c tế thu đư c là: ( ,2 8 )/(5 )= 3,2 tấn → Đ p n A Câu 5
ho c c chất sau: 1
Cafein 2
Mophin 3
Hassish 4
Amphetamin 5
Nicotin 6
Amoxilin 7
Seduxen Những chất gâ nghiện là: A
1, 2, 3, 4, 5, 7 B
1, 2, 3, 4, 6 C
1, 2, 3, 4, 7 D
2, 3, 4, 6, 7 Giải Nicotin là chất gâ ung thư mo ilin là chất h ng sinh → Đ p n C Câu 6
Đ đ nh gi độ nhi m bẩn H2S hông h c a một nhà m , người ta tiến hành lấ 2 l t hông h rồi s c qua dung dịch Pb(NO3)2 dư th thu đư c ,3585mg chất ết t a mà đen hàm lư ng H2S trong hông h c a nhà m nà là: A
3
10-2 mg/l B
2,55
10-2 mg/l C
2,8
10-2 mg/l Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 3 D
5,1
10-2 mg/l Giải nPbS = 0,3585
10-3 /239 = 1,5
10-6 mol Pb(NO3)2 (1,5
10-6 ) + H2S → PbS↓ ( ,5 -6 ) + 2HNO3 mH2S = 1,5
10-6
34 = 5,1
10-6 g Hàm lư ng H2S = 5,1
10-6 /2 = 2,55
10-5 g/l = 2,55
10-2 mg/l → Đ p n B Câu 7
Cho một số nh n định về ngu n nhân gâ ô nhi m môi trường hông h như sau: (1) Do hoạt động c a núi lửa
(2) Do h thải công nghiệp, h thải sinh hoạt
(3) Do h thải từ c c phương tiện giao thông
(4) Do h sinh ra từ qu tr nh quang h p c a câ anh (5) Do nồng độ cao c a c c ion im loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong c c nguồn nước
Trong những nh n định tr n, c c nh n định đúng là: A
(2), (3), (5) B
(1), (2), (3) C
(2), (3), (4) D
(1), (2), (4)
Giải → Đ p n B Câu 8
Không h sẽ bị ô nhi m hi tăng cao nồng độ c a chất sau đâ ? Kh N2 Kh O2 Kh O2 D hơi nước Giải Không h sẽ bị ô nhi m hi tăng cao nồng độ c a kh O2 → Đ p n C Câu 9
ảo quản th c phẩm (thịt, c , ) b ng c ch nào sau đâ đư c coi là an toàn: Dùng nước đa, fomon Dùng ure, nước đ Dùng nước đ và nước đ hô D Dùng fomon và ure Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 4 Giải ảo quản th c phẩm (thịt, c , ) b ng c ch dùng nước đ và nước đ hô đư c coi là an toàn
→ Đ p n C Câu 10
heo ti u chuẩn iệt Nam ( N 2 : 2 2) th hàm lư ng ch cho phép đối với đất sử d ng cho m c đ ch trồng trọt là ppm Khi phân t ch m u đất nặng ,5g b ng phương ph p quang ph , hàm lư ng Pb tối đa là bao nhi u gam th m u đất đư c phép trồng trọt? A
5
10-8 g B
3,5
10-8 g C
2,5
10-8 g D
3
10-8 g Giải 70ppm = 70
10-6 g/kg Lư ng ch tối đa đạt m c cho phép trong ,5g đất là: ( -6
0,5)/1000 = 3,5
10-8 g → Đ p n B Câu 11
Nhóm những chất h (hoặc hơi) nào dưới đâ gâ hiệu ng nhà nh hi nồng độ c a chúng trong h qu n vư t qu ti u chuẩn cho phép ? A
CO2 và O2 B
CH4 và H2O C
N2 và O D
CO2 và H4 Giải Nhóm những chất h (hoặc hơi) gâ hiệu ng nhà nh hi nồng độ c a chúng trong h quy n vư t qu ti u chuẩn cho phép là: CO2 và H4 → Đ p n D Câu 12
Điều chế thuốc diệt nấm dung dịch uSO4 5 theo sơ đồ sau: uS → uO → uSO4 ó th điều chế đư c bao nhi u tấn dung dịch uSO4 5 từ , 5 tấn ngu n liệu ch a 8 uS iết hiệu suất c a qu tr nh là 85 2, tấn B 3,4 tấn 3, tấn D 3,2 tấn Giải mCuS = ( , 5 8 )/ = , 2 tấn Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 5 uS → uO → uSO4 96 ------------------160 0,12--------------- x  x= (0,12
160
85)/(96
100) = 0,17 tấn → Đ p n B Câu 13
Ion kim loại X hi vào cơ th vư t m c cho phép sẽ gâ ngu hiếm cho s ph t tri n cả về tr tuệ và th chất con người
Ở c c làng nghề t i chế c qu cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em ch m ph t tri n tr tuệ, còi cọc v nhi m độc ion kim loại nà Kim loại X là: A
Cu B
Mg C
Pb D
Fe Giải Ion kim loại X hi vào cơ th vư t m c cho phép sẽ gâ ngu hiếm cho s ph t tri n cả về tr tuệ và th chất con người
Ở c c làng nghề t i chế c qu cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em ch m ph t tri n tr tuệ, còi cọc v nhi m độc ion kim loại nà Kim loại X là: Pb → Đ p n C Câu 14
rường h p nào sau đâ đư c coi là hông h sạch: Không h ch a 8 N2; 20% O2 2 h n h p O2, H2O, H2
Không h ch a 8 N2; 21% O2 h n h p O2, H2O, H2
Không h ch a 8 N2; 19% O2; 3% CO2, CO
D Không h ch a 8 N2; 18% O2; 1% CO2; 3% SO2 và NO2
Giải Không h sạch hi lư ng oxi nhiều hơn c c chất h có hại cho con ngươi và môi trường → Đ p n B Câu 15
Kh nào hông gâ độc hại đến s c khỏe con người ? A
N2 B
SO2 C
H2S D
NO2 Giải → Đ p n A Câu 16
Khi đ nh v nhiệt ế làm b u th ngân bị v , ta c n dùng chất nào sau đâ đ ử l ? A
Cacbon ột sắt Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 6 ột lưu huỳnh D ột photpho Giải Do Hg phản ng với S ở nhiệt độ thường, tạo muối: Hg S → HgS → Đ p n C Câu 17
ho c c ph t bi u sau: (a) Hiệu ng nhà nh gâ ra s bất thường về h h u, gâ hạn h n, lũ l t, ảnh hưởng đến môi trường sinh th i và cuộc sống con người (b) Một trong những ngu n nhân quan trọng làm su giảm t ng ozon là do h p chất CFC dùng, trong công nghiệp làm lạnh (c) Lưu huỳnh đio t và c c o it c a nitơ có th gâ mưa a it làm giảm độ pH c a đất, ph h c c công tr nh â d ng, (d) S ô nhi m nước có nguồn gốc nhân tạo ch yếu do nước thải từ c c vùng dân cư, hu công nghiệp, hoạt động giao thông, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp vào môi trường nước rong c c ph t bi u tr n số ph t bi u đúng là A 1 B
2 C
3 D
4 Giải Tất cả c c đ p n tr n đều đúng → Đ p n D Câu 18
Đ đ nh gi độ nhi m bẩn hông h c a một nhà m , người ta tiến hành như sau: Lấ 2 l t hông h rồi d n qua dung dịch Pb(NO3)2 dư th thu đư c chất kết t a màu đen Hã cho biết hiện tư ng đó ch ng tỏ trong hông h đã có h nào trong c c h sau? A
H2S
B
CO2
C
SO2
D
NH3
Giải Pb(NO3)2 + H2S → PbS ↓đen 2HNO3 → Đ p n A

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 03:29:02pm